Világ, 1948. január (776-800. szám)

1948-01-08 / 780. szám

Javfféban nevelkedtem... — vallja a Garai-téri zsibárusnő kegyetlen gyilkosa 37 ezer forint a dum­ák közt Hétfőn este háromnegyed nyolc­kor fedeztek­ fel a­ Garai-utc­a 5. a zárna ház lakói, hogy az első ♦liléiét 2. szám­i lakásban Fried­­'Uiaett Józsa 4­1 éves Puskaruha­­kerekedöt húsvágó bárddal agyonverte valaki. Alig két órá­val a kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság felfedezése után a de­tektívek már pontosan tudták: ki a, gyilkos és hajnali 3 ómkor a Táblagyilkosság tettesei: Ilhon Gyula. 16 éves pékségedet már el is fogtatu ■Szóiéba jó, kekszemig gyermlek­­arcú fiú , gyilkos, aki hosszas tagadás után így mondta a t­abor­­­zalm­ias délután történetét a rend­­ő­rségen: — Azért tettem mindent, mert Sierphurs voltam. Pénzre vilt­­szükségem, mert menyasszo­­nyormmal együtt Franciaország­ba utakztam kivándorolni. Decem­­ber­ 28-án határoltam el, hogy­­ha a föld alól is, de szerzek siny­­liyi pénzt, amennyivel kü­lföldön új életet tudunk kezdeni Érted" marm. Józsuit körülbelül 4­ gy é­ve it előröli. — Tudtam, hogy rengeteg pénze van. Karácsony u­tán érlelődött meg benne-i­ a gondolat, hogy agyonütöm é­s m­gszerzem összes pénzét. Karácsony előtt tőle vásá­roltam önegasszony­omnak flanelt 310 forintért, de az összeget akkor nem tudtam kifizetni. Abban ma­ 3*adtunk, h­ogy később majd fel­­m­egyek hozzá és klrgyi m­iteiu­száuilánat. Szilveszter éjjelén . .. — Szilveszter estéjén otthon ,nyám új húsvágó bárddel d­igni a senkiit. Amint megpillantottam a bárdot, rögtön agyamba ötlött, h­ogy azzal ölvin 'még' 'Friedmainr Józsát. Amikor azt­ vitm vissza, tette a szerszámot a szekrénybe, kiloptam onnan és eldugtam. — Január 3-án randevúm­ volt menyasszonyommal. Tanúm dia­dalát­ néztük meg a Városi Szín­házban. Mozi után közöltem vele, hogy rövidesen ningcseg pénzt fogok örökölni és a pénz birtoká­ban nyugodtan indulhatunk I’á­­ris felé. — Vasárnap virradóra álmatla­nul tűnődtem tervemen - foly­tatta a gyilkos. Hajnalban nyu­godt lépésekkel indultam­ Fried­­m­ann Józsa Garai­ utcai lakása f­elé, esőkabátom alatt a bárddal. Az volt az elgondolásom, hogy először beszélgetek vele, majd le­ütöm és kirabolom. " — Friedmann Józsa rögtön kérte tartozásomat, majd amikor fizetés helyett újabb árut kértem, ki­utasított. Néhány óráig sétáltam a ház előtt, majd újra becsenget­tem a lakásba. Jót az asztalára, majd megkér­tem­, adjon meny,a*sz­ontrom­ szá­m­ára 4 méter finnd­íj. Azt akar­tam, hogy forduljon meg, mert úgy könnyebben leüthetem. Így is történt. A kezem­­ íves lett, kirohantam a konyhába, meg­­mosakodtam és utána keresni ke­zdte­m­ f­riedmann Józsa pén­zét, de nem­ találtam. A nyomozás kiderítette, hogy a gyilkos valóban nem stitálta mi­­­n ssibrizmasszony 37.000 fo­­rintnyi készpénzét, csupán apró­­pénzt is kelmét vitt magával, Friedmann Józs­a ugyanis vágya­­i.Él nem va­sa­zettábani rejtette el, amelynek hollétéről a fiatal suhanó tudott, hanem papirosba csomagolta - az ágynemű, között tartotta. Ütés Gyula elmondta még, hogy a rablógyilkosság után taxin s irtott szülei lakására, majd a Zalka Műtő­téri Magyar fahi-ban nagyot mulatott. Hét­főn délelőtt a rablott pénzt e­­néhány arany nyakláncot a L'iuo gyik­ telepén rejtette el. Ott, dolgozik a bátyja. B-Te-szá­­molő. a­­ki mindent el­mondott . Csütörtököm vagy pénteken in­dult volna Franciaország felé. A gyilkos nyomorára hivatko­zott. Tíz­éves korában javítóba ke­rült, később levente volt. A 111 éves póklegényt, Illés Gyulát ma délben átadták az ügyészségnek. De letartóztatták testvérét, Illés Józsefet is, amiért a gyilkosságot nem jelentette a r­endőrségen. A győri­ és sikeres nyomozásban résztvevő detekti­­veket, Tasséival nyomozóaszeré­­det-,t, Magatházy őrnagyot és Kedumar nyomozóh­ad­nagyot a főkapitány átlagon fölüli teljesít - utói,,v,a kért elismerésben részesíti- „A kezem véres lett. . . ”— Friedreamn Józsa nem akart beengedni. Erre kijelentettem, hogy pénzt koztam. Kinyitotta­m ajtót. Leszámoltam­­ Te­lórin A moszkvai rádió az USA magyarországi terveiről A görög kulcsállások többsége Niurkosz kezében van Nürnbergben tegnap megkezdő­­dött 21 m­agasrangú tisztviselő, közöttük 3 volt miniszter, Da nat­­riel­ volt birodalmi sajtófőnök, 3 volt külügyi államtitkár, vala­mint Brumm­sdorf és U­ccsin­­meger volt budapesti követek dír­i­­é­­re. Taylor tábornok, amerikai főügyész a pert megnyitó beszé­dében kijelentette: E per folya­mán látni fogjuk, milyen óriási kárt okoztak a hazugságok egy nemzetnek és az­­egész világuak. Ezek az emberek maguk sem hit­ték el azt, amit mondottak. Cél­juk a hazugság és a csalás volt. Az ilyen módszereknek végzete­seknek kell lenniök minden nem­zetre. Minden­­nemzetnek le kell vonnia "öből a leckéből a tanul­ságot. A moszkvai rádió magyar adásában megálla­pította: Az amerikai mám­­iások délsírjaikkal szabad kezet köve­telnek az európai oszágaikban­; azt akarják, h­ogy ezek az álla­mok mondjanak l a függetlensé­gink­ről. Selden Chopin budapesti GHA-követő egy sajtófogadáson nyíltan kijelentette, h­ogy a kőr­ csont nyújtó amerikai tőke Ma­­gyar­országon megfelelő biztosi d­iákhoz akar jutni. Más szóval azt követelte, nyújtsanak nekik lehe­tőséget ama, hogy úgy rendez­kedhessenek be Magyarországon, mint saját vadásztemültejükön. Elképzelhető, milyen viszonyo­­kat teremtenének az amerikai monopóliumok Magyaror­s­zágon, ha­ a­ magyar nemzet csatlakozik a Marsk­a Vrtii vitéz. A fiatal ma­gyar demokrácia Szovjetunió é­s a többi keleteurópai demokra­tikus ország önzetlen támogatá­sával sikeres építőm­unkát foly­tat. Gazdasági élete hatalmas fejlődésnek indult és ezzel is be­­bizonyult Truman elnök amat­őlitásán­ak helyt­ le­ns ge, amely szerint a Mar­halt tervet eluta­sító keleteurópai országok nem tudják majd talpraállítani nem­zet­g­azds­s­­águ­kat s Görögországban Kornea síörnyékén « konuj'ing­­(‘M­pJitok mért mi túlin­nen hűltük a döntést lét estiéit m­­i, mivel a kul›M»i»ozuMok többsi*te« váltoxutlii* mii MilikiM/z iiu­dhWi'cg’én­k'k k­éztv ben vilii. súlyos hf.'y/otiT valló tekintettel M// -V SA-kuviruniy m­i/.­­zdjánik­. buny n görö«. lui­i«ére«,. viilam­int a, mem­zeti fiúrda létszá­mát .jelentésen meaníivéljék. M«'» i tt'ri'í’l érkezett jelentés­­/.érint­­itikus: kor nifí ii.i/d­u fiu­mnos:. lufji/séí/hrn fekvő Likorrah in fa­lában i entlake dett hv. Az Egyesült Államokból 24 órával a tervezett időpont előtt útnak indult a Földközi­­tengerre kirendelt tengerészgya­­logság első, mintegy Idoh főnyi csoportja, harckocsijaival, láng­szóróival stb. együtt. A moszkvai rádió az új amerikai lépést az­zal magyarázza, hogy Washing­ton Olaszországot stratégiai fel­vonulási területté­ akarja változ­tatni s igy­­illik­ nyomást gyako­rolni a flatkán demokratiku­s in­­s­zlignit­a . Dendramisz washingtoni görög nagykövet, az elmúlt napokban tapogatózott az amerikai kü­lügymin­isztériumba is annak lehetőségétől, hogy ket fedosztálynyi amr­i­kai csapat­od küld­jenek Viszögor­sz­ág északi ha­­tárair­a, hogy őrködjék a görög integritás fölött és tájékoztassa­ a görög vezérkart a határ­nak az Albániából, Bulgáriából és Jugo­szláviából jövő gerillák által tör­­ténő megsértéséről . Az ESA-korm­án­y azonban nem tartja kívánatosnak amerikai csa­patok Görögországba kiü­ltését mindaddig, amíg a Mark­osz-kor­mánynak a balkáni ne­m­zetek vagy a Szovjetunió által történő esetle­ges elismerése nem változtat a helyzeten. Amerikai politikai kö­rökben általános a vélemény, h­ogy ilyen elismerés esetén U­Uman Perzselő szerelem a veszély árnyékában ! CARY GRANT INGRID BIRDMAN FORGÓSZÉL CITY '!!‘S KAMARA »&&W. LLOYD ville Olasz (a«Or pad­lett 2-szobás garszón luxus villalakás ajtjun:*'ia kiadó. Ugyanott g'aij«ir- Lf : dtklödi-á végrgí4! A-:ci­­1. u* ő­ ijfi:. Tel.: j üífyitúz Uttaí Osipí-ki'iíücsziíx hatvrunhai. 1 BRISTOL-szálló éttermei Bécsi szobában A C ÁftUCC 'ekc 1 ANDRÉ esténként: Mní Vb wP * * Vi Sí Eli *9 zongorázik. Étteremben : Bura Sándor ,­s cigányzenekara játszik. Január 12-től, hétköznap ti. u. O-tól zenés Cohtail Pantyk - „ ]'.'(48 január ) ) amerikai csapa­tokat küldene (dö~ röparfr.r'tpleti és nyak később kente­r( korign's- in* hészzájfa ninsüt. . N­ a roll! Statusén köztársa­ságpárti e­­lökje, ö.: öt pontból lédió programot terj -•/.tét’., elő az I­SA európai céljainak m­egva­­sitását . A program a dél-ő s­ahi!U . és a­­Marsba K-sírv megváló.Kásán Vegül a fepe.lke­­zőket javasolja: - /ffős katonai pozíciót kell teremteni, nove.ió kell a légierőt és kiszélesíteni a tudom­ányo­s l.utalóiumntát. Kel kiél függeszteni a hadianyag gyártására alkalmas félsze'relének és gépi bérem­lené- t szállítist a Szovjetunióba mindaddig, amíg a szovjet kormány nem midii' t'I­­­(s haj u' di s igi.t n.z cm apui iljjki- i pilisbe,, co­ a tevékeny itsmer­t­bre. Az egész világra kiterjedő ideológiai hadjáratot­­kell indítani a kommunizmus ellen. Világhíradó : Tegnap megkezdődött az. 1 s.­­­’kongress­zus új ülésszaka. Tru­man lila nagyjele­ntőségű fizisnet­ben ismerteti a nemzet helyze­tét. .Jugoszlávia jegyzékben tilta­kozott az U­SA-kormányn­ál 40 - 60 millió dollár értékű aran­ytar­talé­kának a .J­u­goszá­v­iában ál­lamosított amerikai javak ellen (••tőkeképpen való missziótartékot élt,'N­ é- az­ ügyet az­­ IfP de terjeszti. Kémiában é- Pariéban hivatalo­san hejd­ei.U'tték, hogy a mun­kásság tüntet, -eib­e e- sztrájk­jaiba beleavatkozó külföldieket h­­aladok t :i­­ a ij ul k i u '■ a síi j­ i k-Mit: olasz liberális vezér teg­­nap este kijelentette, I hogy az olasz jobboldali koalicio ha arti. .iiHivi elinni a diktatúra min­den formáját. in­g.v. Megvesztegetett tisztviselők a törvényszék előtt A b­üntetőtör­vény­zék dr. Maj.il­ Lászól­ tanácsa, ma tárgyalja a Gazdasági Főtanács volt tisztvi­selőinek vesztegetési ügyét. Az ál­­lami ügyészség vádirata szerint dr. ■ Intus Pál miniszteri segédtitkár, dr. Dessenzffy Ernő Mhisztari tit­kár és Fényes­­ János előadó a Gazdasági Főtanácstól kiutalandó hiteleket közvetítők utján azoknak utaltak ki, akik­­nekik az összeg­ből jud­dékot biztosítottak.­­ ItazaluMtgi l'otu mié­ tisy.tvise-' lőtti kívül vád ,aki helyezte az u­gyé.9­.--g ay.okait is, akik a l­ó­­tisztvisi­löket megvesztegették és im.'hu­jándi­­kozták. Egy kiló burgonya jegyre , de ellenőrzéssel Egy kiló burgonyát adnak a nagy budapesti burgonya jegyek 7-es számú szelvényére. A szel­vényeket ja­nuár 12-ig előre kell leadni ,s akkor a jegy tu­lajdono­­saijaik nevét és lakóhhelyét ki­mutatásba veszik. Azok ellen ugyanis, akik üzemi ellátá­s út­ján vagy vidékről burgonyát kap­tak és a kimutatás adatai szerint jegyüket nem adták vissza, szi­gorúan eljárnak. Meleg idő 'í/.uuibMtun­ . Európát m­iviWvel)1 teujctM i löveti* árHSZt’Jtta cl f.s «* 44 .­.Ilidül? uu». . Kulin miit un 1 hu 1%.­­'^yi­ l¡Ként a viha­ro­sMi crikiyilott a/a1 uiAr a én a/. Alpok vai­ulttt 'fooriflii«t t‘8* ki 2óIH» vr pali euy hcuitfjyrjifel ügető .f iyek Egy-két fu Kivételével rei­li« versenyek és érdekes kü­zd­é­sek voltak tegnap az ü­getőn. hatodik fij'j.Sm után a közönsé tüntetett a versenyintéz.öség- allét Sérelmezték. Iiogy az all-rigl 'líbiai kitették, ini­u itt még­­ óvást emelő Sin rítust, m megh­allga­ták volna. A nyolcadik futamba a végig vezető Leim éppen a cé­ban smiik és így a fogadásokba érthetetlenül elhan­­yagolt Ilont jutott kétesértékű­ gy­őztdem­b­e III Húzás !|J! J­esél­ Fizesse be sorsjegyét Nyeremény húzás Január 14-én kezdődi­k.ÁGEL­­ta ZSÁK-TŐZSDEPALOTA 1.124-649 1.126-596 zongoránál: ÁCS ÁGNES mixel: Schellné Teleky Kata Polgári ti r* filt G un de­r­ Mony/itt ló 10 márciusa körül . Ravensbr­i­kben sírigbalt Vámosi Leóné szü­l. Hubert J Anny, ugVruiaUiair utry:tüon agyonüt. I ■'.ük 13 éves b­unyót Vámosi Ágit. Em'*­­­1 T-cm ahhoz. ki •• szörnyű­­ vgekről I pozitiv uifloimVbsat bír. k: gj ~•'kedjek­­ fiínőt kh-/tilni: Hubert. ?*zíil Ká'.m­án-­­ tőr 12- TfiOfou: 45»3c'k'T.

Next