Világgazdaság, 1995. február (27. évfolyam, 22/6531-41/6550. szám)

1995-02-03 / 24. (6533.) szám

4 .VILÁGGAZDASÁG Budapesti Közlekedési Vállalat EBRD-hitelből újítják fel a milleniumi földalattit A Betonútépítő Rt. és a Hídépítő Rt. nyerte meg az EBRD- hitelből felújítandó milleniumi földalatti vasút korszerűsíté­sére kiírt meghívásos nemzetközi pályázatot. A két cég olyan nemzetközi vállalatokat előzött meg, ame­lyek részt vettek a Csalagút építésében is — jelentette be tegnapi sajtótájékoztatóján a főpolgármester. A Budapesti Közlekedési Vállalat és az érin­tett cégek által aláírt szerző­désben rögzített összeg nagy­sága üzleti titok. A Fővárosi Önkormányzat az idén 27 milliárd forintot for­dít beruházásra. Az összeg egy részét a kis földalatti — előre­láthatóan nyolc hónapig tartó — felújítására szánja. A mun­ka március 5-én kezdődik, a vonatok újraindulása szeptem­ber elején várható. Folytatódik a Nagykörút alatti vízcsőcsere is. A Bérko­csis utca és a Blaha Lujza tér közötti munkálatok február 15- től május 31-ig tartanak. A víz­csőcserét az Alterra Kft., a vil­lamosvágány fektetését a Be­tonútépítő végzi. A 2-es villamos belvárosi szakaszának április 1-jén meg­kezdődő és szeptember 30-ra befejeződő munkálatának kivitelezési pályáztatása még tart. P.E. Tranzakciós igazgatói döntések az ÁVÜ-nél Az ÁVÜ-től kapott tájékoztatás szerint a tranzakciós igazga­tók a Privatizációs Ágazati Bizotságok javaslatai alapján a következő döntéseket hozta. Jóváhagyta a “fémmunkás” Vállalat és a Glória Nyomdaipa­ri Kft. közötti adásvételi szerző­dést, melynek tárgya a Budapest XIV., Ilosvai út 5/A sz. alatti ingatlan. A tranzakció ellenérté­ke 6000E Ft + áfa. Engedélyezte továbbá a vállalat végelszámo­lójának, hogy a Feva Kft. szá­mára értékesítse a Bp. XIV., Ko­máromi út 17. sz. alatti 2304 négyzetméter össz-alapterületű csarnoképület 936 négyzetmé­ternyi részét a fennálló bérleti szerződés felmondásával. Alapítói határozattal hozzá­járult az Autovill Rt. MRP- szervezetének megalakításá­hoz. A 601 munkavállalóból 201 fő kíván részt venni a tár­­saság jegyzett tőkéjének 90 szá­zalékát kitevő részvénycsomag privatizációjában. A Gyöngy-Fog Fogászati és Fogtechnikai Kft. állami tulaj­donú üzletrészét ismételten nyílt pályázat keretében hirde­tik meg. A társaság jegyzett tőkéjének 55 százalékát kite­vő, 2130 E Ft névértékű üzlet­rész 30 százalékban készpénz­ben, 20 százalékban kárpótlási jeggyel fizetendő. A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok az ajánlatok, melyek ga­ranciát vállalnak a foglalkoz­tatási szint fenntartására, vala­mint a szakmai tevékenység fejlesztésére. Hozzájárult, hogy a Békés Megyei Élelmiszer-kereske­delmi Vállalat V.A. a Gyulai Várfürdő Kft. részére értéke­sítse a 296. sz. büfé megjelölé­sű telekkönyvön kívüli felépít­mény (Gyula, Várfürdő) 50 százalékos tulajdoni hányadát, melynek vételára 916 E Ft + áfa. Alapítói határozattal hozzá­járult a Belvárosi Vendéglátó Kft. által meghirdetett volt City Grill-egységek bérleti jogának értékesítéséhez az alábbiak sze­rint. A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulaj­donában levő Bp. V., Szent István krt. 2. sz. alatti 71 négy­zetméter + galéria alapterületű ingatlan (Jászai City) bérleti jogát a McDonald’s Magyar­­ország Étteremhálózat Kft. vá­sárolhatja meg 14 150 E Ft + áfa vételáron. A Bp. IX., Vámház krt. 6. sz. alatti helyiség bérleti jogára a Goodrich Hungary Kft.-vel köthető meg az adásvételi szer­ződés 15 800 E Ft + áfa vétel­áron. Jóváhagyta a Hungaroton MHV tulajdonában levő török­bálinti stúdió Hungaroton- Gong Kft.-be történő apportá­­lását. A 30 000 E Ft értékű nem pénzbeli hozzájárulással a kft. törzstőkéje 75 000 E Ft-ra emelkedik a Hungaroton MHV törzsbetétjének egyidejű emel­kedésével. Végelszámolás keretében ér­tékesítheti a Csőszerelő-ipari Vállalat Bp. IX., Gubacsi út 28. és 30. sz. alatti ingatlanait a Csőszer & Co. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. valamint a Quadrat Építőipari és Keres­kedelmi Kft. részére. A 28. sz. alatti ingatlan vételára 15 000 E Ft + áfa, a 30 sz. alatti ingat­lant 17 000 E Ft + áfa vételáron vásárolhatja meg a vevő. M. K. Philips-mérleg Autórádió-gyártás beindítását fontolgatja Az eindhoveni székhelyű Philips NV konszern értékesítéséből származó tavalyi bevétele 61 milliárd holland forint volt az egy évvel korábbi 58,8 milliárdot követően — tájékoztatta a Világgazdaságot Willem J.van der Vegt, a Philips Hungary Kft. közelmúltban kinevezett elnök-vezérigazgatója. Ismeretes, hogy 1995—96- ban a holland csoport az eddigi 42 millió dollárnyi ráfordítás után további 45 millió dollárt kíván itteni érdekeltségeibe fek­tetni, ahol jelenleg mintegy 2600 főt foglalkoztat. Főként a termelőtevékenység szélesítését célzó tervezett újabb beruházásait is figyelembe véve a jövő év végére összesen 3500- 4000 dolgozó alkalmazására lát lehetőséget Magyarországon. Az elképzelések szerinti ütem­ben halad a tavaly bejelentett monitorgyártás megvalósítása Szombathelyen. Az erre létre­hozott vállalkozást, Philips Mo­nitoripar Magyarország Vám­szabadterületi Kft. néven a múlt év végén már be is jegyezték. Tervek szerint áprilisban indul­hat a gyártás. Ebből az üzemből egy év múlva a cég 800 ezer készüléket szándékozik expor­tálni, főleg az európai piacra. A Philips eme társasága azon ti­zennyolc külföldi érdekeltségű cég egyike, amely egyedi elbírá­lás alapján társasági adókedvez­ményt kapott. Ez konkrétan azt jelenti, hogy az első öt évben adómentességhez, a következő öt évben adókedvezményhez ju­tott a befektetés fejében. Kérdésünkre — mikor önthe­tik egységes szervezeti formába a magyarországi Philips­­érdekeltségeket — a vezérigaz­gató kifejtette: ma még sok do­log tisztázatlan. Szerinte a jelen­legi magyar törvények egyálta­lán nem ösztönzik arra a külföldi befektetőket, hogy egy-egy száz­százalékosan saját tulajdonú cég esetében holdingot hozzanak lét­re. A holdingformával ugyanis nem lehetségesek a további, de­vizában tervezett befektetések. Arra a kérdésre pedig, hogy a Philips közelmúltbeli újabb ke­let-európai termelőbefektetései, például az újabb lengyel fény­forrásgyári tervek, értelmezhe­­tőek-e úgy is, hogy a cég a régió országait szakosítja egy-egy ter­melési profil szerint. Willem J. van der Vegt a következőket mondta. Nincsenek részletes in­formációi arról, hogy efféle elő­re elhatározott szakosítást kö­vetne az anyavállalat. Itt eddig a szórakoztatóelektronikai termé­kek gyártása vált be, ami koráb­ban a Philips ausztriai vállalata­inak profilja volt, s azok a közel­ség folytán most tudnak az itteni érdekeltségeknek segíteni. A Philips-termékkosárból újabb magyarországi befekteté­se az autórádiógyártás. A kon­szern ilyen profilú nemzetközi fiókvállalatainak vezető képvi­selői meghívták beszállítóikat Magyarországra, hogy felkelt­sék érdeklődésüket az itteni le­hetőségek iránt. S. Gy. VÁLLALKOZÁSOK Matáv-Hungarotel-Pápatel-megállapodás A koncessziós szerződés módosítását kérik Munkatársunktól A Hungarotel Távközlési Rt. és a Pápa és Térsége Telefon Koncessziós (Pápatel) Rt. megállapodott a Matával a békéscsabai, az orosházi és a pápai primer körzetek jelenleg Matáv-tulajdonú távközlési eszközeinek megvásárlási feltételeiről —jelentette be Carroll H. Ingram, a Hungarotel és a Pápatel elnöke, az amerikai főrészvényes Central EuroTelekom budapesti irodáján keresztül. A Matáv és a fenti koncesszi­ós társaságok által szignált szer­ződés egyben tartalmazza a Ma­táv kötelezettségvállalását a szolgáltatás eddigiek szerinti el­látására a vagyonátadás-átvétel időpontjáig, legkésőbb 1995. jú­­lius 31-ig. A Hungarotel és a Pápatel a Matávhoz küldött előzetes érte­sítéssel a júliusi időpont előtt is bármikor átveheti a vagyontár­gyakat és a szolgáltatást. A két társaság kérelemmel fordult a közlekedési, hírközlési és vízü­gyi miniszterhez a szerződések jóváhagyására. A két cég egyben kérelmezte a koncessziós szerződések mó­dosítását annak érdekében, hogy a koncessziós díj fizetésére ren­delkezésre álló határidő össz­hangba kerüljön a Matávval kö­tött megállapodás alapján a va­gyon és szolgáltatás átadás­átvételének konkrét időpont­jával. A Pápatel a most véglegesít­hető beruházás finanszírozásá­val várhatóan hamarosan foly­tathatja korábban megkezdett beruházását, míg a Hungarotel késedelem nélkül dolgozik a fej­lesztési terveken, a beruházást előkészítő munkálatokon. A Hungarotel és a Pápatel távbeszélő-hálózat fejlesztésé­nek pénzügyi és műszaki lehe­tőségeit a jövőben alapvetően megerősítő egyesülésben álla­podott meg a CET és a sárvári, valamint a salgótarjáni telefon­­koncessziók többségi amerikai részvényese, a HTCC. A tervek szerint az egyesülés folyamata 1995. május 31-ig lezárul. A CET, a Hungarotel és a Pápatel álláspontja szerint a Közlekedési, Hírközlési és Víz­ügyi Minisztérium jóváhagyá­sa és támogatása nagy mérték­ben garantálná a pápai, a békés­csabai és az orosházi primer kör­zetek telefonfejlesztésének ha­táridőre történő megvalósítását. Ezen túlmenően a minisztériu­mi jóváhagyás igen nagy volu­menű külföldi tőkebefektetést segítene elő a privatizált hazai távközlésben. Egymilliárdos bevásárlóközpont (Folytatás az 1. oldalról) Gonda Máriától, a kft. ügy­vezető igazgatójától megtud­tuk, hogy az anyavállalat hu­szonhét éve családi vállalko­zásként alakult meg Mannhe­­imben, ma pedig már 5 ezer embernek ad munkát. Fő pro­filja a lakóházépítés, a szállo­da- és kereskedelmi beruházá­sok megvalósítása. Tizenöt évvel ezelőtt már ko­operációs kapcsolatokat alakí­tottak ki magyar vállalatokkal, s a Süba volt az első külhoni cég, amely 1984-ben vegyes vállalatot alapított hazánkban. Az azóta eltelt tíz év alatt to­vább terjeszkedett, s már öt cé­ge van Magyarországon. Ezek alaptőkéje megközelíti az egymilliárd forintot, s az igazgatónő hangsúlyozta: üz­leti filozófiájukhoz tartozik a nyereséget folyamatos vissza­forgatása. Hazánkban eddig már négy nagyberuházás fűződik nevük­höz, a fővárosban építettek la­kó- és irodaházakat. H. É. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY az ÁVÜ megbízásából a LIMES Ingatlanforgalmazó Rt. értékesíti: a Fővárosi Patyolat Vállalat Kikiáltási Privatizációs Árverés időponja: 1. ár (eFt) költség (eFt) L 97/a sz. üzlet Bp., V. Filk Miksa u. 18-20. (béri jog) 5.000 700 1995.04.04.10* n. 31 sz. felvevő Bp., VI. Szondy u. 31. (béri. jog) 5.000 700 1995.04. 04.11* V. SO az. felvevő Bp., I. Csobánka tér 1. (béri jog) 3.000 450 1995. 04. 04. 12* IV. 138 ix. felvevő Bp., Vill. Luther u. 4. (túl. jog) 10.000 1.300 1995.04.04. 14* V. 139 iz. felvevő Bp., I. Híjadon u. 2. (béri. jog) 5.000 700 1995. 04. 04. 15* VI. 69 íz. felvevő Bp., VII. Dob u. 46. (tuLjog) 12.000 1.500 1995.04.05.10* vn. 37 az. felvevő Bp., XIV. Nagy Lajos kir. útja 71-75. (béri. jog) 5.000 700 1995. 04.05.11* vm.37/a sz­ofiaziki üzlet Bp., XIV. Nagy Lajos kir. útja 71-75. (béri. jog) 2.000 569 1995.04.05.12* IX. 178 sz. felvevő Bp., XXII. Leányka u. 15. (béri. jog) 4.000 550 1995. 04.05. 14* X. Felvevő Bp., XXI. Vénusz u. 13. (béri jog) 3.000 450 1995. 04.06. 10* XI. Felvevő Bp., XV. Pánkomliget u. 2. (béri. jog) 4.500 650 1995.04.06. 11* xn. 34 sz. felvevő Bp., XIV. Thököly u. 100/b. (bérl. jog) 5.400 750 1995.04.06.12* Dél-Pesti Vendéglátó Vállalat xm. 1812 sz. Vitntu Étterem Bp., XVm. Széchenyi utca 128. (túl. jog) 15.300 1.000 1995.04.06.14“ Az Üzletekről a részletes adatokat, tényeket, az árverés szabályait és helyét az üzleti tájékoztató tartalmazza. Jelentkezni lehet 1995. március 27-én 16 óráig, a kikiáltási ár 5%-ának megfelelő bánatpénz letétbehelyezésével (bemutatóra szóló betétkönyv) az ÁVÜ megbízottjánál. LIMES Rt., 1122 Budapest, Városmajor u. 12-14. I. em. dr. Kanizsai-Nagy András ügyvédnél (1202-1296) Az árverésen való részvétel feltétele az üzleti tájékoztató megvásárlása és az abban foglaltak tudomásul vétele. "Forintos Percek" FM 102.1 gazdasági-pénzügyi hír-show Mindennap 9.00-10.00 - értéktőzsde - értékpapírpiac - árutőzsde - nemesfém- és olajárak - deviza-valuta - exkluzív interjúk - árfolyamok - az ÁVÜ privatizációs hírei - bankkamatok - a bel- és külgazdaság - befektetések legfrissebb hírei Szerkeszti a MARCO ♦ Kft. "Forintos Percek" FM 102.1 gazdasági-pénzügyi hír-show Minden nap 9.00-10.00 A MATÁV RT. támogatásával 1995. február 3. Keszta-Dunawall Kft. Változhat a frankfurti kiállítás időpontja Munkatársunktól “A frankfurti nemzetközi la­kástextilvásár megrendezé­sének jelenlegi rendszere ked­vezőtlen a kiállítóknak, mert a résztvevők technológiai vál­tása hosszabb időt vesz igény­be”. Kelenföldi László, a vásáron már többször kiállító Keszta- Dunawall Kft. termelési igaz­gatója szerint a minden évben januárban megrendezett Heim­­tex kiállítás résztvevői az utób­bi időben egyre gyakrabban hangoztatják abbéli vélemé­nyüket, hogy célszerűbb lenne kétévenként megtartani a vá­sárt. A szőnyegeket, függönyö­ket és más lakástextíliákat be­mutató legnagyobb európai se­regszemle kiállítói közül a ta­pétagyártók számára kifejezet­ten előnyös lenne ez a változta­tás. Ezek a társaságok ugyanis csak kétévente jelentkeznek új kollekcióval. A mostani meg­oldás miatt a cégek az első év­ben kisebb módosításokat kénytelenek végezni bemuta­tott termékeiken, de igazából a második évben újul meg kíná­latuk. A vásár rendezésének változtatása mellett a kiállítás időpontjait is célszerű lenne megváltoztatni — javasolja a termelési igazgató —, mert az év eleji rendezvények a tapéta­kollekciók májusi piacra do­bása miatt az egyik évben ko­rainak, a másikban viszont már elkésettnek számítanak. A fenti érdekellentétek elle­nére a leányvári cég idei ta­pasztalatai szerint társaság er­re az évre kifejlesztett speciá­lis kollekciójával valóban ere­deti megoldást sikerült létre­hozniuk, mert a szokásos nyu­gat-európai partnerek mellett több kelet-európai és közel­­keleti üzletfél is jelezte érdek­lődését a Keszta-Dunawall ta­pétái iránt. Csepeli szerszámgépgyár Szingapúri kézben Munkatársunktól A szingapúri Excel szer­számgépgyártó és -exportáló cég nyerte meg a Csepel F + K Szerszámgépgyár felszámolá­si eljárása során kiírt pályáza­tot a vállalat megvásárlására. Az Excel Szingapúr egyik legjelentősebb és legdinamiku­sabban fejlődő cége. A felszá­moló Co-Nexus Rt. tájékozta­tása szerint az Excel a kifize­tett vételáron kívül vállalta az ott dolgozók további foglalkoz­tatását, s garanciát adott továb­bi befektetési szándékáról. Ez­zel az értékesítési szerződéssel a kelet-közép-európai térség el­ső szingapúri termelőberuhá­zása jött létre. A Helia állja a versenyt A Biolag Gyógyszergyár He­lia üzletágának változatlanul stabil a pozíciója a magyar koz­metikai piacon — tartalmazza a cég közleménye. Tavalyi összforgalma meg­közelítette a 300 millió forin­tot. Múlt évi tevékenységében kiemelkedő esemény volt az Active Helia-D termékcsalád novemberi forgalombahozata­­la. A kedvező piaci fogadtatást jelzi, hogy a bemutatástól a ka­rácsonyig tartó, alig egy hóna­pos időszak alatt a Helia éves forgalmának mintegy 10 szá­zalékát az új termékkel érte el.

Next