Világ, 1946. március (235-259. szám)

1946-03-15 / 247. szám

Péntek VtLAO ______1946 március 15 3 Gyöngyösi János külügyminisz­ter ma délelőtt sajtóértekezleten részletesen tájékoztatta a sajtó képviselőit a magyarországi szlo­vákság kitelepítésének előkészíté­sére érkezett csehszlovák kor­­inánybizlosság múküdéséíől. Kö­zölte a többi között, hogy a bi­zottság 16 körzetre osztva a szftm­­bajövő vidékeket, már a második hete teljesen lavartalasnl és min­den súrlódás nélkül folytatja működését. A megállapodás értelmében a bizottság «. felvilágosító munkán kívül — amelybe napi kétezer negyedórás adással a rádiót is belekaposolják —■ április közepén befejezendő működése során az általa megnevezett 450 köznépben két népgyűlést tarthat. Az elsőn felszólítja a lakosságot a jelent­kezésre, a másodikon pedig saámbaveesú a ki telepítésre j fi­ién tkeaőket. A magyar hatóságok lojális magatartásáról a budapesti csehszlovák misesió vezetője a legnagyobb elismerés­sel nyilatkozott n külügyminiszter előtt. Gyöngyösi János közölte még • sajtó képviselőivel, hogy a lakos­ságcsere-egyezmény — törvény-A Világ jelentette elsőnek, hogy február libáról 17-ére virradó éj­jel a Vörösmarty-utiea 53-as szá­mú ház III. emelet 38-as lakásá­ban ismeretien tettes 13 baütacsa­­pással megölte Tólh Teréz 37 éves asszonyt, majd kifosztotta a la­kást. A főkapitányság Telsenyi főcsoportjának Bzlráky ée Magot* %ázy eső portija szerda estére de­­tektívregónybe illő izgalmas ka­landok után a román határ kbzeiében tévé Nagyecsed községben elfogta a gyilkost. Az első nyomot a házbeliek ad­nák meg, akiknek tan óval lomét* izerint a gyilkossággal egy rosz­­szul öltözött fiatal nő gyanúsít­ható, aki magát auschwitzi de­portáltnak adta ki. A Ligetben femerkode*t- meg Tóth Terózze! ée szállást kért tőle. A detektívek a czemélyleírás alapján megállapí­tották, hogy u gyanúsított a kun­­utcai kórhátnak vált ápoltja. Al- Utólag Kovács Magdának hívják. Megtudták a detektívek, hogy a gyanúsítottnak Saabé Géza lutbuUKu > só­­legénye. Ezen a nyomon elindulva be­kapcsolódott a nyomozásba az B-éfárda. amely vóglgféefilte » ■Liget környékét. A Nefeiejte-utea javaslat formájában — rövidesen a nemzetgyűlés elé kerül. Elsőként a nemzetgyűlés külügyi bizottsága foglal állást a meg­állapodást illetően. A párisi magyar követség kérdése A közvéleményt eokat foglal­koztatja Magyarország párisi külképviseletének kérdése, mi­után a küszöbönálló párisi béke. értokeziet égetően sürgőssé teszi, hogy Magyarországnak diplomá­ciai képviselője legyen a francia fővárosban- Mint Ismeretes, a francia kormány már kijelölte budapesti követét és lépéseket tett a magyar kormánynál a bu­dapesti francia követség épüie. ténck — a fegyverszüneti egyez­mény határozata értelmében tör­ténő — restaurálása érdekében. Ami a párisi magyar követ személyét illeti: illetékes helyről nyert értesülésünk szerint a kö­vet kijelölésének késése belpoliti­kai okokban leli magyarázatát, de remény van arra, hogy rövidesen ebben a kérdésben is megállapo­dás jön létre a pártok között és Magyarország párisi követe még kora tavasszal elillanhat állomás­helyére. egyik vendéglőjének tulajdonosa hétfőn közölte a detektívekkel, hogy Szabó Géza futballista hét­főn délben elutazott menyasszo­nya után Nagyeceedre. A nyo­mozók töibb autóval robogtak- a gyilkos nő után. Mátésnltfn kfeireterifH a gyilkos nő vőlegénye Szabó Géza, aki bevallotta, hogy valóban Ko­vács Magdával van randevúja Nagyecseden. Az egyik paraszt­házban meg is találták a gyil­kost, aki a terhelő bizonyítékok súlya alatt bevallotta véres tettét-Kovács Magdát éa vőlegényét autón hozták Budapestre. Kovács Magdával ma délelőtt újból le­játszatják a gyilkosságot, majd kihallgatása után átadják a statáriális bíróságnak. Sport egy mondatban. A knrdrivó e*a­­p&tbajnok Ságon 10 csana* jelentkezett, uéok közei a lkuáteág é# a Toldi csapata esélyen, a pontok* o reggel 9 órakor a BEAC vívótermében tar­tandó viadalon. — Tasoády Európa­­bajnokank ellenfele a vasárnap dél­előtti pankriíelóbaó Koprek lesz. — A MUSi a Brit Midben rendelendő fő­iskolai versonytkrs Dssseáíltotta válo­gatott főiskolai óivá- és rizil*Ma­­csapatát. Emlékezés régi márc.usra Irta Fodor Józtel Itt még nem volt soha ünnep. És a napok mennek, tűnnek; Baj-vítt voltunk végvárában Éltünk, mint aki Mában, Hogy mén álljuk e vitában. Tegyük össze kezünket. S milyen dús nap jött a végből! Mint a Tér, tört lei sok évből. Inaink majd megszakadtak. Szíveink vad táncot roptak —­­Mintha Isten szállna aznap Ki, lelkünk fogni, tüntet. Ily napokra emlékezvén. Hő csap át a vertnek lelkén; Hős. volt izekre riadtan. Széliünk: mi jön még hivattam Ki látnál Nap. halhatatlan. Óvd te a mi ürmünket! I Ezt hallottuk ffl Ben Blumenthal, a Vígszínház ■ épületének tulajdonosa táviratot j| küldött egyik budapesti borútjá- B nak és közli, hogy Newyorkból jjj elindult a magyar fővárosba. Pa­risig lepülögépuu utazik és min­den valószínűség szerint március végén érkezik Budapestre, hogy a. lebombázott Vígszínház újjá­építése ügyében intézkedjen. • Budapest nagyobb csemege­­kereskedőinek kirakataiban meg­jeleni a elírom. Ara igyekszik lé. pést tartani a drágulással. Hét­főn még két és félmillióért árul­ták darabját, ma már hárommil­liót kémek érte. • Karády Katalin a Sybiit torna. :atos előadásai után romániai turnéra utazik- Fényes anyagi feltételek mellett szerződtették. Bukarestben és néhány nagyobb erdélyi városban fog fellépni, kü­lön társulatával. • Ootobaesötii Mta eyyswerrt két helyen is próbál. Délelőtt a Bel­városi Színházban, délután pedig a Fővárosi Operett színházban. Megállapodása szerint a Belvárosi Színház sorozatos előadásai után és a Sybill előadásainak befeje­zése után fog fellépni a Florentin kalap című zenés újdonságban a Főváram Ugtetjsewhe*. • Szerdán délelőtt 11 órakor in. dúlt el Budapestről a > filmé., vo­nat«, amely a magyar filmvilág tagjait vitte a bukat esti film­kongresszusra. Ax a kir terjedt el, ogy a vonatat a határon fel. tartóztatták, mert ae utasok nem rendelkeztek stabát vsáért papí­rokkal. Ma megcáfolták ezt a hí­resztelést. A vonat és utasai me­­netrendszerü pontossággal meg érkeztek a román fővárosba, okol nagy ünnepélyességgel fogadták a magyar vendégeket. MŰVÉSZVILÁG; mwiívmtnv, ^ műsoráról az -Akik túlélték* eimü darabot, me­lyet a műit héten matattak be. A kA- yeckonft újdonság bemutatójáig Boáidét .A rab Mánk. dm# saiamSve kerti estéről cetére sModim. — A Madách BzíoMe április 1-éo mutatja be Ber­nt ró Shaw »A megtört szívok bóaas cimfl szinmOvét. — A rádió szerdán este — M«dgyaer.ay Vilma éa a fiatal Adáan Éva fózaerepléaéval — nogr si­kerrel motetta be Bévar Manet >Te­lefon* eimd egyfetvonásoaát. — A vi­déki ertnbázak közül elsőnek a mis­kolci Keimért SWoháa matatja be Bitó Lajos .Felszálló* a páva* dmű színművét. *_ A Magyar írók Ss&vot­­sége ée « Népművelés! Kftzpoet ma d-éévMn » órakor a Eeeteakadénrián márpíaeá ünnepélyt rendes. Fodor Jó­zsef éa BSlönr GyOrgy tett eJdadáét. — A Függetlenségi Frontba tömörült pártok VT. kerületi szervezetei TUdy Zoltán köztársasági elnök te felesége fővédnőkségével maréi a* ll-én est* 8 órakor a Fővárom Operertszinházban máról o*l ünnepséget rendesnek. As ünnevi beszédet Ortutny Gyein moadje. A Petöfi-hidaá március 14-én újra átadják a forgatómnak. ARANYAT *»*««*. vuwu mm m ■ ■ J ,xa„6, vénák. tiadok. Jogygyürűi, ékszert készítek tarifások 'negvirbatók. Schwarz 00 I t aranyműves. Dohány-utca tAiliv. HÍREK A BeszKórt viteidíjal párlKözi érteüezlet előtt A Világ jelentette, hogy elké­szültek a fővárosi nagyüzemek racionalizálására vonatkozó ter­vek, amelyek hétfőn pártközi ér­­tókealet elé kerülnek. Ugyanez a pártközi értekezlet foglalkozik a Beszkárt tarifák ügyével is. A számítások szerint mintegy há­romszorosára kellene emelni a Beszkárt viteldíjakat ahhoz, hogy az üzem defieitmentes legyen, vagyis önmaga tartsa el magát — bevételeiből. Általában az a. felfogás alakult ki, hogy amikor az Államvasutak ugyancsak súlyosan deficites és vele szemben nem emelik azt a követelményt, hogy mindenáron tartsa el a bevételeiből magát, a Beszkdrttal szemben sem fogad­ható el ez az álláspont, mert kü­lönben olyan mértékben kellene felemelni a villamos viteldíjakat, amilyet a főváros közönsége -em bírna elviselni. Kővágó József polgármester holnap, március 15-én délelőtt az alpolgármesterekkel együtt meg­koszorúzza Petőfi és Kossuth szobrát, A fővárosi hivatalokban egyébként holnap ég holnapután hivatali szünnap lesz. Szombaton csak inspekció* szolgálatot tarta­nak. Helicbront altábornagy a »6p- MrótAg előtt. A cépbíróeág Ke resztesétanácsa ma kezdte tár­gyalni a háborús és népollenes bűncselekménnyel vádolt HcVe­­broni VÚrnőn altábornagynak, a Szálam-kormány termo lésftgyi mi­niszterének bűnügyét. Kihallga­tása során Hellebront beismerte bűnösségét és aszal védekezett, hogy fed sőt Oi u tarifánTM esetafce­­dett. Lapunk •értofror a tárgya­lás tart. Március 15-tól kezdve minden­fajta tútén megtilt egy közvet­lenül megtel vada céőat áWó ren­delet. Az európai egyházak harca a nácizmus ellen címmel még 1913- ban Londonban érdekes könyv je­lent meg, amelynek egyik példá­nya most érkezett meg Budapest­re. A könyv a magyar helyzettel in foglalkozik éa Inroerteti azokat a németellenee megnyilatkozáso­kat, amelyek ' Serédi Jusztin ián hercegprímás, Shvoy Lajos szé­kesfehérvári püspök és Diósok ne­­véhez fűződnek. A nagy aikarr*) bemutatott -Édes mostohát* szombat délután iámét el­játssza Lakaer Bácsi Gyem>«kszinhá*a az Op«re ló-1 mbáaów! Sarkad. Aladár feBéptevel. ÍX) Szombatos, « bó lC-úo. aagy műso­ros bál a Metropol összes termőiben reggel 9-ig. (Rá&óczi-út 58.1 Stáger­­szoreplökllt • (X) FregolAn ffirdólrédpa*zta tavaszi takarításhoc. (X) Az újságírók nagygyűlést tar­tanak március 15-én éa az Újság­írók Szövetsége közgyűlést tart március 17-én. A* Újságíró Szö­vetség felkéri valamennyi tagját, hogy mindkét gyűlésen teljes számban jelenjenek meg. A* Újságíró Szövetség közgyűlése d. e. Vili érakor kezdődik, azt megelőzi 10 órakor a Szanató­rium Egyesület közgyűlése ée követi 12 órakor a Nyugdíjintézet közgyűlése. Rónai Mihály és Gábor Ignác családjának vértanú . temetése. Liszt Ferenc-téri Jeltelen tömeg­sírjukban most találták meg a felszabadulás előtti napokban nyi­las géppisztolytól vértanúhalált halt dr. Rónai Mihály ny. szfőv. állategészségügyi főtanácsost, ae európai nevű átörökléstankutatót feleségével, dr. Hauser Emma MABT-orvossal, volt szfőv. iskola­orvossal, fiával, dr. Rónai Bálint ügyvédjelölttel és nászával, Gá­bor Ignác fiúnevelőintézeti igaz­gatóval, a magyar verstan és rit­mus nagynevű teoretikusával. Dr. Hevesi Ferenc vezérőrnagy-fő­rabbi holnap, március 15-én dél­után 3 ólakor temeti mind a né­gyüket a rákoskeresztúri zsidó te­mető díszsírhelyére. A vértanu­kat a székesfőváros nevében dr. Morvay Endre alpolgármester és P. Stern Szerén tanácsnok, a HABI nevében Kertész Miklós nemzetgyűlési képviselő, alelnök, valamint dr. Turóczi-Trostler Jó­zsef egyetemi tanár. dr. Bevi­­taqua-Borsody Béla ég mások bú­­omáztatják el. Szárított főzeléket osztanak ki a nehéztestimunkások részére ki­adott szttrkeszínü pótjegy már­ciusi A-jelÜ szelvényére, még­pedig szelvényenként 10 dekát, a Községi Élelmiszerüzem készleté­ből hatósági áron. — Holnap­tól az alap éleim ieeerjegy és a 12 éven aluli gyermekjegy 0 szel­vényére egy doboz Szikra vagy egy tok rózsa szalon gyufa vásá­rolható hatósági áron. Derby Clubban (TV., Senunel­­weis-u.2.) ma csütörtökön műsoros est Kapitány Anna, Kenéz Judit, Goiteia Antal közreműködésével, *tánc reggeli*. Afztalroadelős 181-288. (X) Libertás rendezései a Zeneakadémián. Örök tőa, vtubáruap V*6. Nagyszerű műsorral, a legkiválóbb nafifésa&kkcl. ZathurecAy—Kerpoíy Brahms toetlfo­­rersenyét, Benedikt Klára Beetturve® G-dur verseny, Gergely Ferene Hftiulel Orgonaversenyét játssza 25-én (19. he­­lyrttV vez. Komor. Örökss6p Opera- é® Operettiae!ódáik bi-étk, v®w4rűap Mi*. ás érs4 legna­gyobb műa F4dl<V.0nelr*r é#én Komor és Polgár recAnyli. gflüHÁKáK MŰSORA*, oren*: Triibadvr (•). NEMZETI: Lumpűeiue* Viigftbundu?* (6). NEMZETI KAMARA: Veszélyei forduló is). VÍG: N-ncs olé­­»<IA*. BELVÁROSI: Keb létek (#. MŰVÉSZ: Meztelen linr (*). MA­GYAR: Bészeg éjsr.ik, («). PESTI: Tatét, AUce (6). MADÁCH: Lnd«« Mstyi (S). FÖV. OPERETT: SybiH M) MEDGVASZAY: Francia pezsgü (<A­­PÓDIUM: Le w Álarccal (6). ROTÁL* Kacagó tavasa («). KAMARA VAt RIETfi: Nincs mese (8). JÓZSEFVÁ­ROSI: Két lány az utcán (8). éttexem l. kér., IV. Béla (Attiláját 93 Horváth Kiss Elemér jazz-együttese Polgári árak Szombaton esle ichémbál táuc reggelig A román határ Közelében elfogtáK a Vörösmarty-utcai gyilkost Vőlegényéval együtt Budapestre hozták EQceesUau* ebédelhet a legjobban! I ind szobában Goi te in György zongorázik fi ■mPerenc i6zsef*tér M a w3 Rövidesen a nemzetgyűlés elé kerül a magyar—csehszlovák lakosságcsere-megállapodás If*» Mai te zhmI nyáíbőrt, nyúlszőrt taffSEM MENNYISÉGBEN VBSZ flecher InőapzrAr, XIV.. GizoüzAi M. Vacsorázzék gyertyafényben UéIíOé XTV-, Abonyi-a. 25. M 9. viil. 44, 07. b4ofáni&-*ioÁD AftüfelrtCKMéd: 4Q-77-M. BERTA úí .„DUBARRY -bán | Zene: üécsey -Jilács Meleg vacsora, uzsonna zene. — Asztalrendelés: 180-239 A kis Annában DARVAS JÓZSI a zongoránál

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék