Világ, 1947. október (700-726. szám)

1947-10-05 / 704. szám

8 1947 október 5 felvonás után kb. 29.95 Hírek, sporthírek. Az előadás után kb. 20.59 Madár, lány, felseg. Bika László versei, Szelényi István megze­nésítésében. Közreműkö­­dik Tóth Vali, Ladányi Ferenc, zongorán kísér a szerző. 21.05 Hangos híradó, 22.25 Török Ká­roly cigányzenekara muzsikál. 23.99 Kevés szó — sok lemez. Budapest II. 17.99 Jimmy Wilber ewing-együttes© játszik. 18.05 Mit olvas az ifjús­­ági Palotai Boris elő­­adása. 18.20 Zenekar, művek. 1. Alfvén Misel- Bominarvaka. 2. Csajkov­szkij: Ötödik szimfónia. 10.20 Szilágyi Ödön em­­lékalbuma: Fenevadak. 19.40 Operettrészletek. L Lehár Ferenc: A gara­bonciás. Nyitány. 2. Ja­­cobi — Bródy — Martos: »Sybilla. Illúzió a sze­relem. 8. Huszka—Szi­­lágyi: Nagy árat kér a sors. Dal a »Mária fi­­ha­d­nagy­i­ ból. 4. Kál­mán—Harsányi: Kettős »A cigányprímásé-böl. 5. Offenbach: Párisi élet. Ábránd. 8. Plan­­quette: A cornevillei harangok. Egyveleg. 7. Andra: Üdvöske. 8. Jo­­nes: Részletek .A gé­sák: e. operettből. 9. Costa: Egyveleg a a Scugnizza* e. operett­ből. Hanglemezek. 29.39 A Rádió szabadegyete­me. 1. A magyar regény és a lélektan. II. Eötvös József: Dr. Mátrai Lász­ló előadása. 3. A terv­gazdaság és kapitális, mm e. sorozatban: a francia négyéves terv. Sándor Pál előadás... 21.15 Tánc-zene. I. rész. Fényes Karta énekel- 1. .Rodgers—Polgár Tibor: Nyár, nyár. Forinduló. 2. Bástyái — Szenes : Emlékszel még! Slow. főz. 3. Romé: South America take it awa­y. Bamba. 4. Donato E.: Guitarra Romana Tangó. (Tabányi Mihály zene­kara) 5. Rodgere—Pol­gár Tibor: Óh, úgy fé­lek. Slowfox. 8. Evans —Livinston: Stuff like that there- Fortrott­. Martini feldolgozása. II. rész. A Hanéczy-együ­t­­tes műsorából. 7. Mar­­tiny — dr­ Dalmady— Pelczer László: Higyje el, kis szívem. Slow. 8. Urbach Pál—Kristóf Ká­roly: Megvan magáról a véleményem- Swing­­fox. 9. Holéczy Ákos— Lóránd György: A vén tölgy. Slowfox­ 10. Good­man: Jersey bounce. Swingfox. (Finn zenetá­ra­) 11. György—Ka­szás: Kubában. Bamba. 12. Waldon—Dénes Gy­: Én örökké ködben élek. Slow. 11. rész. Régi nagy sikerek. 13 Ratin­ger—Robin: Itt a szere­­lem. Foxtrott. (Roy Fox zenekara­) 14. Hill: A holdfényes kápolnában. Slowfox. (Denny Den­­nis.) 15­ Romnberg— Young: Was you re­­m emberi Angol kerin­gő. (Roy Fox zenekara.) Ki. Sunshine—Gonzajer: Marianna. Bimnda. H. Roy zenekara.) 17. de Sylva: Wishing. Slow­fox. (Billy Thorbum együttese.) 18. Seholl— Jerom­e: Holdfényvölgy. Angol keringő. (Dick! Foran­) 19. Riley—Far­­ley: I’m gonna elap my hands. Foxtrott. (Heten Ward.) Tanclem. 22.15 Kamarazene. 1. Schu­mann: D­ravil zongora, hármas. 3. Tomasi:VAL hozatok egy korzikai té­mára (Párisi fúTDeöMB). JffanglenMZok. mamda, otkte­lep . Budapest I. 8.99 Védekezés a nemi betegségek ellen. Dr. Kálmán Ernő, az OKI osztályvezetőjének elő­adása. 8.15 Egyvelegek. 9.99 Zádor Zoltán jazz­­együttese játszik. 12.15 Bálint Rózsa zongorázik. 1. Couperin: Harrequin. 3. Scarlat­­: Siciliano. A Dandrieu: Forgószél. 4. Mozart: F-dúr szonáta. 5. Ra­vel: Menüett. 6. Prokofe­jev: 5 Visions Ingu­ivee. 7. Bartók: Bolgár tánc a sMikrokosmose-ból. 12.45 Pesti képek. Kon­koly Miklós és Randi Jenő riportsorozata. A Mátyás-templom. 13.99 Rácz Béla cigányzene­­kara muzsikál. 14.19 Kolozsvári levél. Küldi Méliusz József. 14.39 A budapesti VII. ker. ál­lami tanítónőképző in­tézet énekkara énekel. Vezényel Pallós Béla. 15.99 Rádióiskola. 1. Szálló felhők nyomá­ban. Molnár Aurél ri­portja. 2. Műsor lányok­nak: A kis testvérekről beszél Simon Blanka. .A Művészeti séta. Meg­­tekinjük Budapest templomait Sümeghy Vera dr. vezetésével. 4. Zene. A Népmesék: Ar­ra lány. Bánó István dr. magyarázatával. 18.19 .Távolbalátó ope­­ret. Pártos Jenő tréfás összeállítása. Közremű­ködik Takács Gitta, Vár­rady Magda, Bellák Miklós, Lugossy György. Zongorán kísér Erdős László. Ismét A hang­­felvételről 18­4. A ma kémiája. Dr. Grok Gyu­la egyetemi tanár be­szélgetése dr. Nem­eskéri János egyetemi magán­tanárral és a rádió mun­katársával. lf.ll Hadi­fogoly Híradó, 18­90 A Zeneművészek Szabad Szervezetének műsora. Közreműködik Zempléni Kornél és Petri Endre zongora, Lukács Pál mélyhegedű. 1. Aschner György: a) Két fuga; b) Három zongoradarab. (Előadja Zempléni Kornél.) 2. Weiner László: Brácsa­­szonáta. (Előadja Lu­kács Pál és Petri End­re.) 18­ 49 A magyar nép­zene érdekességei. »A népdal felső határa.* Kerényi György dr. előadása. 19­ 99 1948 elő­­készületeiről beszél Tol­nai Gáborral a Rádió munkatársa. 19.19 Cziff­­ra György jazzműveket zongorázik. 19­19 Falu­rádió. 39.29 A Rádió­­zenekar játszik, vezé­nyel Paul Tibor. Közre­működik Cárés­­i Gábor. 1. Verdi: A végzet ha­talma. Nyitány. A Do­nizetti: a) Ária a Lam­­mermoori Lucia c. ope­­rából; b) Ária a Sze­relmi bájttal c. operá­ból. A Brahms: Haydn­­variációk. A Rádiózene­­kar műsorát Bp. Il-en folytatja. 21.99 Heti szemle. összeállította Majoros István. 21.25 Időszerű kérdések. Kas­sai Géza előadása. 21.41 Kreutzer: Granada t­éri szállás.­­Vezényel Lee Bleeh. Hanglemez. 22.25 A Tátray-vonósnégyes játszik, közreműködik Balassa György (klari­nét). 1. Mozart: Klari­­nétötös. A Bliss: Klari­nétötös. 23.99 USA aján­­déklemezek. L Franek: Szimfonikus változatok. (Alexander Brakovszkij zongora, a füladés fiai szimfonikus zenekart Ormán­dy Janó vezény­li.) 2. Mar© Blitatein: Freedom a Mvalug­­a, Ravel: Spanyol rapszó­dia. 9.38 Hírek eezpe­­rant* nyelven. Budapest IL 17.99 Tánclemezek. 18.95 Hangos Híradó. 18.29 Világkiállításokon ▼égig. Bánóczy Dezső dr. hangképsora. 19.99 A Munkás Kultúrszö­­vetség műsora. »Hol van a tavalyi hó.« Dé­nes Tibor előadása a Munkás Kultúrszövetség s Mi van egy mondat mögötti* című sorozatá­ban. Közreműködik: Mi­kes Lilla és Bálint György. 19.39 A Házi­együttes játszik. 29.39 A Rádió szabadegyete­me. 2015 A Rádiózene­kar játszik, vezényel Paul Tibor. Közremű­ködik Carolli Gábor. Folytatás Bp. I-ről. 4. Mozart: Ária a Don Juan c. operából. 5. Beethoven: Hetedik szimfónia. 22.99 I. rész. Amit a moziban hallot­tunk. II. rész. Szalon­719 A szabadegyházak vallásos félórája. 8-99 BBC ajándékhangleme­zek. Közben: Naptár. 8-43 Kertészeti tanács­adó. Natter-Nád Miksa előadása. 9.19 Portré Béla cigányzenekara muzsikál. 1AIS Zenekari mu­zsika. 1. Mendelssohn: Szentivánéji álom. Nyi­tány. (Vezényel Fari­va­ngler). 1. Berlioz: Részletek a »Fanst el­kárhozássá c. orató­riumból. (Vez.: Wolff). 3. Lalo: Norvég rapszó­dia. (Vezényel Chag­­non). ( Hanglemezek). 12.45 A munkásmozgalom mártírjáról. Schönherz Zoltánra emlékeznek kortársai halálának év­fordulóján. A beszél­getést Máté György ve­zeti. 13.99 A Házi­­egyin­tes játszik. Közre­működik Perényi Gab­riella (ének) 14.19 Ott­hon, család, szülő. Já­nos Alfréd előadása. 14.39 Gregor Klára or­gonái. Közvetítés a Vág­ii teai protestáns hely­őrségi templomból. 15.99 Rádióiskola. 11.99 A Magyar Rádió Könyv­­barátainak félórája. 18.39 A Rádió Gyermek­újság műsora. 17.19 Hadifogoly Híradó. 18.99 Közvetítés a Ma­gyar Állami Operaház­­ból. Csajkovszki Pirtue- Dame- Dalmű 3 fel­vonásban. Szövegét írta Puskin hasonló című novellája után Csaj­­kovszki­j. Fordította Lányi Viktor. Vezényel Komor Vilmos. Ren­dezte: Oláh Gusztáv. Szereposztás: Hermáim — Udvardy Tibor, Triaszky gróf — Jám­bor László, Joloczky herceg — dr. Palló Imre, Csekalinszky — Benkő Sándor, Surin — Bencze Miklós, Csap­­liczky — Toronyi Gyula, Narumov — Rissai Pál, A grófnő — Budanovits Mária, Lisa, unoka* huga — Wargha Liv!«, PsmsMs* ■»* ’ 3teestris Anna, Nevelőnő — IThor Zita, Masa — Virág Hana, Ünnepély rendező — Sugár Rezső. Az I. felvonás­­ után kb. 19.19 A szovjet író és olvasó. Lenkei Lajos előadása. A Magyar-Szovjet Mű­velődési Társaság mű­sora. A II. felvonás után kb. 29.39 Hírek, sporthírek. Előadás után kb. 21.59 Hírek ,a kró­nika oroszul 22.99 Hí­rek. Mit hallunk hol­napi 22.25 Kazal László énekel, Tabányi Mihály zenekara játszik. 28 99 Kevés szó , sok lemez. Budapest II 17.99 Déry Tibor jazz­­együttese. 18.95 Szerel­mes gondok. Törzsök Károly előadása. He­­rendy Éva verseiből előad Balogh Katalin. 18.39 Jazzkedvelők isko­lája. 18.59 Delvincourt: Előjáték.­­A sciemnél zenekart Dewrmiére vezényli­. 19.99 Falu­rádió. 19.88 Hangszer­­szólók. Közreműködik: Boda Rudolf (tuba), Patz Vilmos (pikkoló) és Turán László (zon­gora). 29 99 Szórakoz­tatómuzsika. 1. Berlin: Egyveleg a s-M’mi a gazdag ember Tanya* c. filmből. 2. Wrubel— Polgár Tibor: Két ka­lap. 3- Runz—Pártos Jenő: Ámor... amor.­29.15 Heti sportüzemi*. Összeállította Szepesi György. 29.89 A rádió szabadegyeteme. 21.15 Kóczé Antal cigány­­zenekara muzsikál. 22.15 Zenekari művek. 1. Händel: Balettszvit. Beeehim feldolgozása. 2. Boothoven: Hetedik e&zaté«!«, |SaeauBiBi).. estitSmd­lfr. október* 9 Budapest I VILÁG UJ DIVAT 1 Ínyenceknek sok meglepetést tarto,­gat egy-egy páriái divatbemutató, de ekkora meglepetésbe, mintái idei, még a legmerészebbek sem számi­t­­­tak. A mai ittak lüktető irama, Írü­ge­delme kitermelte a dolgozó is fr ott. dolgozó nő tipusát, akihez igazán »nem illik a tanár,­­halcsont, mos, gázt, járást gá­ló, bokáig érő, szűk a­oknya, természetetlenesen szűk, ma­­gassarkú cipő, aminkben a legjobb akarattal is — legfeljebb — csak ti­pegni lehet. A ma­i dolgozó nőjéig szeretnék visszavarázsolni a millená­­ris évek derűs, gondatlan bábuivát Hasonlatos en az idei­ divat az simá­hoz, amelyet azonban nálunk meg kell hámozni; egynémely ttatást el kell távolítani. Meg kell találni *; arany középutat és minden bizonyo­nyal szép, isdéses divat sem kiala­kulóban. I Eles rajzunk gesztenyeban*, &­rü­szövésű, kocsisgalléros ssöveskabá­tt ábrázol. Második rajzunkon selyem­­hiú­t mutatunk be, bársony szalag díszítéssel A harmadik rajz sötétkék kardbársony kosztümöt ábrázol, a gallér felső résen sötétkék voour­ bársony, a hozzávaló blúz szintén sö­­tétkék velourbársonyból készült, fe­hér pike átló gallérral. Sándor Edit Rádiójavítás garanciájal Kristály Attilusz KISáLT-UTCA a/B. Tel.: 812-10. Pont«A, oettóben 10 Budapest I. 8.­ A delej­ező csoda­­orvos. Uray Dezső elő­adása. 8.15 Balettrészü­letek. 9.99 A Budapesti Hangverseny Szalonze­­nekar játszik, vezényel: Jáki Tóth Pál. 12.15 Kamarazene. 1. Rosenmüller: Két tétel az a-moll szon­­étából. 2. Verdi: Vonósnégyes. — Hanglemezek. 12.45 Brossei Sámuel, az sutolsó polihisztoré. Ró­nay Mária előadóira. 13.96 A Vasutasok Hang­versenyzenekara térc­ azik, vezényel Pécsi István.­­Szaues János művei.­ 1. A denevér. Nyitány. 2. Gyorsuló dallamok. Keringő. 3. Csárdás a­­­ázmán lo­vagiból. 4. Der Wald­­meister. Nyitány. 8. Piz­­zleato­polka. 7. Átölellek emberiség. Keringő. 8. A királynő csipkeken­­dője. Nyitány. 14.99 A Tisza. összeállította: Volly I. Közreműkö­­dik Vattai Szabó Gyula (ének) és Toki Horváth Gyula cigányzenekara. 15.99 Eddi óiskola. 18­99­­Versét írt* Mihály Ist­ván.* A bevezetőt írta és elmondja Kellér De­zső. Közreműködik: Wer­­bőczy Ha és Fekete Pál (ének). Zongorán kísér: Forrai György. 17­19 Szakszervezeti tanács­adó. 1749 Sza­kszervezeti híradó. 1745 Hadifogoly Híradó. 17­45 Sportköl­temén­yek. 18­99 A Magyar Dalos­­szövetség műsora kere­tében. a Postatakarék­pénztár: Alkalmazottak Vegyeshava énekel Ve­­zényel Szederkényi Já­­nos. 18­ 39 Hangoe Hír­adó, 18:45 Előadás a r­á­­dióban. A szomszédság nevében. I. rész. Jugo­szláv rádiójáték. “Erdei skaland.* Irta Branko Csopics. Fordította és rádióelőadásra alkal­mazta: Rubin Péter. Rendező Csanády Gy. Személyek: A medve: Dávid Mihály; A róka: Szigeti Jenő; A kakas: Baló Elemér; A kutya: Bodonyi Béla; A far­kas: Pásztor János; A nyúl: Hollóé Melitta; A maceka: Balogh E.; A mókus: Rajcsányi Ad­rienné; Márké, pionír őrsvezető: Tatai József; Pionírok: Gojko: Ung­vári Gyuszi; Jele: Pál­lai Gábor; Drágán: Fe­héregyházi Tibor; Zdrávkó: Bánfi András; Egy partizán: Regös Péter. 19.25 Nagykovácsi Ilona énekei. M-45 Falu­híradó. 29-15 A Rádió­­zenekar játszik, vezé­nyel Fricsay Ferenc. 21.49 Ami mindannyiun­­kat érdekel. Beszélgetés az új kollektív szerző­désről. . 22.99 Hírek. Sporthírek. 22.25 Olláh Kálmán cigányzenekara muzsikál. 22.45 Külügyi negyedóra. 23.99 I. rész, Szovjet ajándékhangle­mezek. II. rész, Schu­­ber : Befejezetlen szim­fónia. (A filadelfiai szimfonikus zenekari, Stokovsky vezényli. Budapest II- 17.09 A Finn jazzegyüt­­tes játszik. 18.95 Európa útjain. Beszámoló­­ja Ehrenburg könyvéről. 18-29 Operarészletek, hanglemezről. 19-15 Ze­nés hírek. 19.31 Magyar vidék. A huntyik orszá­gában. Ruffy Péter elő­adása. 19.45 Szórakoz­­ta a zenekari művek. 1. Csajkovszkij: Vocóssze­­renád, 2- (K­itsg: Szimfo­nikus táncok. (Vezényel Sim J­easwsk­ Hanglemezek. 29.39 A Rádió* Szabadegyeteme-21.15 Hangos Híradó, 22.15 I. rész. Gorody G. Antal énekel. II. rész. Külföldi tánczene. Szombat, ofszalomm 11 Budapest I, 8.99 Tudnivalók a ga­­bonabeszolgálta­ásról és a kenyérgabona forgal­mi rendszer megváltoz­tatásáról. Ajtay-Kováczi Barna előadása. 8.15 Operattrészletek. 9.90 A Postászenekar játszik. 12.15 A magyar film­­gyártás ma és 40 éve. Lajta Andor előadása. 12.39 Pluhár Melitta énekel. Zongorán kísér Somló Sándor. 13.00 Ka­te Kollwi­z: Szalai Imre előadása. 13.15 Ha célt Kató zongorázik, Rozgonyi Ágnes hege* dűl. 1. Bach: E-dur szo­náta. 2. Buconi: Szo* náta. 14.10 A Bubi-­ vibrafonegyüttes ját­szik. 14.45 Anglia dilem­mája. Pálóczi Horváth György előadása. 15.99 Szebenyi János fuvolé­­zik, zongorán kis- Szabó Márta. 1. Blo a Szonáta. (Bemutató.) Bach, b-moll szonáta. 1549 Társbérlet. Egy rádiócsalád élete. 16.30 Orosz költők — orosz dalok. Radó György el­ő­adása. Hanglemezekkel. Közreműködik Kormos Márta. 16.39 Gyermek­­rádió. Muzsikus Péter ki­utazása a zene birodal­mában. B. Chita Klára előadása. 17.25 A Mun­kás K­ultúrszö­vetség műsora. “Elégtétel.* Rádiójáték. Irta Fejér Judit. Rendező Kertész Leaila. Személyek: Al­la­n Murphy: Horváth, Ferenc; Robert K©a­­dall: Kemény László; Toung: Tapolczay Gyu­la; Smith: Faragó Ödön. 18.00 Hernádi Lajos zongorázik. 18.30 A kis­ember kérdez — a bank­­igazgató felel. Rádió* beszélgetés. 18.45 Ifj. Bódi Zoltán cigányzene­kara muzsikál. Boros* Jolán énekel. 19.45 A Falurádió népfőiskolája. Az országjáró Móricz Zsigmond. Peéry Rezső előadása. 20.20 “Ami a Vígszínház nyilvános adásaiból kimaradt”. Hangfelvétel. 21.99 Han­gos Heti Híradó. 2245 Karády Katalin és Lan­tos Olivér énekel. 23.06 BBC ajándékhangleme­zek. Budapest II. 17.69 Horváth Jenő jazz­­együttes© játszik. Po­gány László énekel- 18.95 Előadás a R­udióban. »A Horváth-kerti fák alatt.* Emlékezés a Bu­dai Színkörre. Irta és összeállította Rátkai M. Közreműködik Neményi Lili, Orosz Vilma, Rát­kai Márton, Zala Ka­rola/ Ungvári Gyuszi­na , Somló Sándor *Melódia« Szalonegyüttese. Rende­ző Kiszely Gyula. Is­métlés hangfelvételről. • 19.39 Kolera. Szalay L. elbeszélése. 19.15 Zene­kari művek. 29.30 A Rá­dió szabadegyeteme. — 21.15 Horváth Elemér cigányzenekara. 22.15 Dalok és hangszerszólók.. 1. Bach: C-dúr prelú­dium és fuga. (Albert Sch­weitzer.) 2. de­’l Requa: La Villanete. (Gab­i-Curci.) 8. Mén-­­­dnissohn: O Taler weát, o Höhen. (Richard Tau­­ber.) 4. Mozart: Bölcső­­dal. (El is a he', h Schu. . mann.) 5. Schumann: Holdas éj. (Alexander­­ Kipnis.) 6. Schubert: A vándor- Fantázia zop.­gorája (Edwin Fischer: Brasifimase). Vasáraim

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék