Világ, 1947. május (577-599. szám)

1947-05-29 / 597. szám

||­úW ' & VILÁG 597. SZÁM 12­ARA 40 FILLÉR Főszerkesztő SUPKA GÉZA DR. Ma: Mussolini szerelmei 1947 MÁJUS 29 * CSÜTÖRTÖK Elindultak az első hadifogolyvonatok Moszkva körletéből A könyv napja és a könyv népe írta Tempelőt Éppen, huszadik éve van ezidén, hogy Miskolcon Supka Géza fel­vetette ’a könyvnatp 'gondolatát. Azóta befed és külső változások között immár beidegzetten vissza­tér Budapest és a vidéki városok eme háromnapos ünnepe, amikor valamelyes kis enyhe karneválos exhibicionizmussal áll a magyar író az utcán és rámosolyog a ve­vőre — aki ez alkalommal vissz? ■mosolyog rá. Ha nem veszi, an­nál­ inlpább. Huszadik évforduló az idei és egyben harmadik is: a felszaba­dulás ót­a harmadik könyvnap tér vissza. S mert utcáinak rende­­­­ebbek,­­közlekedésünk majdnem­­békebeli, a külső , kép egyre, ke­­vésbbé akar az ostromra és egyéb kellemetlenségeikre emlékeztetni —­ hát úgy szeretnek, hogy a koltogynap is legyen szebb, jobb, magasabb rendű, m­kit a r­egelő­­t főznek voltak. f­őkig a három év előtti múlthoz képest különbek. Nos, hamar, ünnep előtt, amikor a tervezők még csak papíron vá­zolták fel a székely síremlékeket és lázálom-kunyhókat, amelyekről valami különös képzettársítás foly­­tán azt hittük, hogy a magyar könyv ünnepe részére megfelelő keretet nyújtanak — gyorsan és dísz­beszédek kötelező mákonya nélkül gondoljuk át: a Nagy Vál­tozás meghozta-e a magyar könyv részére is az új és jobb kort? Hát . .. Igen, persze, tudjuk: drága a könyv, aminthogy minden drága, és az embereknek sürgősebb az elrongyolodott fuszeklik pótlása, mint jutányos áron beszerezni egy elsőkiadású Csokonait. De ezeken túlmenően, minőségben, színvonalban emelkedett a könyv­­igény? Egyáltalában: a magyar író, ha komolyan venné nevét és csakugyan megélhetési célból sze­retne­­írni, nem pedig gázgyárban felír­óként vagy más kenyérhaj­­szában napszámosként felőrlődve , tengeri és a ráfizetés: rovatban alkotni — ugyan hány napra futná keresetéből a háromszáz­hatvan közül? Ez keserű kérdés — de fel kell tennünk, különben kulisszává degradálódnak a sát­rak és a hozzájuk fűződő szónok­latok, kommünikék, riportok, nyi­latkozatok és fotó, valamint film­­beszámolók. S mindezt nem valami zord pesszimizmus mondatja velem. A magyar nép pazar bőséggel do­bálta ki forró és forrongó mély­ségéből a szellem géniuszait: szinte úgy látszik, hogy ettől a teremtő munkától úgy eltelt, hogy a fogyasztásra már nem maradt energiája. Rajtunk, most élőkön, a Nagy Változások korának szem­­tanúin és munkálkodóin múlik, hogy a magyar a Könyv Nép­é legyen — a jó magyar könyvé, természetesen. Mikor, ha most nem? Nem kell hozzá más, mint azt tudni, hogy a Könyv nem a napé, hanem az egész életé. Ki­­vádlkép a mi, magyar életünkké, amelyet csak a múlt és a jövő , egybefonódó szellem­ének ismerete, tisztelete tett teljessé. A pártok között mutatkozó ellentétek újabb belpolitikai válsággal fenyegetnek A politikai helyzet mára valamivel komorabbra fordult. A bankok államosításának ügyében, amely a pártok kö­zötti megbeszélések gyújtó­pontjában áll, egyelőre nem mutatkozik a meg­egyezéses kibontakozás le­hetősége. Tegnap délután a pártok gaz­dasági szakértői tanácskoztak a hároméves terv egyes pénz­ügyi és gazdasági vonatkozá­sairól, azonban ezen az érte­kezleten értesülésünk szerint a bankok államosításának ügye nem került szóba: a helyzet tehát ugyanaz, mint néhány nappal ezelőtt volt. Viszont politikai körökben at­tól tartanak, hogy a szemben­álló felfogások képviselői any­­nyira beásták magukat, hogy a kompromisszántos megoldás­­nak egyre kevesebb valószínű­sége van. A kommunista párt politi­kai bizottsága tegnap ülést tartott,­­ az ülésről kiadott kommüniké azt mutatja, hogy a párt ragaszkodik ahhoz a köve­teléshez, hogy a három nagy bankot államosítsák. A kommüniké sajnálattal ál­lapítja meg, hogy­ a szociál­demokrata pártnak a kérdés­ijén vagylagos áláspontja van: vagy az egész hitelszervezet államosítását vagy állami el­lenőrzését követeli. Az egész hitelszervezet államosítása a kommüniké szerint az azon­nal szükséges rendszabályok elodázását célozza, a kommu­nista párt szerint a három nagy bank, azonnali államosí­tása elengedhetetlenül szüksé­ges, de ezen túlmenően az ál­lamosítást most kell végrehaj­­tani. A kommüniké, ugyanek­kor éles kritikát gyakorol a kisgazdapárton belül működő »kerítős vezetés«­ fölött. Októbertől havonta húsz autóbuszt állít forgalomba a Beszkárt Ma reggel Vas Zoltánt, a Gaz­dasági Főtanács főtitkárát a kül­területek üzemi bizottságainak vezetői népes küldöttségben ke­­r­esték fel. Előadták, hogy a köz­úti közlekedés tarthatatlanul rossz és új autóbuszok beszerzésére a Gazdasági Főtanács segítségét kérték. Megírtuk már, hogy a kereske­delmi miniszter autóbuszalvázak beszerzésére 6.700.000 dollárt he­lyezett kilátásba, a karosszériák itthoni gyártására azonban még nincs fedezet. Vas államtitkár a küldöttségnek adott válaszában kijelentette: a karosszériagyártásra 20 mil­lió forintot fognak előterem­teni. • Ennek a hitelnek egyetlen felté­tele: mihelyt az új kocsikat üzembe helyezik, le kell szállítani az autobussviteldíjakat. 65 személyes buszok A Gazdasági Főtanács főtitká­rának ígérete után megvan a re­mény, hogy még az idén forga­lomba kerülhet a külföldön meg­rendelendő autóbuszok egy része. A Beszkárt szakértői külföldi útjuk során Parisban, Lyonban, Londonban,­­ Milánóban, Bernben, Genfben, Lausan,Leban és Zarick­ben tanulmányozták az autógyá­rakat. Az egyik londoni gyár autóbuszai vár­­ajánlatát tartják el­fogadhatónak. Ez a vállalat 65 személyes autóbuszokat ajánl és a szállítást már októberben kezdené. Havonta 20 autóbuszt tud a Beszkárt rendelkezésére bocsátani. A főváros közlekedési bizot­sága legközelebb foglalkozik a kérdés­sel és előreláthatón ennek az aján­latnak elfogadása mellett dönt. Az ígéret, amely a Gazdasági főtanács részéről hangzott el, lehetővé teszi, hogy még a nyár folyamán meginduljon az új autó­buszok karosszériáinak gyártása, úgy hogy októbertől kezdve havonta 28 új autóbusz forgalombaállítá­­sával lehet majd javítani a közlekedé­sen. Egyelőre mintegy 150 autóbuszt rendel a Beszkárt, de az autóbusz­üzemet tovább fejlesztik és a most elkészült terv szerint három év alatt 360 autóbuszt állítanak forgalomba. A cél: a város belterületéről kiszorítani a villamost. Mihelyt az autóbuszo­kat szállítják, a következő autó­buszjáratok lesznek üzemben: Módosulnak a mai járatok 2-es: Apponyi-tér, Lánchíd, Mé­száros-utca, Németvölgyi-út. 7-es: Hungá­ria-körút, Lánchíd, Mech­­wart-tér. 1-es: Mártírok útja, Törökvész-út, Nagybányai-út. 12-es: Boráros-tér, Nagykörút, Margithíd, Széll Kálmán-tér. 15-ös: Boráros-tér, S­zabadság-tér, Pannonia-utca, Dráva-utca. 17-es: József-körút, Kőbányai-út, Er­dész-utca. 21-es: Boráros-tér, Csepel. 22 es: Széll Kálmán-tér, Budakeszi gyógyszertár. 24-es: Thököly-út, Erzsébet királyné-út, Pestújhely körforgalom. 25-ös: Thököly-út Erzsébet­-kir­ály­n­é-út, Rákospalota. 18-as: Óbuda, Fló­­rián-tér, Üröm, Kossuthtelep. Új vonalak 5-ös: Dózsa György-út, Wesse­lényi-utca, Dohány-utca, Lánc­híd, Pasaréti-tér. 8- as: Keleti pályaudvar, Szent László-út, Új­pest, Szent István-tér. 29-es: Ko-­lozsi-tér, Zöldmál-Csatárka-út, Kapy-utca, Pasaréti-tér. 9-es: Fiumei-út,­­ József-utca, Szabad­sági ad XII. ker. elöljáróság. 8-as: Budaörsi-út, Farkasréti te­mető. 27-es: Hegyalja-út, Buda­­örsi-út, Repülőtér. 4­-es: Fővám­­­tér, Szabadság híd, Budaörsi-ú­t, Budaörs. 6-os: Marx-tér, Margit­­híd, Flórián-tér. 1.6-os: Gellért­tér, Budafoki-út, Andor-utca. 1-es: Hungária-körút, Andrássy­út, Szabadsági út, Daróczi-út. 4-es: Hungária-körúti vonal, Tom­­­csányi-utca, Váci-út. (Később ugyanezen a vonalon trolleybusz veszi át a közleke­dést). 23-as: Boráros-tér, Soroksári-út, Pestszenterzsébet, Jókai-út. HA: Margithíd, Zárda-utca, Vérha­lom­tár. 14-es: Hungária-körút, József­­utca, Lánchíd, Városmajor. 28-as:­­ Széll Kálmán-tér, Kútvölgyi-út, Fácán. 31-es: Flórián-tér, Szent­­endric­int, Pünköszifürdő. 8-as: Oktogon-tér Lánchíd, Déli pálya­udvar. 26-os: Oktogon-tér, Mar­­githíd, Margitsziget. 31-es: Cse­pel, Szent Imre herceg-tér, Ki­rályerdő. 19-es: Déli pályaudvar, Orbánhegyi-út, Szabadsághegy. 32-es: Hungária-körút, Nagy La­jos király-útja, Kerepesi-út. 33-as: Szent István park, Ferdínánd Had, Rottenbiller-utca, Orczy-tér. Trolleybusz fog közlekedni: a Soroksári-út Hungária-körút, váci úti vona­la, továbbá a Ba­­­ross-utcai vilamosvonal meg­szüntetésével a Kálvin-tér és az Orczy-tér között a Baross-utcán. A HÉV tehermentesítésére is autóbuszjáratokat terveznek, mégpedig Szentendre—Visegrádi Marx-tér—Szentendre, Bosnyák­ , tér—Árpádföld, Baross-tér—Cin­kota, Baross­ tér—Duhaharaszti, Móricz Zsigmond-körtér—Érd ka­,­zött. ‘A’ közelgő válság szele érez­hető a pártharcok közírói aktí­­v orvaién is. A kommunista párt szócsöve egész sereg kis­gazdapárti képviselő ellen azt a vádat emeli, hogy vidéki beszédeikben­ lényegesen eltér­tek a koalíció álláspontjától. Ugyanekkor Balogh István államtitkár arról ír, hogy a válságot meg kell előzni és megállapítja, hogy a munkás­, pártok hároméves tervében a bankok államosítása egészen a legutóbbi időkig nem­ szere­pelt. Mindez azt mutatja, hogy a­ politikai élet üteme lényege­sen meggyorsult és hogy a bankok államosításának kér­dése újabb politikai válságot robbanthat ki. A válság egye­lőre még nincs itt. De a­ je­­­lek arra urapalnak, hogy nagy lépésekkel közeledik. Szovjet segítség az árvizek megelőzéséhez Szviridov altábornagy még ápri­lis 2-án levélben közölte Nagy Ferenc miniszterelnökkel, hogy a 1945 őszén Győr környékét árvíz­zel fenyegető gátszakadást a Szovjetunió elemi csapásnak te­kinti és a helyreállításához szük­séges közszállítási munkát mint baráti segítséget nyújtotta a ma­gyar közársaságnak. Nagy Ferenc miniszerelnök meleg köszönetét fejezte ki a Szovjetu­nió baráti segítségének újabb megnyilvánulá­sáért. Itt kell­ megemlékeznünk arról, hogy a Szovjetunió légrobbantó, légi felderítő és légibombázó ala­kulatai — teljesen költségmen­tesen — immár a második télen, is döntő részt vállaltak határ­vizek megakadályozásában. Egy gyár 62 munkása szenvedett gyomormérgezést Tegnap este több gyári munkás súlyos mérgezési tünetek között rosszul lett­ a Magya­r Ruggyanta,­árugyár Kerepesi­ út 17. számú te­lepén. A mentők hét munkást az OTI baleseti kórházba, húszat a Rókus-kórházba szállítottak. Raj­tuk kívül körülbelül 35 munkáson végeztek gyomormosást s ezek egy részét a Bajcsy-Zeilinszky­­k­órházba, másik részét lakására vitték. A tömegmérgezés ügyében­ a rendőrség széleskörű vizsgálatot indított. Megállapították, hogy az éjjeli turnusban dolgozó munká­sok tojásos tésztát vacsoráztak és nem sokkal a vacsora elfo­­gyasztása után léptek fel rajtuk a súlyos gyonjasgörcsök. Valószínű­nek látszik, hogy a tojásos tészta tartalmazott palarilyen,­­ mérges, anyagot.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék