Világ, 1948. január (776-800. szám)

1948-01-27 / 796. szám

4 1948 január 27 UtsmiKÉRT mssta SZATIRIKUS VmÁJH REGÉNY A \^PE$TI ERKÖLCSÖKRŐL Alaposan megnézte a másikat. — Nyomor is van? — Van. — Kellett ez maguknak? A kérdezett végtelen szomorú­­sággal nézett rá. Most tudta meg a lapokból,­­ hogy a gazdasági rendőrség megpiszkálta azt az ügyet, amelynél biztosabb és nagyvonalúbb üzletet ki sem ta­­lálhattató volna. Ebben a lelkiálapotban nem volt kedve politizálni. Mr. Hippig pedig jólesően meg­állapította : — Az emberek gonoszságát meg­­törte a háború. Amikor kiszállt a keleti pálya­udvaron, három hordár hordta utána hatalmas bőröndjeit. Hip­pig bácsi már útközben (a vonat ablakából kitekintve) felizgatta magát. A határtól látott romok várakozáson alulinak bizonyul­tak. Akkor pláne rosszalólag csó­válta a fejét, amikor a pálya­udvarról kilépve, jóval több jól­öltözött férfit látott, mint ron­gyosat és soványat. Taxiban viszont megkapta azt, amit eddig hiába keresett. Az autó valósággal nyöszörgött a nyomorúságtól. Ez sem tetszett neki. Hippig bácsi csak látni akarta a nyomorúságot, de részt venni benne nem óhajtott soha. A rozoga, ócska jármű csodá­latos rugókkal rendelkezve, jobb­­ra-ballra hintázta utasát. Esze­veszett fordulóknál nyekergő hangot hallatva, egészen oldalt feküdt, mint aki erősen bóbiskol és csak úgy dőlt belőle az ázott teveszug. Mögöttük még két taxi haladt a bőröndökkel. Úgy festett az egész, mint egy gyors teanetés, amikor nzetni kell a hatottal, nehogy rájuk szago­sod­jék. Ez a téri-utazás Hippig bácsi­ból? kiváltotta a rég el­feledt ha­zai bangóikat és olyan cifra ká­romkodásba kezdett, mintha nem is Amerikából, hanem valahon­nan az Angyalföldről indult vol­na a titok. TIZEDIK FEJEZET Amikor Ica először felvette kis­lány ruháit, Jenőt is pofon kel­lett vágnia, mert a szobalány előtt belecsókolt a nyakába. Bözsi úgy tudta, asszonya vidéki jel­mezbálra készül, ezért ez a külö­nös kosztümpróba. Amikor minden ruhadarab megfelelőnek bizonyult, bőröndbe rakták és Jenő elvitte Buzzayék­hez. A felesége majd csak ott öltözködik át, hogy addig se kelt­sen feltűnést, amíg kislányostul lemegy a lépcsőn és taxiba szál. Mit lehet tudni! Az emberek olyan gonoszak. (Főleg, ha isme­rősök). Jenő csak az utolsóelőtti napon ismerte meg Buzzaynét, akit az egyszerűség kedvéért Gizinek hívunk. (Ha tetszik, ha nem)." Gizi giziszarft volt. Mosolygós arcú, kis, töltöttyakunk­a, öre­gen. Ismerőseivel szem­ben fürge és vidám nő látszatát keltette, egyéb ronda tulajdonságait, me­lyeket az évek folyamán a töké­letességig fejlesztett, egyedül bajos számára tartogatta, így értelmezvén, hogy a házasság lényegesen több, mint futó kap­csolat. Ha Buzzayné nem is volt csinos, annál csinosabb volt szo­balányuk, Jutka, akit természe­tesem be kellett avatniuk tit­kaikba, bajos vállalkozott erre a fel­adatra. Behívta a lányt és kivett a tárcájából egy százast. — Ide figyeljen, Jutka! A hol­napi nap folyamán megérkezik a feleségem bácsikája Amerikából. Ma este pedig egy hölgy fog ide­érkezni, ciki nálunk fog lakni, áruig az amerikai Pesten tartóz­kodik. Ez a hölgy a lányom lesz. Érti? — Értem ... — Eddig vidéken volt a nagy­­nénjénél. Ezt mindenki el fogja­­ hinni, me­rt csak fél éve látunk ca­in a környéken. Érti? — Értem­— A lányomnak vőlegény© is van. Kerekes Bélának hívják. — Az az úr se itt fog lakni? — Nem. Egyelőre adok magá­nak száz forintot, de n­ehogy va­lami galibát csináljon ne­kem. — Tessék csak nyugodtnak lenni — álmodozva nézett a gaz­dájára. Régi vágya volt, hogy kikezdjen vele az úr. Persze ab­szolút becsületes és korrekt szán­dékai voltak, úgy tervezte, tör­vénytelen gyereket szül neki, az­tán bepereli és végül elveteti ma­gát vele. Időnként megpróbálta, elősegítetni szépen elgondolt ter­vét és hű kutyaként figyelte gaz­dája minden mozdulatát, hogy gondolatait kilesse. De Buzzay korrekt ember volt. Részben a természet kényszerítette erre, más­részt amikor módjában állott volna becstelenkedni, akkor is tartotta magát olyan úrnak, aki a saját alkalmazottjával nem folytat viszonyt, amikor sokkal kényelmesebb a másokét felhasz­nálni er­re a célra. Estefelé megérkezett Ica is. Azonmód átöltözött kislánynak, hogy némileg enyhítse a bekö­vetkezendő események által elő­idézett feszült várakozást. Ilyen kifejlett tizenhat­ éves kislányt nem hordott még a Föld a hátán. Indiában sem, ahol ebben a kor­ban már nem is szülnek a nők, annyira eljárt az idő felettük. Hullámos hajában piros szalag virított, formás térdei levegő­kúrát vettek, mocsa­kszeme éhesen csillogott. Fel kellett tételezni, lelkében is megifjodott, annyi volt benne az életkedv. — Nem túl rövid a szoknya, szí­vem? — aggodalmaskodott Gizi, de Lajos és Jenő erősen tiltakoz­tak. — Az a jó, ha kilátszik, ami a kislányoknál kilátszani szokott. Lajost az is érdekéit©, tud-e kis­­lányosan mozogni. — Talán próblája meg, kérem. Hát persze, hogy tudo­tt, pár lépést élői© ment és ringatta for­más testét, dereka karcsúsága még jobban érvényesült. — Hát ennek nem lesz jó vége — állapította meg őszintén Jenő, de másra gondolt, mint Grei hitte volna. __ Egy apa nem m­agázta a saját lányát. — De milyen igaza van — he­lyeselt Lajos. — De milyen.­­. Szépen összetegeződtek. Szer­vusz, papa. Szervusz, mami­, Gizi elfelejtette megcsókolni a lányát. Lajost megcsókolta helyette is. — Tökéletes kislány. Mindenki elégedett volt, csak Gizi látszott nyugtalannak. En­gedett Lajos ötletének, mert iz­gatta a pénz, de most, hogy az az őrültség a megvalósulás előtt állott, jeges borzongás futott végig testén. Rossz közérzete méginkább fokozódott, amikor este ágyba került. (Újdonsült lányával egy fedél alatt.) Rég elhúnyt anyjának figyelm­eztető szavai jutottak eszébe. Akkor volt, amikor Buzzay Lajost, mint vőlegényjelöltet hozta a házhoz (előzőleg már ájultra, csókolták egymást különböző eldugott he­lyeiken, halálra sétáltam — illő volt már a szülői házat is igény­be venni). — Ennek az embernek külö­nös tekintete van —a szemüvege fölött nézte hosszan a mama. — Ez feltétlen akaszt­ófán fogja be­fejezni. Akkor még vadul védte Lajost. — Ugyan mama! A papáról is ugyanezt jósolta.­­ — Az is volt a szerencséje, hogy idejében meghalt. Ezt a Buzzayt is éppen olyan erős kéz­isel kell tartani, mint apádat, de te ehhez gyámoltalan vagy. (Folytatása következik)­ ­vaszary GÁBOR Dr. Szántó Rezső, a Magyar - Szovjet Művelődési Társaság fő­titkára 29-án, csütörtökön dél­után 5 órakor a VÁOSz tanács­termében (VII., Majách-tér S.) »A szovjet pénzreform és a jegy­­rendszer megszüntetése. címmel előadást tart. VTLAO Figaró házassága A Figaróban az olasz opera­­buffa szokásai szerint Mozart az egyes énekszámokat nagyon gyors é­nekbeszéddel kötötte ös­s­­ze, bécsi vendégek múltkori sze­replése kinyitotta a közönség szemét­ fülét, a pergetett mozarti énekbeszédet illetően. Kitűnő mű­vészeink ezt a példát vérmérsék­letükhöz képest és beidegzettsé­­geiktől telhetően követték is. Az olasz énekeseknél a recita­ti­vo szinte repül, aminek egyik legfőbb oka, hogy ezeket Mozart olasz szövegre írta. Ez a recita­tív a keméy beszédet, a mással­hangzó torlódásokat nem bírja. Amely színház a Figarót valóban eredeti formájába akarja vissza­állítani — legjobban teszi, ha mindjárt olaszul adatja elő. (Pél­da: Don Juan a salzburgi Fest­­spieleken.) Ha az előadás értékeit keressük, ezeket legelső­sorban az artiszti­­kumban találjuk meg. Fü­lös­ Zoltán új díszleteket ter­vezett. Színpadképei alaprajzban mozgalmasak, díszítésekben mér­téktartók. Ami a hangteljesítményeket il­leti: a színház a rendelkezésére álló hangok közül válogatott s közben a színpadi illúzió fokozott követelményeit sem téveszthette szem elől. Osváth és Losonczy a felújítás főpillérei. Osváth hang­ban ösztönösen vonzódik a ma­gasságok­­felé, de a nagy művész­nő légköre éreztető, ha a szín­padra lép. Első kavatinájától kezdve: fénypont. Los°nczy vi­dám Figarójában művészi ko­molyság és ízlés tart mértéket. Neményi Lili kerti áriája szépen sikerült. Jámbor (Almaviva) és Birkás Lilia,is (Cherubin) jó színvonalat jelente­nek. Érdekes figurák: (lolsail, Angyal, Toronyi, Eszenyi. Kis szerep jutott Gencsy Sári­nak, az üdehangú kotoratúr­­szoprán énekesnőnek, aki na­gyobb feladatokra hivatott. Új tehetség: Kottás) Valéria: Aral­da Lily nagy műve­ltségü, jó ízlésű rendező. Klemperer Mozartban világepeeiaMstannroi ntmM GAZDASÁGI KÖRÖKBŐL A pajzstetű az ország egész gyümölcsfaállományát veszélyez­teti. Az idén végre lesz nikotin, pajzs­tetű ellen a legjobb védő­­szer. 20.000 kiló nikotint gyárta­nak.­ Januárban 45 millió Magyar és 58 millió Munkás cigarettát gyár­tanak. Ha továbbra is elfeketézi­k ezt a két cigarettafajtát, úgy a kormány az üzemi munkásságot a gyári konzumok ellátó szervek útján fogja ezekkel az olcsó cigarettákkal ellátni. © 1937—38-ban 25.400, az idők 32.000 holdon termeltek dohányt. A dohánytermelők száma 30.000. © Schum­acher, a német szociál­demokrata párt elnöke München­ben tartott sajtóértekezleten be­jelentette, hogy februárban és márciusban a csekély élelmiszer­behozatal következtében gazda­sági válsággal kell számolni-SZÍNHÁZAK MŰSORA: OPUSA: Turandot (7). NEMZETI: Itthon (7/­8). NEMZETI KAMARA: Ilaudin György: Kányoskedok (7). MAGYAR: Lili (*/s8). VÍG: Vidám es(6k (%8). PESTI: Nincs előadás. BELVÁROSI: A pénz komédiája (Volpone) (A8). MADÁCH: Zsugori (Vas). MŰVÉSZ: Nincs elő­adás. MEDGYASZAY: Doktor úr.VrS). FÖV. OPERETT: Bál a Savoyban (7). ROYAL REVÜ VARIETÉ: IDOI nász­éjszaka (VIS). KAMARA VARIETÉ: 3 Édes Terv (7/16). PÓDIUM: 1947: Szökő év (V*8). SPORTCSARNOK: Téli cirkusz (7). VILÁG A polgári demokrácia lapja Felelős szerkesztő: BÁLINT IMRE Szerkesztő: KŐSZEGI IMRE DR. A kiadásért felel: SUPKA GÉZA DR. főszerkesztő Szerkesztőség és kiadóhivatal: VTL, RÁKÓCZI-ÚT 54 Telefon: 222 439“ Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénysorsulat nyomása Budapest, Miksa­ utca 4—8. Felelős: Gorszky Tivadar igazgató Kell Módosították a villany korlátozásról kiadott rendeletét Az iparügyi miniszter rendele­tet bocsátott ki a villamosenergia felhasználásának korlátozásáról korábban kiadott rendelet módo­sításáról és a villamosenergia fel­használásának szabályozásáról. A rendelet szerint az ipari, kereske­delmi, mezőgazdasági, bánya- és kohóvállalatok, közforgalmi, köz­lekedési vállalatok, továbbá szál­lodák, vendéglők, kávéházak , egyéb ilyen üzemek, valamint szó­rakozóhelyek, mozgóképüzemek, hangverőerjűtermek havonként legfeljebb annnyi villamos energiát fogyaszthatnak, mint amennyit 1918. november havában fagyasz­tót aüti . A korlátozás nem vonatkozik a kőszén- és ércbányákra, viza­müvekre és csatornaüzemekre, közhasználatú villamos- és gáz­müvekre, malmokra és darálókra, sütő- és tejüzemekre, a közfor­galmú közlekedési vállalatoknak a közlekedés fenntartására szol­gáló fogyasztásaira, a postra szál­lítási, távíró és távbeszélő, vala­mint rádióüzemeire. Az 1947 no­­vember havi fogyasztást úgy kell megállapítani, hogy a november és december havi villanyosmérő leolvasás között fogyasztott vil­lamosenergia összegét a két mérő leolvasás között eltelt napok szá­mával elosztjuk s az így adódó napi átlagfogyasztást harminccal megszorozzuk. TARKA SPORT KRÓNIKA Koreai jégszenzáció St. Moritzban — Helyszíni tudósításunk a téli olimpia színhelyéről ST- MORITZ a téli olimpia színhelye, a svájci Eng'adin leg­elegánsabb üdülőhelye, 1850 méter magasan fekszik a tenger színe felett. Napos, északi széltől vé­dett fekvésének köszönheti nagy szerencséjét. A XV. században búcsújáróhely volt. A régi üdülő­ház megnyitása (1856) óta kizá­rólag idegenforgalomból él. Itt nyitják meg n­hány nap múlva a téli olimpiát. Ez az ötö­dik téli olimpiai verseny. A résztvevők száma messze túl­szárnyalja a Garm­isch-parten­kircheni olimpiáét. A magyar olimpiai gárda már megérkezett St. Moritzba. Ez a gá­rda tekintélyes számú. Ezúttal még nem akarjuk szóvátenni a versenyző­ teret és a kíséret túl­­méretezettsé­gét. Megvárjuk,­­mit hős a holnapi. * KARL FRÖHLICH, a Pesten is ismert kis Fröhlieh a Barnas­­coni-hotel Másik­ direktora rész­letes levélben számol be nekünk a téli olimpia előkészületeiről.­­Mindjárt megadom a címét is« — írja nekünk a kis Fröhlieh­­i St. Moritz olimpialázbtm. Bizony, olimpialáz van! Ren­geteg nemzet jelentkezett! Külön olimpiai bélyeget hoztak forga­lomba St. Moritzban. Az olimpiai lázat ezenkívül még arany-olim­piai tallér (erre az alkalomra verték) és néhány lábtörés jelzi. A járókelők a csúszós talajon éppenúgy lábukat törhetik, mint a túzok s a különleges célokra berendezkedett Bernhartt-klinikán nagyüzem van. A nagy hotelek­ben divatbemu­tatókat rendeznek és a bálok egymást követik. Az egyik hotel­­ben Alfréd Cortot, a világhírű francia zongorista hangversenyt adott.­­ Pi­ndokola indiai herceg csupa sportrajongásból befutott és kijár­­a jégstad­ionba. Ennek a jégstadionnak árbocá­ra 17-én a magyar zászlót is fel­vonták. * A MAGYAR gárdát, bár a késő esti órákban futott be, az újság­írók nagy csoportja várta. A fo­gadtatás igen szívélyes volt. Mindjárt beszéltem dr­. Kinomer­­ling magyar szakfelügyelővel és a műkorcsolyázókkal. Panaszkod­tak a prágai kosztra, de az első st.-moritzi vacsorával meg voltak elégedve. * MÁSNAP REGGEL kimentem a® olimpiai jégstadionba és azzal szórakoztam, hogy a svájciak, az amerikaiak és a koreaiak idejét mértem. A legnagyobb meglepetésemre egy koreai versenyző, Chung Lee futotta a legjobb időket. 1500 mé­terre 2 p 24 másodpercet futott és megnyerte az olimpiai prof­i­­versenyt. 5090 méterre ugyancsak neki 8 p 51 másodpercet, egy amerikainak pedig 500 méterre 1 p 43 másodperces időt mérte­m. * BESZÉLTEM a magyar gárda egyik trénerével, Vik­inger Rezső­vel, aki optimista nyilatkozatot tett. Azt mondotta, hogy ezen a pompás 400 méteres pályán a ma­gyar versenyzők jobb időket fut­­nak majd, mint odahaza. A Kékesffy­ Király Európabaj­­noki pár már bemutatta tudását az idegenek előtt a jégstadion­­ban. Ugyanitt a pompás amerikai páros tréningjében. ifi gyönyör­, ködt­ettem. Sífutóink esélyeit illetően nem túlzottan optimista a hangulat , már csak to­májú ugratásnak és tréfának tekinthető az a meg­jegyzés, hogy a magyar olimpiai gárda két nappal tovább marad, St. Moritzban, hogy megvárja, míg a sífutók is beérkeznek. * AZ EMBERSPORTTFOG­ADÁS­BAN szereplő mérkőzések ered­ményei: EMTK—MOGÜRT 2:1 (1:1), Húsos—Kerámia 2:2 (1:1). III. ker. MaDiSz—Ganz TE 2:2 (2:0), Draeche—Postás 3:2 (1:1), ErSo—Gázgyár 0:0, KTK—Hitel­bank 2:0, Pécsi VSK— Pécsi BTC 1:0, KAOE—MAFC (kézilabda) 11:5, Csepel—MTE (kézilabda) 13:7, Z. MaDiSz—MTE (kézilabda) 12:11, Milán—Torino 3:2, Napoli—Inter­­nazionale 3:0. PÓTMÉRKŐZÉSEK: Z. HAO— BEAC 3:1, Magyar Acél-FSE 6:2,.. Fiorentina—Lazio 4:1, Triestina— Genova 1:0. További főszereplők: Viktor teature, Leo Cam­illo-Jr. Izgalom— Szerelem—Romantika Premier mai Városi Színház 1 24—25 (Criem. Hun)*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék