Világ, 1947. március (528-551. szám)

1947-03-02 / 529. szám

■■■■ÉSaÉn SZÍNHÁZ és film A Művészeti Tanács teája Tildy Zoltán és Tildy Zoltánné tiszteletére Tanács 25 művész életjáradékának leszállítása ellen A.­ Slaviezati Tárnics pénteken délután a Pét véli Klubban teádélz i­ánt, rendezett Tirly Zoltén küz­­ársasági elnök­­e Tildy Istv­ánné tünteletére. A második emelet­i kissteremben zajlott le az ünnep­lés?, amelyen megjelentek a ta­láéi; tagjai, akikkel­ a köztársa­­sági elnök sokáig elbeszélgetett. (t«S®rf&. La­jos aleívük átnyújtotta­­ Magyar Művészet! 'tanács új­olyóiratának első számát.­­Alko­­tás­r a- címe: Az lesz özéletjáradékka!­­ Még az ősz folyamán összeállí­­ották annak is 35 művésznek a névsorát, akiket a magyar állam negbece­lése jeléül életjáradékkal in­téz­ ki. Miután a tervek kidol­­gozása alkalmával ennek az élet­­áradéknak az ifsansége a mindem­­ioni­álitan( V. fizetési órdéit­­l­etményeinek felelt volna wsy,­­ tanács kéréssel fordult a főtifk­uszminiszterhez. htán­ önnek az isssegek az V. fizetési osztály m­untgtEMm történi) Uszdilitása el­len. tegye meg a szükséges intéz­­kedéseket. A 25 művész névsora: Bokros Birman­ Dezső, Bornemissza Géza, Czóbel Béla, Dank­ó József, Borg József, Ferencit­ Noémi, Gellért Oszkár, Ha­tinterschlag J­ános, Heltai Jenő, Holló László, Kallós Ede, Kassák Lajos, Kaulmnenn Oszkár, Kossza József, Sttrffy Ödön, Medgyassay István, Med­­gyessy Ferenc­, Hagy Lajos, Perh­­­oll-Csaba Vilmos, Schöpfen Ala­dár, Szép Ernő, Szláng­i Lajos, Tersánsik­y Józsi Jenő, Vas Ele­mér és Vágóné Margit. Szegedi ünnepi játékok A szegedi szabadtéri­ játékok mielőbbi megindítása érdekében a Művészeti Ünnepe négytagú bi­zottságot jelölt ki. Íj négytagú bizottságnak a feladata, hogy a kérdés alapos áttanulmányozás­a után a tanács elé terjesszen olyan tervet, amely lehetővé teszi a sze­gedi szabadtéri játékok mielőbbi megindítását. A bukaresti lapok elparentálták Sárdy Jánost, aki a legjobb egészségnek örvend Fényes Alice dzámnüvre,:ilő Bu­karestből pénteken reggel 16­ efo. d­ott hívta fel az egyik ismert szkaláz­i ügynököt, akivel smr.­tódfettési tárgyalá­ta volt Mielőtt azonban­­rátért falra a s­aját ügyére, ezt kitetette: Az Istenért... mi történt Sárd­y Jánossal? ■ ■. Hevetje át a részleteket ... — Miféle részsíteket? — kér­dezte az ügynök. — A balatredi lapok — mondta Fényes An­ce — elparentálták Sárdyt... Tele vannak­ az újsá­gok azzal, hogy a nagyszerű éne­kest elgázolta Budapesten egy villamos.. A színházi ügynök természete­sen megnyugttatta Fényes Ali azt, hogy Sárd­inak semmi baja nincs és a legjobb egészségnek örvend. • Színházi hírek Orosz Barnát, a Fővárosi Ope­­raMaran­diért egyben társbérlőjét lépelenes verlekedések­ miatt rád­­ra hely­ezték. Főképpen azzal vá­­dolták, hogy mint a mu­nkatárbo­­exill élelmezője, hiányos kosztot­ni ott a munkaszolgzálatásoknak. Sátoraljaújheyen tartották meg jgyében a főtárgyalásít és számos and kihallgatása u­tán feltüentet­­ték. •....................... Pásztói• Béla, az ismert film­­rendező pályázik a Magyar Lerg­­iiás bérletére. Ma délelőtt az a h­ír terjedt el, hogy amennyiben átkérné a színházat, raég ebben a &zz Z«Blak. tűire. 2-in, Tas. este 1/18 óra. Athmzó, Flagoy, Kapitány, Kazal, Hal­mai, Lantor, Tt­rk, Magyar revü, Tabtoyi, reflw-DaMn stt. (Magyari.) UBLATtó HELDESÍBSBI A 3BREAKADÉBMAN: Ka virít Álad tv í-1 (rariman lác) gon. leratMí dítattojín Karidy. Honthy, FöByoo K., Kaltány, íb*a5'k'Jth­51 Tol­­nay. Bentö—Bdltbonyi, Brdír—fVJdr, DdwiS-IV.thos, Palaky C^-Htolky-üj. hétr. Holóczy, Kazal, Laataa, Drbaeh sBfropelnek. Bewaetftt mowí; Balfich­asei. .. Mihail átiffeay a [bukaresti OperaJtte ünnepelt tenorió. i4ia. H­fti Arts. Flsraetm és Gábory Mturiín­, .c­ /:o­n.iko­.V.Ares ragyogó m­ű­­ítort énekel. Zongora: Peroncsik ,János. Jtacain rsntaadgyee Zü-vs. A Fleagang. ü(ii- ringOTíi-sólam­it COSk­ism&ért látaam­.. ÍrKstay Béres fíerzíu érdié SMb. Míibó rnwh* Hanna Serger lytie'a.) láncazk­a lián. A modern zene.. müvészet négy aemón­sa (RfessvStgyfh KONCERT RÜSTDEXESra: Koketsr, tutotorbérlet S nagy íiseggy. .Tea,m- Marta Darró, Uinp Mtarlini. Od­­aopvuofí, Oorí­l~-FUon­or Ataio, Fnilozi. Coránl.-V.eanhlu. Bertötek­ résZSthre. BANDA EDE KOtdimkícest 6. Siffiv- Itamarammakar Siörr V0K8KY EMMY ecmeorue­t 12. " ’ ■ - Berí Roven—SebnbeN est JSJANNE MARIE DARUK VJ.­­Stegfo—Lisit esi. Znagarabártoi. a szezonban a kölcsönventa a Nemzeti Színháztól a Kaméliáé hölgyet az eredeti szereposztás­ban. Kazal László a közönség ked­vence március 1-től minden este újból a Magyari (volt Spolarich) kávéházban lép fel. Szombat, vasárnap nagy műsor: Kásák, Csalényi, László, Mindszent­y, stb. Grillben: .Tabányi jazzegyüttese és Kazal László. (X) ­­vry KÁVÉHÁZ Március 1-től Fényes Kató fejér György Magyar György együttese és Háber Frédi SZOMBAT-VASÁRNAP Gála Esték A Kin Savoysaon és a kávéházban SZOMBATON REGGELIG NYITVA VILÁG Mozikritika s­zerelmek városa.­ Esztendők óta nem volt ilyen művészi ese­­mény, mint ez a gyönyörű és minden filmkockájában tö­kéle­­tesen megoldott film. Mélta­tása külön tanulmányt érde­melne. Jaqnes Présert, a fiatal szimb­olista egyik néma játéka áll a középpontjában, amelyhez a múlt szá­zad derekán ját­szódó mesét kanyarítottak. A némajátékunk Garanno­n címe és a párisi ,Warits«2/­6z£nházban adják, mint a filmen is: Jean- Bonis Barrault, egy tökéletes teteb­égű színész főszereplésé­­vel. Kozma József magyar zene­szerző komponálta a zenéjét. (Üzenjük a Ibri’sbírű élő nagy­sikerű *xert írnek, hogy rá rám ér­tünk a muzsikára. Eredetileg Bethlen Margit pan törni no jához i cin, a Karácsonyi-palotában adták!) A francia filmművészet gyöngyszeme ez a kép. *A nagy h­azugság,s Bene Davis Hollywood legnagyobb drámai művésznője. Érdeklődéssel fúr­tuk a filmjét, amelyet­ — mint a többit is — remek művészi eszközökkel old meg. A sproba, más­ film némi , csalódást is okozott. 1Szerelem Parisban.* Nem volt kéznél naptárunk, nem tudtuk megalapítt­ni, hogy mikor ját­­eázott francia filmben. Kiepura és Eggerth Márta Theo lángem­­­el és Paul Kemppel. Ach, nee.. wissen Sic mai... az még a h­eimari Németországban lehe­tett. Valami romh­ázból vacku­lha­­tott elő. Sajnos, a filmről nem lehet a port leifújni. Az ügy­­marad rossz, aho­gy volt. Kristóf Károly Mesterdalnok­ok“ A Pódium új műsora Rá sem ismertünk a Pódium kabaréra, annyira megváltozott a múlt műsor óta. Úgy látezik hasz­nált a sok dorgálás, mert a szín­ház vezetősége megemberelte ma­gát és színdarabot, tréfák és sze­reposztás tekintetében egyaránt nívós és gondos műsort nyújtott. Tahi László 1­ 4 harmadik világ­háborút című tréfája tetszett a legjobban, Hercseg Jenő, Kondás Vilmos és Baross Géza felléptével. Igen ügyes Kellér Dezső f­onfe­­ransza és nagy sikere volt a ven­­dégm­ű­vésznőnek, Nagykovácsy Ilonának, aki Polgár Tibor pom­pás dalát énekelte Tabányi Mi­hály harmonikaművész kíséreté­vel. Feleky Kamill szereplését ka­­cagó orkán kísérte és ugyanígy volt Kiss Manyival is. Pethes Sándor és Ascher Oszkár­ álltak még a közönség érdeklődésében. ^ Francia kocsma ^ Pompás vacsorák , Legvidámabb zene AMERICAN ADAM Andrássy­ út 41. Hely­­esszállítást terveznek a színigazgatók ■ A Világ értes­ülése szerint a budapesti színiigazgatók testü­lete azzal a tervvel foglalkozi­k­, hogy leszállítja a színházak helyheteit. A tani nehéz szin­gugni viszonyuk között, amikor a közönség a szín­­házfokat nem látogatja eléggé, igen fontos? a helyér kérdése. A hélyárb­azáilítató természeti ÉisoB­ras»függésben van a sztárfieeté­­sekkel is, mert « magas gázsikat a színigazgatók már nem képesek ■megfizetni. Amennyiben végset hajtják a .íSJtárgáaslk.: b­e aáilitá­­sát, meg' lehet Misavi «• helyszí- mé a*vó Mé#ít is. Lenni, vagy nem lenni... Filmre viszik a „Hamlet"-et Londoni jel autós .Szarkt Law­­rence OUvier, a világhírű­­filo­­mfivész nyiatkozot a Hamlet m­egfilmesítéisencik tsívável. Most fordulat támadt a­z Uu.vár­ozat ügyében, amannyiben Ottl Ernő, magyar film­vállalkozó nyomta­tóit for­gatók­önyvvel, szerződé­­sekkel és szabadalmi iratokkal bbonyitja, megbízottja útján Angliában, hogy már líros­ban Lengyel Menyhérttel, a vyughírű­ hollywoodi magyar íróval roeg­­h­alista a Hrib­let forgatókönyvek Pérosszendd óta folynak a tár­gyalások, hofey a Si0ns­y­l.féle forgatókönyv alapján és film ötle­teinek felhasználásával kis­sülljön el az amerikai film a régi tende­­ményen.Ők közt­exnfiköt­éslével. Gál Ernő a nomlet-fil­mmel kapcsolat­­ban Utazik rövidesen az, Egyesül Államokba. SZÍNHÁZAK, MOZIK, SZÓRAKOZÓHELYEK HÍREI „Hölgy választ Nagysikerű bemutató volt a Royal Varietéban Pénteken este mutatta be a Royal Varieté­­H»ígyvál«sz* című új rovüparádéját. Zsúfolásig meg­telt a nézőtér­re az a*i műísor, amelynek vezető komikusa Sala­mon Bein, nagy sikert aratott Mindenekelőtt a 2 Lur­a nevűs vi­lághírű artistapárról írunk, akik a színház kupolájában mutatták be fantasztikusan izgalmas ar­­tistaművészetüket; lég­tornász,­írmi­tatványuk remek. Nádassy László és Nóli Károly bohózataiban, a Műfüzekben és tréfákban Salamon Bélán kívül a következők tetszet­tek a legjobban: Tihanyi Magda, Gyenes Magda, Darvas Marika, Leánthó Klári, Barna Anci, Ber­ták Sely, Marietta, Xisoga László, Kerlossy Zoltán és Holtis Andrrtt­. valamint Csonka Endel??*v Halmai­ Imrének magánszu­maéval? volt igaz­i sikere. Lórárth Willba­ ren­dezte az előadást, am­elyneik táncait Nemes György tanította be. Ehrenthal Teddy ravaszínra­­­zának új díszleteit Bercsényi Ti­bor tervezte.. A közönség rengete­get nevetett és jól szórakozott. Heti mozitipp ALOMA ICorvin, Lloyd­) Szín­pompás, izgalmas szerelmi téma a csodálatos szépségű Do­­rothy Ivámourral, egzotikus tán­cokkal és dalokkal. A fiatalok filmje­ , »Kard és szenyein« (PaUi.ee). Egy összeeskü­vésről szóló lélek­­zetelállító, pompás kalandorfilm Tyrorme Powerral. Sorba álnak a jegyekért! iíít lofirfolve 2 Különös közjáték a Pilátus előadás­án A Pilátus.. című darabnak, pé­n­­teki előadásán imcst incidens történt. A második, felvonás szűz nőjében a közönség arra lett fi­. gyelmet.. hogy- egy 16131iuadal... fiatalember sétál fel ,és alá a bal-, oldali páholyfolyosón, hangos­an vitázik önmagával, majd hír tele® , eltűnik a nézőteret a színpadtól elválasztó vasajtó mögött. Pár perc múlva hangos kiáltozás zajja szűrődik ki a vasajtón. Kider­ít, hogy az égzgh­alt fki--. talember H. fkle pesternsébehi fényképészségéd,- k­tzutatja a »*%•­­ház egyik művészét, Szakáts Zoll. lennt. Szac­vta egy germán Szárma­­zású római zsoldos katonát alakit, a dárszkban, A fényleépászsegéll, rátámad­ a színpadról odleepján­,V. igyekvő művészre, rángatni köte­te kosztümjét, és Hősben " ssMUn- "é németekét, fe'zakáts, aa erős fizit. fenmű színész lefogta támadóját,­ akit bevezstetek egy öltözőbe. A czinhózi orvos injekcióval nyug­tatta meg az idegbé­leg írézőtt. .SZERELMEK VÁROSA­(Kamara és City) A magyar főváros művés­zeti szakértői a legnagyobb elragaal­­tatással nyilatkoztak­ Ailetty,­ Barrault a­rténoir világhírű film­jéről, amelyet Marbel- Ceraié ren­­dezett. Káprázatos külső felvéte­­lek, művészi műtermi képek vál­­takoz­tak benne. Ezt­­a filmért fel­­­tétlenül meg kell nézni! »Nagy kaland* (Elit). A legi­­szebb angol színésznő: McA­oberoin színes filmje. Aki még nem látta, feltétlenül nézze, meg! bristol SzáiHLó éttermeiben ' (IV.­ Mária Valéria­ utca 4) Mim de is este külföldi útjáról hazatért BORA SÁNDOR * ZENEKARA Minden szombat és vasárnap délután és este BRISTOL-JAZZ TÁNC BRISTOL-JAZZ A Lovagteremben:'"' KIS FRÖHLICH ÉNEKEI ÉS 70000 JAZJK Memiremisszek­ 3 PoLg­ári árak! Taxiállomás a szálló előtt ,.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék