Világ, 1946. január (186-211. szám)

1946-01-20 / 202. szám

r Vasárnap VILÁG Három hét óta nincsen rablóg­yilkosság­ B­udapesten Véget ért a büntetett el­őé­le­t­ű­e­k pünkösdi ki­rályság­a : újra összeállították a Bűnügyi nyilvántartót Sólyom László heszél az egyéves demokratikus rendőrség múltjáról, jelenéről és eredményeiről Január 23-án lesz egy éve, hogy a demokratikus magyar rendőr­ség budapesti főkapitányságának szervezete Sólyom László vezeté­kével megalakult. Budapest népe könnyen felejt. Budapest elfelej­tette, milyen öröm volt számára az első rendőr megjelenése. Buda­pest ma már nem emlékszik azok­ra az időkre, amikor üzlete vagy lakásának romjai előtt állva két­­ségbeesetben figyelte az u­ra rabló söpredékét, miként hordják ki áruját, ruhaneműit, könyveit a boltokból a­­fele királyságát oda­adta volna — egy rendőrért. Kormány még nem volt, az út­testeken még dübörögtek a tan­kok, az ágyúk szórták acélesőjü­­ket a háztetőkre, a járdákat még emberi és állati tetemek borítot­ták , amikor az Eötvös­ utcában, egy összelövöldözött romház ab­laktalan, ajtónélküli szobájában összejött néhány lelkes férfi s el­határozta: itt pedig rend lesz. 8 alig egy év után, valóban rend lett! A jubileum alkalmából arra kérjük­ Sólyom Lászlót, mond­ja el, hogy alakult meg, • hol tart ma ez a sokat táma­dott demokratikus rendőrségi Első kérdésünk: hogyan fogtak hozzá az újjászervezéshez! — A perem­kapi­tnyságok — így • mátyásföldi ív­ói — öntevéke­nyen alakultak meg. A baloldali érzelmű vezetők, akik a Nyugatra menekülés helyett inkább a koc­kázatos ellenállást vállalták, vagy a nyilasok parancsainak megtaga­dásával járó bujkálást, a felszaba­dulás percében, minden felsőbb utasítás nélkül elkerültek , hoz­záláttak saját hatáskörükben a szervezkedéshez. Én a kinevezése­met 1945 január 23-án kaptam meg a Budapest Nemzeti Bizott­ságtól, akkorára már — a felsza­badulás sorrendjében — a legtöbb pesti kerületi kapitányságon kezd­tek mutatkozni az életjelek. Sólyom László elmondta, hogy az Eötvös­ utcai rendőrségi épü­letben már kinevezése előtt elké­szítették az új rendőrség szerve­zetének terveit Róna, Piszkon, Demeter rendőrtisztek segítségé­vel . Peet felszabadulása után előkerült annyi baloldali rendőr­tiszt, hogy a tervek végrehajtó, sőt a pesti oldal felszabadulásá­nak napján meg lehetett kezdeni. — Természetesen nagyon sok új ember is jelentkezett, — foly­tatja Sólyom altábornagy — úgy­hogy rövid néhány hét alatt na­gyobb lett a létszámunk, mint amilyen ma. Mosolyogva teszi hozzá: — Sokan igyekeztek abban az időben a zavarosban halászni. A többség csak a rendőri igazolvány kedvéért jött, úgy vélték, jó bűvó­­hely lesz a rendőrség s nem szá­mítottak ilyen erős rostálásra. — Bűnözők és nyilasok is kérték felvételükért — kérdezzük, mire Sólyom László kimutatásokat vesz elő, amelyekből megállapít­ható, hogy rovot multnak jelent­keztek szépen, de volt nyilas mind a mai napig egy sem akadt, sem az új tisztek, sem az új rendőrök között.­­ — Elmondhatjuk hogy elsőnek a ny­­asok kezd ele respektálni bennünket, — jegyzi meg moso­lyogva az altábornagy — a bűnö­zök bíztak abban, hogy a múlt bű­nei nem kerülnek nyilvánosságra. Tévedtek. Azóta rekonstruáltuk a bűn­ügyi nyilvántartót! — írja meg kérem, — emeli fel a hangját — hogy másfélmillió büntetőlapból több mint ötszáz­ezer van már újra birtokunkban s többhónapos munka árán sike­­rült rekonstruálnunk az igazság­­ügyi hatóságokkal karöltve a daktiloszkópiában az összes újj­­lenyomatokat, ami annyit jelent, hogy megalakulásunk első évfor­­dulójára minden, többször bünte­tett egyént sikerült újból nyil­vántartásba vennünk. — S mi a helyzet a régi rend.­őrökkel! Közülök mennyi ma­radt meg! — A tisztikarban és a legény­ről állományú­aknál is körülbe­lül ötvenszázalékos az arány. Ugyanez a helyzet a detektív­­teestületnél is, ami természetesen nem annyit, jelent, hogy a régi rendőrség ötven százaléka volt fasiszta. Sokan még nem tértek haza nyugatról, sokan más pá­­lyát választottak. Melyik osztály alakult meg teljesen új elemekből! — A politikai rendészeti osz­tály. Az új rendszer védelmét nem lehetett azokra bízni, akik a régi rezsimet hűségesen végig­szolgálták. Rátérünk a rendőrséget ért támadásokra. — Igen, hibáink vannak, — mondja Sólyom László — de aki a hibáinkat szemléli, észre vehet­né eredményeinket is. Az új rendőr, élete árán is védi a rendet. Ezalatt az egy év alatt sok bajtársunk vesztette életét az útonállókkal folyta­­tott­ harcban, de három hét óta nincsen rablógyilkosság Bu­dapesten. Szerénytelenség nélkül mondom: ennek nagy részben az az oka, hogy a rendőrök elfog­­ják a szervezett rablóbandákat, a veszedelmes vetkőztetőket. Úgy vélem ez is eredmény, nem be­szélve most a politikai rendőrség működéséiről, sem arról az éjt­­napot igénybevevő munkáiról, amelyet a gazdasági rendőrség folytat. — Nem akarok statisztikai ki­mutatásokra hivatkozni, de ob­jektív bírálónak észre kell ven­nie; ezalatt az egy év alatt meg­alakulásunkon kívül is tettünk valamit, olyan körülmények kö­zött, amelyekről a közvélemény­nek fogalma sincsen ... Búcsúzásnál arra kérjük Sólyom Lászlót, mondja meg, mi az új rendőrség »születésnapi kíván­ságait A katonatisztből lett rendőr­­altábornagy katonás rövidséggel felel: — Élelem, ruházat, gé­pkocsi, fegyver. — Majd elgondolkozva hozzáteszi: — S jól esnék ha nemcsak bí­rálnák, hanem szeretnék is az új rend őrét, az új rendőrt... Petrovics Rét S­­AVAR IN Petőfi Sándor­ utca 14. szám. NYITVA! Asztalrendelés: Telefon: 180 -460. REGGELI EBÉD UZSONNA VACSORA ZENÉS UZSONNA ESTE CIGÁNYZENE A­RANYAT hrillEast. ■ t ezöntől vessek. eladok. Jegygyiirot, ékszert készítek,­­*vitá*ok megírhatók Schwars­lO­­ J aranyműves. Dohány-utca *A*tt*r» KEREKÜNK MEGVÉTELRE minden mennyiségben ferro mangánt, 400 sm/c-ost ferro wolframot, ferro molybdánt, ferro b­rómot Ajánlatok Friedr Siemens Művekhez. Bpest, XIII., Váci­ út 83 —85. szám alá küldendők. Egy vagon klórpor (hypochlorit készítmény) SO­rs-os tartályokban, tételben is eladó Lehneider, Aréna­ út 19. II. 7. (3916) Szabadlábra helyezték a nyilas fémk­­ormány­biztost Feltűnést keltő határozatot ho­zott pénteken a késő délelőtti órákban a népbíróság Székbáró tanácsa. Ekkor került sor Barics Dezső nyugalmazott őrnagy, a nyilasok volt fümkormámybizto­­sa ügyének tárgyalására. A tár­gyaláson egyetlenegy tanút sem hallgattak ki, ellenben dr. Kolldi István védő felszólalása után a bíróság a tárgyalást elnapolta és a vádlottat, aki a magyar filmfelszerelések nagy részét nyu­gatra szállíttatta, szabadlábra helyezte. Érdekes, hogy Bariss már 11 hónapja le van tartóztatva, bár a népbírósági rendelet előírja, hogy minden ügyet hat hónapon belül le kell tárgyalni. Förster Zoltán fotószaküzletét fényképész műteremmel kibőví­tette. Vezeti: dr. Nagyné Förster Márta. Rákóczi­ út 4.­­/s­em. Nyit­va 9—4-ig. (X) Meg­jelent Zárai : Arany kalász c. iker­ses kötete elesettek és vigasztalásra szorulók részére. Kapható: Rozsnyai és Fischer könyvkereskedőknél is. 125-ös másra, ISO Tr­umpf mapdnttt­áj. KIADÓ: Vn­vton 3. Márkás töltőtollakat legmagasabb áron veszünk. Korda Testvérek könyv-, zenemű-, gramofon- és papírkereskedés. VTI., Erzsébet-sírát Sí. Tel.: 411-109 Sachsenhausennak! Keresem Elfér Pált 24 éves, mint orvos működött. Buchenwaldból 1945 jan. 5-én Sach­senhausba transzportálták. Bárminemű értesítésért könyörög édesanyja dr. Elfér Tivadarné Székely Bertalan-utca 5. III. 0. akár postán is­ (SZK) 1MB január 805 Óriási hamispénzverdét álcázott a híres ztoti sörgyár Sértetlenül kerültek amerikai kézre a nácik nemesvaluta-ontó gépei Felső-Ausztria legfestőibb vidé­kén, Bad Ischltől északra, mint­egy 35 km-nyire szenzációs­­gyá­­rat­ lepleztek le a megszálló ame­rikaiak. Zipf városka régi, híres sörgyárát használ­ók fel a nácik egyik legnagyobb földalatti üze­mük leleplezésére. A városszéli sörgyár hegyoldalba nyúló pincéi mellett és felett vasbetonból kénsttlt, alagút­­rendszerű gyárat építettek-Tárna külsejii bejáratait különle­gesen erős légmentes ajtók zár­ták el, amire két körülmény szol­gáltat­ott okot. Az első gyártago­­zatban helyezték el ugyanis a I V. 2.­ messzehordó löveg egyik legnagyobb töltőüzemét, a máso­dik, titkos gyárrészben pedig mo­numentális hamis p­énzverdét ren­deztek be. Nemcsak lírát, gyártot­tak az olasz határhoz közel fekvő kisvárosban, hanem nagy meny­­nyiségben »termeltek« svéd koro­nát és angol fontot is. A hármas célt szolgáló gyár­telep forgalmának lebonyolítá­sára külön üzemi pályaudvart létesítettek, amelyet épúgy mint a titkos bejáratokat, széles össze­függő rejtőhálórendszerrel fedtek el a repülőgépek elől. Itt állomásoztak a »V. 1«-t szállító zöldesszürke, koporsó­­szerű, speciálisan hűtött vágy­unk, a feleslegessé vált óriási sörös­hordók pedig üresen álltak a fűt alatt. A löv­egek töltésére, s ami igen veszedelmes foglalkozás volt, ter­mészetesen nem a »Herrenvolk« tagjait alkalmazták, hanem olasz és francia hadifoglyokat, akik csontt­aszottan, félig emberek, félig földalatti szörnyekként vé­gezték lélekölő munkájukat. Több­­ízben történtek balesetek, sőt a náci ellenállás utolsó időszaká­ban a túlfokozott lőszergyártás következtében egy ízben százhúsz ol­asz hadi­fogoly robbant fel a bor­zalmat földalatti börtönben. A enerencsétten foglyokat egyébként a gyár mellett épült, villamossággal teli kerítéssel el­zárt táborban hely­ezték el, s harminchat éves gyári munka után tizenkét em »pihenőt-r en­­redélyeztek számukra a­­ fogoly, ba rákokban. A gyori amerikai előrenyom­u­­lás idején a gyártelep náel ▼«*. tői elmenekültek, a Hitler-rezsim bűneit és szélhámosságait feltáró gépi berendezés azonban sértetlen állapotba* Intett • felszabadítók kezére. A pénzverdét azóta is hét lakat alatt őrzik s könnyen megenhetik, hogy Nürnbergben erről is hallunk majd érdekes részleteket... T. m. MAGYAR FESTŐ 1946-BAN Új talélmény: feleségünk hajóból ecsetet lehet készítenii A műteremmé előléptetett kis szoba papírral beragasztott abla­kán úgy zörög a énei, mint egy játékos kismacska. A két fiatal festő, mindkettő a pók­ét iskola lelkes híve és úgynevezett szá­mon tartott, beérkezett művész, elsősorban arról panaszkodik, hogy mennyire hiányoznak a mű­vészeti folyóiratok, könyvek, el vannak vágva a francia művé­­szettől, ahonnan a kezdeményező erőt és az inspirációt várják. Vi­szont megállapítják, hogy soha olyan olcsón képeket nem lehetett vásárolni, mint most. Bár amíg egy kép eljut odáig, hogy a­ tu­lajdonos felakasztja a falára, ha­talmas önköltségi árat kell kiiz­zadnia a festőnek. Egy folyómé­ter vakléc ára 35.000 pengő, festő­­vászon négyzetmétere 200.000, egy valamirevaló csinosabb kém a félmilliót is meghaladja. Festé­ket, ecsetet egyáltalán nem kapni. Egyik festőnk úgy segített ma­gán, hogy felesége hajából kását­ lőtt magának ecsetet. — A féltetlen szobákban nem is gondolhatunk arra, hogy aktot fessünk. Eddig a zöldség-csend­élet volt a legolcsóbb szüzéé. Ez békében pár fillérbe került, ma a legegyszerűbb összeállítás is százezrekre rúg. — Még a portré iránt van né­mi érdeklődés. A feltéshiány és a lakásviszonyok miatt házhoz já­runk portrét festeni, csak jó a baj, hogy amíg a borbély dupla árat kap, ha házhoz megy, a fes­tő munkáját ez esetben leértéke­lik. Hogy mégis valamennyire biztosítsuk megélhetésünket, cse­rekereskedelemre fanyalodunk. Lissáért, szívért és egyéb élelem­­valutáért adjuk el műveinket. A műterme és munkalehetőség, valamint a festésben szükséges nyersanyagok hiánya, a horribi­­llis árak, mind atyán feladatok, amelyekkel egyénileg azon tud­, nak megbirkózni. Az elveszett évek pótlására nem kedvező a mostani légkör, mert a művészek legtöbbjét a fogoly- vagy munka­­táborokból hazatérve, itthon a legteljesebb kisosszottág fogadta. A teendő siker reményében azon­ban szívesen vállalják a minden idők mű­vésznyomorgását meg­szégyenítő mostani helyzetet. Né­ha égi mannaként lehull egy-egy Vas-csomag vagy egyéb segítség, de várják az igani nagy segítsé­get, a nagy állami pályázatokat. És ezzel együtt várják azt az inspiráló erőt, amely felrázza a tespedő géniuszt hasábos kri­tikái­, a világsiker és az eljöven­dő aranyérmek bistűz reményé­ben. (d. 7z.) Új rendszerű büfé. A nehéz anyagi gondokkal küzdő társa­dalom étkezési problémáján kíván segíteni a közismert patinás Köz­pont Centril Kávéház, amikor be­vezette a modern büfé rend­szerét. Frissen sült lángosok, a különféle módon elkészített sült burgonyák, forró levesek, stb. mindenki által megfizethető olcsó áron fogyasztható egész napon át. A kávéház ezen új rendszere ha­marosan népszerű lesz Pest dol­gozói körében. (X) a jó számológép élettartama ha szakemberrel gondostatja Kf.r­­­en aj­ánl a tó­­ jókarbantartási szolgálatunkra . BfcUNSIIGA SZÁMOLÓGÉPEK MAGY*RORSZAGI SERVICE Universal Irodakép Vállalat, V. ker.,­­ Mária Valéria*!!. 1­0. Tel.: 180—^5.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék