Világ, 1946. január (186-211. szám)

1946-01-20 / 202. szám

r Vasárnap VILÁG 1MB január 805 Három hót óta nincsen rahióy yilkossá*j B mlapesten Végétért a büntetett el öé le t ű e k pünkösdi ki rályság n : újra összeállították a Bűnügyi nyilvántartót Sólyom László heszel az egyéves demokratikus rendőrség múltjáról, jelenéről es eredményeiről Január 23-án lesz egy éve, hogy a demokratikus magyar rendőr­ség budapesti főkapitányságának szervezete Sólyom László vezeté­kével megalakult. Budapest népe könnyen felejt. Budapest elfelej­tette, milyen öröm volt számára az első rendőr megjelenése. Buda­pest ma már nem emlékszik azok­ra az időkre, amikor üzlete vsgv lakásának romjai előtt állva kót­­•égbeesetben figyelte az u ea rabló söpredékét, miként hordják ki áruját, ruhaneműit, könyveit a boltokból a >fele királyságát oda­adta volna — egy rendőrért. Kormány még nem volt, az út­testeken még dübörögtek a tan­kok, az ágyúk szórták acélesőjü. kei a háztetőkre, a járdákat még emberi és állati tetemek borítot­ták — amikor az Eötvös-utcában, egy összelövöldözött romház ab­laktalan, ajtónélküli szobájában összejött néhány lelkes férfi s el­határozta: itt pedig rend lesz. 8 alig egy év után, valóban rend lett! A jubileum alkalmából arra kérjük. Sólyom Lászlót, mond­ja el. hogy alakult meg, • hol tart ma ez a sokat táma­dott demokratikus rendőrségi Első kérdésünk: hogyan fogtak hozzá az újjászervezéshez! — A perem kapi ányságok — így • mátyásföldi zv ói — öntevéke­nyen alakultak meg. A baloldali érzelmű vezetők, akik a Nyugatra menekülés helyett inkább a koc­kázatos ellenállást vállal.ák, vagy a nyilasok parancsainak megtaga­dásával járó bujkálást, a felszaba­dulás percében, minden felsőbb utasítás nélkül elkerültek e hoz­záláttak saját hatáskörükben a szervezkedéshez. Én a kinevezése­met 1945 január 23-án kaptam meg a BudapesH Nemzeti Bizott­ságtól, akkorára már — a felsza­badulás sorrendjében — a legtöbb pesti kerületi kapitányságon kezd­tek mutatkozni az életjelek. Sólyom László elmondja, hogy az Eötvös.utcai rendőrségi épü­letben már kinevezése előtt elké­szítették az új rendőrség szerve­zetének terveit Róna, Pdszkdn. Demeter rendőrtisztek segítségé­vel s Peet felszabadulása után előkerült annyi baloldali rendőr­tiszt, hogy a tervek végrehajtó, sőt a pesti oldal felszabadulásá­nak napján meg lehetett kezdeni. — Természetesen nagyon sok új ember is jelentkezett, — foly­tatja Sólyom altábornagy — úgy­hogy rövid néhány hét alatt na­gyobb lett a létszámunk, mint amilyen ma. Mosolyogva teszi hozzá: — Sokan igyekeztek abban az időben a zavarosban halászni. A többség csak a rendőri igazolvány kedvéért jött. ügy vélték, jó bűvé­­hely lesz a rendőrség s nem szá­mítottak ilyen erős rostálásra. — Bűnözők és nyilasok is kérték felvételükéit — kérdezzük, mire Sólyom László kimutatásoka' vesz elő, amelyekből megállapít­ható, hogy rovot multúak jelent­keztek szépen, de vol' nyilas mind a mai nap'g egy sem akadj, sem az új tisztek, sem az új rendőrök közölt. 1 — Elmondhatjuk hogy elsőnek a ny laSok kezd ele respektálni bennünket, — jegyzi meg moso­lyogva az altábornagy — a bűnö­zök bíztak abban, hogy a múlt bű­nei nem kerülnek nyilvánosságra. Tévedtek. Azóta rekonstruáltuk a bűn­ügyi nyilvántartót! — írja meg kérem, — emeli tel a hangját — hogy másfélmillió büntetőlapból több mint ötszáz­ezer van már újra birtokunkban s többhónapos munka árán sike­­rült rekonstruálnunk az igazság, ügyi hatóságokkal karöltve a daktiloszkópiában az összes újj. lenyomatokat, ami annyit jelent, hogy megaloku'ásunk első évfor. dulójára minden, többször bünte­tett egyént sikerült újból nyil­vántartásba vennünk. — S mi a helyzet a régi rend. Őrökkel! Közülök mennyi ma­radt meg! — A tisztikarban és a legény­ről állományú aknái is körülbe­lül ötvenszázalékos az arány. Ugyanez a helyzet a detektív­­teeitületnél is, ami természetesen nem annyit, jelent, hogy a régi rendőrség ötven százaléka volt fasiszta. Sokan még nem tértek haza nyugatról, sokan más pá. lyát választottak. Melyik osztály alakult meg teljesen új elemekből! — A politikai rendészeti osz­tály. Az új rendszer védelmét nem lehetett azokra bízni, akik a régi rezsimet hűségesen végig­szolgálták. Rátérünk a rendőrséget ért támadásokra. — Igen, hibáink vannak, — mondja Sólyom László — de aki S AVAR IN Petőfi Sándor-utca 14. szám. NYITVA! Asztalrendelés: Telefon: 180 -460. REGGELI EBÉD UZSONNA VACSORA ZENÉS UZSONNA ESTE CIGÁNYZENE Óriási hamisoénzuerdét álcázott a híres ztoti sörgyár Sértetlenül kerültek amerikai kézre a nácik nemesoatuta-ontó gépei ARANYAT hrlllÉast. ■ t ezOatől vessek. eladok. JegygyfirOt. ékszert készítek, )*vitá*ok megírhatók Schwars lO j J aranyműves. Dohány-utca *A*tt*r» KEREKÜNK MEGVÉTELRE minden mennyiségben ferro mangánt, 40—sm/é-ost ferro wolframot, ferro mofybdánt, ferro chrómot Ajánlatok Friedr Siemens Müvekhez. Bpest, XIII., Václ-út 83 —85. szám alá küldendők. Egy vagon klórpor (hypocblorit készítmény) SO ks-os tartályokban, tételben is eladó Sehneider, Aréna-út 19. II. 7. (3916) 125-ös máira, ISO Tr umpf mapdnttt áj. KIADÓ. Vn-vtoa 3. a hibáinkat szemléli, észre vehet né eredményeinket is. A: új rendőr, élete árán is védi a rendet. Ezalatt az egy év alatt sok bajtársunk vesztette életét az útondllókkal folyta, tolt. harcban, de három hét óta nincsen rablógyilkossdg Bu­dapesten. Szerénytelenség nélkül mondom: ennek nagy részben az az oka, hogy a rendőrök elfog. Iák a szervezett rablóbandákat, a veszedelmes vetkőztetőket. Ügy vélem ez is eredmény, nem be­szélve most a politikai rendőrség működéséiről, sem arról az éjt­­napot igénybevevő munkáiról, amelyet a gazdasági rendőrség folytat. — Nőm akarok statisztikai ki­mutatásokra hivatkozni, de ob­jektív bírálónak észre kell ven­nie; ezalatt az egy év alatt meg­alakulásunkon kívül is tettünk valamit, olyan körülmények kö­zött, amelyekről a közvélemény­nek fogalma sincsen ... Búcsúzáénál arra kérjük Sólyom Lászlót, mondja meg, mi az új rendőrség »szüle:ésnapi kíván­ságait A katonatisztből lett rendőr­­altábornagy katonás rövidséggel felel: — Élelem, ruházat, gé ikocsi, fegyver. — Majd elgondolkozva hozzáteszi: — S jól esnék ha nemcsak bí­rálnák, hanem szeretnék Is az új rend őrét, az új rendőrt... Petrorics Rét Szabadlábra helyezték a nyilas fVm’i ormány biztost Feltűnéstkeltő határozatot ho­zott pénteken a késő délelőtti órákban a népbíróság Székblrú tanácsa. Ekkor került sor Barris Dezső nyugalmazott őrnagy, a nyilasok volt fümkormámybizto. sa ügyének tárgyalására. A tár­gyaláson egyetlenegy tanút som hallgattak ki, ellenben dr. Kdldi István védő felszólalása után a bíróság a tárgyalást elnapolta és a vádlottat, aki a magyar filmfelszerefések nagyrészét nyu­gatra szállíttatta, szabadlábra he’yezte. Érdekes, hogy Bariss már 11 hónapja le van tartóztatva, bár a népbírósági rendelet előírja, hogy minden ügyet hat hónapon belül le kell tárgyalni. Förster Zoltán fotószaküzletét fényképész műteremmel kibőví­tette. Vezeti: dr. Nagyné Förster Márta. Rákóczi-út 4. '/s em. Nyit­va 9—4-ig. (X) Meg jelent Zárai £ Mrany kalász c. i/er»ses kötete elesettek és vigasztalásra szorulók részére. Kapható: Rozsnyai és Fischer könyvkereskedőknél i». Márkás töltőtollakat legmagasabb áron veszünk. Korda Testvérek könyv-, zenemű-, gramofon- és papírkereskedés. VTI., Erssébet-iírát Sí. Tel.: 4ÍÍ-109 Sachsenhauseniak! Keresem Elfér Páll 24 éves. mint orvos működött. Buchenwaldból 1945 jan. 5-én Saclisenbausba transiportálták. Bárminemű értesítésért könyörög édesanyja dr. Elfér Tivadarné Székely Bertalan-utea 5. III. 0. akár postán is­­(S8K) Felső-Aueztria tegfestőlbb vidé­kén, Bad Ischltől északra, mint­egy 35 km-nyire szenzációs »gyá­­rat< lepleztek le a megszálló ame­rikaiak. Zipf városka régi, híres sörgyárát használ ók fel a nácik egyik legnagyobb földalatti üze­mük leleplezésére. A városszéli sörgyár hegyoldalbnnyúló pincéi mellett és felett vasbetonból kéasttlt. alagút­­rendszerű gyárat építettek-Tárnakülsejfl bejáratait különle­gesen erős légmentes ajtók zár­ták el, amire két körülmény szol­gálta! ott okol. A* első gyártago­­zatban helyezték el ugyanis a »V. 2.< messzehordó löveg egyik legnagyobb töltőüzemét, a máso­dik, tilkos gyárrészben oedig mo­numentális hamist énzrerdéi ren­deztek be. Nemcsak lírát, gyártot­tak sz olasz határhoz közelfekvő kisvárosban, hanem nagy meny. nyiségben »termeltek« svéd koro­nát és angol fontot is. A hármas eélt szolgáló gyár­telep forgalmának lebonyolítá­sára külön üzemi pályaudvart létesítettek, amelyet épúgy mint a titkos bejáratokat, széles össze­függő rejtőhálórendszerrel fedtek el a repülőgépek elől. Itt állomásoztak a »V. t«-i szállító zöldesszürke, koporsó­­szerű, speciálisan hűtött vágn­unk. a feleslegessé vált óriási sörős-A műteremmé előléptetett kié szoba papírral beragasztott abla­kán úgy zörög a énéi, mint egy játékos kismacska. A két fiatal fostő, mindkettő á póriét iskola lelkes híve ée úgynevezett szó­mon tarlót*, beérkezett művész, elsősorban arról panaszkodik, hogy mennyire hiányoznak a mű­vészeti folyóiratok, könyvek, el vannak vágva a francia mőró­­szettőt, ahonnan a kezdeményező erőt és az inspirációt várják. VI szoat megállapítják, hogy soha oiyan olcsón képeket nem lehetett vásárolni, mint most. Bár amíg egy kép eljut odáig, hogy a- tu­lajdonos felakasztja a falára, ha­talmas önköltségi árat kell kiiz­zadnia a festőnek. Egy folyómé­ter vakléo ára 35.000 pengő, festő­­vászon négyzetmétere 200.000, egy valamirevaló csinosabb kém a félmilliót is meghaladja. Festé­ket, ecsetet egyáltalán nem kapni. Egyik festőnk úgy segített ma­gán. hogy felesége hajából kásái. lőtt magának ecsetet. — A ffltetlon szobákban nem is gondolhatunk arra, hogy aktot fessünk. Eddig a zöldség-csend­élet volt n legolcsóbb szüzéé. Ez békében pár fillérbe került, ma a legegyszerűbb összeállítás it százezrekre rúg. — Még a portré liánt van né­mi érdeklődés. A ffltéshiány és a lakásvisnonyok miatt házhoz já­runk portrét festeni, csak sa a baj, hogy amíg a borbély dupla árat kap, ha házhoz megy, a fes­tő munkáját ez esetben leértéke­lik. Hogy mégis valamennyire biztosítsuk megélhetésünké*, cse­hordók pedig üresen álltak a fűt alatt. A 1öv egek töltésére, srmi igen veszedelmes foglalkozás volt, ter­mészetesen nem a >Herrenvolk« tagjait alkalmazták, hanem olasz és franeia hadifoglyokat, akik esontt&asBottan, félig emberek, félig földalatti szörnyekként vé­gezték lélekölő munkájukat. Több­­ízben történtek balesetek, sőt a náei ellenállás utolsó Időszaká­ban a túlfokozott lőszergyártás következtében egy írben százhúsz el asz hadi­fogoly robbant fel a bor­zalmat földalatti börtönben. A enerenesétten foglyokat egyébként a gyár mellett épült, villamossággal telt kerítéssel el­zárt táborban hely esték el, s harminchat érés gyári munka után tizenkét óm »pihenőt-r en. redéíyeztek számukra a — fogoly, ba rákokban. A gyom amerikai eJőrenyrnnn­­lás idején a gyártelep náel ▼«*. tői elmenekültek, a Hitler-rezslm bűneit és szélhámosságait feltáró gépi berendezés azonban sértetlen állapotba* Intett • felszabadítók kesére. A pénzverdét azóta is hét lakat alatt őrzik s könnyen megeahetik, hogy Nürnbergben erről is hallunk majd érdekes részleteket... T. m. rekereskedelemre fanyalodunk. LíssüéTt, szírért ás egyéb élelem­­valutáért adjuk el müveinket. A műterme és munkalehetőség, valamint s festésben szüksége# nyersanyagok hiánya, a horribi­­iris árak, mind atyán feladatok, amelyekkel egyénileg aztu tud-, nak megbirkózni. Az elveszett évek pótlásár* asm kedvező a mostani légkór, mert a művészek legtöbbjét a fogoly- vagy munka­­táborokból hazatérve, itthon a legteljesebb kifosstotüág fogadta. A teendő siker reményében azon­ban szívesen vállalják a minden idők mfivésznyomorgását meg­szégyenítő mostani helyzete*. Né­ha égi mannaként lehull egy-egy Vas-esőmag vagy egyéb segítség, d« várják az igám nagy segítsé­get, a nagy állami pályázatokat. Ős ezzel együtt várják azt az inspiráló erőt, amely felrázza a teepedő géniuszt hasábos kri­tikái:, a világsiker és az eljöven­dő aranyérmek bistuz reményé­be*. (d. zz.) Ujrendszerű büfé. A nehéz anyagi gondokkal küzdő társa­dalom étkezési problémáján kíván segíteni a közismert patinás Köz­pont Centril Vávéház, amikor be­vezette a modern büfé rend­szerét. Frissen sült lángosok, a különféle módon elkészített sült burgonyák, forró levesek, stb. mindenki által megfizethető olcsó áron fogyasztható egész napon át. A kávéház ezen új rendszere ha­marosan népszerű lösz Pest dol­gozói körében. (X) a jó számológép élettartama ha slakemberrel gondostatja Kf.r j en aj ánl a tó l jókarbantartasi szolgálatunkra , BfcUNSVIGA SZÁMOLÓGÉPEK MAGY*BOBSZAGI SERVICE Unlversal Irodarép Vállalat, V. kor., j Mária Valéria*!!. 1 Ő. Tel.: 180—^5. MAGYAR FESTŐ 1946-BAN Új talélmőny: feleségünk hajéból ecsetet lehet kéezftenii

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék