Világgazdaság, 1994. július (26. évfolyam, 126/6382-147/6403. szám)

1994-07-01 / 126. (6382.) szám

1 USD 1 USD (94. szept.) 1 USD IDEM 1 DEM (94. szept.) 100 JPY 100 ATS Arany (1 uncia USD-ben) BÉT-index Kárpótlási jegy 102,09 HUF (MNB) Zárva 1,5954 DEM (Frankfurt) 63,94 HUF (MNB) J Zárva 103,14 HUF (MNB) 909,08 (MNB) 388,25 (London) 1427,46 (-13,20) f 553,00 HUF (BÉT) XXVI. évfolyam, 126. (6382.) szám ÜZLETI NAPILAP Tv , 1994. július 1péntek MAI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL CSALÓDOTT JAPÁN ÜZLETI SZFÉRA 2 ERAVIS - ÚTON A TŐZSDÉRE 4 HAMAROSAN HATÁLYOS A FÖLDTÖRVÉNY 5 A FÁK SZINTEN TARTJA FÉMTERMELÉSÉT 7 A VILÁGGAZDASÁG JELENTI AZ ÚJ KORMÁNY PROGRAMJA jövő csütörtökre valószínű­leg végleges formát ölt, és a tervek szerint jövő pénteken juttat­ják el minden országgyűlési képviselőhöz — mondta Hack Péter, az SZDSZ helyettes frakcióvezetője. A program első munkapéldányát a következő napokban tanulmányozzák a mi­niszterjelöltek, a két koalíciós párt képviselői pedig a jövő hét elején egyeztetik a dokumentum szövegét. ÁTFOGÓ GAZDASÁGI,SZOCIÁLIS MEGÁLLAPODÁST sürget a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége a gazda­sági növekedés feltételeinek megteremtéséről. Az MSZOSZ szövetségi tanácsa alapvetőnek tartja, hogy a megállapodás megkötéséig ne szülessenek olyan kormányzati intézkedések, amelyek a későbbiekben akadályozzák a megállapodásban meg­fogalmazandó törekvéseket. KÖRVONALAZÓDNI LÁTSZIK AZ EGYETÉRTÉS a Ma­gyar Televízió új vezetőiről az MSZP és az SZDSZ között — jelentette ki Jánosi György, az MSZP alelnöke. A szocialista politikus és Hack Péter (SZDSZ) többnapos szakmai egyeztetés során egyetértésre jutott arról, hogy támogatják Horváth Ádám MTV-főrendező tévéelnöki, Székely Ferenc Nap TV-főszerkesz­­tő szakmai alelnöki és Somosi Péter MTV produkciós igazgató­­helyettes gazdasági alelnöki jelölését. A PARLAMENTI TELEVÍZIÓS KÖZVETÍTÉSEK KORLÁ­TOZÁSA semmilyen oldalról sem vetődött fel — mondta Soós Tibor, az Országgyűlés Hivatalának vezetője. A hivatal szeret­né, ha a televízióval írásos szerződésbe foglalhatnák a parlamen­­ti televízióközvetítések rendjének eddigi hallgatólagos megálla­podását. NEM A POLITIKA FELADATA 1956 MINŐSÍTÉSE — szö­gezte le Gál Zoltán, az Országgyűlés elnöke, aki egy korábban megkezdett tárgyalássorozat részeként megbeszélést folytatott a Parlamentben a Történelmi Igazságtétel Bizottsága és a Recski Szövetség képviselőivel. A házelnök szerint a kormány töreked­ni fog arra, hogy megteremtődjenek a szociálisan rászoruló 56- osok segélyezésének és támogatásának konkrét formái. AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ FORDUL AZ MDF, ha az új Országgyűlés megszünteti az összeférhetetlenséget a polgár­­mesteri és a képviselői funkció között — erősítette meg Herényi Károly szóvivő a már korábban kinyilvánított szándékot. SZAKÉRTŐI MEGBESZÉLÉSEK KEZDŐDNEK az új ma­gyar kormány megalakulását követően Magyarország és Romá­nia között a két ország közti nyitott kérdésekről — közölte bukaresti megbeszéléseinek végén tartott sajtótájékoztatóján Hárs Gábor, az MSZP nemzetközi titkárságának vezetője. Elvi megállapodás született a két külügyminiszter mihamarabbi ta­lálkozójáról is. A HORVÁTORSZÁGI MAGYAR KISEBBSÉG TRAGÉDIÁ­JÁRA a világ nem figyelt eléggé oda — jelentette ki Peter Galbraith, az Egyesült Államok horvátországi nagykövete, aki a Horvátországi Magyarok Szövetsége és a Horvátországi Ma­gyar Néppárt meghívására szerdán Eszéken járt. A diplomata szerint a szerbek által elfoglalt Baranya és Kelet-Szlavónia Horvátország része, s az is marad. AZ UTÓBBI NÉGY ÉVBEN 76 ezer hektárral nőtt a védetté nyilvánított területek nagysága hazánkban — számolt be saj­tótájékoztatóján Tardy János helyettes államtitkár, a Környezet­védelmi és Területfejlesztési Minisztérium Természetvédelmi Hivatalának vezetője. Az említett időszakban 45 új tájvédelmi körzet létesült, a hivatal tulajdonában 65 ezer hektár terület van. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST ÍRT ALÁ Buda­pesten az Országos Rendőr-főkapitányság, valamint az amerikai Szövetségi Nyomozóhivatal (FBI) és az Egyesült Államok Kábítószer-ellenes Ügynöksége (DEA). A két ország bűnüldöző szervei a közös munkát összehangoló bizottságot állítanak fel. MIND JOBBAN NYUGTALANÍTJA AZ OROSZ ELHÁRÍ­TÁST az ország hivatalnokainak korruptsága — derült ki Szer­­gej Sztyepasin, a kémelhárítás főnöke szavaiból. Megfelelő törvény híján nem tudják felelősségre vonni a nahodkai halfel­dolgozó üzem 300 millió rubelért történt eladásáért felelősöket, jóllehet ez az állami tulajdon elkótyavetyélése nevetséges össze­gért — vélekedett. SZÜKSÉGESSÉ TESZI AZ OSZTRÁK HATÁRVÉDELEM JAVÍTÁSÁT, hogy egyre több embercsempész tevékenykedik Ausztriában — hangoztatta Franz Löschnak osztrák belügymi­niszter. A statisztikai adatok szerint 1993-ban egész évben 351, az idén alig három hónap alatt viszont már 148 embercsempészt fogtak el. A részvényjegyzési botrányok fejleményei e­g­y Ellenőrzés után felelősségre vonás Az Állami Értékpapír- és Tőzsde Felügyelet (ÁÉF) részletesen vizsgálja az elmúlt időszak két nagy részvényjegyzési botrányát, az Egis és a Chinoin jegyzését. Az eddigi tapasztalatok szerint igen sok szabálytalanság történt, és a vizsgálatok igazolták, hogy nagyarányú volt a bennfentes — hátsó kapun keresztül történő — jegyzések aránya. A két részvényjegyzés ellen­őrzése sokkal nagyobb mérté­kű lesz, mint az eddigi jegyzé­seké. Ez nem is lehet meglepő, hiszen a korábbi részvényki­bocsátásoknál is történtek ugy­an szabálytalanságok, de ki­sebbek. Molnár István, az ÁÉF jogi főosztályának vezetője el­mondta, hogy a vizsgálatok eredményei szerint a pénz­intézeti fiókoknál volt nagyobb a szabálytalanságok ará­nya, nem pedig a bróker­cégeknél. Szkeptikusabb vélemények szerint azonban ez nem azzal magyarázható, hogy az egyik hálózat sokkal tisztességesebb lenne, mint a másik, hanem azzal, hogy a jegyzési helyek vezetőit lefizetni akarók inkább az olcsóbban megvásárolható vidéki bankfiókok vezetőit sze­­melték ki maguknak. (Folytatás a 9. oldalon) OECD jele“**' ~ ‘~'­~gazdaság kilátásairól Izmosö­vekedés új munkahelyek nélkül Munkatársunktól Két és fél százalékos növekedést jósol erre az évre a fejlett országok párizsi gazdasági ‘‘agytrösztje’’, az OECD és majdnem 3 százalékos gyarapodást vár a tagállamok összességé­től 1995-re. A jelentés szerint a FÁK-on kívül észrevehető előrehaladás tapasztalható Közép- és Kelet-Európa gazdaságaiban is. A kontinentális Európában a belföldi kereslet csak mérsékel­ten bővül és a nettó export tekin­télyes eredményei ellenére a munkanélküliségek aránya 1995-ig nem fog kellően csök­kenni. Japánban is biztatóak a legújabb gazdasági adatok. Az OECD azt tanácsolja, hogy fokozni kell a gazdasá­gok növekedési képességét, a keresletben ugyanis nem ta­pasztalható hosszú távon alap­vető hiány. A világgazdaság azonban az elmúlt két évtized­ben lényegesen merevebb lett, ezért a fellendülést jobban fe­nyegeti az infláció, mint ko­rábban. Ennek a megszünteté­sére az OECD takarékosabb költségvetést ajánl még akkor is, ha a javuló konjunktúrában az adóbevételek nőnek. Szilár­dan törekedni kell arra, hogy megerősítsék az inflációelle­nes politika hitelességét. (Folytatás a 2. oldalon) Államkötvény Esedékesség a futamidő vége előtt Esedékessé válik az államkötvény lejárata abban az esetben, ha a féléves kamatot az előző hat hónapban lebonyolított diszkontkincstárjegy-aukciók átlaghozamához kötik, és abban az időszakban nem történt értékesítés — tudtuk meg a Magyar Nemzeti Bank pénz- és tőkepiaci önálló osztályának illetékesétől. A kérdés annak kapcsán me­rült fel, hogy a június 24-i 360 napos diszkontkincstárjegy­­aukción egyetlenegy ajánlat sem érkezett (Világgazdaság, 1994. június 28., 1. oldal). Az MNB illetékese elmond­ta, hogy a változó kamatozású államkötvények hozamát meg­határozott lejáratú diszkont kincstárjegyek hozamának sú­lyozott átlagából számítják ki, és amelyiket nem tudják érté­kesíteni, az 0 súllyal szerepel. Eddig még nem fordult elő, hogy fél éven keresztül ne kel­jen el ilyen állampapír. A hosszabb lejáratú, változó kamatozású kötvények eseté­ben — például a 20 éves fu­tamidejűnél — alternatív ka­matmeghatározási módot is meg szoktak adni. Az MNB munkatársa hozzátette, hogy az 1997/D államkötvény esetében július 10-én állapítják meg a második félévre esedékes ka­matot. Július 6-án még lesz egy 90 napos diszkontkincstárjegy­­aukció, amelynek eredményét figyelembe veszik a számítás­kor. Lovas Judit Kezdődik a privatizáció második szakasza Mától új importvámok Oroszországban Munkatársunktól A moszkvai kormány mától átlagosan 5 százalékkal emeli a korábban vámmentesen bevitt élelmiszerek és elektronikai cikkek vámtételeit. Miután korábban elhatározott vámemelésről van szó, a magyar exportőröknek is volt idejük a felkészülésre — vélekedett Koczka Géza, a moszkvai magyar kereskedelmi képviselet tanácsosa a Világgazdaság érdeklődésére. A moszkvai kormány erede­tileg március 15-én kívánta be­vezetni az emelt szintű vámo­kat, ám az éles bírálatok miatt akkor kénytelen volt elállni et­től a tervétől. Mindenesetre az orosz importőrök igyekeztek jelentős készleteket felhalmoz­ni a keresett termékekből, így várható, hogy az árnövekedés hatása csak lassan gyűrűzik be a gazdaságba. A változás egyaránt sújtja a nyugati és a kelet-európai szállí­tókat, miközben az importáru drágulásával párhuzamosan ver­senyképesebbé válnak az orosz, illetve a FÁK-országokból ked­vezményekkel bevitt áruk. A je­len vámemelés létjogosultsága a különféle nemzetközi szerveze­tekhez való csatlakozással meg­kérdőjelezhető. (Folytatás a 2. oldalon) Kínál egyeztetést ajánl Csődtárgyalás után fizetési haladék Mégsem zár be mától a Rekord Áruház — nyilatkozta Zvi Hoffman, az üzemeltető ameri­kai—izraeli tulajdonú Rekord Rt. elnöke. A napokban hivatalosan is kiderült: a cég tartozásainak nagyobb részére a csődtárgyalás után megkapta a fizetési haladékot. A hitelezők valóban hozzájá­rultak a 90 napos fizetési hala­dékhoz — mondta Zvi Hoff­man, aki ezúttal is meglehetősen nehezen vállalta a nyilvánossá­got, mondván: a Kínál Jánosék­­kal folytatott üzleti tárgyalások befejezéséig nem szívesen nyi­latkozik. Azt azonban még el­mondta: adósságuk kevesebb 1,2 milliárdnál, mivel nem tekintik tartozásnak a külföldi tulajdo­nosok — a Shamrock és a Sun­­forst—által tőkeemelésre össze­adott, de végül erre el nem köl­tött 300 millió forintot. Az rt. elnöke szerint a 660 millió forintos üzemeltetési veszteség nem azóta halmozó­dott fel, amióta átvették a ve­zetést, noha a korábban hasz­not hozó napi 12-13 millió fo­rintos forgalom valóban 2-3 millióra esett vissza. Arra a kér­désre, ha kezdettől veszte­séges volt a Rekord, miért vet­ték azt meg, Zvi Hoffman sa­ját tájékozatlanságukra hivat­kozott. (Folytatás a 4. oldalon) Az ÁV Rt. és a Mahir megállapodása Háromoldalú megállapodást kötött az ÁV Rt., a Mahir Rt. és a Hírlapkiadó Vállalat (HKV) —jelentette be Csépi Lajos, az ÁV Rt.vezérigazgatója és Tóth Béla, a Mahir Rt. igazgatósá­gának elnöke. A HKV privati­zációs pályázatát október 31- ig kiírják, és annak tárgya lesz a három lap — az Expressz, az Esti Hírlap és a Magyar Nem­zet — alapítói és kiadói joga is. (Folytatás a 3. oldalon) Románia—Bulgária Új híd a Dunán Augusztus közepéig eldön­tik, hogy pontosan hol húzód­jon a második híd a Duna Ro­mánia és Bulgária határát je­lentő szakaszán — közölték Szófiában. Bulgária eddig a ha­tár nyugati szakaszán, Vidin­­nél akarta megépíteni a hidat, a románok viszont a keletebbre fekvő Orjahovót szorgalmaz­ták. Az évek óta húzódó vitá­nak úgy vetettek véget, hogy azt a brit céget kérték fel a hely kiválasztására, amelyik elnyer­te a híd megvalósíthatósági ter­vének elkészítését. Az új léte­sítmény 350-400 millió dollár­ba kerül majd. (MTI) Szlovák áfa-emelés A szlovák parlament áldását adta arra, hogy egy sor élelmi­szer általános forgalmi adóját az eddigi 6-ról 25 százalékra emeljék. A szlovák rádió csü­törtöki bejelentése alapján a szlovák állam az intézkedés ré­vén az idén 3 milliárd szlovák korona többletbevételre számít. Az áfa-emelés a húst, a tejter­mékeket, a cukrot, a gabonafé­leségeket, az étolajat és a fel­dolgozott zöldségtermékeket érinti. A húskészítmények, a konzervhal és az újrahasznosí­tott papírból készült WC-papír áfá­ja továbbra is 6 százalék marad. (MTI) Patikaprivatizáció TÖOSZ-levél Borossnak Munkatársunktól A Települési önkormányza­tok Szövetsége (TÖOSZ) le­vélben kérte az ügyvezető mi­niszterelnököt, hogy az ügy­vezető kormány a hátralévő időben vegye figyelembe a már megszületett koalíciós megál­lapodásokat, amely szerint egységes szakmai feltételek alapján kell megkezdeni a gyógyszertári központok és hálózat privatizálását. (Folytatás a 3. oldalon) VALUTÁK,TŐZSDÉK BUDAPEST: A tőzsde forgal­­mazotti kategóriájában tegnap kötöttek először üzletet a Gold­­sun részvényeire. Az általános tőzsdei bessz rányomta bélye­gét a Goldsun árfolyamára is. A márka 18 fillérrel gyengült, a dollár 96 fillérrel erősödött. VILÁG: az egy nappal koráb­bival ellentétes tendencia volt tegnap az értéktőzsdéken: To­kióban hossz, máshol bessz volt. A dollár árfolyama tartó­san 99 jen alatt volt, a márkával szemben kissé erősödött, de nem lépte át az 1,60-as határt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék