Világ, 1946. április (260-278. szám)

1946-04-26 / 275. szám

Réder vagy ? Bonyodalmak két halálos ítélet kör­ül A Népbíróság Gálfalvy tanácsa­­ többrendbeli, háborús és népelle­■'­lnes bűntett miatt halálra ítélte Réder József többszörös nyilas gyilkost. Midőn az ítéletet kihir­­delték előtte, Háder a következő­ket mondotta: — Fontos bejelentést kívánok tanúi. Nem azért, hogy az élete­met meghosszabbítsam, d­e ké­rem hogy szembesítsenek Kunits Imrével. Megadja Léulóval és Rédli Józseffel, h­ogy­ ne­­t úszhas­­sák meg könnyebben a dolgot olyanok, akik sokkal többet kö­vettek el, mint én. Kénig hason­lítson össze augent és Hédiit, ak­kor majd kitűnik, hogy melyi­künk lőtt rá. Mint a Világ már beszámolt róla, Rédli Józsefet, többszörös nyilas gyikosság miatt, ugyan­csak halálra ítélték, de Rédli pe­rének újrafelvételét kérte, mert azt kívánja bizonyítani, hogy nem ő­ vol a gyilkosságok elkövetője, hánem hasonló aérfi és arcban is hozzá teljesen hasonló társa: Sé­der József. A bíróság el is ren­delte a per újrafelvételét és a jogerős halálos ítéletet, nem haj­tották rajta végre. Gálfalvy tanácselnök a bejelen­­tés után felküldte Réder Józsefet László Dezső tanácselnökhöz, aki Rédli ügyében az újrafelvételt intézi, hogy ott vallomást tegyen, majd Kazma Tibor ügyészségi álésnak fogja, kihallgatni és csak azután döntenek, hogy a kihirde­tett és jogerőre emelkedett ítéle­tet hármig végrehajtják-e rajta, vagy pedig helyt adnak a Róder által­ is beadott újrafelvételi ké­relemnek. 1­­ Lapzártakor arról értesülünk, hogy Réder Józsefet nem végzik ki pénteken, hanem­ ügyében újabb nyomozást tnaitottak és a nyomozást Ferencz Tibor, az ügyészség elnöke saját maga in­tézi.. A román Operaház művészei Budapesten Dóra Mariin­, a román Opera­ház igazgatójának felesége, aki­­ szerdán délután együtt érkezett Budapestre a bukaresti vendég, énekesekkel, férjének meleghangú levelét nyújtotta át. Komáromy Pál igazgatónak, Egizio Masnin­ levelében szívből kívánja, hogy a skót Operahá­z, közösen tervezett, munkája meleg és hosszútartamú közm­­tiködétté fejlődjön, mely a boldog és békés jövő érdekében őszinte, testvéri bárdi­ságban egyesítse a magyar és román­, népet. „ Szerdán este, a Rigófén­g elő­adása után Komáromy igazgató az Operaházban feketével és fris­sítőkkel vendégelte meg a buka­resti művészeket, akiket csütör­tök délben a Budapesti Gyógy­helyi Bizottság látott vendégül a céldért füürdőben. A P. O. P. igazolóbizottsági és­­népbírósági tagjainak értekezlete A Polgári Demokrata Pártnak az Igazolóbizottságokhoz és nép­bírósági­­tanácsokhoz kiküldött tagjai 28-án, pénteken délután 6 órakor a párt központi helyisé­gében (VI., Andrásay út 48. f.) igen fontos ügyben közös értekez­letet tartanak. A pártvezetőség ezúton kéri e két csoportnak valamennyi tagját az értekezleten való feltétlen megjelenésre. A csepeli Weiss Manfréd-gyár m­unkássága azonnali hatállyal eltávolította helyéről Lázár Andor igazgatót, Gömbös egykori igaz­ságügyminiszterét, aki a munká­sokkal szemben antidemokrati­­kusan viselkedett. A pontoki minisztertanai­ tárgyalja a Központi­­anyag- és Arh­ivatál fel­il­­lióimra vonatkozó iparü­gyi miniszteri rendeletet. BUDAVÁR KÁVÉHÁZ KÜLÖNTERME: pohuk­y sálon Széna-tér 7. Telefon: 161-262. reszelS*ig TABÁNNYI—EISEHANN-egy­üt­tes HIDEG—MELEG KONYHA! POLGÁRI ÁRAK! Dalol a flotta Nagy siker Prolongálva: ADY A francia filmgyártás remeke! Szerelmes éjszakák Műéibe 1 .Simon. Simon# Simon Mától: LLOYD BONJA RENJE tüneményes filmje: Téli szerenád Mától: Phönix IRÉNÉ_____ aunu nnaftic flMHRHHHB IRÉNÉ_____ Kny MUUuu ■■■■■■■■■■ IRÉNÉ______ Amerikai vígjáték HHNNi IRÉNÉ______ Zene revü IHHHHHflHHH­M ri. i»r omior! R.K.O.-Hmmnin fH't*. ______SCALA Pálutcaifiúk tjY.oiiiUac il. u. m mikor és Utas. «i. e. H-kor. PO­VAROS! OPERE­PTSZINHÁZ :: piiiiiiiiíiiiiíiiiiíiíiiiiiiiiiiiiim Hangulatom, zenés, új orosz filmvígjáték! ;j :: ! Főszerepben: I. P. Orlova a világhírt! orosz filmművésznő !­iBolia-Boloat | Ma premier! ■ss# Royal Apollo ] Id­eemyü fájdalommal­ tudatom mindazokkal, akik isávolták és szerették, hogy­­Mii 01­­4­1 novem­ber 4-én nyilas gyil­kosok áldozata lett. Holttestét hazahoza­­­ták és e he 20-án, pontokon d. u. 3 óra­kor helyezzük örök nyugalomra a­ rákoskeresztúri izr. temetőben. Gyászolják: vigasztalhatatlan édesanyja, távollevő édesapja, testvére Rózsi, távollevő fivére Mikiés, sógora Ernő imádott Györgyike és Matyik­a és ro­konai. Emléke örökké köztünk fog élni. Özv. Orosz Mihályné felesége, dr. l­engyel Lászlóné testvére, apósa, sógorai és sógornője tudatja mindazokkal, akik is­merték és szerették, hogy imá­dott férje v­ardu Vik­oabu.il munka szolgálat közben 1011 novemberáben ett­hunyt. 1946 április 26-án, pén­teken * *2-kor helyezzük örök nyugalomba a ránco»keresztúv­­izi « temetőben. 10. pun­. i. sor. Nyugodjál békében! VTU­D Gordon pénzügyminiszter Párisba érkezett Gordon Ferenc magyar pénz­ügyminiszter Párisba érkezett. Gordon a vezetője annak a ma­gyar küldöttségnek, amely az­ amerikai kormánya részéről Ma­gyarországnak engedélyezett, tíz­millió dollár kölcsön felhaszná­lásáról tárgyal. Az angol képviselők mai napja A Budapestre érkezett angol képviselők tegnap délben kihall­gatáson jelentek meg Tildy Zol­tán köztársasági elnöknél. Utána délben flagy Ferenc miniszter­elnök ebédet adott tiszteletükre a Park Klubban, délután pedig két óra ü­ő Házat tartó látogatá­son jelentek meg­ a miniszter­­elnöknél. A miniszterelnöknél tett látogatás után Varga­­ Béla bázelijüknél, az államminisz­­tereknél és Halánk István rum­­miszterelnökségi államtitkárnál tettek látogatást az alsóház tag­jai, od­te pedig Kővágó József polgármesternél jelentek meg. Meghívták Londonba a magyar képviselőket A nemzetgyűlés külügyi bizott­ságát ma délben keresték fel az angol képviselők. Az angol kép­viselőket Auer Pál, a külügyi bi­zottság elnöke fogadta, üdvözlő szavaira pedig John Ha­re vála­­szolt. Beszéde végén meghívta a ma­gyar parlament tagjait Londonba. Küldöttségben kérik helyzetük javítását az Opera művészei Az Operaház művészszemélyzete hosszabb ideje elégedetlenkedik a fizetések rendezetlensége miatt. Szociális és gazdasági helyzetük sürgős rendezése érdekében most mozgalom indult, amelynek első lépéseként pénteken délelőtt kül­­döttségileg keresik fel Keresztúri­ Dezső kultuszminisztert, akit tűr­hetetlen­ helyzetük megváltoztatá­sára kérnek fel. Ámbár minden remény megvan arra, hogy a kultuszminiszter nem zárkózik el az operaházi művészek jogos kívánságának teljesítése elől, egyesekben felme­rült a terv, hogy amennyiben ké­résük mégsem találna meghall­gatásra,­­ tüntető felvonulással szerezzenek érvényt követelésük­nek. Az Operaház higgadtabb tagjai bizonyosra veszik, hogy erre a lépésre nem kerül sor. ljípzArtm után A külügyminiszterek tanácsa az összes érdekelt államokat meghallgatja? A francia hit­szolgálat diplo­máciai szerkesztőjének értesülése szerint szó van arról, hogy a kül­ügyminiszteri értekezletre azokat az Államokat is meghívják, ame­lyekkel a békeszerződést aláírják­­illetve felkérik arra, hogy bizo­­nyos meghatározott kérdésekben fejtsék ki álláspontjukat és véd­jék meg érdekeiket. A mai napig nem került sor ilyen meghívók kibocsátására. Az olasz kormány azonban, amelyet már szeptember havában meghallgattak Trieszt ügyében, készen áll arra, hogy az esetleges meghívásnak eleget tegyen Razzia volt ma a fasiszta összeesküvők tárgyalásán A Népbíróság Gálfalvy-tanác fsa igen nagy érdeklődés mellett folytatta csütörtökön Rilkét Papp Zoltán és társai ügyének tárgya­lónát. Az esküdte­zésd­ termei, zsú­­folásig megtöltötték a hallgatók, akiknek a sorában feltűnően sok fiatal diáklány és fiú tartózko­dott. Ez alkalommal Homolyay Zoltán harmadrendű­ vádlott ki­hallgatására került a sor, akival­­lom­ásában részletesen előadta, hogy ők nem­ fasiszta összeeskü­­vést tervez­tek, hanem diák nyomor enyhítésével akartak akciót indí­tani. Kihallgatást­ közben szünetet rendeltek el. A szünetben dr. Ferencz Tibornak, a Népügyész­ség vezetőjének utasítására raz­­ziát tartottak a teremben. Külön­böző hatósági emberek már a tárgyalás elején a hallgatóság ■órában helyezkedtek el, hogy figyeljék azoknak közbeszólását és magatartását. A teremből ki­lépőket igazolásra szólították fel, majd a teremben helyükön tartóz­kodó diákoknak nagy részét és a hallgatóság bizonyos százalékát szintén igazolásra szólították fel. Az igazoltatás eredményekép­pen ítél­­ik­t elttúll valak, akik ellen több vád merült fel. Ügyük, bon­i, nyomozóét és a kihallgató, sokat a razzia lefolytatása után azonnal megkezdték. A razzia körülbelül 80 percig tartott. Szünet után a népbírák és dr. Szekeres Károly népügyész intéz­nek még kérdést Komolyához, majd a negyedrendű vádlottat. Fazekas Béla egyetemi hallgatót hallgatják ki. A többiekhez ha­sonlóan vall, a tanácselnök kér­désére azonban beismeri, hogy ő szerette ott a toppert, amivel a sokszorosítást végezték és részese volt a sokszorosító gép megszer­­zésének is. Tagadja, hogy trészt­­vett volna a gyalázkodó röpcédu­lák szerkesztésében és szétosztása,­ban. — Hogy állunk a robbanóanya­­gokkal? Maga volt az egyik robbanóanyag szakértő — szögezi mellének váratlanul a kérdést az elnök. Fazekas bizonytalan hangon adja meg a választ: — Hát... az használhatatlan volt. A csapatok hagyták ott. Ezt többször bejelentettük. A tárgyalást tart. Életjel érkezett az öt év óta elveszettnek hitt Huszár Pufi feleségétől A levelezőlap szerint a művész már nem él öt­ esztendővel ezelőtt Buda­pestről Oroszországon és Japá­non keresztül Amerikába indult Huszár Károly, a Huszár Pufi néven ismert kitűnő komikus és felesége. Soha nem érkeztek meg Hollywoodba. Hogy mi tör­tént velük a hosszas úton, azt még mindig homály fedi. Annyit tudtunk róluk, hogy Moszkvában Gábor Andor­­ vette védőszárnyai alá rágó barátját és feleségét és útnak indította őket Japán felé. Azóta semmi pozitív hír nem érkezett róluk. Mindenki azt hitte, hogy a házaspár Ja­liánban meghalt. Most a Távol-Keletről palcoror levelezőlap érkezett Huszár Ká­­rolyné írásával, s Én élelem, — ez­zel a szomorú két szóval kezdődik az élet jel. A továbbiakban ruhá­kat és élelmiszereket kér Huszá­r Károlyné. Azt is megígéri budi, pesti rokonainak, akikhez címezte, a kártyát, hogy rövidesen részle­tes levélben számol be­ sorsáról. goraoroai tudatják, hogy özv. , lelkes Imré ittál. Herzeg szarán ájultla, st­én 11 éves korában c­endecen elhanyt. Gyászolják: egyetlen élű tea­­vére dr. Herzog Jakab orvos és sógornyi, mi okaira gai és unokaöccse­. 'Pemotés© o tiú -je­ an is órakor a rákoskeresztúri isz. temetőben. Nagy fájdalomm­al tudatom. I­ogy testvérem *«. Heiler Margit Utál noveumber l-éri nyilas gyil­kosok áldozata lett. Holttestét haladozatlan é*­e­lül 20-án, pénteken d. n. 3 óra­kor n­elyezzü­k u­rek nyugalomra a­ rákpekercíztúri­­.r. temetőben. Gyászoljál!: testvére t'alján !.síosná és családja, Pániért Népszámlálás volt ma reggel, a forgalom kezdetétől a sima­­hidak mindkét oldalán. Egyen­ruhás hajózási emberek számol­ták a Pestről Budára és Budáról Pestre tartó gyalogosokat. Tudatom mindazokkal, akik ismerték és szerették,­­ hogy édesapám KOHOLT LAJOS hosszú, nemese­ii viselt szenve­­dés után elh­ún.ul. Holttestét e tié m-en, pénteken i. e. VI 10 órakor helyezzük örök vidénfi­­re a rákoskeresztúri ízr. teste­­tében. Komoly Judit Gyászoljak: Cipóra Céhen !Vaafc, dr. Vogelné K­om­oly Héra nővérei. Komoly Ottóné, Komoly Alfrédné sógornéi. Stein Ignác, dr. Vágh Mária sógorai, Brotel rokonái és ba­­nilai terv. dr. Katona Iatvánné az. Grttffeld Mária a fájdalomtól porig sujt­ó tudatja, hogy sze­retett férje, a legértékesebb ember d­r. Katona István ügyvéd IIS éves korában megtialt. Is­­merőse a hó Ly­án, pontaken­t­att órakor lesz a rikoskaresi, idri Sár­ temetőben.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék