Világ, 1948. február (801-825. szám)

1948-02-03 / 802. szám

1918 február 3 ’§if§§MKim msstt, ^szAYmmws vmám regény a PESTI Éti BÖLCSÖKRŐL — Kérlek szépen, én az üzleti életben kötelezi) adott szó szem­pontjából nézem ezt az ügyet is. Ha vállalja a nőt fix összegért. — Halló. Képletesen beszélj! — Ja, persze. Kihallgathatják. Hát kérlek, az árucikk. — Barom — hallatszott a vonal másik végéről és Jenő letette a kagylót. Még az se tisztázódott, mikor jön fel Béla. Közben Gézi, Jutka segítségé­vel mégis lefektette Hippig bácsit, anélkül, hogy felébredt volna. Ica közben magához tért és fej­­fájásról panaszkodott. Gizi láza­­san forgolódott körülötte, hogy ked­vében járjon, meleg fürdőt is k­észített neki, az jót tesz. De­gyetlen szóval sem érintette a töltéliteket, főleg hogy Jutkától mr­esült, milyen nehezen tudták ő­t tartani már reggel­re. De Ica Mit beszélt semmiről. Később be­lőtt hozzájuk Lajos is. Öltözzék fel Ica most már rendesebb ru­­latba, Utóvégre Hippig bácsi is : v akarja, hiszen pénzt is adott :x. A helyzet fonáksága ezzel ■ ".végesen enyhülni fog. Ica is . k a­ nyugodtabban fogja érezni i" it, mintha kurta szoknyában élne velük. Ez a megoldás b­nkinek tetszett. Ica adott , ■ sör írást Jutkának, hogy k il­­ljen el hozzájuk és Bözsi adja ■ niki csipkegalléros sötétkék­­libáját. Ott van az előszobás eh­érszekrényben, a kulcsa pedig a. k's íróasztal középső fiókjában. -1- Ez a helyes ég észszerű r­egoldás — állapította meg Lajos vi hisszan a feleségére nézett, mert elismerésére feltétlen igényt t­­rtott volna. Arra mindenesetre mg kell kérnem, asszonyom, vagy a piros szalagot hagyja f 'tétlen a hajában. Ez önt nem ■u várhatja, ezt csak mások látják . .semmiesetre sem tudja l­e­­folyásolni az ön lelkivilágát, álne­vet joggal különösnek tarthat. Lajos nőkkel szemben mindig ilyen körülményesen fejezte ki magát­. Gizi lelki feszü­ltsége engedett is titokban ásított egyet. Lajos észrevette és felemelte a hangját: — Ne gondoljon egyébre, asszo­nyom, mint egy kedves családi összejövetelre, ahol senki sem unatkozik — ezt Gizinek szánta — és mindjárt nyugodtabb is lesz. Gizi nyomban felkelt és kiment a szobából. ,— És meddig kell ezt még csinálni ! b­enl­élem nem tart még ■letekig! — érdeklődött Ica. — Napokról szabad csak beszélj' nü­nk. De később már annyira megszokja, hogy színie hiányát fogja élezni. Már kell mondanom, hogy kiváló illúziót nyújtói. A pénzt máris a zsebünkben érez­hetjük. Icát csak egy érdekel’*: — Gondolja. Van bennem szí­nésznői tehetség! — Feltétlen színpadon a helye. Főleg kislány szerepekben elbű­völi­. A ruha is megérkezett. Ica fel is­ volté. Mindjárt jobban hittek tervük teljes tikszébai. Ica ki is jelentette, hogy így egészen más­kép érzi magát és most már ő is nyugodtabb. -- Jteg kit'., hogy élesének en­gem is. Főleg Gizi helyeselt. Mégis, mikor Ica megtudta, hogy 15 Ha m­egérkezet­t, az utolsó pl­­ana bao visszaöltözött kislány­nak. (Így ismerje ki magát az ember a nőknél.) Béla vörös rózsacsokrot tartott a kezében. Erősen kölniszaga vol . Lajos undorai fogott­a a kezet, (a háromezer forint pluszra go­n­­dol­t) és vis­szavonult a szobájába. Gizi a konyhában tevék­nyk­­ett. Ju­la az ebédlőben. Ern­é­t és halkan dúdolt hozzá, így Bélának módjában volt, hogy kettesben le­gyen Icával. Kabátban ült le egy lótej szélére és mereven nézte az asszony meztelen térdeit. — Te így járkálsz k­örül­­­­ük? —­ Igen. Hogy tetszem neked, mint kisuny? — Adtam én engedélyt erre az egész marhaságra? — Veszekedni akarsz ve­lem? — Az ölébe ült és belecsókolt a szá­jába. — Értsd meg, szívem. Én csak azt akartam­ megpróbálni, hogy jó színésznő lenne-e belőlem. Most hogy ez sikerült, boldog vagyok. Csókolj meg! — Várj csak! Azt akarod mon­dani, hogy ezzel vége is van en­nek a­ lélekvásárnak — Hát persze. Most szépen haza­megyek veled és soha többé nem jövünk ide vissza. Bélának t­rtően eszébe jutott a megígért ötezer forint és nem tar­totta úri eljárásnak a tervet. Ha már egyszer beleke­zditt a dolog­ba, be is kell fejezni. — Szóval most te akarod, hogy ezt az őrültséget tovább csinál­ja­m? — Azt nem mondtam. De e­r­kem se leh­et lehetetlenné tenni. Megígértem nekik, feljövök ide, megkérem a kezed az amerikaitól és ezzel be is fejeztük ezt az ügyet. — Úgy lesz, ahogy akarod. Csó­kolj meg! Megcsókolta, de nem úgy, ahogy az asszony szerette volna, mert másutt járt az esze. tizennegyedik fejezet. Kissé elkéstek az ebéddel, mert Hippig bácsit nem akarták fel­kelt­ni, így négy óra is volt már, amikor a sztárhoz ültek. Béla is velük ebédelt. Előzőleg még így kell.Anetten incidensben is is.-re volt. Amikor bemutatták Hippig bá­csinak, az üreg fel sem sil­t az asztaltól, csak úgy ülve nyújtot­ta feléje a kezét és azt mondta: — Oké! Hippig — ez volt a be­mutatkozása Aztán észrevette Ica kezében a piros csokrot. — Ezt a fiatalember hozta? — Igen. — Mutasd c-nak! — elvette tőle és megforgatta a kezében. — Hosszúkás celofá­ndobozba keltett, volna tenni és szalaggal át­kötni. Ebéd alatt Béla egy szót sem szólt, csak sötét, merev arccal fixírozta a nagybácsit.­ Ezzel el­árulta micsoda vihar dúl a lel­kében. Jóformán alig evett vele­­­ mit. A társalgás lelke Hippig bácsi volt. Akármiről beszélt, Gizi hangosan lelkisedett. L­ajos viszont úgy zabált, mintha a költséges ebédből csupán az té­rülne meg, amit legyűr a torkán. Ebéd után Gizi kedvesen oda­szólt Icához: — Na, menjetek szépen Bélával a szomszéd szobába. Úgy is tu­dom, hogy csókolódzni akartok. Ica már felállt, de Hippig bá­csi rászólt: — Csak maradjatok itt! — Minek? Itt nem tudnak sze­gények csókolódzni. — Már miért ne tudnának? — in­dignálódott Lajos. — Legfeljebb nem nézünk oda. — így nem tudunk — jelentette ki Ica. Hippig bácsit csak az érdekelte, hogy ez a gyerek mindig felesel-e. Ebéd után a nagybácsi megint rumot kért és Gizi apró, kis ke­reszteket vetett magára. Ugy lát­­szik megint kezdetét veszi a cir­kusz. De ezúttal megelégelte egy pohárral és­­ kijelentette, félórára kissé­ ledől, szokása szerint. Aztán majd megbeszélik mi további teen­dőket. El is V­­unit a rumos üveg­gel a hóna alatt. Alighogy­ be­tette maga. .mögött az. ajtót, Ica Bélához fordult: ■' Föl y'i­ fi *« lő ve 17,-c c i) 'VÁSZARY G­ÁB &72 Tr~ "g Br*~aeVS Cr­i*y su. VI.Andrássy-úf a *1 £3 23 B 9 V O M. Telefon : 426-253 Igazolványkép (gá­z?!»10 IOU Pilis: HC)IH«11 VILAO Megjelent a közkegyelmi rendelet A hivatalos lap vasárnapi száma közölte a köztársaság elnö­kének elhatározását a közkegye­lem tárgyában. Megjelent az igazságügy miniszter végreha­jtási utasítása is. Ottó Klemperer Szerenád-estje Klempererr főzere­igazgató a Filharmóniai Kamarazenekart vezényelte a Zeneakadémián. A mester hatalmas alakja csak két esetben magasodott fel előt­tünk, mert a Vivaldi Concerto Grossot és a Bach Brandenburgi versenyt zongoránál ülve vezé­nyelte. A zseniális Mozart inter­­pretátor a Kis éji zenében egész új tempóvételt mutatott be. Az eszményi muzsikálás estje volt ez és a mester maga megelégedése jeléül a nyílt színen megtapsolta Garait és Lukácsot és gratulált Jancsinnak, Sándornak, Mihály­nak. Bachban az operai fúvósok Gáti, Klinkó, Kolarik és Kovács ezen a szép estén önmagukat múlták felül. (S. V.) BETŰVILÁG Megrázóbb könyv, kiáltóbb vád­irat a társadalom ell­e, nemcsak a magyar, de az egész világiro­dalomban alig akad, mint ami­lyen Mel­­­fert­ Gizella új könyve: :»Az Isten h­allgat«. A brassa­­gyarmati börtön cellafalai között — ahol az írónő politikai vétség miatt egy­ esztendőt töltött — mint az erdélyi pokolsár, úgy fortyog, kavarog, böffen fel az emberi, aljasság minden formája, az 1920-as évek egész erkölcsi fertője. Nemcsak írás: tett ez a könyv. (Grill-kiadás.) Bagyejev: »Az ifjú gárda.** A Világ­örténelem legborzalmasabb háborúja idején, a Donyac-meden­­cében, zajuk a kiváló szovjet író új regényének a fiatal szovjet férfiakról szóló hősi eposza. Akik szeretik a háborús regényeket, lélegzetüket visszafojtva a vasba’,­ják e történelmi érdekességű re­gényt, amelyet Madarás Emil fordító­­ pallérozó tan. (Cserep­­lahi-1­ indán.) A népszerű tudományos iroda­lom értékes gazdagodását jelenti Fülöp Zsigmond dr. pompás új könyve: »Csodák az állatvilág-­­ban«. A népszerű tudós szerző az állatvilág ismeretlen ti­kait magyarázza meg, a madarak, a halak és a rovarok titokzatos vi­lágának furcsaságait ismerteti, kellemes, közérthető stílusban. (Szocio vita Könyvbar­átok) Pannonius GAZDASÁGI KÖRÖKBŐL 1800 szerszámgép érkezik az országba az angol kormány 500.000 fontos ajándékaként. A gépek nagytelje­sítényű elsőrendű szerszámgépek, amelyeknek a hároméves terv megvalósításánál a fémfeldolgozó ipar rendkívül nagy hasznát fogja venni. Eddig már 300 szerszámgép érkezett és került szétosztásra.­­ Az életbiztosítások valorizációja újból előtérbe került. Ha az ál­lami biztosító intézet megalapí­tására vonatkozó tárgyalások be­fejeződnek, az életbiztosítások va­lorizációját is megoldják, mivel a kérdés rendezetlensége miatt az életbiztosítási üzletág teljesen szünetel.­­ ’ A dohánynagyárudák és az el­osztók államosításának kérdését levették a napirendről. A számí­tások ugyanis azt mutatták, hogy államosítás esetén a bonyolult állami ellenőrzés a ma nyere­séges dohánynagyárudák üzlet­vitelét veszteségessé tenné. 0 A Banque de France 400 tonnás arany tar­ta­l­éká­n­­a­k újjáé­r­t­ék­elás­a következtében a francia kincstár körülbelül 40 milliárd frankos nyereségre tett szert. 0 A híres hévízi fürdő melett kén után kutatnak. Az eddigi eredmények igen biztatók. Gyertyaszentelő, a medve és az időjárás Gyer­tyaszentelő Boldogasszony napján az embereik az időjárást figyelve a medvét emlegetik. A néphit szerint február 2-a meg­mondja, hogy milyen lesz a tél vége és a tavasz? A hagyomány az, tar­ja, hogy a téli álmát alvó medve Gyertyaszentelő Boldogasszony napján kicammog barlangjából és megnézi, milyen az időjárás. Ha süt a nap és a medve meg­látja saját árnyékát, visszamegy a barlangjába, a­ másik oldalára fordul és tovább alszik, m­ert még hosszú tél lesz. Ha borús, hi­deg az idő, a medve nem megy többé vissza barlangjába, hanem táplálék után indul. Vagyis vége a téli időjárásnak, közel van már a tavasz. Eddig a néphit, de nézzük, mi a valóság? Az állatvilág temetői kiábrán­dítanak bennünket e kedves mesé­lők, amelyet már nagy mesemon­dónk, a " Jókai Mór "Az új földesúri című regényé­ben oly kedvesen megírt. A med­ve ugyanis tén időben többször félbeszakítja álmát, de ha az idő hidegre fordul, visszamegy odú­jába és tovább alszik, amíg a hi­deg tart. Ez tehát éppen ellen­kezője az előbbieknek. A meteorológus azt mondja: a népköltészet tarka köntösébe öl­töztetett parasztreguláknak na­gyon sokszor van rejtett tudo­mányos magva s ezt éppen az időjáráskutatók feladata kihá­mozni, így van ez a Fagyos­­szentekkel, Medárd napjával és Gyertyaszentelővel. Mindössze nem szabad a február 2-i dátum­hoz ragaszkodnunk, hanem a környező napok időjárását kell figyelembe vennünk. Ha a sok évi meteorológiai feljegyzéseket megvizsgáljuk, azt találjuk, hogy téli időjárásunk­ban szabályos hullámzás van. Ha február­ elején napsütéses meleg napok vannak, a hónap végén vagy március elején hideg idő jön vagy fordítva. Ezt figyelte meg a nép is. Például az elmúlt, 1947-es esz­­tendőben február 2-án és környé­kén nagy hideg volt, erre való­színűleg sokan még jól emlékez­nek. A hideg napokra azonban hamar jött a „tavasz és március elején már szász- fokos meleg urat­­kod°it. 1944-ben éppen ellenesező­­leg a Gyertyaszentelő körüli na­pokban enyhe időjárást kaptunk és utána márciusban hideg idő köszöntő­­­te. Mindenesetre a mi szeszélyes éghajlatunk alatt az időjárási szabályok alól, sajnos, elég sok­szor van kivétel. dr. Z. A. Napos, meleg nappalok, hűvös éjszakák várhatók Továbbra is hevesen tör az At­lanti óceánról szárazföldünkre a m­eleg levegő. Az enyhe idő most már 1947 márciusa óta tart. Hazánkon tegnap délelőtt a Du­nántúlon, délután az Alföldön vol­­tak kiadós esők erős északnyugati szél kísértetében. Ez a szélvihar is enyhe levegőt szállított. Ma reg­gelre országszerte 5-7 fokig emel­tesd e­l a hőmérséklet. Átmenetileg száraz, nappal m­eg fog idő váltig,jó. A szél fokozato­san gyengül, az éjszakák kissé fűt­vösek lesznek. Budapesten hétfőn délelőtt 10 órakor 7 f­ok meleg volt. Vásott apostol Magyar bemutató a Pesti Színházban Az új magyar színpadi írók sorában se­retettel kell fogadni Gyárfás Miklóst. Rokonszenves, fiatal gondolkodó. Egyelőre ugyan nem mindig gondolkodik a saját fejével. Ez persze nem jelenti azt, hogy egyáltalán nincs saját mondanivalója. Mert van: éllel gúnnyal, szik­emmel nekünk címzett mai mondani­valója. Csak hangja vájt... h­a van is, nem mindig halljuk az öreg Shaw zsémbe’­őd­jétől, aminthogy egész írói lényét sem mindig láthatjuk tisztán az elé­be ágaskodó shiny-i emlék két lábon járó érveitől, amelyek kü­lönösen az újdonság második felvonásában esetlenek ha­ladoz­­na­k ... Ki vállalkozik a darab tartal­mának ismertetésére? Egy bolon­dos öreg­ember új világot akar teremteni a saját házában. Ezt a házat aztán olyan tökéletes bolon­dok házává alakítja át, — jelké­pesen is — amiért maga az író sem vállalja a felelősséget, mond­ván: darabomról mindenki tet­szése szerint komponálhat magá­nak világképet...« Félek, hogy ezt a kényelmes rá hárítást** nem sokan fogják vállalni. A magam részéről most csak ennyit: Gyár­fás Miklós hajlamos a szellemes, gúnyos torzításra, tud helyzeteket teremteni, figurákat rajzolni a színpadon, tud és mer szembenézni a saját korával... szerintem: mozgalipas, szép és sok siker vár rá az új magyar drámairodalom­ban. Az előadás? Somló István meg­bízható, mint mindig. Vásott apostolában ugyan több az apos­toli, mint a vásott... de lehet, hogy neki van igaza. Ruttkay Éva szép és fiatal: nem értem, miért kellett odaadni egy öreg, bolondos forradalmárnak. Három remek karrikatúra: Bárdi György vak ezredese, Rátonyi Róbert ké­pekben beszélő titkárfigurája és Gonda György scialekikus*, ker­tésze. Sivó Mária, Kamarás Gyula és Palotay István ellenszenves szerepükben is rokonszenvesek. A szerelmes unoka szerepében na­gyon megnyerő Dékány László, Lányi Andor sokat ígérő rendező­tehetség, a második felvonás zűr­zavarában azonban többet segít­hetett volna fiatal szerzőkollégá­­jának. Neogrády Miklós színpadi interrieurja: a régi, jó Vígszín­ház. Stelle Pál Kedd Az idén újra megtartják a szegedi szabadtéri játékokat A centenáris évben nagyszabá­sú programra készül Szeged vá­rosa. Augusztus 1-től 10-ig ren­dezik a Szegedi Hetet. Felújítják a szegedi szabadtéri játékokat a Fogadalmi­ téren. Terv szerint 3­3 estén az Ember Tragédiája és a Bánk Bán opera kerül színre pesti vend­égszerep­lőkkel. Erkel operáját Vaszy Viktor dolgozza át szabadtéri előadás céljaira, nagyszabású törveyjelenetek és balettek beiktatásával. A szín­házépületben nagy hangversenyt rendeznek. Négy estére orosz-ma­gyar, bulgár-magyar, jugoszláv­­m­agyar és román magyar elő­adást terveznek, népi tánc- és énekbemutatókkal. Beköltözhető 70 szobás önálló házrész ,a város belterületén, irodaház cél­jára 35—20 évre. a teljes bérösszeg előzetes left­,c­ése d­’fejtében kiadó Érdeklődés Központi fekvés 9T73« jeligére EPockner hirdetőbe, Városház­ utca 10.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék