Világ, 1949. július (1222-1248. szám)

1949-07-05 / 1225. szám

2 1949 július 5. Magyar sikerek Kárpát-Ukrajnában Két érdekes hír számol be Kár­­pát-U­krajnia magyar nemzetiségű lakosságának nagy eredményeiről.­­ Az egyik a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsa Elnökségének rende­lte­tét közli három főárpátukrajnai ikothozparaszt kitüntéséről. A három kitüntetett közül Iketttő, Bácskái Pál és Benedek György magyar nemzetiségű. Bácskai Pál e beregovói (beregszászi) járás Lenin-kolhozának tagja, míg Bene­dek György az ugyanebben a já­rásban működő Kalinin-kolhoz B­ötönmunkása. Mindketten nagy eredményt értek el a szőlőtermesztés terén és ezért a legnagyobb kitüntetés­ben részesül­tek, megkapták a Szo­cialista Munka Hőse címet. Ezzel egyidejűleg megkapták a Lenin-rendet­ ­és a Sarló és Kalapács rend arany­fokozatát. Bácskai és Benedek ki­tüntetésével már háromra szapo­rodott Kárpát-U­krajna magyar­­ nemzetiségű ésmurtkás paraszt­jai­nak száma, mert a múlt évben a nagylucskai Ladányi Annát tüntet­ték fe a Szocialista Munka Hőse címével. De nem­­maradnak el a parasztok mögött Kárpát­ok-h­armia magyar­­nemzetiségű ipari munkásai sem. Egyaránt megás­ják helyüket a ter­melőmunkában és a tanulásban is. A szovjet kormány négy évvel ez­előtt, nyomban azután, hogy Kár­­pát-Ukraj­na a Szovjetunióhoz csat­lakozott, iskolákat szervezett, hogy a terület népe behozhassa évszázados mulasz­tásait. Nemcsak állami és községi isko­lák­­keletkeztek, de a nagy gyárak­ban esti tanfolyamok is indultak, hogy a gyárak dolgozói is tanul­hassanak. A beregovói bútorgyár esti általános iskolájában most foly­ta­k le a vizsgák és az arról ki­adott jelentés közli, hogy a gyár három kiváló sztahanovistája, Vu- 106, Szenyek és Gelei, kitűnő ered­ménnyel végezte el az iskolát. A jelentés csak ezt a három nevet emeli ki. Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat Vasárnap avatták fel Mohácson a deportált zsidók emlékére a templommal szemben, az elpusz­tult iskola helyén emelt emlék­művet, melyre 1146 olyan depor­tált nevéit vésték fel, akiknek túl­nyomó részét­ Auschwitzban kivé­gezték. Az emlékműnél Bródy Ernő beszélt Ortutay Gyula val­lás- és közoktatásügyi miniszter képviseletében. — A második világháború sza­dista horogkeresztes hadvezetése — mondotta — külön háborút vi­selt a zsidók ellen. Az ifjúságot besorozta munkaszolgálatba, a m­u­nk­aszol­gá­la­t­o­s­okat mega­láz­ta, kínozta, gyötörte, végül megtize­delte, az idősebbeket, a nőket és gyerekeket­, végül Auschwitzban megölték. A rájuk való emlékezés ez áldozatnak megfelelő irány­elveket jelöl ki számunkra. Ez: a békének, a becsületes munká­nak szolgálata, csatasorban állás a fasizmus és reakció ellen.­­ A­­mohácsi emlékmű táblá­jára egy jelmondatot véstek, amely az erkölcsi magaslat csú­csáról megmutatja az emberi cse­lekedet és haladás járható és kö­vetendő útját. A második világ­háború szörnyű főbeütése után fogadják meg az örökbecsű pa­rancsot, amely ennyi és nem több: szeresd felebarátodat, mint ten­magadat. Hídvégi Tivadar alispán után Well­er János a Magyar Dolgozók Pártja nevében mondott beszédet. Az egyházak képviseletében Ti­hanyi János római katolikus apát­­plébános, Viká­r Zoltán reformá­tus pap, Ormos Elek luterá­nus lelkész biztosították a helyi zsi­dóságot mel­eg együttérzésükről. Az emlékünnepséget Orbán Vil­mos hitközségi elnök felszólalása zárta be. Korpulensurak részére Kovács Victor Rt* JOCÓKA Írta: Dénes Kálmán Hosszú szenvedés után a egész ház fellélegzett. Régi és nem éppen tisztamúltú házmesterünket leváltották. Csak jobb, kedvesebb, előzékenyebb jöhet — reményked­tünk. Valóban előzékeny, kedves, figyelmes és jóravaló házfelügye­lőt kaptunk. Aznap, amikor ez új házifelügyelő átvette a »kapitányi fülkéjét« és a »kormánykereket«, a kapu­kulcsot, lezárult egy rosszemlékű m­ult. Mint annak idején Budapest, mi is felszabadultunk. * Az örömbe azonban üröm is ve­gyült. A házmester érkezésével egyidejűleg új lakót is kaptunk egy özvegy asszony és, hároméves fia személyében. A költözés napján azonban már éreztük egy szá­munkra bizonytalan jövő előszelét. Az özvegy doktornő kisfia, Jocóka ugyanis hangos, rosszul nevelt gye­rek volt. Ezt abból is megállapít­hattuk, hogy a lépcsőházban úgy rúgta bokán a harmadik emeleti orvos feleségét, hogy kiserkent e vére. Mint később kiderült, mindez csupán a kezdet volt.­­ A ház lakóinak legdrámaibb kor­szaka azonban akkor kezdődött, amikor az új lakó tífuszt kapott. Jocóka nem maradhatott a lakás­ban. Elsőnek a ház­mester ajánlotta fel, hogy magához veszi a gyere­ket. Ahol egy van, ott elfér még egy — jelentette ki é­s másnap Jo­cóka már beköltözött a portásfül­­kébe. Ettől kezdve minden hazaér­kezéskor veszélybe került a lábunk. Jocóka ugyanis nagyon szeretett liftezni. Ilyenkor aztán nem kerül­hettük el, hogy a li­ftiben 'régi szo­kásához híven egyszer-kétsze be­lénk ne rúgjon. A házmester fi­gyelmeztette, korholta, de minden szarva fakabányi borsó volt. * Külön fejezetet érdemel Jacóka telefonszeretete is. A modern ház­ban természetesen házitelefonok is voltak. A kapcsolótáblákat a por­tásfülkéiben helyezték el s ami a legszomorúbb, Jocóka el is é­te őket. Alig két napja tartózkodott a fülkében, máris különböző időpon­tokban csöngtek a lakásokban a te­lefonok. Jocóka természetesen mindezt a­kkor csinálta, mikor egye­dül maradt a fülkében. Eleinte nem tudtuk, hogy ez Jocóka műve. Amikor már többen panaszkodni kezdtek a telefonra a házfelügye­lőnél, akkor derült ki, hogy csupán Jocóka ismerkedett az előtte eddig még ismeretlen telefonnal. * Időközben a ház­felügyelő Fele­sége is megbetegedett és renge­teg feladat hárult a házmesterre. Nappal dolgozni járt, este kapuznia kellett és Csek ezután maradt ideje, hogy saját gyermekére főzzön és mosson és hogy Jocókára is vi­gyázzon. A sok munka őt is kifá­rasztotta s amikor nyugalomra vá­gyott, gyors elhatározással a liftbe zárta a mindig rosszalkodó »gyám­­gyereket«. Majd el­játszogat magá­ban és csend lesz. Az ember ter­vez, Jocóka végez. Kis kezével és lábaival nekiesett a lift üvegajtajá­nak és olyan kiabálást mellékelt hozzá, hogy a lakók maguk kérték a házfelügyelőt: többet ne zá­rja a liftbe a gyereket. Rugdaljon ő csak továbbra is bennünket. * Jocóka még ezután is élvezte a lakók szeretetét. Valamelyik nap az orvos megrúgott felsége a házban lévő cukrászdába vitte. A gyerek turkált, válogatott a süteményei­ között, majd amikor már néhány darabot bekebelezett, »hálából« me­gint belerúgott vendéglátójába és csokoládés, habos kezét hirtelen mozdulatta­ a doktorné ruhájába törölte. Ekkor mesélt® el a cukrász, hogy Jocóka önállóan is bejár hozzá. Megeszik néhány süteményt és mamája csak a számla benyúj­tásakor értesül, hogy kisfia már önálló... * Tegnap este aztán fellélegzett az egész ház. Jocókával együtt utaz­tam a liften s amikor a házfel­ügyelő arra akarta rábeszélni, hogy köszönjön, arca megmerevedett, kis zsíros kezével hasamba boxolt, de nem köszönt. Az eset láttán a házfelügyelő boldogan elmosolyo­dott, mintha saját gye­rmekéről lenne szó és így szólt: — Hála Istennek, Jocóka javul. Már nem rúg, csak itt... A VILÁG előfizetési ára: negyedévre 48 forint 1 nőre 18 forint S­Z­ŐRMEBUNDÁK átszabása, javítása nyári megóvással MÜLLER SZŰCSNÉL Petőfi Sándor­ u. 6 VILÁO VÍZSZINTES SOROK. 1. Film címe. 8. Víz és por. 9. Török rang. 10. Mássalhangzó (fontetikusan). 11. Piros Londonban. 13. Mű rövidítése. 14. Fürdőhely. 16. Nem kell több. 18. A kemény vitéz 19. Ipari növény. 20. Előny (fon.). 21. Gyarmatáru. 23. Kél pária 25. Ruhán van. 26. Vil­­moska. 27. Képet övez. 29. Libahang. 30. Varjú mondja 32. Latin kötőszó. 33. Munkát végez. 35. Ilyen utal­ványra vásárolhatunk részletre. 36. Bankok. FÜGGŐLEGES SOROK. 1. A WM is Itt van. 2. Nyakravaló. 3. Nemzet. 4. Altatószer. 5. Fordított névelő. 6. Én , a régi Rómában. 7. Kizsákmá­nyolok. 11. Nem képző. 12. Billiárd­­solyot löknek vele. 14. Nap. 15. A kis .......... 17. Igekötő. 20. Növény. 22. Háziállatok. 24. Állati lakhely. 28. Van ideje. 30. Árunak van. 32. Régi tírmérték (ékh­.j. 34 Vonatkozó névmás. 95. Okozat szülője. (IKA) Megfejtések a csütörtöki számból: V. 1. Stromboli. — 36. Nyomozott. F. 1. Streptomycin. — 7. Iparművé­szet. A RON­ AM BRIG­ADD­AL ÚJJÁ­ÉPÍTETT és felavatott keszthelyi Balatoni Múzeum ünnepélyes meg­nyitása előtt egy órával Bényi László, az újjáépítés lelkes Irányí­tója észrevette, hogy a népi szobá­ban nincs sem tányér, sem köcsög, semmiféle kerámia. Hamar begyúj­taná a kis jeepmotorját és a közeli faluba hajtatott. Az első paraszt­háznál, kiszállt s az éppen ebédnél ülő család tányérjait összenyalá­­bolta, kidobván belőlük a salátát, a gyümölcsöt s máris robogott vissza. De időközben híre ment, hogy egy jeep utasa kerámiát vá­sárol s visszafelé állandóan meg­állították a kocsit s a falusiak leg­gyönyörűbb vadonatúj tányérokat ajánlották fel eladásra. RÉGI MULASZTÁST pótolt a fő­város, amikor 49 egészségügyi gondozónőt és védőnőt, akik évek óta ideiglenes minőségben dolgoz­tak, állásukban véglegesített. Pén­teken tették le a fogadalmat, il­letve esküt. Előzőleg kétéves tan­folyamon vettek részt. Ezt hallottuk... AZ ÚJ MAGYARORSZÁG művé­szetéről közöl érdekes cikket Csil­lag Miklós tollából, a »Szovjet­­szkoje Iszkussztvo (Szovjet Művé­szet) c. hetilap, a szovjet filmügyi minisztérium művészeti bizottsá­gának orgánuma. Csilag Miklós volt a Szovjetunióban sikerrel járt magyar művészküldöttség veze­­tője, DINNYÉS LAJOS is starthoz ál­lott a Magyar Motorcsónak Klub vasárnapi versenyén. Dinnyés, a klub elnöke lovő köbcentiméteres túrahajóval indult. Ez a hajó múlt csütörtökön került először vízre és egy óra alatt csaknem 50 kilomé­tert futott. Dinnyést lelkesen meg­tapsolta a közönség, amelynek so­raiban helyet foglalt Vas Zoltán mi­niszter is. Egyébként Lukavecz fu­totta a nap legjobb idejét. A pontos eredméyeket kedden hirdetik ki. AZ ÖTVEN ÉVVEL EZELŐTT a budai Ponty­ utcai felsőkereskedel­miben érettségizettek szerdán este 7 órakor a Gülbaba vendéglőben találkoznak. A MAGYAR-SZOVJET TÁRSASÁG XII. kerületi csoportja szombaton este Szávai Nándor ünnepi beszédé­vel megalakult. Georgij Nikolaje­­vics Kulakov, a szovjet nagykövet­ség Bikára üdvözölte az új kultúr­­csoportot, amely klubot is avatott az ünnepi alkalomból. 311& fflxefun A béka, tudjuk, kétlaki, A róka is igényes állat, Rendszerint úgy bérel lakást, Ha van hozzá különbejára­t. Egyébiránt a legtöbb állat Viseli, amit a sors reá ró. A csiga háztulajdonos, A poloska csak ágyrajáró. Kálmán Jenő FELHŐSZAKADÁS zúdult tegnap délután az újlaki búcsú mutatvá­nyosaira, búcsúsiadrásaira és kö­zönségére. A bámészkodók, kör­­hintázók és céllövészek a Szép­­völgyi­ út és ürömi­ utca apró há­zaiba menekültek a zuhatag elöl. Aki a szabadban rekedt, a ponyvás kis sátrak alá húzódott. Félóráig mosta az eső a hangulatos búcsút. Aztán kiderült. Durrogni kezdtek a puskák, harsogott a zenebona. A Szépvölgyből patakokban folyt le a hordalék, de aztán az is el­tűnt. A közönség boldogan vetette, magát a mulatságba. Legboldo­gabbak az árusok voltak: a nagy zápor idején egyetlen darab por­tékájuk sem tűnt el a sátrak alá menekült vendégek zsebében. ÚJABB GRÓFI KASTÉLYBÓL lett közintézmény: a 36 szobás német­­ladi kastély feléből MNDSz nap­közi otthont építettek, másik részét gépállomássá alakították. NÉGYHETES látogatásra hazajön e hónap végén a Rómában pihenő magyar művészpár: Agai Irén és férje, Székely István. Azt írták ba­rátaiknak, hogy már nagyon vágy­nak látni az újjászületett Budapes­tet. PARISBAN még mindig a legnép­szerűbb filmszínházakban fut telt házak mellett a »Valahol Európá­ban« című magyar film. A francia lapok egyöntetűen állapítják meg: az utóbbi esztendők legnagyobb ■sikere. • A FÖLDMÍVELÉSÜGYI MINISZ­TÉRIUMBAN működő kutya­tenyésztési szakosztályhoz töme­gesen futnak be az érdeklődök ké­relmei a kutyaadóval kapcsolatban. A válasz minden esetben ugyanaz: törzskönyvezett kutyák adóját csak a pénzügyminiszter szállít­ot­­ta le, a kérésekkel közvetlenül a pénz­ügyminiszterhez kell fordulni. A BUDAPESTI TÁRSASKÖR dr. Beck Salamon egyetemi tanár el­nöklésével közgyűlést tartott. A vezetőség adományt szavazott meg a Jászai Mari otthon, a Színművé­szeti és Képzőművészeti Főiskola jó előmenetelű növendékei és a kerületi elöljáróság kulturális ru­­­jai javára. • ORTUTAY GYULA kultuszmi­niszter nyári szabadságát Bulgá­riában tölti. A ZAMARDIBA újabb 300 iskolás­­lányt vitt nyaralni a főváros. Május 19-e óta 1172 óvodás és iskolásgye­­reket nyaraltattak, tavaly ugyan­ezen idő alatt 872-öt. SZÍNHÁZI EMBEREK TÖMEGE búcsúztatta vasárnap éjjel 1 óra­kor a »Kacagj velünk« autóbuszt, amely a Pódium komikusainak társulatát vitte vidéki turnéra. Ma este már Debrecenben lépnek fel. • RESTAURÁLJÁK a Rákóczi-szob­­rot a Parlament előtt. Állványok fogják körül a lovasszobrot és a restaurátor aprólékos gonddal té­mai a háborús sérülések nyomait a bronzanyagban. A PESTI IZRAELITA NŐEGYLET, most tartotta 82. évi közgyűlését, amelyen újra, dr. Friedmann Ig­­nácnét választották elnökké. Társ­­elnök Székely Dezsőné. ÉRDEKES ÚJÍTÁST vezettek be több budapesti strandon. A me­dence közepére helyezett »úszó­­színpadon« nívós kultúrműsorral szórakoztatják a fürdőzőket. A sze­replők vízre helyezett pallókon közelítik meg az újszerű színpa­­dot. Az első »színpad« tegnap a dagály utcai strandon mutatko­zott be.. • A LACSKÓ ALADÁR, a kiváló bányaszakértő, a tárolt szenek és lignitek öngyulladásának megaka­dályozására új eljárást dolgozott ki, amelyet most próbáltak ki nagy sikerrel a mátrai centrálé széntárolójában. A rózsaszentmár­­toni lignittelepen. Az új eljárás rendkívüli jelentőségű, mert tel­jesen megszünteti a szén öngyul­ladásának veszélyét. MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI KI­ÁLLÍTÁS nyílik Prágában július 24-én. Anyaga ugyanaz, mint a varsói és a berlini kiállításoké. • A KERESZTÚRI gimnáziumból hazakészültek a deákok húsvéti va­kációra. Egy kismédi embert, aki szekérrel vala ott a piacon, hát egy deák megszólít: — Mennyiért vinne el Elédre bácsi? — Négy forintért. •— Vigyen el háromért, mert deák vagyok. Így meg is alkusznak. A deák felül. Gagyba azt mondja, hogy a tanítónál egy-két szava van. Meg­áll a szekeres. A deáknak semmi csomagja nem vala, hát leszállt az iskola innenső kapuja előtt. Be­megy az udvarra, ott aztán a másik kapun kiment a másik utcára, mert sarokház vala az iskola és két utcáról való kapuja. A kismődi ember csak várta a deákot, de hasztalan. Végre meg­­unta várni és utánanézett. Meg­tudta, hogy becsapták, de akkor az ismeretlen deák már a gagyi erdőben járt haza felé. A kismődi szekeres megvakarta a fejét: — Ha tudtam volna, négy forin­ton alól el nem hozom.­... Házasság. Lévai Vera és Balázs Miklós házasságot kötöttek. (Min­den külön értesítés helyett.) (X) Kedd . Mindazoknak, kik szeretett férjem, SÓLYOM ANDOR elhúnyta alkalmából részvé­tükkel felkerestek, ezúton mondok hálás köszönetet. özv. Sólyom Andorné II, Fő­ utca 6.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék