Világ, 1948. február (801-825. szám)

1948-02-03 / 802. szám

Kedd Géprobba­ntó, feketéző szabotázst lepleztek le a Hutter és Lever gyárban Az államvédelmi osztály és a gazdasági rendőrség nyomozói rombolásokat és más szabotázs t­­ilekményeket lepleztek le a H­utler és Lever részvénytársaság rákospalotai üzemében. Tavaly novemberben a gyárban nagy robbanás történt, majd néh­­­ány nap múlva ismeretlen tette­­se­k megrongáltál,­ a gyár néhány c­él­ját. A nyomozás során kide­rült, hogy a robbanást — amely­­­ egy halottja és két súlyos se­­b­­sültje volt — mesterséges úton idézitek elő. Megállapították, hogy a szabotázsért dr. Soós Antal, a gyár műszaki igazgatója, dr. Ha­­i­di László üzemvezető főszér­­k és Tornyos Mihály, a marx­izimiszerv művezetője felelős,­­ s hat évig a Magyar Közön­­y tagja volt. Hunyadi a Hor hy­­■ virít idején mint katonai pu­ncsnak működött a részvény­­-aságnál. Tornyos Mihály nyi­­l.va­por­tszolgálatos volt. " é. három szabotőrt átadták az " at ügyészs­égnek. Vallomásuk­on megállapították, hogy a­­ torok megrongálásában részt­­vett Szillé András csoportvezető is, régi kétfilléreseket dobott az elektromos motorokba s ettől rö­vidzárlat keletkezett. Stitéről ki­derült, hogy fegyveres pártszol­gálatos volt, két üldözött meg­gyilkolása miatt eljárás folyt el­lene. Őt is átadják az ügyészség­nek. A gazdasági rendőrs­g is meg­­kezdte vizsgálatát a Hutter és Lever cégnél. Megállapították hogy igen sok gazdasági sza­bálytalanság történt az üzemben s ezekért őrizetbe vették Hot Lajost, az olajdara osztály veze­tőjét és ifjú Csezli Lajost, a gyár egyik főtisztviselőjét. A Részvénytársaság 123.030 forint ért kű margarint a feketepiacon hozott forgalomba. Mielőtt a de­tektívek megjelentek a gyártele­pen, Fazekas Antal, a zsiradék­­osztály vezetője Londonba szö­kött. Ma délelőtt őriz­etbe vették K­a­­csák igazgatót, a részvénytársaság kereskedelmi vezetőjét is. Ugyan­csak a rendőrség őrizetébe ke­rült Horós István és Hűvös Ele­mér gyarmatáru nagykereskedők, mert a zugpiac számára megvá­sárolták a Mutter gyár marga­rinját. A „villamost" sem*a villámából származik... gyalog járok, mert nem érek rá villamoson utazni kezemben stopperóra. Most jöt­­t ki a szerkesztőségből és Bu­ra tartok, a Keleti Károly­ út­­ba. A Rákóczi út és a Körút kán megérkezik a 6os villa­s. A lépcsőkön emberfürt lóg, ra nem szőlőhöz, hanem inkább ragaszőlőhöz hasonló, ha már ■ ről beszélünk. Bár fonnyad­b, de édesek:­­ Hogy az ég szakadjon a Hess.­t­a! — kiabálja egy micisap­­• munkásfiú. (Bizonyára vilu­­ssággal telített égboltot gon­­d,­ — Tudod, miért ! írják Besz­úrnak! — kérdi a cimborája. — írt­a,besz, is van benne, meg kár« is, rózsaszirom rá ne férjen*, de aszongya neki nincs feje »illés* mibe«, merhogy még máma nem­igen evett. Szóval megvártuk, századrangúnkkal, a másikat, 12 perc múlva már indultunk is és épp pontosan érkeztünk újabb 5 perc múlva a budai oldalra — ahhoz, hogy még megpillantsuk az elrobogó 5-öst, amelyben úgy össze voltak tapadva a jó né­pek, mintha szegeccsel erősítet­ték volna össze őket. Ott tartunk, hogy pont egy órája indultam el a Rákóczi-út­­ról, de még messze vagyok a Ke­leti Károly­ utcától. Vagyis hogy nem lennék én messze. Ha m­a,­leg akarnék menni. De villamo­son akarok menni. Alig X percet várok s máris itt az újabb 5 ös, amely röpke 4 perc alatt el is ez ágaid velem célomig. Itt már csak a leszállással van egy kis baj: egy úr rálépett a kabátom szárnyára. «Szálljon le!« — szól­tam rá erélyesen, de azt felelte, hogy »csak a következőnél*. Utam tehát hazáig mindössze 80 percig tartott. (Mert 8 percnyire lakom a villamosmegállótól.) Gyalog gyorsabb! ...Fáradalmaimat kipihenen­dő, ma reggel félórával tovább aludtam, úgyis gyalog megyek, gondoltam, játszva behozom ezt a harminc percet. Sajnos, 5 perc­cel elszámítottam magam: nem 50, hantán 55 perc alatt tettem meg gyalog azt az utat, amelyet tegnap Beszkárt ésigamoson 80 perc alatt. A megtakarított 25 percet szá­mításokkal töltöttem, hogy hány év megy rá az életemből arra, hogy villamosra várok. Így ju­tottam aztán arra az elhatáro­zásra, hogy ürletjegyemmel csak vasárnap fogok utazni, mi­kor nincs sürgős dolgom. György Ferenc Győz a kutya! A más°dik kocsiba se jutok be. 'out egy óra volt, mikor beáll­ni a harcolók közé. Most 1 óra perc. A­­harmadikra feljutok tovább kezelem a stopper'. A d­ő gyanakvóan nézi. »S'atisz­­ns vagyok« — nyugta ám meg szerencsétlen Beszkár-pálját. 1. Nyolc perc alatt vergődött a kocsi a Margith­ídig. De előbb, a Baj­csi Zsilinszky­­sarkán, élvezhettük egy érde­­verseny befutóját: ka­ja-fogat, enyzetit a villamosml. Egy­­ütt. A bicik­likerék-talyiga elé a­­ fekete kuvaszt egy rokkant­otta. A kutya — amint n­ye'c­­katársunk mondaná — n­enn­­­­az győzött. — Nem tud gyorsabban menni? kérdezte egy utas a vezetőt. — Tudok, — felelte — csak nem­­had leszállanom a kocsiról.)­í­z eddig összesen 32 perc. Most ar fsikszül — lekésnem az ep­ii induló 4-esről is, ámbár még p.n befértem volna. Mondtam 3 a kalauznak, aki fütyül (rám), u­gy »nem lehet annyira tele va­­y pohár víz, hogy még egy PRÁGAI NEMZETKÖZI VÁSÁRI ] m­irc. 12—21. UTAZÁSRA előjegyzést elfogad » vásár magyarorsz. hivata­l J los képviselője, ,«VIA« utazási Iroda, IV., Váci-utca 30. Telefon: 18-32-36. ■ 9 m­ 1 ■■ I 'llll'W­IWFTWIi" Briiliáns és platinaékszert valódi smaragd és rubinköveket priváttól a legmagasabb áron veszek ( A­ vA­rti Ll)élelőtt 9—2-infr­­irfaM fszt JLeUrliril VILAO ­fjabb két szovjet tiltakozás 3rocsalov, a Szovjetunió Szláv­­ Bizottságának ti­kára kijelentette, hogy a Bizottság 1348 ban tovább fog dolgozni, hogy ő m­­egszilár­­dítsa és fejlessze az ifj szláv moz­galmat, m­egerősítse a szláv népek­ között a művelődési és politikai szálakat és harcoljon a ha­rcsör­­te­­k és azok hívei ellen.. A szovjet kormány pénteken és szombaton két újabb tiltakozó jegyzéket nyújtott­­t a moszkvai USA­ nagy­­követnek, illetőleg az iráni kor­mánynak. Az Egyesült Államok­hoz intézett, jegyzék kemény han­gon kifogást emel az ellen, hogy amerikai bombázók és repülőere­­jük fll­etéktele­n megfigye­ls­elér­hetek a Súlyt,­ és Japán-tenge­ren közlekedő szovjet kereskede­l­mi hajókat.. A szovjet jegyzék éppen ezért felhívja Washington figyelmét a kereskedelmi hajózás szabadságának sérelmeire és le­szögezi: A szovjet kormány el­várja, hogy az USA kormánya kiadja a szükséges utasí­ásokat az ille­tkes amerikai hatóságok­nak, hogy a jövőben has­ kiló sí­ié­siket ne engedjenek megöl Szadzsikov teheráni szovjet nagykövet az Iránban egyre erősl­ödő amerikai katonai befolyás ellen tiltakozott az iráni kormánynál. A jegyzék rámutat, hogy az amerikai kato­nai tanácsadók döntő szerepet kaptak Irán fegyveres erőinek irányításában és fegyverszál­lá­sokkal, repülőterek és erődítések építésével Iránt az USA támasz­pontjává alakítják át. A szovjet jegyzék szerint ame­rikai vezetéssel erődítéseket­ emel­­nek az iráni—szovjet határon, új repülőtereket létesítenek a határ­vidéken és az amerikai tanács­adók a hutai­ körzetekben katonai­lag tanulmányozzák a szovjet­­iráni határt is fényképfelvétele­ket készítet­tek a szovjet határvi­dékről. A szovjet kormány — fe­jeződik be a jegyzék — elvárja, h°gy az iráni kormány haladék­talanul megteszi a szükséges in­té­zedéseket e­nne­k az abnom­is helyzetnek a megszűnte­ésére. Az USA kormánya ma válaszol a mellaliai repülőtér kiépítésével és az ame­rikai flotta olaszországi szereplé­sével kapcsolatos szovjet tilta­­­kozó jegyzékre. Az olasz külügy­minisztérium közlése szerint a moszkvai olasz nagykövet szom­baton a szovjet kormány tudomá­sára hozta, hogy »az amerikai hajók olasz kikötőkben tett láto­gatásaira az o­rsz kormány felha­talmazást adott, és, hogy­­a láto­­ga­tsókat diplomáciai megbeszé­lések előzték meg, amelyeket Olaszország mint szuverén állam folytatott*. A külüg­yminisztérium szóvivője hozzáfűzte: ,,Olaszország bármely más nemzet hajóit is szívesen látja*. Rómában ma írják alá az olasz-amerikai barátsági,­­kereskedelmi és hajó­zási egyezményt. (Ez az első szerződés, amelyet az USA volt ellenséges állammal köt) A meg­határozatlan időre kötendő egyez­­mény a többi között maximális kereskedelm­i ked­vezményeket biztosít mindkét fél számára, kölcsönösen garantálja a l­ét pr­­iváls polgárainak tulajdon- és egyéb jogait és gondoskodó k­o­­információk korlátlan és szabad cseréjéről is. A Marshall-terv közli egy wy­hingtoni j leütés, növekvő mértékben untatja az amerikai nagyközönséget. A többség nem ellenzi ugyan az újjáépítési programot, ha a la­­kosság nagyrészt nem érti az in­­dítóokokat és ezért nem mutat túlzott érdeklőd­őt az egész ügy iránt.. Shinwell brit hadügymi­niszter szombaton — a Marshall­­tervet sürgetve — lerögezte, hogy Európa gazdasági egység, elengedhetetlenül szükséges t­e­h­át, hogy Kelet-Európa is bele­kapcsolódjék az újjáépítés mun­kájába. Shinwell hangsúlyozta, hogy az újjáépítés a Szovjetuniónak is csak javára válhat, majd pedig megállapította: ,A munkáspárt a lehető legmesszebbmenő együtt­működésre törekszik valamennyi állammal, de legfőképpen a Szov­jetunióval. A szovjet­-brit együtt­működésnek kölcsönös tiszte­lten és demokrata,ts­zl­ermesztgen kell csapu­nia át A magyar köztársaság megalapításának év­fordulójáról a szovjet rádió is több kommentárban emlékezett meg. Az egyik kommentár a többi között megállapí­ja: Megszámlál­hatatlan tény bizonyítja, a Szov-j jetunió mindent elkövet, hogy az új Magyarország teljes mérték­ben megszüntethesse a háború kö­vetkezményeit és emelje népe életszínvonalát. A Szovjetunió erős­ gi­i­ja Magyarországnak­ mint szuverén a­lomnak megteremté­se .« Egy másik kommentár méltatva a magyar demokrácia és a ma­gyar gazdasági élet megerősödé­sét, hangsúlyozza: »Az új Magyar­­ország gazdasági eredményei vi­lágosan mutatják, milyen alapta­lan Truman elnöknek az a kije­­lentése, hogy a keleteurópai né­pek képtelenek gazdaságukat ame­rikai segítség nélkül ismét felépí­teni. Éppen ellenkezőleg, azáltal, hogy Magyarország­­­em volt haj­­landó a hirhedt Marsha­l­ tt'i v ré­­tvvtsévé válni, elhú­zolta azt a ve­­­­szélyt, hogy az amerikai monopol­­kapitalizmus rabjává­ váljék és megnyiotta az utat nemzeti gaz­daságának minden téren való ki­fejlesztése felé­. Világhíradó: A Szovjetunió Legfelső Taná­csa elé t­rjesztett új költségvetés 1948-ra 428 milliárd rubeles bevé­­tellel eze­k­ben 387,9 mi­liárd ki­adást irányoz elő és 17 százalék­kal­ csikketíti a nem­etvéde­mi költségeket. Az athéni kormány el­rend­te a hadsereg teljes át­cervizését. A Mankosz-kormány értesülése szerint az átstervezett hadsere­get Livesay amerikai tábornok fogja irányítani, l’etju (j­ozu miniszterelnök és Ana Pauker külügyminiszter ve­zetésével román kormánydelegáció érkezett M°szárába. A dán miniszterelnök visszautő­­sítot­t a Krasnaja Zvjezdának azt a vádját, amely szerint Dániát angolszász katonai bázissá épí­tik ki. Bécsi jelentés szerint az osztrák államszerződés előkészítésére hí­va­­tt küü­gyminiszterhelyettesk legkorábban február 11-án ivarit össze. n. gy. Előjegyezhet minden könyvkereskedésben, vagy a kiadónál a Makarenko: AZ ÚJ EMBER KOVÁCSA propaganda kiadására Az új kiadás ára fűzve 26.— Ft Kötve 38.— Ft Előjegyzési ár: Fűzve21-Ft Kötve33.-Ft Előjegyzést február 20-ig veszünk fel M. SZ. M. T. ( Új Magyar Könyvkiadó )-------------------------------------------­ 1948. február 3 . Téves rádióhír a textilkorlátozásról A rádió vasárnap közérdekű közlemények című adás­sorozatá­ban az új textilvásárlási rend­szert ismertette és ennek kere­tében azt a feltűnést keltő nyilat­­kozatot hallhattuk, hogy február 1-től mindennemű textiláru csak vásárlási igazolványra szerez­hető be. Ehhez a közleményhez mind­össze annyit kívánunk hozzáfűzni, hogy a február 1-én életbe lépő textilvásárl­ási rendszer egyedül és kizárólag csak a pamut méter, fi­ukra terjed ki, vagyis minden­féle más textiláru, készüljön bt. gyapjúból, lentből, kenderből, se­lyemből és műselyemből, továbbá a kötött- és hurkoltáruk. valaizi­nt mindennemű konfekcionál textil­­cikk szabadon, minden megközös­­ség nélkül vásárolható és hozható forgalomba. dr. r. g. A Szovjet legfelsőbb tanácsának elnöke üdvözölte Tildy köztársasági elnököt Tildy Zoltán­ köztársasági elnök vasárnap délben levelet kapott Puskin követtől. A le­vélhez mellékelt táviratban N. Svernik, a Szovjetunió legfel­sőbb tanácsának elnöke üd­vözli a magyar köztársasági elnököt, a Magyar Köztársa­ság kikiáltásának második év­fordulója alkalmából. Új olimpiai rekord Tudóisítás eleje az 3. oldalon. Az 1500 méteres gyorskorcso­lyázó verseny további futamai során Stuttkay 2.21.2-es időt futva még Kiliánnál is jobb időt ért el. Röviddel utána a norvég Far­­stad 2.17.6-os idővel új olimpiai rekordot állított fel. (Az eddigi Ikerod 2.19.2 volt­) Beh­atások a Fodor Zeneiskola má­sodik félévére naponta 11—5-ig. (And­­rássy-u­t 40.) (X) A francia frank devalvációjá­val kapcsolatban közzétették az új valutaárfolyamokat. A font árfolyamát 855—870, a dollárét 212—215 frankban állapították meg. Az új frank aranyértéke az 1941. évi é’'/‘k h cívis csökkent. Adomány. Büki Ferenc Szent­­gotth­árd 210 forinntot küldött be az árvízkáré-­,útiak javára. Az összeget rendeltetési helyére jut­tattuk. T­ÍPUS Lisz­assy aprű férfiöltöny Beírás és utalvány nélkül kapható GIITZMANN SAROK VII., Rákóczi-út 12 A megbízható szakazlat

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék