Világ, 1947. május (577-599. szám)

1947-05-29 / 597. szám

í| úW ' & VILÁG Ma: Mussolini szerelmei 597. SZÁM 1= ARA 40 FILLÉR Főszerkesztő SUPKA GÉZA DR. Elindultak áz első hadifogolyvonatok Moszkva körletéből A könyv napja és a könyv népe Irta Tempelőí Éppen, huszadik éve vau eaidén, hogy Miskolcon Supha Géza fel­vetette ’ü könyvnftp 'gondolatát. Azóta befed és külső válioeáeok között immár beidegzéiten vissza­tér Budapest és a vidéki városok eme háromnapon ünnepe, amikor valamelyes kis enyhe karneválos exhibicionizmussal áll a magyar író az utcán és rámoeolyog a ve­vőre — aki ez alkalommal vissz? ■mosolyog rá. Ha nem vesz,, an­nál. inlpább. Huszadik évforduló az idei és egyben harmadik is: a felszaba­dulás óí'a harmadik könyvnap tér vissza. S mert utcáinak rende­­jgebbek, .közlekedésünk majdnem /békebeli, a külső , kép egyre, ke­­vésbbé akar az ostromra és egyéb kellemetlenségeikre emlékeztetni —- hát ügy szeretnek, hogy a kdtoyvnap is legyen szebb, jobb. magasabb rendű, tnkií a ruegelő­­túőzück voltak. 1'ők‘g a három év előtti múlthoz képest külöubek. Nos, hamar, ünnep előtt, amikor a tervezők még csak papíron vá­zolták fel a székely síremlékeket és lázálom-kunyhókat, amelyekről valami különös képzettársítás foiy. tán azt hittük, hogy a magyar könyv ünnepe részére megfelelő keretet nyújtanak — gyorsau és dísz-beszédek kötelező mákonya nélkül gondoljuk át: a Nagy Vál­tozás meghozta-e a magyar könyv részére is az új és jobb kort? Hát . ,. Igen, persze, tudjuk: drága a könyv, aminthogy minden drága; és a& embereknek sürgősebb az elrongyolpdott fuszeklik pótlása, mint jutányos áron beszerezni egy elsőkiadású Csokonait. De ezeken túlmenően: minőségben, színvonalban emelkedett a könyv­­igény? Egyáltalában: a magyar író, ha komolyan venné nevét és csakugyan megélhetési célból sze­retne .írni, nem pedig gázgyárban felíi-óként vagy más kenyérhaj­­ezában napszámosként felőrlődve . tengeni és a ráfizetés: rovatban alkotni — ugyan hány napra futná keresetéből a háromszáz­hatvan közül? Ez keserű kérdés — de fel kell tennünk, különben kulisszává degradálódnak a eát­rak és a hozzájuk fűződő szónok­latok, kommünikék, riportok, nyi­latkozatok és foto, valamint film­­beszámolók. S mindezt nem valami zord pesszjmizmus mondatja velem. A magyar nép pazar bőséggel do­bálta ki forró és forrongó mély­ségéből a szellem géniuszait: szinte úgy látszik, hogy ettől a teremtő munkától úgy eltelt, hogy a fogyasztásra már nem maradt energiája. Rajtunk, most élőkön, a Nagy Változások korának szem. tanúin és munkálkodóin múlik, hogy a magyar a Könyv Nép a legyen — a jó magyar könyvé, természetesen. Mikor, ha most nem? Nem keli hozzá más. mint azt tudni, hogy a Könyv nem a napé. hanem az egész életé. Ki­­vátlkép a mi, magyar életünkké, amelyet csak a múlt és a jövő , egybefonódó szellem ének ismerete, tisztelete tett teljessé. A pártok között mutatkozó ellentétek újabb belpolitikai válsággal fenyegetnek A politikai helyzet mára valamivel kömorabbra fordult. A bankok államosításának ügyében, amely a pártok kö­zötti megbeszélések gyújtó­pontjában áll. egyelőre nem mutatkozik a meg­egyezéses kibontakozás le­hetősége. Tegnap délután a pártok gaz­dasági szakértői tanácskoztak a hároméves terv egyes pénz­ügyi és gazdasági vonatkozá­sairól, azonban ezen az érte­kezleten értesülésünk szerint a bankok államosításának ügye nem került szóba: a helyzet tehát ugyanaz, mint néhány nappal ezelőtt volt. Viszont politikai körökben at­tól tartanak, hogy a szemben­álló felfogások képviselői any­­nyira beásták magukat, hogy a kompromisezunlos megoldás, nak egyre kevesebb valószínű­sége van. A kommunista párt politi­kai bizottsága tegnap ülést tartott. « az ülésről kiadott kommüniké azt mutatja, hogy a párt ragaszkodik ahhoz a köve teleshez, hogy a három nagy bankot államosítsák. A kommüniké sajnálattal ál­lapítja meg. hogy- a szociál­demokrata pártnak a kérdés­ijén vagylagos áláspontja van: vagy az egész hitelszervezet államosítását vagy állami el­lenőrzését követeli. Az egész hitelszervezet államosítása a kommüniké szerint az azon­nal szükséges rendszabályok elodázását célozza, a kommu­nista párt szerint a három nagy bank, azonnali államosí­tása elengedhetetlenül szüksé­ges, de ezen túlmenően az ál­lamosítást most kell végrehaj. tani. A kommüniké, ugyanek­kor éles kritikát gyakorol a kisgazdapárton belül működő »ke,ítős vezetés«. fölött. ‘A’ közelgő válság szele érez­hető a pártharcok közírói artj­­v orvaién is. A kommunista párt szócsöve egész sereg kis­gazdapárti képviselő ellen azt a vádat emeli, hogy vidéki beszédeikben^ lényegesen eltér­tek a koalíció álláspontjától. Ugyanekkor Balogh István államtitkár arról ir, hogy a válságot meg kell előzni és megállapítja, hogy a munkás., pántok hároméves tervében a bankok államosítása egészen a legutóbbi időkig nem. szere­pelt. Mindez azt mutatja, hogy a, politikai ólet üteme lényege­sen meggyorsult és hogy a bankok államosításának kér dósé újabb politikai válságot robbanthat ki. A válság egye­lőre még nincs itt. De a-jc-­­lek arra uraoaínak, hogy nagy lépésekkel közeledik. Októbertől havonta húsz autóbuszt állít forgalomba a Beszkárt Ma reggel Vas Zoltánt, a Gaz­dasági Főtanács főtitkárát a kül­területek üzemi bizottságainak vezetői népes küldöttségben ke. i-esick fel: Előadták, hogy a köz­úti közlekedés tarthatatlanul rossz és Ij autóbuszok beszerzésére a Gazdasági Főtanács segítségét kérték. Megírtuk már. hogy a kereske­delmi miniszter autobuszalvázak beszerzésére 6—700.000 dollárt he­lyezett kilátásba, a karosszériák itthoni gyártására azonban még nincs fedezet. Vas államtitkár a küldöttségnek adott válaszában kijelentette: a karosszériagyártásra 20 mil­lió forintot fognak előterem­teni. • Ennek a hitelnek egyetlen felté­tele: mihelyt az új kocsikat üzembe helyezik, le kell szállítani az outobussviteldijakat. 65 személyes buszok A Gazdasági Főtanács főtitká­rának ígérete után megvan a re­mény, hogy még az idén forga­lomba terülhet a külföldön meg­rendelendő autóbuszok egy része. A Beszkárt szakértői külföldi útjuk során Parisban, Lyonban, Londonban, ' Milánóban, Bernben, Genfben, Lausan,,eban és Zűriek­ben tanulmányozták az autógyá­rakul. Az egyik londoni gyár autóbuszai váz. ajánlatát tartják el­fogadhatónak. Ez a vállalat 65 személyes autóbuszokat ajánl és a szállítást már októberben kezdené. Havonta 20 autóbuszt tud a Beszkártrendelkezésére bocsátani. A főváros közlekedési bízót sága legközelebb foglalkozik a kérdés­sel és előrelátha'ón ennek az aján­latnak elfogadása mellett dönt. Az ígéret, amely a Gazdasági főtanács Tészéről hangzott el, lehetővé teszi, hogy még a nyár folyamán meginduljon az új autó­buszok karosszériáinak gyártása, úgy hogy októbertől kezdve havonta 28 új autóbusz forgalombaállitá­­sával lehet majd javítani a közlekedé­sen. Egyelőre mintegy 150 autóbuszt rendel a Beszkárt, de az autóbusz­üzemet tovább fejlesztik és a most elkészült terv szerint három év alatt 36# autóbuszt állítanak forgalomba. A cél: a város belterületéről kiszorítani a villamost. Mihelyt az autóbuszo­kat szállítják, a következő autó­buszjáratuk lesznek üzemben: Módosulnak a mai járatok 2-es: Apponyi-tér, Lánchíd, Mé­száros-utca, Németvölgyi-út. 7-es: Hungá-ria-körút, Lánchíd, Mech­­wart-tér. tles: Mártírok útja, Törökvész-ót, Nagybányai-út. 12-es: Boráros-tér, Nagykörút, Margitbíd, Széli Kálmán-tér. 15-ös: Boráros-tér, SJzabadság-tér, Pannonia-ntea, Dráva-utca, 17-es: József-körút, Kőbányai-út, Er­dész-utca. 21-es: Boráros-tér, Csepel. 22 es: Széli Kálmán-tér, Budakeszi gyógyszertár. 24-cs: Thököiy-út, Erzsébet kivályné-út, Pestújhely körforgalom. 25-ös: Thököly-út Erzsébétv-kif ály n é-út, Rákospalota. 18-as: Óbuda, Fló­­rián-tér, Üröm, Kossuthtelep. Uj vonalak 5-ös: Dózsa György-út, Wesse­lényi-utca, Dohány-utea, Lánc­híd, Pasaréti-tér. £0 as: Keleti pályaudvar, Szent László-út. Új­pest, Szent István-tór. 29-es: Ko- Iozsi-tér, Zöidmál-Csatárka-út, Kapy-utea, Pasaréti-íér. 9-es: Fiumel-út, . József-utea. Szabad­ságiad XII. kér. elöljáróság. 8-as: Budaörsi-út, Farkasréti te­mető. 27-es: Hegyalja-út, Buda­­örsi-út, Repülőtér. 48-es: Főváni­­tér, Szabádsághíd, Budaörsi-jit, Budaörs^ 6-os: Marx-tér, Margit­­híd, Flórián-tér. J.6-es: Gelfért­tér, Budafoki-ót, Andor-utca. 1-es: Hungárla-körút, Andrássy­út, Szabadságiul, Daróezi-út, 4-es: Hungária-körúti vonal, Torn­­esányi-utea. Váei-út. (Később ugyanezen a vonalon trolleybusz veszi át a közleke­dést). 23-as: Boráros-tér. Soroksúri-út, Pestszenterzsébet, Jókai-út. HA: Margitbíd, Zárda-utca, Vérha lom­tár. 14-es: Huugária-körút, József­­utea, Lánchíd, Városmajor. 28-as: ! Széli Kálman-tér, Kútvölgyi-út, Fácán. 31-es: Flórián-tér, Ssent­­eudrri-iii, PúnköStffúrdő. 8-as; Oktogon-tér Lánchíd, Déli pálya udvar. 26-os: Oktogon-tér. Mar­­glthíd, Margitsziget- 31-es: Cse­pel, Szent Imre herceg-tér. Ki­rályerdő. 19-es: Déli pályaudvar. Órbánhegyi-út, Szabadsághegy. 32-es: Hungária-körtt, Nagy La­jos kiráiy-útja, Kerepesi-út. 33-as: Szent István park, Ferdínándtad, Rottenbiller-utca, Orczy-tér. Trclleybusz fog közlekedni: a Soroksári-ú\ Hungária-körút. váciúti vona on, továbbá a Ba~. ross-ulcai viUamosvonal meg­szüntetésével a Kálvin-tér és az Orczy-tér közölt a Baross-aícan, A HÉV tehermentesítésére is autóbuszjáratokat terveznek, mégpedig Szentendre—Visegrádi Marx-tér—Szentendre, Bosnyák. , tér—Árpádföld. Baross-tér—Cin­kota. Báross.tér—Duhabúraszti, Móricz Zsigmond-körtér—Érd ka-, zötí. Szovjet segítség az árvizek megelőzéséhez Szviridov altábornagy még ápri­lis 2-án levélben közölte Nagy Ferenc miniszterelnökkel, hogy a 1945 őszén Győr környékét árvíz­zel fenyegető gátszakadást a Szovjetunió elemi csapásnak te­kinti és a helyreállításához szük­séges közszállítási munkát mint baráti segítséget nyújtotta a ma­gyar közársaságnak. Nagy Ferenc miniszerelnök meleg köszönetét fejezte ki a Szovjettinió baráti segítségének újabb megnyilvánulá­sáért. Itt kell' megemlékeznünk arról, hogy a Szovjetunió jégrobbantó, légi felderítő és légibombázó ala­kulatai — teljesen költségmen­tesen — immár a második télen, is döntő részt vállaltak határ­vizek megakadályozásában. Egy gyár 62 munkása szenvedett gyomormérgezési Teghap este több gyárimupkás súlyos mérgezési Ginetek között rosszul lett. a Magya/r Ruggyanta, árugyár Kerepesi-út 17. számú te­lepén. A mentők hé; munkást az OTI baleseti kórházba, húszat n Eókus-kórháaba szállítottak, Raj­tuk kívül körülbelül 35 munkáson végeztek gyomormosást s ezek egy részét a Bajcsy-Zeilinszky­­kcurházba, másik részét lakására vitték. A tömegmérgezés ügyében' a rendőrség széleskörű vizsgálatot indított. Megállapították, hogy aa éjjeli turnusban do’gozó munká­sok tojásos tésztát vacsorázlak és nem sókkal a vacsora elfő. gyusztása után ’éptek fel rajtuk a súlyos gyoüiasggrcsök. Valószínű­nek latsaik, hogy a tojásos tészta tartalmazott palarmlyeu, - mérgesé anyagól. 1947 MÁJUS 29 * CSÜTÖRTÖK

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék