Világ, 1948. február (801-825. szám)

1948-02-03 / 802. szám

2 1948 február 3 ZAVARMENTES ANTENNA? K­EMÉNY Díjtalan bemutatás csak Szondi-u. 9. T. 120-617 LONDONI KÉPESKÖNYV írja Tábori Pál­ ­. A minap a holbomi főutca egyik kis mellékutcájában sétál­­tunk, amikor egy kirakatban a következő hirdetést pillantottam meg: Az eltüntetett hölgy. A büvész­­trükk, amely ezer év óta izgatja az emberiséget. — Jöjjön be s pró­bálja kil­­i- Érdemes lenne megpróbálni — mondtam elmorengve. . — De nem velem — jegyezte meg feleségem határozottan. — De azért menjünk csak be. Sosem lehet tudni, mikor lesz szükségem arra, hogy bizonyos hölgyeket el­tüntessek. Bent a boltban Mr. Gilly Da­­venport fogadott, vidám, vörös­­képű kis ember, de igen jónevű bűvész is egyúttal. Ötven éve ta­nácsadója már a nagy bűvészek­nek s a fehér mágia titkainak árusítója. Amikor beléptünk, né­­láily iskolásfiú előtt éppen ciga­­retta-trükköt mutatott be nagy­ko­má­yan. — Tízezer bűvésztrü­kk van itt a boltban — mesélte — s az isko­lai szünetek alatt rendszerint vagy tízezer gyerek zsúfolódik be hozzánk. Az árak változnak. Az fEltűnő szivar* félshil r­ingbe ke­rül. A­z s­Eltűnő hölgy* száz fontba. Az én családom vagy két­száz év­e gyárt bűvésztrükköket diákok számára. Apám híres bű­vész volt — sok klasszikus mu­tatványt talált föl. Es Gus, Wally és Winifred, a két bátyám és a húgom, ma is velem dolgoznak ebben a mesterségben. Az olcsó, alapvető trükkök — a mesterséges tinta foltok, a gumi­­hegyű ceruzák, a robbanó gyu­­fásdobozok — százával kelnek el a farsang idején. A bűzbombák és tüsszentő porok is­­nagyon nép­szerűek. — Nemrégiben pár gyerek jött be és bűzbom­bákat vásárolt — mesélte Gilly — s nem sokkal ké­sőbb két rendőr látogatott meg. A gyerekek szép csöndesen át­mentek a szomszédba, egy nagy étterembe, ahol bankett folyt és éppoly csöndesen ledobták a bom­bákat. A rendőrök arra kértek, többé ne adjak el ilyesmit egé­szen fiatal gyerekeknek s ezt meg is ígértem. Másnap a két rendőr megint meglátogatott. No, gondol­tam­, újabb baj, most talán ko­molyabb. De nem erről volt szó. :-Ma este egy kis mulatságot ren­dezünk az őrszobán­, mondta az egyik. »Nincs még véletlenül egy doboz azokból a bűzbombákból?* Gilly Davenport nagyot neve­tett. — A mai gyerekek közt sokan igen válogatósak — folytatta. — Volt itt egy kisdiák, aki az egész boltot felforgatta s nem vásárolt semmit. Azt mondtam neki, hogy ezek a legfelsőbb trükkök, a leg­ismertebb bűvészek is ezeket használják. »Hát ha mindenki használja®, felelte a tízéves fia­talember, s akkor nekem nem kell. Én valami igazán újat akarok!* Néha-néha Devonport barátunk megenged magának egy kis vic­cet. A minap két hölgy jött a boltba , nagyon fölényesen, gő­gös modorban beszéltek vele, semmi sem tetszett nekik. — Hát itt van például ez a dolog — mondta Gilly. sPáris éjszakai élete­ a címe. Igen pikáns. Azzal kis látcsövet nyit­­ott át nekik. — Én nem látok semmit — mondta az egyik fölényes dáma, amikor belenézett a látcsőbe. — Én sem — mondta a másik — szeméhez szorítva a látcsövet. Azzal kivonultak a boltból­ Egyik sem vette észre, hogy a szeme körül gyönyörű fekete karika van, mintha valaki sze­men vágta volna őket. A látcső végét Gilly barátunk bekormozta. 2. Lassgallner Iván, Bíró Lajos veje, helyettes producere a Columbia filmgyár f First Gent­leman* című filmjének, amely a 19. század elején játszódik. Fel­vételei nagyrészt a tengerparti Brightonban készülnek. Beregi Oszkár, aki most lett 72 éves, emlékiratait írja Chilében. Szőke Szakállról azt halljuk, hogy Ker­tész Mihály új filmjében játszik, amelynek­­A vidám kilencvenes évek” a címe. Edric Connor, a híres trinidadi néger énekes, az angol rádió sztárja, húsvétkor Budapestre készül több hangver­senyt adni. A BBC magyar adá­sának betöltetlen bemondói állá­sára több mint százan jelentkez­tek. Somló Endre filmrendező, Somló István öccse, Londonba ér­kezett. 3. Erzsébet hercegnő, bizalmas barátai szerint 1848 őszére kis­babát vár. A hercegnő és Fü­löp herceg egyformán rajonganak a gyermekekért s remélik, hogy kisfiúk lesz. Ha valóban fiú születik, akkor valószínűleg a swalesi hercegi címet kapja. Ezt a címet nem kell szükségképpen a király legidősebb fiának visel­nie. A király joga,, hogy közvet­­len családtagjai között annak adományozza, akinek akarja. VILA£. A baktériumok nem tudnak áttörni az „agyvelő-blokádon“ Mansfeld professzor a világraszóló felfedezéséről . ..Kutatás közben beleéltem magam a betegséget okozó csírák elvébe" . Szakemberek és laikusok köré­ben egyaránt nagy feltűnést kel­tett Man­­­elei Géza professzor fel­fedezése, amelyet a professzor a Balassa-emlékelőadás keretében a Budapesti Orvosegyesületben a napokban jelentett be. Most felker­estük az Élettani Intézetben dr. Mansfeld Gézát, hogy felfedezéséről a hozzá nem­ értők számára is világos képet kapjunk. A baktériumok táplálkozása — Kísérleteim kezdetén abból indultam ki, hogy képzeletben beleéltem magam a betegségokozó csira helyébe — magyarázza mo­solyogva a professzor. — Elsősor­ban azt néztem, hogy táplálékot kell szereznem. A baktériumok­ úgy szereznek maguknak tenni­valóig, hogy­­érmen urnáikkal el­bontják a táptalaj anyagát s az­után hasadással szaporodnal­. Kiderült, hogy a baktérium csak olyan sejtekből tud táplálékot le­bontani magána­k, amely károso­dást szenvedett. A patogén bak­tériumoknak magasabb ambícióik vannak, ezért a sejtek károsítá­sára mérgeket, úgynevezett loxi­­n°kat termelnek ki. Igen lénye­ges, hogy sejtkárosodás nélkül a baktériumok éhhalálra vannak kárhoztatva a szervezetben. A pajzsmirigy hormonnal, thyroxin­nal folytatott kísérlet bebizonyí­totta, hogy »tíz a mínusz tizen­ötödik hatványon« arányban al­kalmazva, tehát egy köbcentimé­terben egymilliárdnyi milligramm mennyiségben és csak 24 órával a beadása után fejti ki hatását. A thyroxin az egyetlen »nem­­toxinanyag«, amely így hat. A baktérium-toxinokról viszont már régóta köztudomású, hogy rend­kívül­ kis mennyiségben, hosszú lappangási idő után érik el szinte aránytalanul nagy hatásu­kat. A thyroxinról kiderült: ez a lappangási idő attól van, hogy az agysejtekbe hatol be és az idegpályákon vándorol a szervek­be. A thyroxin-kisérletek ered­ményeit kapcsolatba hozta a pro­fesszor a betegségokozók mérgei­nek a visel­kedésével i­s kiderült, hogy azok is hasonló módon ván­dorolnak az idegeken és ahhoz, hogy valamely szervet károsítsa­nak, szükségük van az idegrend­szerre. A további kísérletek bebizonyí­tották, hogy nem csupán kivétele­sen egyes estekben, hanem álta­lában a baktérium-toxinok vagy vírusok az idegeken át tudnak vándorolni és minden ilyen toxin vagy vírus az agyvelőn, a­­közti­­agyi sejtjein keresztül az idegek útján vándorol be a szervekbe. A betegség megelőzése és a sziámi ikrek A fertőző betegségek utáni immunitást az okozza hogy a toxin vagy vírus hatására az agysejtek ezeket többé nem eresz­tik be. Az immunitást ezek sze­rint nem a vérben keringő ellen­anyagok okoznák, hanem az agy­sejtek tartós blokádja. — Ezt bizonyította az a kísér­letem, — folytatta Mansfeld pro­fesszor — hogy egy himlő ellen immunizált nyulat­­közös vérke­ringésbe hoztam­ egy másik nyúl­lól, amely ennek ellenére nem vált immunissá. Egyébként a ter­mészet is végzett ilyen »kísérle­­tet«: a sziámi ikrek közül az egyik súlyosan megbetegedett tbc-ben, ugyanakkor a másikon nyoma sem volt a betegségnek, holott az ő esetükben is közös vérkeringésről volt szó. Tüdőtuberkulózissal megfertő­zött nyulak agy­velejéből vett emulzióval egészséges nyulakat oltottak be a kísérletek során s az így »előkezelt« állatok túl­nyomó része a tbc-s fertőzést nem kapta meg. Mivel ez az agyvelő­vel való védőoltás igen hasonló a veszettség elleni oltáshoz. Mans­feld professzor s érint, talán a Pasteur-féle veszettségi oltás csak speciális esete egy általános tör­vényszerűségnek, amelyet most si­került felismert­e. Állat­sorozatok után jöhet az ember... Megkérdezzük Mansfeld pro­fesszort, hogy védőoltását kipró­­bálta-e már emberen is. — A kísérleteket egyelőre még nagy állatsorozatokon kell elvé­gezni részben tde, részben más baktériummal és csak akkor le­het majd embereken kipróbálni az új princípiumot — mondja a professzor. Dr. Mansfeld Géza felfedezése, amely az orvostudománynak vá­ratlanul teljesen új utat nyitott, talán lehetővé teszi majd a fer­tőző betegségek egész sorának megelőzését, sőt megvan a re­mény arra is, hogy korai stá­diumban az­­agysejtblokádnak­ nemcsak megelőző, hanem esetleg gyógyító hatása is lesz. Ifj- Kárpáti Aurél Halálozás. T­r. Székely G­éza ü­gyvéd 67 éves korában január­ 27-én elhunyt. Temetése szombatin d. u. 2 órakor volt a ke­repesi úti temető halottasházáral. (X) Kedd Lelkesen ünnepelte az ország a köztársaság kikiáltásának évfordulóját A magyar köztársaság fennállá­sának második évfordulóján az ország népe lelkes ünnepségekkel emlékezett meg erről a kiemel­kedő történelmi eseményről. Szombaton este az ifjúság fák­­lyás menetben vonul: a Köztársa­ság Háza elé s lelkese ünnepléssel köszöntötte a köztársasági elnö­köt. Vasárnap kora délelőtt tanonc- és ifjúmunkásküldöttség jelent meg a köztársasági elnöknél. Dél­előtt nyitották meg a Böszörmé­nyi­ úti rendőrakadémiát. Délután a köztársasági elnök, a kormány és a diplomáciai tes­tület több tagja jelenlétében fu­tották a Kerepesi­ úti ügetőpá­lyán az elnök díját. Este az Operaházban díszelő­adás volt. Ezen részt vett Tildy Zoltán köztársasági elnökkel és feleségével az élen a politikai és társadalmi élet sok vezető egyé­nisége. Ünnepi beszédet Szako­síts Árpád miniszterelnökhelyet­tes, mint az Országos Nemzeti Bizottság elnöke mondott, majd előadták Bartók: » Fából faragott királyfi« című táncjátékát, egy részletet a Háry János-hó­ és Hulotty Csárda jelenett. Tildy Zoltán köztársasági elnök és felesége a Magyar Köztársa­ság kikiáltásának második év­fordulója alkalmából vasárnap este az­­ Elnöki Palotában nagy­szabású fogadást adtak. A vendé­geket magas művészi színvonalú zenei műsor szórakoztatta. Féltékenység ellen használjon strómant! Tanulságos pesti történet A budapesti társaságban jól mulatnak egy kedves kis történe­ten, amely annak ellenére, hogy igaz, meglepően hasonlít egy még meg nem írt francia bohózathoz. Nagy vállalatunk népszerű, fiatal vezérigazgatója híres nőcsábász. Mint minden hivatásos donjuant, őt ie utolérte a végzet: megnősült. Ifjú neje maga a megtestesült jó­ság, de van egy szörnyű hibája: betegesen féltékeny. A kikapós férj nemrégen a tőle megszőkö­t halálos szerelemmel, kezdett udvarolni kedvelt diző­­zün­knek és hogy elterelje magá­ról a gyanút, megkérte régi ba­rátját és iskolatársát, a vidám eleművészt, hogy svállalja n őnagy­­ságát. A fiatalember, akinek em­beremlékezet óta nincs foglalko­zása, örült, hogy valami dolga akadt és elvállalta a megbízást. Szakítás A stróman-rendszer ragyogóan bevált. Vezérünk néha otthon szó­rakozott megjegyzés tett: »Ez a szegény fiú teljesen beleesett abba a dizőzbe!* — és a feleségével együtt sajnálták a strómant. Ké­sőbb meghívták a s­zerelmes párt* vacsorára. A vezérigazgató és a kis dizőz néhány hónap múlva szakítottak, mire a stróman bánatosan beje­lentette a házaspárnak, hogy vége mindennek. A vezér még vigasz­­talgatota egy kicsit. Fordulat Egyről azonban megfeledkeztek a cirkosok: Pesten vagyunk, így történt aztán, hogy újabb későn, mint soha a felkiáltással és seddig nem akartam szólni a bevezetéssel a legkedvesebb barátnő elárulta a vezér feleségének a trükköt. A ba­rát csak stróman, a jövőben nyisd ki a szemedet, ezek a csirkefogók összejátszottak, neki áldoztad a fiatalságodat, satöbbi, amilyen szöveg ilyenkor illik, válogatott ígéretekkel szédítette. A vezérigazgató feleségének is a f­ülébe ,i­g ott a kapcsolat. Elsá­­padt. Egyenesen lerohant a férjé­hez: — Igaz, hogy Laci udvarol en­nek a táncosnőnek!! — De még mennyire! Szerelmes belé! Erre a vezér fejéhez repült egy hamutartó. — Egy, te csibészt! Hát azt hi­szed, hogy hülye vagyok? Azt hi­­szed, nem tudom, hogy újabb fa­lazás az egész ! Szakítás Ezután jött a szabályi*? mono­lóg, amely úgy kezdődött, hogy, sneked áldoztam a fiatalságo­mat, én marha* és úgy végző­dött, hogy »ha Lacit még egy­szer meglátom azzal a nővel, rögtön elválok«. A vezérigazgató most családi boldogsága érdekében megkérte a barátját, hogy szakítson a tán­cosnővel és máskor saját sza­­kállára nem kezdjen udvarolni. (I.) Csattanó És ezek után elérkeztünk a csattanóhoz. Az elefánt szerepét vállaló fiatalember valóban bele­szédült egy táncosnőbe. Virágot küldött neki, vacsorára hívta és Vass Ede férje,, úgy a maga valamint gyermekei fín­ta és Eri­ka és a* égős* rokonság nevében is, fájdalomtól megtört szívvel tudatják, hogy a szeretett jó feleség illetve édesanya Vass Edéné­­­sz. Jankovits Amália életének 39-ik, tinidog házassá­gának 19-ik évében február hó 1-én az Úrban csendesen e­lhu­nyt. Temtése február hó 3-án d. u. 2 órakor lesz a kerepes­ temető­ben a róm. kat. egyház szertar­tásai szerint. Felfüggesztett ügyvédek A Budapesti Ügyvédi Kamará­nak, a hivatalos lapban megje­lent közlése szerint a fegyelmi bíróság azonnali hatállyal felfüg­gesztette az ügyvédség gyakorlá­sától dr. Dombrádi Béla ügyvédet Az ügyvédi gyakorlat folytatásá­tól egyévi időtartamra felfüggesz­tette dr. Krivoss Árpád ügyvédet is. Dr. Soós József ügyvéd a har­madik jogász, akit az ügyvédi gyakorlattól felfüggesztettek. Ügetőeredmények A Köztársasági Elnök díját a­ Szálkai-Dénes Vilmos D.-je nyerte szép küzdelemben a klasszis ügető Katóka előtt. A favorit Öcskös csak másfél pá­lyán volt versenyben. A helye­zettek: I. Kho, Cseléd D., Már­­enyém. II. Alraune, Pandúr, Le­leményes. III. Vámos, Hajnalka, Ottawa. IV. Vilmos De Katóka, Pacific. V. Pásztó, Féktelen, Sze­rető. VI. Bione, Friswyn, Tita­­nic. VII. Kincsem II., Mályva, Badallo. VIII. Umbrina, Pepec, Izgató. IX. Hamupipfr, Dezső­­né, Hetty. X. Gyöngyvirág, Léka, Bobi.* Papadopoulosz, a tavalyi Cham­pion lovas, aki rövid ideig Prá­gában tartózkodott, nem fogadta el egy nagyobb versenyistálló ajánlatát, mert Londonban igen előnyös szerződést kapott. Fele­sége, aki magyar nő, megkapta az angol beutazási engedélyt és,a­ jövő héten Londonba repül. Az osztrák lóversenyüzemben az idomárok és a lovasok 90 szá­zaléka magyar.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék