Világ, 1946. december (455-478. szám)

1946-12-15 / 467. szám

ó 1949 december 15 SZÍNHÁZ ÉS FILM Jakobovszki és az ezredes Werfel-Bemutató a Belvárosi Színházban Minden tiszteletem Werfelé, a tragikus sorsú nagy osztrák íróé. Tisztelettel keresem írói nagysá­gát posthumos darabjában is: ke­resem, de nem lelem. Nem mon­dom: akad egy-egy jelenet, né­hány mondat, itt-ott egy költői és emberi széljegyzet háborús éveink margóján, de alig hogy nyomára bukkanott az írás hitvallójának, a gondolat prófétájának, máris elvesztem a fonalat... l­épten-nyomon belebotlok fel­­fptforró lelkesedésembe és hol egy vezércikkbe ütközöm, — ami a kisebbik baj, — hol az amerikai, bécsi és pesti adaptálók buzgal­mába,­­— végül sehogy sem isme­rem ki magam. Hol végződik Werfel és hol kezdődnek a fordí­tóknak nevezett jókedvű szöveg­magyarázók — még műfajilag sem tudnám megállapítani a drámának, bohózatnak, költői játéknak, szatírának és kabaré­nak ebben az összevisszaságában. Három különböző nemzeti típu­son keresztül hallok azokról a problémákról — faji kérdésről, sovinizmusról, embertelenségről, — amelyeket a náci sáskajárás vetett fel. Szépet, okosat, tragi­kusan komolyat, költőien vigasz­talót is hallok, vérforratot és gúnyosan elkeserítőt -- a könnyű elmésség, a siker tokáját csik­­landó vicc azonban mindig résen áll a döntő pillanatban, hogy a már-már felhangzó költői bánatot és emberi tragikomikonát el­hallgattassa. Szerencse, hogy ebben a hang-és stílusegyvelegben Márkus Lász­ló rendezése valahogyan közös nevezőre tudja hozni az előadást, amelynek különösen két címsze­replője: Ráday Imre (Jakobovszki) és Dénes György (az ezredes) szí­nészi biztonsággal, egyéni átélés­­sel és műmoszi rugalmassággal hidalja át szerepének jellem-vég­leteit. Nagy sikerükben méltó harmadik, Mezei­ Mária, aki egy francia kokott portrévázlatának gyakran a magáéból ad szín­ és élettanaimat Az epizód szereplők közül főleg a kitűnő Bársony István, Simányi Mária, Harsányi Rezső, Varga D. József, Balázs Bálint és a hall­gatásával is beszédes Vigyázó Éva biztosítják sikerét a Belvá­rosi Színház újdonságának, amely lényegében többet ad a közönség­nek, mint 63 irodalomnak. Kette­m Mozikritika »Gólem« (Corto, Scala). Egyszer már láttunk egy Gólem-filmet Faul Wegen­errel. Ezúttal Harry Baur játszik benne, de nem a gélemet, hanem II. Rudolf csá­szárt. Érdekes, szép alakítás. A film misztikus akar lenni, de tanvéssé sikerül. Mintha össze­vissza szabdalták volna. Buri­­vier nem remekeit. »Kalózok kincsre (Uránia). Pony­varegény. Feldolgozása alal­ma »A szerel­ete városa« (Városi Szim­­hás). Erőszakolt történet, érdek­telen. De gyönyörűek a nápolyi felvételek; a Vezúvról még nem láttunk ilyen szép képet. A zenei részek is ügyesek. A szereplők elegánsak és ««atei®' nek. Betiltották a Nemes Rózsa című fimet Két budapesti filmszínház tűit® műsorára péntekre a Nemmes rózsa ! című filmet, amelynek Bulla Elma a főszerpelője. A film­­cenzúra pénteken délben értesí­tette az érdekelteket, hogy a Hím előadásait (évekkel ezelőtt készült) neas engedélyezik. 1860 óta IC&zma­­k(dúp) márka ) SOMOGYI BÉL­A-ÚT 3 A í&íroivkMCta Biztosítsa magának idejében a most beérkezett gyári áj' dl|Cl HERMES BABY tá/^kaíróeéip baazersését karácsonyt a­já­n­d­é­k­u­l Gereben Béla mtódsis Sárafau­ri, ©©reSsan és Lubovszky cégr.nél, Budapest, Báthory­ utca 20. Telefon: 122 041. Negyven év ótt én vagyok az első román karmester, akol Budapesten vezényel — mondja Silvestri Constantin, a bukaresti Filharmónia karnagya Silvestri Constantin, a román Filharmónia karnagya Magyar Tamással, a Bukarestben élő he­gedűművésszel tegnap Budapestre érkezett. És a a Fészek Klubban fogadást adtak tiszteletére. Érthetetlen, — mondotta Sil­­vestri munkatársunknak — hogy a román és a magyar művészet eddig még nem találhatott egy­másra. Úgy tudom, negyven év óta én vagyok az első román kar­mester, aki Budapesten vezényel. Hét éve járok városról városra és repülök el Budapest felett, de most adatott meg először, hogy Budapesten felléphessek. Magyar Tamás, a kitűnő fiatal művész, aki a felszabadulás óta nagy sikerrel szerepel Romániá­ban*, elmondja, hogy Silvestri fe­­feralis, Románia egyik legismer­tebb komponistája és most, hogy Eneccu Amerikába utazott, két­­ségkívül a román zenei élet ver­sütője. — Szeretnék a román-magyar cseledés követe lenni — mondja a vitán Silvestri Constantin. — Villamos Bálpfiák, Kisusár Tóti Jr. ez és tfila’sa tüt-ae Budapest V .­­raiv .János-u 1.I 123 950, 121-99' VILÁG Túl a konferencián A Pó J­u­ti új műsora Ketlér Dezső a lelke a Pódium kabarénak. Olyan elragadó ked­­vességgel kon­ferál, unintha egy párisi szalonban csevegne. A szu­­­zók körül az idősebb generáció vezet. Ascher Csak­ár em­ond né­hány Kar­inthy-h­íst: mestermű­vek. Noil Károly egy ragyogó né­ger ötlettel és egy régi, de még mi­ind­ig mulatságos bohózattal sze­repel, ügyes Gádor Béla tréfája egy eleven tyúkkal. Király Dezső­nek és Tabi Lászlónak is van né­hány vidám bohózata. Általában hevenyészett,­­társa a műsor, hepe-hupás, egyenetlen. A »Harmónia« című jelenet osto­bákká, pedig két szerzője is van, egy nem tudja összehozni. A Pó­dium férfigárdája jobb, mint a hölgykoszorú. Herczeg Jenőn, Komlóson, Felekyn, Petitesen ne­vett­ü­nk. Baross Géza »Megöltem Hitlert« című kupléjának nagy sikere volt. Dán Klári a tréfák­ban és jel­enietekben igen kellemes, magánszáma szürke. Gyimesi Pálma dekoratív. Nagypál Béla kísért® a műsort zongorán. Csihánóban Faltoni, Newyorkban Fritz Busch vezényel Székely Mihály fellépésekor Székely Mihály, a budapesti Operához kitűnő énekese levelet írt Texas bői fi­vér­ének,­­ Székely Oszkárnak. Székely december 1-én adta postára levelét, amelyhez egy texasi újságot is mellékelt- A texasi lap úgy látszik »magyar számot« adott ki, mert közli pro­minens magyar művészeik fény­képeinek és életrajzainak egész sorát. — Ma — írja Székely Mihály —­­Jehudi Menuhin—Dóráti hangver­seny zajlott le a nagy színházban, amely 450® nézőt tud befogadni. A nézőtér zsúfolásig megtelt s óriási volt a siker. Nyolcadikán Kodály dirigál és Sándor György lesz az est szólistája. Tizenötödi­kén tarton­ itt az első hangverse­nyemet, amikor is Marke király áriáját énekelem a »Tristan«-ból. Mozart-áriák is szerepelnek mű­soron. Már befutottak a Metropo­litan és a chicagói opera meghí­vásai. Chicagóban valószínűleg Falconi dirigál fellépésemkor. A magyar­­művészek közül, a Dal­iasban tartózkodókon kívül, Berz Ottó zongoraművésszel elkerült beszélnem. Székely Mihály enkytte beszá­mol arról, hogy Tóth Aladár igaz­­gató megbízásából érintkezésbe igyekezett lépni több világhírű karmesterrel. Kiderült azonban, hogy Klemperer beteg, Walter Bruno még nines Amerikában és így alkalmasint csak Fritz Busch­en­ tárgyalhat majd. Valószínűleg Bus­ch vezényel a Metropolitabn­­ben is Székely newyorld szereplé­sekor. S. V. SZÉKESFŐVÁROSI KENBKA® vasárnap. Ree. 15- d. e. Vas. gsKsqk. Nsg-fKsnekan­ Matiné feölföldi vesidégmüvesete! X. ▼e&: Silvestri Constantin Közr.­ Magyar Janés, Dvoráik: új vi­lág, Dalos Szimf. Espagmote Beetho­ven: Proraethens. Csütpr Sok, dec- 19* ©sás *1 SSetaealk. Baeh-elt vez.: Bárdos. Közr.: Cser­falvi Eliz. Buda^r««i Libertás trendevéset © Besissakaidéitiaica: Zath­are­cky—C­saf J* evsaky versenyét játssza 19-án. TV. színad!. Diótörfi, Komor — FiTb&moéslia, Messiás 26-ás. Vez.: Fensncsik. Szív­­zenekar, Liszt F. kórus, Báthy, Némádk A., XZöster Kálmán. Orsronas Cörp&fly. Óról« szerelem 25-én karácsonykor, V*8. Dayka Fényes Allo», Gábor Miklós, Görbe. Major Tamás. Makay M.» SléezÁros Ági, Nagypál. Orosa -Júlia Leon.vey v©ra. Slmátwll, S&* Kovátis M.» Szilvássy, Szörényi Ortitfej Konf.: RV­­b Brasdu karácsonyi kabaré Sfr­án. 3 '-1­&. ÍKAasaTSIgyU Efil­is kórosok Forral kp.raarp Verns. Ciszterci Éret kar szerda, dee.­t Sonaák. Vasárm­ap Iroda­bútor? Szék? C­it­y IV, Párisi-utca o/a. Telefon lSi-396. Vét®t - eUdte rmw i*rorKLto KAMAPÉÁGY THÖStOUV­ÓT 58 KaráGsoRjf. Fjindéknak petreleM«5g&a° kályhák, főzök, fűtőtestek, sütők $l£ na és Sántfe? Király-utca hetvenkettő. Kedvesé ilsetéei feltétetek Fénleffik várnaSasra lm Marid. KindMit­i, kilene. IP®r.: 121-S 1Í­KÉSZÍTSTfik FRIEO esztergályos KIRÁLY-UTCA «4 Tel. SS 1-884. Fraktinskaraetoiyi é, ÚJÉVI AJAMDSKI gyermekégy S'. OS-—, teakoci V. S®.—. rádii­­asxta! F. **.—, atb. Kié bútorok mazv válaceték­­ban. Stéiek­. V-, Fac­­aoaia­c. 1*. Vidéki* esoMassiva, itér SíehémemS ETaEs'kakSpeay, mue­­ksroha. ««arái bérmunkát fa kiviialbeo aredm ■iéie'bea villái JÓNÁS ÖDÖJJ naevtoBfekcice, IV., Andráasy-^Si ti- Teletím: 12y­m Ernyőt IX., Ei(Say­tt|l8a to, IRODA DÜJOROK, SZEXEK, ASZIALtft minden mennyiságbent kaphatók. HEXNERUl­­ Király­ u. 25. Telefon 137-07/ 2 szobás lakás újjáépített bér­ház­ban be­költözhető, épitési hozzá­­járulással kiadó. Tinódy­­citola 2/b. Boráros-ternél. „Watteau" művé &?x O­l­ajzf­e­s­ték, m­ü v^ga­gyan­af­esték, tanulmény oUjfesték, tempera, de­korációs óla­jf­­eték­ek-Pasztellkréták, festésze­­vek. külföldi gyártmá­nyokat felülmúló, garan­­tált leg­óbb mioógéik­ben kapható. Egyedüli eyÁrtó Szabó László vegymnezi vállalat. X­, Fatór­ u 89. Tel.: 192-553. Ker©*ke­­dfiknek, viszonteLadóknak kedvező érlappal szolsrá- Jamk-KApvineWM kludnnk Szamofonok Akusztikától akocsi-út 49 OLCSÓ Ni Aj ée hasznélt báróko kombinált és konyha*» bútorok lecnftjyobb tesztekbaifto Fizetési kedvezmény VMékí® Ms.ksMrí ecoe magolás. Vét®) «* e.er«, Tel.: 1SS ISO. vili., fisa rírava, S--a. Vm EBNER Zongora 800 Stingl. Biiseedorfer, Bechsteiffl, stb. sougorA&o plsalták. ölesén. résfc­let« I*. KERNAOS. B*. k*rol-4« is. Te­l.: 13S-9SS Nem kap Kéri, elbuxttAltórt »lesén A­ nl kap Belgráder és Kaalis IS­, Eádsv­s- UI. NInts fényes klmkét BérorOslet an advarbating Somogyi Bérendt 189­1Eladáa, vétel. eaor®. ncftlísintfcF Bsanl István-kírit 8. T*Ls m­tU. BABOK BERHA& 5 em., ssspáim., UpteitreSF-­ ban, 40.000 bárral, ktep- m»le«r!rz®K 585.000. SA* I rofd­ác Anémiesy-út mellett, 61.000 frt hozadékk^U komf. lek, üitek­Stko*.. 225.000. s em., ad&mem. Hermine-útnál, kora?, feuk., JAJ ípltre. )­, boon­­­déktan, 50.000. 8 em., «1.000 bérrel, jó helyen, » ] (b­etéel feltételek mellett, 90.000. 8 em. térre nő:G. UitysáOm., 85000 beendékkel korai. Uk„ 180.000. Azonkivöl kiceibb-nanobb bérbázak eb­­adók. VILL*A. 5 nsobáe, Budán, rlilanioa meteót, s&gyadéra.. toescalt.. késit«!, 100.000. Ja4 atoba, IkS sseb», »SiW kicrttel bakéit.. 50.000. 8*S see­­h&s lekAseel, békát, kerttál, WOOO. IIS szobi*, I htx. kk­., be&SH., nagy kertttó, adóra­, 120 00®, 1 * seobi.s Ituao rSUa. bekéit., tekjobb helye» i nagy kerttel 180000. AaonklTtll kleebb-negyobb TillAk és családi báxok kaphatók. ÖRÖKLAKA­­I SOK. lipetvárosban 1 «oh® hefl. bek»!!.. 58.000, I $ szoba bailor bcASK­, 80.000. AspishtTü! Eudáffl ] és mis jó helyeden rareon. 1, 8. 8 szobi, örök. takánok, réeahen bekolk, n»«y Tilaestékban e! • I adók. OTüMÖLCSÖSÖK T­­OSAAáDI HALAIK környéken is dedék. EHHcfazen mzosrmi Bensasiön­jesles élésén. SAS LÁM ISMÉT­ ®»*, ©-ret' vesAreUfea Kosi, yebet ZleJiy JeaS­ ntoe S4L JVtfeps n w á lh ép ts £:”aMhr?rc,S Bek gyár, s Mie ett perzsaszőnyeget, venne tekintse msz új zzős vasószletera aeescyltó óieSf Aálar Csokán IV. Kecskeméti-mteo kl&me. isffii8nnelessegefe ismét Síruha Véssel ErnSTelefon 384-1 57 E psdás tacy- da kétazoxnélyee rcfeamiéb, kombinált szo­bák 1© éves garanciával. Pásztor kárpitos VII. Nefelejtá-utca bu&zonkilene. (István-dinánik­ TH&n&ésoM­Rm Zenegém®mádlék nagy választék bass. STUDIO BÁBIG, l&ob­atoe ©5- Vétel, eladás, ©aare. melegvíztárolót, „Boglari", vili. tűzhelyet, A­U­D IO N *01. napló?éc^t vili. hűtőszekrényt, vVl. rezsót, porszívód, parkettkefét motorokat VI., Nagymenet utca SS Telafon • Alkalmi vétetek kisöbb­ nasivebb parsa a­czöov exekbéya. Bran­dl. Pfximanjeaky­a. L S­Ré^ríbérű e^yssiobfi bal­lot gyönyörű lakásomat ©IcBeréteAra 3 vp­ery S •eobáSHj'i *Min !kettő Li­pótvárosban« jelififdre Se­ns» hirdetőbe. Panaenia­­»b*v 6 Kisebb borcincfét­eresek !FöútvonaTno MOS« ercaimas hete»» textiV- ftt-sievsti ijalet réK»érti ílflfillSfl ÉGÉ »Lébet társbérlet is« fízére * kiadóba.

Next