Világ, 1948. június (898-922. szám)

1948-06-25 / 919. szám

Péntek 80 fillér a burgonya Bőség és árcsökkenés a baromfipiacon Ma raggal 45 vagon burgonya kezött a nagyvásártelepre. A CSZK 80 fillérre szállította le burgonya árát. Az elárusító­elyeken 1,10-el kezdtek árusí­­ti, de reggel 8 óra körül már forintért kínálták. Baromfiban bőség uralkodott piacon. Az élőcsirke 14, az élé­nk 9,50, a vágottliba 13, a igottkapea 12 forint volt nagy. m. A tójáé 69 filléres ára tesinyben­ nem változott. Az országos közellátási hivatal­­zli, hogy az elmúlt héten vább javult a felhozatal. Külö­­­sen szembetűnő a burgonya­­felhozatal nagymérvű emelke­­­dése, a felhozatal az elmúlt héten 21.532 mázsa volt, az előző­heti 9316 mázsával szemben. Nö­vekedett a hagyma és a zöldség­félék felhozatala is, a káposzta mennyisége pedig több mint 1000 mázsával múlta felül az előző hetit. A gyümölcsfelhozatal a két héttel ezelőtti 4653 mázsával szemben 9197 mázsára emelke­dett. Számszerűleg emelkedett a szarvasmarhafelhozatal is. Az egyre nagyobb arányú felhozatal természetesen maga után vonja az árak lemorzsolódását. Ma a burgonya nagykereskedelmi ára 80—110 fillér, tavaly június 24-én 160—170 fillér volt. Kis vihar a tulipántermelés tanulmányozása körül Mozgalmas ülése volt a főváros írvényhatósági bizottságának. A ízgyűlési terem képe erősen egváltozott, most sereglettek haza első ízben az MDP törvény­­atósági bizottsági tagjai és míg múlt­­ban a szélsőbaloldali pád­­mókat a kommunistapárti, a tő­lk jobbra eső padokat a szociál­­emokrata városatyák foglalták­­, a mostani közgyűlésen az egyed­ik­ két párt bizottsági tagjai tel­jen egybevegyülve foglalták el­z ülésterem felét. Az elnöklő Szakosít­s Árpád megemlékezett a legutolsó hetek reményeiről. Felháborodva tette jóvá azt­, hogy Slachta Margit a­arlamentben tüntetőleg ülve ma­gát a Himnusz eléneklésénél. Ez­ 61 a viselkedésével — mondotta — méltatlanná vált arra, hogy a trvényhatósági bizottságban to­­ábbra is helyet foglaljon. Javasl­atára a közgyűlés megkereste az fazoló választmányt, hogy szüntesse meg Slachta Margit bizottsági tagságát. AZ elnök bejelentette, hogy Pap Itván bizottsági tag külföldi ta­­ulmányút céljából szabadságot ért a közgyűléstől. Kéry János parasztpárti bizottsági tag beje­­lntette, hogy Pap István a pa­sszt pártból átlépett a Balogh-pártba,­ndokolatlannak mondotta a sza­­badság megadását.­­ — Mit akar tanulmányozni kül­­öldön Pap Istvánt — kérdezte. Szakasits közölte, hogy Pap kér­ész és Hollandiában a kulpántem­­­elést akarja megtanulni. — Kovács Imrétől akar tanulni — kiáltotta Kéry János, majd a­­ közgyűlés egyhangúan elutasította a szabadságkérést. A­ napirend tárgyalása során Hozzájárultak ahhoz, hogy a régi óverseny teret átengedjék a nép­stadion építkezésére. Kende Zsig­­mond (DRP) aggodalmát fejezte ki, hogy közlekedési szempontból az elhelyezés nem lesz megfelelő. Helyet kell biztosítani a stadion­nál autóbusz­ és vllamospálya­­udvar részére. A Dózsa György­ út közlekedését egyidejűleg meg kell oldani. A belügyminiszternek a költ­­ségve­tés jóváhagyó leiratát, majd az augusztus 1-től december vé­géig terjedő időre összeállított, költségvetési tárgyaltatt ezután Bogngy József polgármester ki­fejtette, hogy az állam és a fővá­ros egymáshoz való viszonya meg­változott, m­a már nem állnak szemben egymással. Pakots György (KDP) keveselti a 15 millió forintot, amelyet az é­v végéig a főváros lakásépítkezé­sekre fordít. Egy-egy új lakás a fővárosnak mintegy 60.000 forint­­jába kerül, a helyreállítás is drá­ga és vámmark olyan s­iklások, amelyeknek helyreállítására 62.000 forintot költ a főváros. A termelés költségeit kell csökkenteni, mert különben nem kerülhet sor nagyarányú lakásépítkezésekre. A lakosság számának emelkedése miatt évente 8000 új lakást kel­lenne elkészíteni, ami a mai költségeket tekintve, évi 480 mil­lió forint előteremtését tenné szükségessé. Az új költségvetést úgy állítják össze, hogy a lakás­­építkezések minden más beruhá­zást megelőzzenek. Végül java­solta, hogy a főváros kérje a kormánytól: a városi házakat mentesítse az adófizetés alól, minthogy ott a bérlők szociális lakbért fizetnek. Hozzájárult a közgyűlés a mo­zik vigalmi adót­artozásának ren­dezéséhez, majd tudomásul vette, hogy a Községi Takarékpénztár beolvad a Nemzeti Bankba, az Al­­la Vásárpénztér a KüV és Berfor­­galmi Állat­ért­ékesítőbe, a Községi Élelmiszerüzem és a Lóhúsüzem a KÖZÉRT-be, a Községi Kenyér­gyár a Kenyérgyár Rt.-ba. Az interpellációk során Aradi Sándor (KDP) örömét fejezte ki, hogy az autóbuszközlekedést nagy­­mértékben fejlesztik, kifogásolta azonban, hogy az autóbuszjárato­kon nincs heti és­­havibérlet rend­szer. Az autóbusz ma már nem luxus közlekedési eszköz. A közlekedési ügyosztály részé­ről nyomban válaszoltak Aradi interpellációjára és megígérték, hogy mihelyt megfelelő számú autóbusz áll rendelkezésre — alig­hanem már ősszel — bevezetik az autóbuszokon is a bérletjegy­rendszert. ■ Visegrádi újságíró Üűín­ő­ szép környezet, modern egy- és kétágyas szobák Fürdőszobák, ki­tűnő ellátás, orvosi felnev­et­ésjel­­paposl telefon. Autóbusz-megálló az u­di­.il elni Kúriától! számban pri­vátok­at igénybevehetik. Előjegy­­zések kizárólag Hírlapírók Nyug­­díjintézete, VI., Andrássy­ út 101. Telefon: 221-697, 696. 699. M — Új menetrend Szombaton megindulnak azok a nyári idényvonatok, amelyeket a MÁV bejelentett. Az új menet­rend igen élénk közlekedést biz­tosít a balatoni és felsődunai viszonylatban. Szombaton és ün­nep előtt számos vonatot állíta­nak be és június 26-tól kezdve járnak a fürdővonatok is. Vámos György gépészmérnök, min. o. tanácsos, a Papíripari Igazgatóság h. vezetője, a Ma­gyar­ Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének rende­zésében nagy hallgatóság előtt, közel kétórás­­előadást tartott a magyar papíripar aktuális pro­blémáiról. Az előadás felölelte e fontos szakma összes kérdéseit. A tartalmas és nívós előadásnak igen nagy sikere volt. Hozzá­szóltak: az iparügyi minisztérium részéről Tömpe Ferenc, a Terv­hivatal részéről Németh Sándor osztályvezetők, továbbá mérnö­kök, vállalatvezetők és papír­gyári igazgatók. VILÁG H­ivatalos megállapítás: Gulácsy Irén földi maradványait találták meg Tegnap megírta a Világ, hogy a Vitéz utca 2. számú ház romjai alól, az óvóhely feltárása során előkerültek Gulácsy Irénnek, a kiváló írónőnek földi maradvá­nyai. Később olyan híradás látott napvilágot, amely — a Világ je­lentésével ellentétben — megálla­­pított­a, hogy az agnoszkálás té­­vés volt és nem az írónő­ holttes­tére, hanem egy húsz év körüli­­ lány koponyájára és csontvázára akad­ak. A felmerült ellentét tisztázására megkérdeztük az építési minisz­térium III. főosztályának vezető­jét­, Ojtozy Miklós minderi taná­csost, aki Budapest romtalanítá­­sának , miniszteri biztosaként a legilletékesebb a romfeltárásokkal összefüggő minden intézkedés és nyilatkozat megtételére.­­ — Minden ellenkező hírrel szemben hivatalosan megálla­pított tény — mondotta Ojtozy Miklós — hogy Gulácsy Irén holttestének megmaradt részei e hó 22-én a késő délutáni órákban elő­kerültek. Azt, hogy Gulácsy Irén holt­testének a maradványai kerültek elő a Vitéz­ utca 2. számú ház be­omlott óvóhelyéről, a következő tények bizonyítják: 1. a Orvin­­lánc, amely Gulácsy Irén tulaj­dona volt, 2. a Tudományos Aka­démia bronzplakettje a követ­kező bevésettel: »P. Gulácsy Irénnek, a Magyar Tudományos Akadémia 1929«, 3. az a vas­kazetta, amely­­felismerhetően Gulácsy Irén különböző családi ékszereit (összeégett arany kar­pereceit, nyakláncait, függőit, iratait) tartalmazza.­­ Mindezekből világosan meg­állapítható, hogy Gulácsy Irén holtteste került elő, de emellett vall az a tény is, hogy ugyan­azon a helyen, amelyen a csont, maradványok feküdtek, külön­böző, kötegszerű, nyilván kézirat­­maradványok voltak fellelhe­tők, olvashatatlan, az időjárás viszon­tagságai által elpusztított, rész­ben pedig erősen , éget­t állapot­ban. , Ojtozy Miklós nyilatkozata után most már teljes bizonyossággal megálapítható, hogy Mojtolth Józsefné, Gulácsy Irén unosrhuga helyesen ismerte fel az előkerült koponya fogazata és a mellette talált étazerü­k alapján nagynén­iét és valóban az írónő holttestére akadtak rá.­­Gulácsy Irén temetéséről még nem történt intézkedés. Ifj. K. A. Második alpolgármestert választ a közgyűlés A főváros adminisztrációjának Irányítsa, az ügyosztályok el­en­­őrzése hónapokkal ezelőtt még há­rom alpolgármester között oszlott meg. Ezidőszerint egyedül Fodor Gyula alpolgármester végzi ezt a nagy munkát. Kiszámították, hogy naponta átlag 14 kiló akta kerül eléje, úgyhogy munkával rendkí­vül túlterhelt. Feltétlenül szükség van a második alpolgármesteri ál­lás betömésére. Megbízha­t hely­ről nyert értesülésünk szerint a közeljövőben meglesz a döntés a második alpolgármester személyé­re nézve, ú úgyhogy a törvényható­­ság nyári szünete előtt sor kerül a második alpolgármester megvá­lasztására. Arany Bálint büntetése 13 év A népbiróság különtarpácsa Sár­­kány György nép­ügyész vád­beszéde után Arany Bálintot bű­nösnek mondotta úri népellenes bűntettben és ezért a rá jogerő­sen kiszabott 12 évi kényszer­­munka büntetést egy évvel fel­emelte és azt 13 évben állapította meg. A VILÁG prozatzládája Kis fahidat kérünk a városligeti tóban fürdő gyermekek részére, mert a víz szélén betonárok van. Dr. B. S.-né. Kérünk a Váci­ útra is autóbusz­járatot. Angyalföldi dolgozók. Csepel, Kispest és Erzsébet la­kói kérik, hogy az autóbuszvona­lat hosszabbítsák meg a zsidó te­metőig. Többek nevében: Kovács Antalné Kispest, Hunyadi­ u. 109. SZÍNHÁZAK MŰSORA: nemzeti: Szentivánéji Álom (7). VÍG: Baby Halmilon (148). MAGYAR: Nincs elő­adás. MŰVÉSZ: Kis rókák van 18). BEL­VÁROSI: Ádám és Éva (*/i8). MAnACH: Cseresznyéskert (/1S). MEDGYASZAY: Vágtott lovaggal (148). FŐVÁROSI OPERETT: Én és a kisöcsém (148). PÓDIUM: A Pódium vására (*/**). KAMARA VARIETÉ: Vásártia (8). FŐVÁROSI NAGYCIRKUSZ: Júniusi műsor II. V18). Halálozás. Özv. Fuoris Gézáné szik­. Braunberg Jolán, váratlanul elhúnyt. Temetése pénteken, e hó 85-én, d. e. 18 órakor, a rákoskeresztúri izr. temető­ben less. (X) mammmmsmmmmmmmmmmmmmmmmmm Svéd Sándor holnap 25-én ismétli meg szenzációs sikerű zenekari opera-estjét. Jegyek Libertas-nál (Madách I. út 5­­223-492) és Zeneakadémián. 1948 június 255 Éjszaka tört be a földalatti raktárába Statdridlis bíróság elé kerül A napokban a földalatti villa­mos Oktogon­ téri anyagraktárá­ból 20 liter benzint, bakancsokat és ellenőri egyenruhát loptak el. A betörés két nap múlva megis­­métlődött. Tegnap délután a károsult el­lenőr az Andrássy­ úton Zimmer­­mann Antal 24 évre Besz­árt al­kalmazotton felismerte ellopott egyenruháját. Amikor felelősség­­re akarta vonni, Zimm­ermann futni kezdett. Az ellenőr felke­reste Zimmermann apját, Zim­­mermann János pályamestert, elmondta neki az esetet, mire az apa a rendőrségre sietett és be­törésért­­ jelentette fel fiát. Zim­mermann Antalt mára virradóra el is fogták. Beismerte az éjszakai a betöréseket, ezért statáriáig bíró­­ság elé kerül. Az iskolák államosításának végrehajtása A felekezeti iskolák államo­sításáról szóló törvény végre­hajtási utasításának tárgya­lását a tárcaközi bizottság csütörtökön megkezdte. A végrehajtási utasítás az eset­leg még hadifogságban lévő felekezeti pedagógusokat is állami alkalmazottaknak mi­nősíti. A pedagógusok egy­háza vagy községi iskolákban töltött szolgálati éveit tekin­tetbe veszik a nyugdíjnál. Részletes felsorolást tartal­­maz a végrehajtási utasítás az állami tulajdonba kerülő és a régi iskolafenntartók birtokában megmaradó ingó­tlawner­l­­e 16. „Dugóhúzó” repülés közben lezuhant és meghalt egy vitorlázó repülő Tegnap délután a mátyás­földi repülőtér keleti szárnyán lezuhant a HA-2195. rend­számú Fecserő-mintájú vitor­lázógép, amelyben Dékány Zoltán 22 éves magántisztvi­selő ült. A gép teljesen össze­tört. Dékány Zoltán olyan sú­lyosan megsérült, hogy ké­sőbb a Költői Anna kórház­ban meghalt. A szemtanuk egybehangzó vallomása sze­rint Dékány Zoltán a földtől mintegy 50 méternyire dugó­húzórepülést végzett. A gép váratlanul elvesztette egyen­súlyát és orrrel a földbe fúró­dott. Vizsgálat indult, annak tisztázására, hogy a szeren­csétlenségnek műszaki hiba volt-e az oka. Csoda, hogy a fiatal majmokból „csak majmok“ lesznek... Harminc éve kísérletezik maj­mokkal IV. Köhler professzor. Munkájáról rendkívüli érdekes beszámolót tartottak most Bécs­­ben. Köhler megállapította, hogy a csimpánzok között is bőven akadnak „ egyéniségek­. A rend­kívül intelligens »Sultan« merő­­ben különbözik a Eltűnő tornász »Chicá«-tól, a türelmes, jóindu­latú sGramder-tól, a szorgalmas, de korlátolt »Rama«-tól Majmoknak általában jó tér­­érzékü­k van. Viszont gyakran összetévesztik az »egymástm­elletti­­séget« a határozott összeköttetés­sel, így például az egyik csim­pánz egy ládát a falhoz nyomott és azt hitte, hogy az oda is ta­pad. Köhler kísérletei nagyon sok azonosságot mutatnak fel a maj­mok, valamint a gyermekek és a primitív népek lelkisége között. Amint a professzor mondja:. — Ha az ember fiatal csimpán­zokat figyel, elcsodálkozik azon, hogy­­csak majmok­ lesznek be­lőlük, olyan ügyesek, találéko­nyak. Fiatal korukban elsőrangú képességekkel rendelkeznek, de ezek a képességek el sa­ nyúlnak, amikor a játékösztön és az érdek­lődés ellanyhul bennük. Köhler tovább folytatja kísérle­­teit, amelyektől szakkörök még sok érdekes eredményt várnak. Szempillafestés, szőrszálak, szemölcsök végleges eltávolítása, egyéni arcápolás April­i kozmetikában ISU llvl IV.. taendek-tetc­h 0/5 ...........— 11 —rs

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék