Világ, 1949. január (1077-1097. szám)

1949-01-11 / 1080. szám

A Britannia réhregémye m A gyakon magához vette a pénzét és Kluger holttestét egy elhagyatott házba dobta, Qörtnert elfogték és tszenkétévi fogházra ítéltél­. Így maradtak ketten a Kluger­­fivérek. A badacsonytomaji Kluger Aladár és a veszprémi Kluger Imre a 15üresi szezonra közös vásárlásra szövetkeztek. Nagyobb tőkére volt szőkeségük, mire társul vettek ma­­gu­k mellé egy Hoffer nevű buda­­­pesti borkereskedőt, Hoffer a fiát, Hoffer Pál budapesti mérnököt ■iüldte Klugerékhez. Még aznap délután Badacsonytomajból vitor­láson indultak el a somogyi part felé. Nem érkeztek meg. Meggyil­kolták a k­ét Kluger-fivért és Hof­fer Pált. Megtalálták a felfordult csónakot. Ott volt a sárga bőr­­váska, amelyben Hoffer Pál az egy­­s­illió koronát vitte el Budapestről A gyilkosokat­ nem találták meg. Kaszinó-látogatás A­­ társadalmi egyesületek szö­vetsége gyűlést tartott a Vigadó­ban. Aznap este az Ébredő Magya­rok Egyesületének nagyobb cso­portja, britanniások vezetésével a Lipótvárosi Kaszinó palotájába vo­nult. Összeverték a tagokat, köz­tük Lizmann háznagyot. Feltörték a szekrényeket, ellopták az alkal­mazottak kabátják és kirabolták a trafikkészletet. Aznap este a Podm­aniczky­ utcá­ban és a Dob­ utcában is vereked­tek A 46-os villamos több kocsi-f­­iát megállították, az utasokat le­­l­húzták és véresre verték. A men­­t­­ök tizenhétszer vonultak ki, de­­ számos olyan sebesült is volt, aki­­ magánorvosnál kötöztette be se­bét Dr. Perémy Dezső orvost az Angol kisasszonyok temploma előtt igazoltatták és vasbotokkal verték agyfedőbe. A parlamentben éles felszólalá­sok hangzottak el, mire Szmre­­csány György tiltakozott az ellen, hogy a verekedéseket az Ébredő Magyarok esti tüntetésével hozzák összefüggésbe. —* Amikor tudomást szereztünk a verekedésről, érintkezésbe lép­tünk a honvédelmi minisztérium­mal. A tisztek kimentek a hely­színre, de a verekedésnek a nyo­mát sem találták. Nem volt a ve­rekedők között ébredő magyar. Valaki közbeszólt: Hát ezt, honnan állapították meg, amikor semmi nyomot nem találtak? — Ott voltak az Ébredők nyo­mozói is — kiáltotta Szmrecsány, mire a baloldal kórusban zúgta felé: — Hát nyomozóik is vannak? Zárt ülést kellett elrendelni, ne­hogy a nyilvánosság megtudjon valamit. Utána Teleki Pál nyílt ülésen beszélt. — Biztosíthatom a nemzetgyű­lést, hogy az olyan excesszusok, mint a tegnapiak, megtorlásban ré­szesülnek ... De a megtorlás csak nem akart bekövetkezni. XXI. FEJEZET, Nédler bőröndös esete A Britanniába hurcolt­ sok keres­kedő és iparos­­közöt­t volt Nádler ismert budapesti bőröndös is. Tör­ténetét Nádler Bertalan, a bőröndös fia (ma bőrdíszműves mester, Deák Ferenc­ tér 6. szám alatti üzlet tu­lajdonosa) meséli el: »1920-ban megjelen­t üzletünkben három britanniás tiszt. Kmetty fő­hadnagy, Fiegler főhadnagy, a har­madik nevére már nem emlékszem. Édesapámat keresték. Nem tud­tuk elképzelni boldogult édesanyám­­mal, mit akarhatnak tőle? Apám reggeltől estig lent dolgozott a mű­helyben. Felhivatt­uk az üzletbe. A három liszt rögtön körülfogta. — Maga velünk jön — mordul­tak rá. Tiltakoztam. Arra hivatkoztam, hogy apám öregember, aki nem vé­tett soha semmit, törvény előtt nem állt, büntetve sem volt, senkit nem bántott. A tisztek karomfogták és stand­­gólták. Felkaptam a kabátomat, ve­lük mentem én is . A Britannia-szállóba vittek ben­nünket. Az I. emelet egyik szobá­jába kerültünk. Első kérdésük édes­apámhoz ez volt: — Van-e sok pénzük? Apám is, én is megmondtuk, hogy iparosok vagyunk, akiknek minden vagyona az üzleti berende­zés és az árukészlet. Ütni, verni kezdtek bennünket, majd bevittek a pincébe. Ott foly­tatták a verést. Apám hamar elvesztette eszmé­letét. Engem is addig vertek, amíg elájultam. Néhány óráig feküdhet­tünk a pincében, amíg magamhoz tértem. Bejöttek a tisztek, össze­rugdaltak, majd kicipeltek és bedob­tak egy kocsiba, apámmal együtt. (folytatása következik.) Új országos kultúrverseny indul A Szakszervezeti Tanács kultúr­­osztálya változatos munkaprogra­mot dolgozott ki az elkövetkezendő félévre. Megindul az új országos kultúrverseny. Egyéni verseny is lesz az egyéni művelődés elősegí­tésére. Pontverseny fogja eldön­teni, ki hány könyvet olvas, hány verset, dalt tanul meg és hogyan dolgozza fel a tanultakat. Tervbe­­vették a kulturális centrumok ki­építését. Egy-egy nagyüzem vesz majd patronázsba egy-egy gépállo­mást és gondoskodik védencének könyvtáráról és kulturális fejlődé­séről. Február elsejétől kezdve a szak­tanács kulturális osztálya két­hetenként tarka műsort visz fel a Galyatetőre a pihenő élmunkások szórakoztatására. Mivel a kultur­­tanfolyam­okon máris tízezrek vesznek részt, a szaktanács a rá­diót is igénybe veszi a kulturveze­­tők kiképzésében és nemsokára megkezdődik a rádió kultúriskola előadás-sorozata. Dr. Erdélyi Lajosné maga, és cs­aládja, nevében mély sssomorú­­sággtal jelenti, hogy drájjA jó leánya, és tán&am, dr. Mellinger Istvánná társul. Erdélyi Főik». hosszú tib­efomonel viselt szen­vedés után e hő 7-én tí*»z­«­­a­dt­a nemes lelkét Teremtől*­­iHSk. Ti hé 11-én, kedd*» déli Vi2 órakor kísérjük utolsó úlijáról a Kerepesi­ úti­ temetőben, a református egyiito­­ártartása 8­.serrint. l.nimni I.ntftc. számtalan,­­Európát bejárt és meg­gyökeresedett operett szerzője tizen­négy évi távollét után második ha­zájából, Svédországból hazajött lá­togatóba. A Józsefvárosban szüle­tett s mikor az épülő Városi Szín­ház téglarakásai között rablópan­­d­úrt játszadozott pajtásaival, akkor kezdte érezni a színház ellenállha­tatlan vonzását. Édesanyja hosszas könyörgésre el is vitte őt a Városi Színház megnyitó előadására, de az ünnepi Parsifal elvette egy időre kedvét a színháztól. Majd egy me­rész ugrással a ligeti Föld­színházat kezdte látogatni, végül a Városi, a Király Színház és a Budai Színkör sikeres szerzője lett. Dolly (híres slágere: D Jöjj vissza csókos ifjú nyáré), Mesék az írógépről (Hétre ma várom a Nemzetinél), Régi nyár (Legyen a Horváth-kertben Budán, Hol van az a nyári), Párisi divat, Okos mama, A régi orfeum, őfel­sége frakkja, Nápolyi kaland, ő írta­­A babám budakeszié című dalt is. Parisban Vértes Marcell díszleteivel játszották sokszázas szériában a Ka­tinkát, a La Paule főszerepét pedig Michel Si­mon alakította. Barátai itt­hon a legnagyobb szeretettel veszik körül és szerzőtársával, Békeffi Ist­vánnal első dolga volt felkeresni azokat a helyeket, amelyet oly szív­­hezszólóan énekeltek meg, hogy szinte összeforrtak Budapestünk történetével. Szeretettel emlékszik Sebestyén Gézára, aki felfedezte és előre vitte s azokra a fogadásokra, amelyeket a Budai Színkör egy-egy esti bevétele felett kötöttek. Gyak­ran megvesztegette a pénztárosnál és pótolta a kasszát, hogy Sebes­tyén Gézának legyen igaza. Szenve­délyes alsósjátékos és Stockholm­ban, ahol minden szép, de nincs kávéház, megírta az alsósjáték kis­kátéját. Főforrásul az Orczy-k kávé­­ház egykori főpincérének, Samu bá­csinak elejtett megjegyzései és hát­rahagyott iratai szolgáltak. (D) Salacrou a Coucourt Akadémia tagja Paris, január 10. A Gomncourt Akadémia tagjai sorába választotta Armand Salacrou drámaírót. (»Gyűlölet éjszakája« című darab­ját a múlt héten mutatta be a Ma­gyar Színház.) Az Ódry Árpád otthon építésére a polgármester az építkezési enge­délyt megadta. A munkálatok még a tél folyamán megindulnak. Az otthon az elaggó­­ színészek számára épül. Az amerikai filmvilág anya­könyvvezetőjének E. A. Freeman­­nak haláláról írnak az ottani újságok, ő eskette Jean Harlow-t, Erről Flynnt, Charles Boyert, Loretta Youngot, Tom Mixet, Claudette Colbert-et. 25.000 párt adott össze életében. ■Január 15-ig dolgozik az a bizottság, mely az ezévi Sztálín­­díjak odaítéléséről dönt. Dr. Kázmér Jenő elhunyt. Temetése I.­l1-én 1 órakor a sároskeressfcuri fal. temetőből­. Családja SZÍNHÁZ ÉS FILM Gyilkosság, tárgyalás, felmentés - táncban Furcsa­­sikerek az amerikai színpadokon Newyork, 1948. december. A newyorki színházi évad legnagyobb sikere a »Streetcar named Desiree, (»Vágynak nevezett villamos«) című dráma. A villamosnak csak annyi köze van a darabhoz, hogy ezen ér­kezik a hősnő nővéréhez és sógorához, akik fiatal­­ házasok. A hősnő, aki addig dúlja huga életét, míg a harmadik felvonás végén bolondokházába szállítják. Ezt az európai néző élénken helyesli (Csak azt nem helyesli, hogy ezt megvárta s hogy a darab irodalmi díjat nyert.) Nagy sikere van annak a zenés revűnek is, amelyet John Gunther »Inside U. S. A.« című könyvei­?! írtak. A könyvhöz mindössze any­­nyi köze van a revűnek, hogy Gunther a cím­ felhasználásáért 20.000 dollárt, kapott és részesül a bevételből, Amerika városait szim­bolizálja a revü táncban és zené­ben. A csikágói képben gyilkossá­gor, táncolnak, majd tárgyalást, amelyen a gyilkossággal vádolt nőt felmentik. Esküdtek, bíró, tör­vényszéki szakértő — val­a­meny­nyien táncolnak. Siker a »Foreign Affair« című film is. Marlene Dietrich nevével hirdetik, meglepetése azonban­ Jean Arthur, ő is, a film is: Ame­rika legérdekesebb asszonyainak egyikét persziflál­ja, Claira Booth drámaírónőt, akit nemrég válasz­tott tagjává az Egyesült Államok kongresszusa. Claire Booth­­ (da­rabját, az »Asszonyok«-at nálunk is játszották valaha) elragadó szép nő. A kongresszus férfitagjai kí­váncsian lesték, hogyan fogadják első megjelenése alkalmával társ­női. A hölgyek megérezték ezt. Kifogtak a férfiakon! Új társnőjü­ket azzal a ragyogó mosollyal fo­gadták, amellyel az amerikai nő mindent elmond, amit akar, min­dent elhallgat, amit akar s többet hidal át, mint —­ az Egyesült Nem­zetek összes tárgyalásai. Bicskei Magdit Színházi hírek Au­dai Ernő és Hegedűs Tamás választott bíróságot kértek a Fő­városi Operettszínház ellen, mert a­ színház a szerződésben kikötött időpontig nem mutatta be »Trón­­követelők« című darabjukat. Fagyejev »Ifjú gárda« című darabját Szendrő József, a Nemzeti Színház művésze fordítja. A darab a Magyar Színházban február közepe felé kerül színre. A rend­kívül érdekes darabnak 46 szerep­lője van. Rendezi: Major Tamás. A Művészeti Tanács nívójutalmat adott Ladomerszky Margitnak és Kállai Ferencnek, akik Osztrovszkij »Erdő« című színjátékában szere­peltek. A »Lélekbúvár« alakításá­ért Ladányi Ferenc, az önagysága és a mészáros-beli szereplésért pedig Solthy György kapta meg a jutalmat. Rozsos György fél­­jutalmat kapott, ő a Béke szigeté­ben szerepelt a Madách Színház­ban. Havi 5—6 szereplésre kapott meghívást a rádió állandó szín­­társulatához: Földes Éva, Kiss Anikó, Parragh Éva. A társulat gyakran foglalkoztatott két új tagja Szabó Margit és Bodó János is. A csepeli WM felkérte a Madách Színházat, hogy Háy Gyula műso­ron levő darabját játssza el az ottani színpadon is. A hó végén megy ki a társulat. Szűcs László, a Nemzeti Színház dramaturgja és Rácz György a rádió új helyettes főrendezője színjátékot írtak, amelyben feldol­gozták a Turandot-témát. A rádió mutatja be a darabot, február 7-én Gseres Miklós rendezésében. »Szép ifjúság, jöjj vissza egy szóra ...« címmel helyszíni közve­títés lesz a Jászai Mari-otthonból. A színész­ lakók régi szerepeiket mondják el mikrofon előtt. A Filmszakszervezet Központi Választott (fegyelmi) Bírósága felülvizsgálta a Hunnia filmgyár üzemi fegyelmi bizottságának Szekeres Béla, Nemes Sándor és Purczel Miklós ügyében hozott határozatát. A két előbbire vonat­kozó részét jóváhagyta és az állás­­vesztést jogerőre emelte. Kimondta azonban, hogy hat hónap múlva a Magyar Filmgyártó Nemzeti Válla­latnak jogában áll Szekerest és Nemest újra alkalmazni, de csak egy fokkal alacsonyabb munka­körben. Purczel Miklósra vonat­kozólag hatálytalanították az állás­­vesztést, de két évi időtartamra laboratóriumi segédnek minősítet­ték át. A Winkler Jenő, Vitéz Miklósáé és Zákonyi Sándor ellen indított fegyelmi ügyben Winklert és Vitéznét feddésre ítélték, Zákonyi Sándort pedig felmentették. Löwh Sándor művezetőt kizárták a szak­szervezetből. A prágai Vencel-téren pénteken új filmszínház nyílt meg, amely naponta 14 órától 22 óráig csak kisfilmeket játszik. Boccaccio: a magyar rádióban* »Az elrabolt asszony« című el­beszélését Révay József fordítása, nyomán Bihari Klára alkalmazta rádióra. Zenéjét Kemény Egon szerezte. Barabás Tibor az írószövetség főtitkára dramatizálta Harriet, Beecher Stowe »Tamás bátya kunyhója« című regényét. Egri István, a Pesti Színház­ igazgatója meghívta ebédre egy Szabadság-hegyi vendéglőbe szín­házának egész társulatát. Az együttes ebéd u­tán feketére volt hivatalos Devecseri Gábor Szabad-­ sághegyi otthonába. Jelentik a. .­szovjet lapok, hogy rövidesen bemutatásra kerül a Micsurín-film, mely a nagy ter­mészettudós életéről szól. A film rendezője: Sostakovics. Szmolenszk felszabadulásának ötödik évfordulójára dokumentái­­­film készül, »Szmolenszk földjén« címmel. Sztaniszlavszky »Szülészetika« című könyve megjelenik magyar nyelven. Kentner Lajos szereplését jelzi február 5-ére a magyar rádió. Lendvai Andor újjászületett Lendvai Andor, az Operaház jeles művésze évekig tartó szünet után újból szerepelt az Operah­áz színpa­dán. Lendvai évekkel ezelőtt hirte­len kiugrott és nagy szerepeket énekelt, így a Siegfriedben Albrieh magas basszus szerepét, a Faust Mefisztóját. Később lehetetlenné tet­ték operai működését, az 1944-es időkben pedig olyan szenvedéseken ment keresztül, hogy idegösszeom­lást kapott. Hangereje is csökkent. Legutóbb gégeműtétet hajtottak végre rajta. A műtét kitűnően sike­rült. Amikor Lendvai a Bajazzók nyi­tánya közben a függöny elé lépett, a közönség lelkes tapsokkal fogad­ta. Lendvai kellemes meglepetésül éppen magas hangjaival tűnt ki. Nagy erőt mutatott, színészi játék­ban pedig, amely mindig erőssége volt, különösen kitett magáért. Az újjászületett művészt pályatársai is lelkesen üdvözölték. Sikeres szerep­lése reményt nyújt, arra, hogy sze­­mélyében értékes művészt nyert vissza a színház. A Sába királynője legutóbbi elő­adásán Wargha Livia Szulamit sze­repében különleges teljesítményt produkált. Abban a jelenetben, ami­kor Assad életéért könyörög, szo­katlanul áthevült és átszellemült előadásával kirobbanó sikert ara­tott. Komor Vilmos lendülettel, szív­lel .vezény­et­ (8. v.)_

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék