Világ, 1948. április (850-875. szám)

1948-04-02 / 851. szám

Péntek Huszka Jenő a hervadhatatlan báj­ú ope­rettek ihletett szerzője, ismét alelnöke az újjáalakult Ma­gyar Szövegírók és Zeneszer­zők Szövetkezetének, amelyet ő alapított és amelynek fel­vi­rágoztatásában k­évül hitetlen érdemei vannak. Az egész or­­szág dúdolta és zümmögi ma is a Bob herceg friss, édes me­lódiáit. Ez volt az első ma­gyar nagy operettsiker, száz­szor játszották egyfolytában. A két szerző: Huszka­ Jenő és Martos Ferenc, a szövegíró egymással szemközt álló író­asztalnál segédfogalmazósk­o­­dott a kultuszminisztérium művészeti ügyosztályán. Gyak­ran megesett, hogy­­ az éppen készülő operett dalait fontol­gatták, hangszerelték, amikor belépett a miniszter. Ilyenkor hamar aktahalmazt dobtak a­­ kútalapokra. Hosszú volna felsorolni Huszka Jenő inven­­ciózus finom stílusú operett­jeinek dicsőséges állomásait. Gü’baba, Aranyvirág, • (ezzel nyitott a Király Színház), Lili bárónő, Erzsébet, Mária fő­hadnagy szöveghez sínui­ó, szívből, jövő, élettel teli dalla­mai, szinte hozzá nőttek éle­tünkhöz Most egy sorozat Pe­­­ Hifi-vers megzenésítésén dol­gozik fiatalos lendülettel bu­dai otthonának csendjében, ahol a legideálisabb feleség, az aranyhajú, Arányi Mária, a népszerű írónő az első élve­zője a fülbemászó dallamok­nak. in. Drágább lesz a dísztemetés A fővárosi temetkezési intézet racionalizálási tervei elkészültek. Személyi és adminisztrációs in­tézkedéseken kívül a legfontosabb intézkedés az lesz, hogy a maga­sabb osztályú temetkezések díja körülbelül 10%-kal megdrágul. Halálozás: Sándor János ny. főiskolai tanár temetése az új köztemetőben pén­teken d. u. 3 órakor lesz. (X) A belügyminiszter ma kiadott rendeletével az­­állam­rendőrség minden tagjának megtiltotta, hogy polgár­i, közigazgatási és egyéb hatóságoknál megjelenő küldöttségben részt vegyen. Már csak 20.000 lakás hiányzik Budapesten az 1941. évi állapothoz képest Hivatalos körökben is nagy meglepetést keltettek a főváros statisztikai hivatalainak épület­adatai. A budapesti épületek há­­romnegyed részének lakásadatait már feldolgozta a hivatal és az eddigi számok azt mutatják,­hogy a helyreállított lakások szá­ma jóval nagyobb, mint azt eddig a hatósági nyilvántar­tások mutatták. A lakásállomány ma már csak körülbelül 20.000-rel marad el az 1941. évitől. A társbérletek száma az 1946. évi 50.000-rel szemben ma már csupán 31­.1­00-re becsülhető. Az új adataikat a napokban ter­jesztette a statisztikai hiva­­l a polgármester elé. A Világ munka­társának Bognár József po­gár­­m­es­er ezzel kapcsolatban a kö­vetkezőket mondotta: — A békeévekben Budapestnek részben a természetes szaporodás, részben a beköltözések következ­tében évente 5—6000 új lakásra volt­ szüksége. A lakás­termelést épp ezért központi problémává kell tenni és a főváros jövő évi költségvetése úgy készült el, hogy elegendő összeg jusson lakásterme­lésre. Az építéstudományi intézet és a fő­város illetékes ügyosztálya az építésügyi minisztériumm­al együtt most dolgozza ki azokat a prefabrikációs eljárási mó­dokat, amelyek az építkezést egysze­rűbbé,­­ olcsóbbá, és tipizálhatóvá teszik anélkül, hogy a bérkaszár­­nya-m­egolldáshoz kellene folya­modni. E téren rendkívül elő­nyös tapasztalatokat neerezteti Prágában is és most vizsgáljuk a kormánnyal együtt, hogy milyen módon és módszerekkel tudjuk a lakástermeléshez szükséges anyagfedezetet biztosítani. Harminchárom fontos kérdés a GF mai tárgysorozatán Harminchárom kérdés sze­repel ma a GF tárgysoroza­tán. Ezek közül legfontosabb az április havi államháztar­tás és magánhitelgazdálkodás kereteinek megállapítása, va­­lamint az Országos Tervhiva­tal április-május havi beru­házási javaslata.. Az eddigi szokásoktól eltérőn a Terv­hivatal most előre állította össze beruházási programját. Több mint 250 millió forintot fordíí­­tanak két hónap alatt me­zőgazdasági, ipari és kul­turális beruházásokra. Ebből az összegből 60 %-ot az államháztartás rendes be­vételeiből fedeznek, míg 40 %-ot bankhitel formájában bocsátanak rendelkezésre. 27% megy mezőgazdasági, 30% bányászati és ipari, 25,3% közlekedési, 15% építési, szo­ciális és kulturális jellegű be­ruházásokra. A földműveléssel kapcsola­tos beruházások között szere­pel az agrártudományi egye­tem és a hozzá kapcsolódó népi kollégiumok építése, újjáépítése és felszerelése. Az építkezések Budapesten, Magyaróváron, Debrecenben, Keszthelyen és Martonvásáron folynak. Az ipari beruházások sorá­ban a nagy exportfejlesztési ter­vek megvalósítása érdekében ki­bővítik és korszerűsítik a magyar konzervipar legna­gyobb üzemeit, a kecskeméti, szegedi, nagykőrösi és a cse­­peli konzervgyárakat.. A közlekedési hálózat fej­lesztésének jelentős tétele a dunai hajó­zás nagymérvű kiterjesztése. Rövidesen újjáépítik és üzem­be helyezik a Szent István, Szent Imre, Tahi, Leányfalu,, Buda, Etele, Deák Ferenc, Lehel és Töhötöm nevű sze­mély­haj­ókat. A posta tovább folytatja távbeszélő hálózatunk újjá­építését és kibővítését, ami lehetővé teszi az új távbeszélő állomások bekapcsolását. Igen sok ilyen kérelem fekszik el­intézetlenül­ a postaigazgató­­sá­gnál. A József, Krisztina és Teréz központok kibővítését a mostani beruházások kereté­ben viszik keresztül. A Gazdasági Főtanács ma jóváhagyja az új 50 filléres váltópénz és a 20 forintos jubileumi ezüstérme verésére vonatkozó előterjesztést. Elrendeli a Malomipari, és Takarmányközpon­t Részvény­társaság megalapítását, amelynek­­a hatáskörébe tar­tozik majd az államosított nagy mal­mok egész ügyvitele. Nagymennyiségű cukrot utal ki az édesített konzervek gyártására és exportjára. Régi panasza a férfi- és női szabóiparnak, hogy a tauikadíjak nincsenek arány­ban a mai árakkal. A GF előreláthatólag a mai ülésén újra rendezi a szabóipar ruha­­készítési díjait. . Az állami adminisztráció egyszerűsítését célzó intézke­dések körébe tartozik az a ja­vaslat is, amely a marhaleve­lek kezelésének eg­yszer­űsíté­­sére vonatkozik. 8 Folytatja diadalútját ItOKa n­eiUj hét Mától a DECSI filmszínházban hét ÓRIÁSI SIKER! a ||B BglEf Dolores del Rio­­! Pro­d­igálta C8RSa8 HMM APOL1P 7 A TEST ÖRDÖGE SCALA * FÓRUM * DRÓNIA -ik premier S hét Mától átrium is VILÁG Csodálkozással nézték a vevőket... ... az értéktőzsde utolsó napján Mintegy hetvenen-nyolc­­vanan gyülekeznek össze a langyos tavaszi napsugaraik­tól -,pásztázott tágas, nagy teremben. Csendesen beszél­getnek s egy kissé megillető" tetten nézik egymást, akár­csak a temetésre egybesereg­­lett rokonok. Az értékpiaci forgalom utol­só­ nap napjára­­ jöttek össze, hogy lebonyolít­­sák­ még a megbízásaikat, mielőtt a tőzsde kapui vég­tak­'regvAwiTrar fmssmr­* LIBERTÁS RENDEZÉSEI A ZENEAKADÉMIÁN Est e fess a pesti nő Halárt: Rudolf vidám szerzői estje va­sárnap 8-kor- Bársony IL, Dánes Osz­kár, Dayka Margit, Feleky Kamill,­­ Latabár, Gozmány Oy., Hlatky E., Karády Katalin, Kardos M., Kapitány A., Lantos O . Kiss A., Kazal L., Mezei M., Németh Marika. Alfonso, Halmai­­ , I.Utcosisy Gy., Serényi É., Vada I­ Zs., Maxi­ell­a — Vértes Klári, Tarján Panni, Horváth Jenő és zenekara. Gertlsz Endre a világhírű magyar hegedős ápr. 10. Kitharmóniai Zenekar, vez..: Ferencsik- Mendelssohn: Éliás oratórium, ápr. 13. Vez.: Forrai Miklós, Gyurkovics, Bir­­kas, ZSester, Tibor Z. TŐKÉS ANNA Meglepetésként mint ditez­lön fel Halász Rudolf vasárnapi vidám­­estjén- Jegyek Libertás­n­ál. Madách I.-út 5. (223-49­1). Zeneakadémián és jegyirodákban. Rózsavölgyi hangversenyei: Ma: Szabó Bartók-estje, Z. 8. Yesudián előadás­i: Yoga és öngyó­gyítás szombaton, Z. *146. OdnoposDíf zenekarral, 5-én. Odnoposoff zenekari hé­főn, 5-én. Óriási sikerű szólóestje után- Beethoven, Glazunoff, stb. Szföv. Zenekar.­ vez.: Komor (Koncert). MÁV SZIMFONIKUSOK: Centenárisi Ma­dar est Vez.: Kiss T­., Pécsi T., Szőke T. Közr.: MÁV Magyarság, Testvériség, Törek­vés Dalköre. Liszt F. kórusa. Somosfy­­vári L. ápr. 2. Z. A. 8 c. kép bezárulnak előttük. Dr. Fabinyi, a Tőzsde tit­kára, elfogódottan ad jelt féltizenkettőkor az altisztnek a hivatalos forgalom kezdetét jelző­"kis harang megkondítá­­sára. Utána élénk zsibongás­­sal megindul az üzlet. ■Min­denki csak eladni akar, de vevőnek egyelőre nyoma sincsen. Jó félóra telik el, míg végre feltűnnek az első vásárlók, s pár kötés létrejön Ganz­ban, C­ukor­be­n és Kő­szénben, a piac egykori nagy favorit­­jaiban. A tőzsde publikuma tisztelettel teljes csodálkozás­sal nézi a­ vevőiket. . . . Közvetlenül zárlat előtt megjelenik a parketten a tőzsde egyik legszorgalma­sabb látogatója: borzas, de kevély tartású kis veréb. Elhangzik a hivatalos for­galmat bezáró harangütés s utána lassan kiürül a terem. K. M. Másít­lik, közt­etek! SZÁLLODAI berendezés és felszerelés eladó 60 szoba, szekrények, ágyak, matracok, asztalok, székek, papíraminik, tollpárk­ák, ágy- Imzsitok, függönyök, nagy jégszekrény st­b. Darabon­ként. is. CORVIN SZÁLLÓ, Vik­i, Csokor®i-utca 14­ szám. f 1948 április 2_____ A száguldó riporter Egon Erwin Kisch haláléra Megkap­ó egy újságíró. Menny­­ minden­e n e tőmondat mögött, hiszen a 63 éves korában Prágá­ban elhunyt Egon Erwin Kisch »az« újságíró volt, aki tollával, gyorsaságával, éles szemével és jó ítélőképességével szerzett vi­lághírt magán­a­s megbecsülést az egész újságíró társadalomnak." Első könyvének »lrd fel, Kisáha volt a címe. Az első világháború­ban, mint haditudósító is műkö­dött s­­ mindent feljegyzett, amit látott. Leplezetlenül, őszin­tén. Kitűnő stiliszti volt, élveze­tesen írt. Bejárta, az egész vilá­got. Könyvének cím® után őt is így nevezték: i„A száguldó riport­tér «. — Hogyan támad oly sok ötlete — kíváncsiskodott egyik kollé­gája. — Talán különös szereket használ, amelyek felajzzák a szellemét? — Nagyon is sokféle eszközt — felelte Kisch. — Ha ötletre van szükségem, iszom egy kupica pálinkát. Ha fel kell dolgoznom az ötletet, kolbászt eszem sa­­vanyi­káposztával, pohár sört iszom hozzá- Akkor aztán úgy dolgozom, mint az ördög. A Horthy-világ gyűlölte. Köny­veit kitiltották. Horthy Miklós azért haragudott rá, mert Kisch leplezetlenül írt róla. Például: Az újságíró valamikor tengerész­tiszt volt és a »Vi­­bus Unitis«-en szolgált. Horthy Miklós volt a fe­lettese. Egy napon: nagy dáridó a hadihajón. A tisztek becsípnek. Horthy Miklós is. Nagy büszkén megmutatja tiszttársainak s teto­­válásait.­ Aztán a fejére csap­. — Ejnye... nem kellett volna a teroviálásaikat megmutatnom ... Valahányszor megmullalttam, min­dig tej lett belőle. •. Lett is!­­Másnap megtorpedóz­ták a hajót. És­­Egon Erwin Kisch megírta az esetet »Meine vret Tatowierun­­gen* című fejezetében. Kristóf Károly GAZDASÁGI KÖRÖKBŐL Háromszázezer varrógépet ter­mel ebben az évben a podolszki mechanikai gyár. A Szovjetunió­nak ez a hatalmas üzeme az el­­múlt évvel szemben 65%­-szal emelte a termelését.­ ­ Első ízben történt, hogy nők jelentek meg­ a newyorki tőzsde­teremben. A női munkaerőket a sztrájkoló tőzsdei hivatalnokok munkájának elvégzésére állítot­ták be.­ A világ minden pam­uttőzsdéjé­­ről szilárduló árakat jelentenek. Különösen az alexandriai pamut­­tőzsde árai emelkedtek, a­mi azzal ál összefüggésben,­ hogy a h­oeszit- 6­ zású egyiptomi pamut iránt világszerte fokozódott a kereslet.­ ­ A májusban megnyíló londoni ipari vásáron 100.000 négyzet­­méter területet­­foglaltak el az ipari cégek. A kiállítási helyisé­gek ho­ssza 40 kilométer. A leg­nagyobb feltűnést előreláthatólag az az óriási Vácimra Cleaner fogja kelteni, amely óránként másfél tonna port tud felszívni. Kiállíta­nak egy négy kilónál könnyebb, hordozható írógépet és egy olyan hordozható készüléket, amely 1000 poharat mos el óránként. A vásár ékszerésznegyedéban bemutatják a világ legnagyobb­­ nyersgyémántját, az 1945 januári havában Sierra Leone-ban talált 770 karátos követ. nSZÁTYOR­ (XI., Bartók Béla-itt 36) Minden este RÁCZ VALI Ik­ekel Mészáros-jazz együttesével játszik és énekel Tánc reggel 5-ig

Next