Világ, 1947. szeptember (677-699. szám)

1947-09-17 / 688. szám

Szerda *947 szeptember 17 3 A kormányalakítás kérdése pártközi értekezlet elé kerül csütörtökön Nehézségek a Kisgazdapártban — A bizottsági helyek felosztása A koalíció pártjai csütörtö­kön ülnek össze pártközi érte­kezletre, hogy a kormányalakítás alapvető kérdéseit tisztázzák. Ezen az értekezleten döntik el nyilván azt a kérdést is, hogy az új kormány hány tagból álljon- A tárcák számának leszállítását ugyan elvileg el* határozták a koalíciós pártok vezetői, azonban az 1945 évi XL t- c. 13. szakasza meghatá­rozza, hogy a kormánynak 18 tagból kell állnia. ‘A rurfakide jón mikor a törvényt hozták, a koalíciós matema­tika tette szükségessé a 18 tagú kormányt. A koalíció ösz- Bzetétele a választások eredmé­nyeként megváltozott és nincs szükség a -megfelelően oszt­ható 18-aé számra. A törvényt tehát vagy meg kell változtatni ahhoz, hogy a tárcák számát leszállítsák, vagy pedig más módon kell áthidalni a tárcák csökkentésének törvényes aka­dályát A kormány megalakításá­nak kérdése szóba fog kerülni _ a kisgazdapárt ma délutáni kép­viselői értekezletén^ is. Értesü­lésünk szerint az értekezleten meg fogják vitatni ázifáz 'Es­hetőséget is, hogy a párt ne adjon miniszterelnököt abban az esetben, ha a minisz­terelnökség politikai államtit­kárának posztjára a koaliőió egy nem kisgazdapárti politi­kust jelölne. A kisgazdapárti képviselők egy része nem ra­gaszkodik ahhoz, hogy hatás­kör nélküli pozíciókat tartson meg. A pártban -meglepetést kel* tett dr. Pongráez Aladár le­mondása a politikai bizottsági tagság­ról. Pongrécz kétségkívül a párt egyik legsúlyosabb té­nyezője; lemondása a párt zilált soraiban újabb zavart okozhat annál inkább, mert a politikai bizottsági tagságról való lemondás azt jelenti, hogy Pongráez a jövőben nem venne részt a párt ügyeinek in tőzsdében. Ennek a lépésnek természete­sen hatása lenne a párt töme­geire is. A tegnapi pártközi értekez­leten megtörtént az első összecsapás a koalíció és az ellenzék között- Az értekezlet a bizottságok összeállításával foglalkozott A bizottságokban az ellenzék rendkívül ke vés helyet kapott a koalíciós pártok között pe­dig úgy oszlanak meg a tag­sági helyek, hogy a Baloldali Blokknak a legtöbb bizott­ságban többsége van. Az ellenzék tiltakozott a bi­zottsági tagsági helyek ilyen elosztása ellen és a tanácsko­zást egy időre félbe is szakí­tották. ,A tiltakozásnak azon­ban nőm lett kézzelfogható eredménye és a. mai. ülésen valószínűleg a koalíciós pártok kíván­sága szerint állítják össze a bizottságokat. ÖSSZEÜLT AZ ÚJ HÁZ- t DOBI: Jojó, elültetni csak el ifit eble ez a hásnt így, éü *»» fog. kikelni belőle? (Gáspár Antal rvjza) ­Álarcos haramiák megöltek epir gazdát az £Jii€í3-űton Azután megtámadtak egy rendőrt, de rajtavesztettek Megdöbbentő vakmerőséggel el­követett gyilkoséiig történt teg­nap éjszaka Kispest közelében. Az Üllői-útón haladt lovaskocsi­jával Szabó Pál gazdálkodó. Alig hagyta el Kispest határát, á ve­rses; sorompó közelében az árok­ból négy, kendővel bekötött aren férfi ugrott eíő. Kettő elkapta. Szabó lovainak zabláját ketitő pedig felugrott a bakra Szabó mellé és jobbról-bal­­ról pisztolyt szögezett Szabó há‘ lámtékának. AJovéfe megálltuk, mire Szabó kétségbeesetten kiál­tozott segítségért. Erre a két tá­madó elsütötte a fegyvert. A sze­rencsétlen, ember holtan fordult le a bakról. Gyilkosai a lovak közé vágtak és elrobogtak. Alig néhány perccel a gyilkos* ság elkövetése után ugyancsak két álarcos férfi megtámadta az Üllői-úton Patotiís József rendőr­­nyomozót, aki kerékpárján igye­kezett hazafelé. Palotád nem ve* szí tette el lélekjelenlétét, két jól irányzott rúgássá) ár­talmatlanná tette támadóit, majd gyors iramban a legköze­lebbi rendőrőrs felé karikázott. Palotás azonnal jelentette az el­lene elkövetett merényletet a rendőrségen. A budapesti főkapi­tányság R-csoportja azonnal több Jeep-kocsival rohanj ki a hely­színre. Szabó Pál holttestét az R-ésoport nyomozói találták még. A detektívek csőretöttött gép? pisztolyokkal azonnal végigraz­­ziázták az Üllői-ót környékét s ma hajnalra az egyik útmenti árokban el is fogták a rablógyilkossá, és a rablást kísérlet két gyanú­sítottját. Bordás Péter 35 éves napszámost i ffV' /jgl intézet Xa\ Gyermekének testi erejét meotleplázza 1/ \\ torna, vívás, SkSIvivás, Snvédetem %r ...ií egy óra keretében Lányoknak tánegimnastrea, akrobaMca Beiratkozás ív., Petéd Sáudor-utca 3. Telefon 189-701 d, u. 4—7-ig V., Ffirst Sándor-utoa 9. Telefon 127-804 és Balázs János rovottmultút. Bordás és Balázs egyelőre ta­gadja, hogy tagjai lennének a négytagú rablóbandának, de Pa­lotás József felismerte bennük támadóit. Mindkét útonáilót őri­zetbe vették. A megdöbbentő gyilkosság; ügyben a nyomozás még folyik a kőt gengszter tár­sainak kézrekerítéeére „Némuljon el a zúgoiódók és hitetlenkedök szava..." Tíidy Zoltán íádiószózatban jelentette be, hosy vissza­­* - nyertük önrendelkezési jósunkat A várva várt békeharangok hétfőn délután öt órakor meg* kondultak az országban, annak jeléül, hogy abban a percben helyezték el a mosz­kvai Kremlben a magyar békeszerződés példányait. Ettől az időponttól számíthat], juk Magyarország szuvereni­tásának visszaszerzését. Tildy Zoltán köztársasági elnök rádiószózatot intézett a nemzethez, amelyben hangoz­tatta, hogy némuljon el a sár golódók. és hitetlenkedök sza­va. Ébredjen fel újra bennünk az őszinte és becsületes hála azok iránt a hatalmak iránt, amelyeknek mérhetetlen áldo­zata lehetővé tette a szabad* súg győzelmét az emberi vi­lágban. Tegyünk csendes fo­gadalmat, hogy megfeszített erővel tovább folytatjuk a munkát és független hazánkat népünk boldog otthonává tesszük* Döntés a Magyar Színház ügyében Az új bérlő: a Városi Színház A Magyar Színház bérleti ügyé­ben hosszú ideig elhúzódó tár­gyalások után ma meghozták a Városháza döntéeeét. Eszerint a színházat egy évre a Városi Színház bérli, ami elvileg azt jelenti, hogy a piti i "1b 8®-wi 1 j Párisi In illái 1 Jön ! Jön ! Botrány a túlvilágon! Magyar Színház nem kerül a fő­­város gyámkodása alá és egyben a meglévő társulatot sem köteles az új bérlet enge<íménvese meg­tartani. Száz estére a Nemzeti Színház béi'li a Magyar Színházat. Arról még nem történt döntés, hogy az Új évadot a Nemzeti Színház vagy a Városi Színház nyitja-e meg. Annyi azonban bizonyos, ha « Városi Színház kezdi meg műkö­dését a Magyar Színházban: klas­szikus operetteket fog játszani. Amennyiben az új évadot a Vá­rosi Szniház vezeti be: Hervé »T<ili«c ciinü operettjét újítja fs-> a címszerepben Bajor Gizivel. TJél­­utánonkint gyermekelőadásokat rendeznek. A színház művészeti igazgatója Gáspár Margit, gazda­sági vezetője pedig Bródy Miklós. A tárgyalások kezdetén még szó volt arról, hogy a Magyar Színház műsortervébe az Opera* ház is bekapcsolódik. A főváros moöt úgy döntött hogy az Opera nem a Magyar Szín­házban, hanem a Városi Szín­házban fog előadásokat tar­tani, vasárnap délelőttönként 24 vagy 32 alialomuial. Errevoiuatkozó'ag’ azonban még ne mhoz ok végL- ges határozatot.) Illés Endrei »A mostoha® e, rendkívül értékes é« érdekes szín­müvét, mely az elmúlt szezonban oly nagy sikerrel került színre a Belvárosi Színházban • és amely­nek előadássorozatát sikere teljé­ben szakította mag a nyű rí szü net, újra műsorára tűzte a szín­ház Mezey Mária nagystílű ala­kításával az előadás középpontjá­ban. Első előadás: e hét szerdá­ján. 00 — Gy ümöleslékóstolót rendező't a földmíveléengyi minisztérium. Dr. Érsek József miniszteri taná­csos elmondotta, hogy a gyü­mölcs- és paradicsomléfogyasztás óriása, mértékben, emelkedett az Egyesült Államokban és a nyu­gati országokban. Ebből a példá­ból kiindulva határozta el a föld­­inívelésügyi minisztérium, hogy az exportra már nem alkalmas II. rendű gyümölcsöt gyümölcslé formájában hozza forgalomba és exportálja. Megkóstoltuk a gyü­­mölcsleveket: kitűnőek. —Szürke fény botrány a wiviitf 1—Szürke lény botrány a túiviiáaoní' ^Szürke fény ^Botrány a túlvilágon! J75 ÉVE 1ÁGEL ZSÁK-TÖZSOEPALOTA | !td | Botrány a túlvilágon! megjelent: áz igazoló eljárás új szabályozása Az igazoló eljárásra vonatkozó valamennyi hatályos jogszabály Összeállították és magyarázatokkal ellátták: &r>. Söíiz/ÍPmésiyf THagjy ígazságügyminiszteriumi miniszteri tanácsos, IPv*, r*of.y igazségügyminiszteriumba beosztott ítélőtáblái bíró Á... forint Ki-DMANN-féle k3nyvker»skecíé« »Ugyv6d*k britjén Ásd. fülllfll Budapest, V., Alkotniény-tifca 12. Telefon: 120-034. Még mindig legiobban lehet pihenni cs szórakozni a szabadsághegyi M ÜM JESTIG-Hen Ószi utókúra, mérsékelt árak Z0Bgí5ít L,©ránd %fóssef Telefon s 3SH-935 I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék