Világ, 1946. március (235-259. szám)

1946-03-15 / 247. szám

Péntek Rövidesen a nemzetgyűlés elé kerül a magyar-csehszlovák lakosságcsere-megállapodás Gyöngyösi János külügyminisz­ter ma délelőtt sajtóértekezleten részletesen tájékoztatta a sajtó képviselőit a magyarországi szlo­vákság kitelepítésének előkészíté­sére érkezett csehszlovák kor­­m­ánybiztosság működéséről. Kö­zölte a többi között, hogy a bi­zottság 16 körzetre osztva a szá­m­­bajövő vidékeket, már a második hete teljesen zavartalanul és min­den súrlódás nélkül folytatja működését. A megállapodás értelmében a bizottság a­ felvilágosító munkán kívül — amelybe napi kétezer negyedórás adással a rádiót is belekapcsolják —■ április közepén befejezendő működése során az általa megnevezett 450 köznépben két népgyűlést tarthat. Az elsőn felszólítja a lakosságot a jelent­kezésre, a másodikon pedig számbaveesz a ki­telepítésre j­el­len­tkezőket. A magyar hatóságok lojális magatartásáról a budapesti csehszlovák misesió vezetője a legnagyobb elismerés­sel nyilatkozott a külügyminiszter előtt. Gyöngyösi János közölte még a sajtó képviselőivel, hogy a lakos­ságcsere-egyezmény a törvény­javaslat formájában — rövidesen a nemzetgyűlés elé kerül. Elsőként a nemzetgyűlés külügyi bizottsága foglal állást a meg­állapodást illetően. A párisi magyar követség kérdése A közvéleményt sokat foglal­koztatja Magyarország párisi külképviseletének kérdése, mi­után a küszöbönálló párisi béke­­értekezlet égetően sürgőssé teszi, hogy Magyarországnak diplomá­ciai képviselője legyen a francia fővárosban­ Mint ismeretes, a francia kormány már kijelölte budapesti követét és lépéseket tett a magyar kormánynál a bu­dapesti francia követség épüle­­tének — a fegyverszüneti egyez­mény határozata értelmében tör­ténő — restaurálása érdekében. Ami a párisi magyar követ személyét illeti: illetékes helyről nyert értesülésünk szerint a kö­vet kijelölésének késése belpoliti­kai okokban leli magyarázatát, de remény van arra, hogy rövidesen ebben a kérdésben is megállapo­dás jön létre a pártok között és Magyarország párisi követe még kora tavasszal elillanhat állomás­helyére. A román határ közelében elfogták a Vörösmarty-utcai gyilkost Vőlegényéval együtt Budapestre hozták A Világ jelentette elsőnek, hogy február libáról 17-ére virradó éj­jel a Vörösmarty-utica 53-as szá­mú ház III. emelet 38-as lakásá­ban ismeretlen tettes 13 bantacsa­­pással megölte Tóth Teréz 37 éves asszonyt, majd kifosztotta a la­kást. A főkapitányság Tessenyi főcsoportjának Bzh­áky és Magota­házy eső partija szerda estére de­­tektívregénybe illő izgalmas ka­landok után a román határ közelében lévő Nagyecsed községben elfogta a gyilkost. Az első nyomot a házbeliek ad­nák meg, akiknek tan­úval­lomete szerint a gyilkossággal egy rosz­­szul öltözött fiatal nő gyanúsít­ható, aki magát auschwitzi de­portáltnak adta ki. A Ligetben ismerkedett­ meg Tóth Terézze, ds szállást kért tőle. A detektívek a személyleírás alapján megállapí­tották, hogy a gyanúsított a kun­­utcai kórháznak vált ápoltja. Al- Utólag Kovács Magdának hívják. Megtudták a detektívek, hogy a gyanúsítottnak Szabó Géza futbulltu­m­só­­legénye. Ezen a nyomon elindulva be­kapcsolódott a nyomozásba az B-csárda, amely végigsérsilte­­ ■Liget környékét. A Neferejte­ utca egyik vendéglőjének tulajdonosa hétfőn közölte a detektívekkel, hogy Szabó Géza futballista hét­főn délben elutazott menyasszo­nya után Nagyecsedre. A nyo­mozók tö­bb autóval robogtak­ a gyilkos nő után. Mátésaltin kfek­etel­fe a gyilkos nő vőlegénye Szabó Géza, aki bevallotta, hogy valóban Ko­vács Magdával van randevúja Nagyecseden. Az egyik paraszt­házban meg is találták a gyil­kost, aki a terhelő bizonyítékok súlya alatt bevallotta véres tettét- Kovács Magdát és vőlegényét autón hozták Budapestre. Kovács Magdával ma délelőtt újból le­játszatják a gyilkosságot, majd kihallgatása után átadják a statáriális bíróságnak. Sport egy mondatban. A kardrivó csa­­patbajnok­ságon 10 csapat jelentkezett, azokc közel a skuáteág és a Toldi csapata esélyen, a pontokr a reggel 9 órakor a BEAC vívótermében tar­tandó viadalon. — Tasnády Európa­­bajnoknnk ellenfele a vasárnap dél­előtti pankriielóban Koprek lesz. — A MUSI a Brit Midben rendezendő fő­iskolai versenytárs össseálította válo­gatott főiskolai aivó- és rizsló Ma­­csapatát. étterem I. ker., IV. Béla­­Attiláját 93 Horváth Kiss Elemér jazz-együttese Polgári árak Szombaton este idhémbál tánc reggelig VILAO Emlékezés régi márciusra írta Fodor József Itt még nem volt soha ünnep. És a napok mennek, tűnnek. Baj­vítt voltunk végvárában Éltünk, mint aki Mában, Hogy még álljuk e vitában. Tegyük össze kezünket. S milyen dús nap jött a végből! Mint a Tér, tört kei sok évből. Inaink majd megszakadtak. Szíveink vad táncot roptak —­­Mintha Isten szállna aznap ki, lelkünk fogni, tüntet. Ily napokra emlékezvén. Hó csap át a vermnek lelkén. Hős, volt izekre riadtan. Széktünk, mi jön még hivattam Ki­látnál Nap, halhatatlan. Óvd te a mi ürmünket! ­ Ezt hallottuk fel Ben Blumenthal, a Vígszínház ■ épületének tulajdonosa táviratot is küldött egyik budapesti börútjá-­­ nak és közli, hogy Newyorkból iss elindult a magyar fővárosba. Pa­k­sig repülőgépen utazik és min­den valószínűség szerint március végén érkezik Budapestre, hogy a­ lebombázott Vígszínház újjá­építése ügyében intézkedjen. • Budapest nagyobb csemege­­kereskedőinek kirakataiban meg­jelent­k clírom. Ara igyekszik lé­­pést tartani a drágulással. Hét­főn még két és félmillióért árul­ták darabját, ma már hárommil­liót kérnek érte. • Karády Katalin a Sybil­ torna.­­atos előadásai után romániai turnéra utazik- Fényes anyagi feltételek mellett szerződtették. Bukarestben és néhány nagyobb erdélyi városban fog fellépni, kü­lön társulatával. • Ootobaesetti­sta egyszerre két helyen is próbál. Délelőtt a Bel­városi Színházban, délután pedig a Fővárosi Operett­színházban. Megállapodása szerint a Belvárosi Színház sorozatos előadásai után és a Sybill előadásainak befeje­zése után fog fellépni a Florentin kalap című zenés újdonságban a Főváros Ugretssenhez. • Szerdán délelőtt 11 órakor in­­dult el Budapestről a » filmé., vo­nat«, amely a magyar filmvilág tagjait vitte a bukar­esti film­kongresszusra. Az a hír terjedt el, úgy a vonatat a határon fel­­tartóztatták, mert az utasok nem rendelkeztek szabát­usáért papí­rokkal. Ma megcáfolták ezt a hí­resztelést. A vonat és utasai me­­netrendszerű pontossággal meg­érkeztek a román fővárosba, ahol nagy ünnepélyességgel fogadták a magyar vendégeket. MŰVÉSZVILÁG, m­otívmtnv, ^ műsoráról az­­Akik túlélték* címü darabot, me­lyet a múlt héten mutattak be. A kA­­yeckonft újdonság bemutatójáig Boáidét .A rab Mánk. dm# saiamSve kerti estéről cetére sModim. — A Madách BzíoMe április 1-én mutatja be Ber­nt­re Shaw »A megtört szívek bónas cimil színművét. — A rádió szerdán este — Medgyasr­ay Vilma és a fiatal Adáan Éva fős­erepléséval — nagy si­kerrel mutetta be Bévai Manet­t Te­lefon* cimű egyfelvonásonát. — A vi­déki erm­házak közül elsőnek a mis­kolci Keimert S­oltán mutatja be Bitó Lajos .Felszálló* a páva* cimű színművét. *_ A Magyar írók Szövet­­sége és « Népművelés! Kftzpoet ma d­ééven » órakor a Beeteakadém­ián már piacá ünnepélyt rendel. Fodor Jó­zsef és Bölönt György tett eldadáét. — A Függetlenségi Frontba tömörült pártok VI. kerületi szervezetei T Ady Zoltán köztársasági elnök te felesége fővédnökségével maról a* tl-én est* 8 órakor a Főváros Operettszinházban máról o*l ünnepséget rendesnek. Az ünnepi beszédet Ortuthy Gyeri mondja. A Petőfi-hidat március 14-én újra átadják a forgatomnak. ARANYAT *»*««*. vuwu mm m ■ ■ t ,xa„6, vénák, tiadok. Jegygyűrűi, ékszert készítek tarifások 'negvirtatók. Schwarz 00 I t aranyműves. Dohány-utca tAiliv. HÍREK A Beszkárt viteldíjas pártközi értekezlet előtt A Világ jelentette, hogy elké­szültek a fővárosi nagyüzemek racionalizálására vonatkozó ter­vek, amelyek hétfőn pártközi ér­­tekezlet elé kerülnek. Ugyanez a pártközi értekezlet foglalkozik a Beszkárt tarifák ügyével is. A számítások szerint mintegy há­romszorosára kellene emelni a Beszkárt viteldíjakat ahhoz, hogy az üzem deficitmentes legyen, vagyis önmaga tartsa el magát a bevételeiből. Általában az a­ felfogás alakult ki, hogy amikor az Államvasutak ugyancsak súlyosan deficites és vele szemben nem emelik azt a követelményt, hogy mindenáron tartsa el a bevételeiből magát, a Beszkerttal szemben sem fogad­ható el ez az álláspont, mert kü­lönben olyan mértékben kellene felemelni a villamos viteldíjakat, amilyet a főváros közönsége nem bírna elviselni. Kővágó József polgármester holnap, március 15-én délelőtt az alpolgármesterekkel együtt meg­koszorúzza Petőfi és Kossuth szobrát. A fővárosi hivatalokban egyébként holnap és holnapután hivatali szünnap lesz. Szombaton csak inspekciós szolgálatot tarta­nak. Hellibrent altábornagy a Nép- Mretág előtt. A Népbíróság Ke­resztel­tanácsa ma kezdte tár­gyalni a háborús és népellenes bűncselekménnyel vádolt Hele­­bront Vernon altábornagynak, a Szálam-kormány terme­lésüügyi mi­niszterének bűnügyét. Kihallga­tása során Hellebront beismerte bűnösségét és azzal védekezett, hogy fed­­őt és a tarifán TM eset es fe­­dett. Lapunk kértésror a tárgya­lás tart. Március 15-től kezdve minden­fajta túrén megtilt egy közvet­lenül megtel vadó célat ádó ren­delet. Az európai egyházak harca a nácizmus ellen címmel még 1913- ban Londonban érdekes könyv je­lent meg, amelynek egyik példá­nya most érkezett meg Budapest­re. A könyv a magyar helyzettel is foglalkozik és im­perteti azokat a németellenes megnyilatkozáso­kat, amelyek­­ Serédi Jusztin­ián hercegprímás, Shvoy Lajos szé­kesfehérvári püspök és Diósok ne­­véhez fűződnek. A nagy alkarr*) bemutatott­­Édes mostohát* szombat délután ismét el­játssza Lakner Bácsi Gyemmekszinháza az Opere ló-1 mbánón! Sarkad, Aladár feléptével. IX) Szombatos, « bó 1C-no. nagy műso­ros bál a Metropol összes termeiben reggel 9-ig. (Rákóczi-út 58.1 Sláger­­szereplők itt • (X) FregolAn ffirdeb­édpa*zta tavaszi takarításhoz. (X) Az újságírók nagygyűlést tar­tanak március 15-én és az Újság­írók Szövetsége közgyűlést tart március 17-én. A* Újságíró Szö­vetség felkéri valamennyi tagját, hogy mindkét gyűlésen teljes számban jelenjenek meg. Az Újságíró Szövetség közgyűlése d. e. Vili órakor kezdődik, azt megelőzi 10 órakor a Szanató­rium Egyesület közgyűlése és követi 12 órakor a Nyugdíjintézet közgyűlése. Rónai Mihály és Gábor Ignác családjának vértanú­­ temetése. Liszt Ferenc-téri jeltelen tömeg­sírjukban most találták meg a felszabadulás előtti napokban nyi­las géppisztolytól vértanúhalált halt dr. Rónai Mihály ny. szfőv. állategészségügyi főtanácsost, az európai nevű átörökléstankutatót feleségével, dr. Hauser Emma MART-orvossal, volt szfőv. iskola­orvossal, fiával, dr. Rónai Bálint ügyvédjelölttel és nászával, Gá­bor Ignác fiúnevelőintézeti igaz­gatóval, a magyar verstan és rit­mus nagynevű teoretikusával. Dr. Hevesi Ferenc vezérőrnagy-fő­rabbi holnap, március 15-én dél­után 3 órakor temeti mind a né­gyüket a rákoskeresztúri zsidó te­mető díszsírhelyére. A vértanu­kat a székesfőváros nevében dr. Morvay Endre alpolgármester és P. Stern Szerén tanácsnok, a HABI nevében Kertész Miklós nemzetgyűlési képviselő, alelnök, valamint dr. Turóczi-Trostler Jó­zsef egyetemi tanár, dr. Bevi­­taqua-Borsody Béla és mások ny­­omáztatják el. Szárított főzeléket osztanak ki a nehéztesti munkások részére ki­adott szüürkeszínű pótjegy már­ciusi A-jelű szelvényére, még­pedig szelvényenként 10 dekát, a Községi Élelmiszerüzem készleté­ből hatósági áron.­­ Holnap­tól az alap élelm­iezerjegy és a 12 éven aluli gyermekjegy 0 szel­vényére egy doboz Szikra vagy egy tok rózsa szalon gyufa vásá­rolható hatósági áron. Derby Clubban (TV., Semm­el­­weis­ u.2.) ma csütörtökön műsoros est Kapitány Anna, Kenéz Judit, Goiteia Antal közreműködésével, *tánc reggeli*, Asztalrendelés 181-288. (X) Libertás rendezései a Zeneakadémián. Örök tea, vtasárnap V*6. Nagyszerű műsorral, a legkiválóbb nafifésa­kkel. Zathureczy—Kerpely Brahms toed­fo­­versenyét, Benedikt Klára Beetturve® G-dur verseny, Gergely Ferenc Hitiulel Orgonaversenyét játssza 25-én (19. he­­lyrtt) vez. Komor. Örökssép Opera- é® Operettiae!ódáik bi-étk. v®w4rűap Mi*. ás érs. legna­gyobb mű a Födl IV.ének­*r­évén Komor és Polgár recényli. ______1946 március 15 . gflüHÁKáK MŰSORA*, oren*: Tr­ibadvr (•). NEMZETI: Lumpiteiue* Viigftbundu?* (6). NEMZETI KAMARA: Veszélyes forduló is). VÍG: Nincs o­é­­»FIA*. BELVÁROSI: Keb létek (#. MŰVÉSZ: Meztelen lin­ (*). MA­GYAR: Részeg éjsz­ik, («). PESTI: Tatét, AUce (G). MADÁCH: Lnd«« Mstyi (S). FÖV. OPERETT: Sybil M) MEDGYASZAY: Francia pezsgü (­A­­PÓDIUM: Le­w Álarccal (6). ROTÁL* Kacagó tavasa (7). KAMARA VA­­RIETIi: Nincs mese (8). JÓZSEFVÁ­ROSI: Két lány az utcán (8). E­xceesUau* ebédelhet a legjobban! I vid szobában Goi­te­in György zongorázik fi ■ mPerenc József*tér Maw3 If*» Mai te zhmi nyálbőrt, nyúlszőrt taffSEM MENNYISÉGBEN VESZ flecher IncapzrAr, XIV.. GizonzAi M. Vacsorázzék gyertyafényben VéríOé XTV­, Abonyi­ a. 25. M 9. viil. 44. 07. b4ofáni&-*ioÁD AftafelitCKMéd: 4Q-77-M. BERTA úr .„DUBARRY -ban ! Zene: vécsey -Jilács Meleg vacsora, uzsonna zene. — Asztalrendelés: 180-239 A kis Annában DARVAS JÓZSI a zongoránál

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék