Világgazdaság, 1995. december (27. évfolyam, 233/6742-251/6760. szám)

1995-12-13 / 241. (6750.) szám

10 Beszélgetés Skonda Ödön légügyi főigazgatóval A magyar légügyi hatóság a nemzetközi szervezetekben December hetedike — a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) megalaku­lásának és a Nemzetközi Pol­gári Repülésről szóló egyez­mény (Chicagói Konvenció) aláírásra megnyitásának napja — a nemzetközi polgári repü­lés ünnepe. Idén ünnepli fenn­állásának 40. évfordulóját az Európai Polgári Repülési Kon­ferencia (ECAC). Hazánk a kö­zeli jövőben csatlakozik a kö­zös európai Légügyi Hatóság­hoz (JAA), az Európai Szerve­zet a Légi közlekedés Biztonsá­gáért (EUROCONTROL) igaz­gatótanácsában 1996. évben ha­zánk képviselője tölti be az al­elnöki tisztséget, majd 1997- ben a szervezet legfelsőbb kol­lektív vezető testületének, az állandó bizottságnak az elnöke lesz a magyar közlekedési tár­ca vezetője. A felsorolás bizo­nyára messze nem teljes, de hadd említsem itt meg végül — s talán ezzel kellett volna kez­denem —, hogy a napokban jelent meg a légi közlekedésről szóló új törvény. Mindezek ak­tualitását adják a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisz­térium légügyi főigazgatójával készült interjúnknak. — Főigazgató úr, mi indo­kolja ezt a fajta intenzív sze­repvállalást a polgári repülés nemzetközi szervezeteiben ? — A múltban is jelen vol­tunk valamennyi fórumon, ahol a magyar légügyi politi­kát is érintő átfogó kérdések­ben döntés született, de azt va­lóban jól látja, hogy felgyor­sultak az események. Viszony­lag jól ismert az a tény, hogy a magyar légügy nemzetközi kapcsolatai és meghatározott­sága révén az európai integrá­ciós folyamatokban előbbre tart, mint gazdaságunk más te­rületei — ugyanakkor nem vonhatja ki magát az ország jelenlegi pénzügyi, társadalmi helyzete alól, amelyben mű­ködnie kell. Az egységes, li­beralizált európai légiközleke­dési piachoz való megfontolt és fokozatos csatlakozás a ha­zai légi közlekedés fejlődésé­ben és a kijelölt magyar nem­zeti légitársaság túlélési folya­matában, esetleges piaci meg­erősödésében fontos mérföld­kő lehet. Közös piaci törekvé­seink realizálásának, az euró­pai légiközlekedési piachoz történő csatlakozásunknak az egyik feltétele, hogy a polgári repülés területén az EU elvei­nek kiterjesztését oly módon készítsük elő, hogy az EU lé­­gifuvar-piac liberalizálásából származó lehetőségek biztosít­­va legyenek Magyarország számára is; légikikötőnk, re­pülőtereink kapacitását úgy kell fejlesztenünk, hogy lépést tudjanak tartani az igények­kel, miközben környezeti szempontból kompatibilisek maradnak és biztosítják távoli területek elérését; a légi forga­lomirányító-ellenőrző beren­dezések korszerűsítéséhez és a személyzet kiképzéséhez az EUROCONTROL-on keresz­tül megvalósítás alatt álló ECAC Légiforgalom-irányítá­si Harmonizációs és Integrá­ciós Programot (EATCHIP Stratégiát) és a Légikikötői/ Légiközlekedési Rendszer In­­terface Program (APATSI) egységes európai műszaki szabványait kell alkalmazni; a beruházásokat össze kell han­golni a párhuzamosságok ki­küszöbölése érdekében; közös regionális Magaslégtéri Irá­nyító Központ/Központok — átfogó, közös európai légifor­galmi irányítási szervezet — létrehozását kell előkészíteni stb. — Jellemezze néhány szó­ban az új légiközlekedési tör­vényt! A magyar polgári repülés egészét újraszabályozó lég­ügyi törvény és annak végre­hajtásáról szóló kormányren­delet felváltja a polgári repü­lésről szóló 1981. évi 8. szá­mú, többször módosított tör­vényerejű rendeletet. A törvény elfogadásával létrejött a jog­szabályi háttere a légiközleke­dési hatóság európai folyama­tokkal összhangban történő to­vábbi fejlesztésének , a Nem­zetközi Polgári Repülési Szer­vezet ajánlásainak megfelelő­en. Magyarországon korábban is kétszintű légiközlekedési ha­tóság működött; a jövőben a hatósági feladatokat másodfo­kon a KHVM Légügyi Főigaz­gatósága és első fokon az önál­ló költségvetési szervezetként működő Légügyi Igazgatóság látja el — mindkettő a minisz­ter felügyelete alatt A légügyi törvény egyébként valamennyi rendelkezésében konform az Unió országainak vonatkozó jogszabályaival, előrevetítve és megkönnyítve feladatainkat, amikor társult tagállamból tel­jes jogú tagjává válunk az Eu­rópai Uniónak. — Kérem, mondjon néhány szót a nemzetközi repülési szer­vezetekben folytatott tevékeny­ségünkről — A légi közlekedés szabá­lyait 50 évvel ezelőtt a Nem­zetközi Polgári Repülésről szó­ló, 1944. évi Chicagói Egyez­ményben fektették le, létrehoz­va egyúttal a Nemzetközi Pol­gári Repülési Szervezetet, az ICAC-t. Hazánk a szervezet­nek 1969 óta tagja. Az 1955-ben megalakult és mára 33 tagállamot számláló Európai Polgári Repülési Kon­ferencia (ECAC) az a kormány­közi együttműködési fórum, ahol az európai polgári repülés valamennyi szektorának ma­gas rangú képviselői rendsze­resen megvitatják a kontinens légi közlekedésének műszaki­technikai és gazdasági kérdé­seit, s megfelelő munkaprog­ram alapján törekszenek arra, hogy megfeleljenek ezen ipar­ág egyre összetettebb követel­ményrendszerének. A konfe­rencia munkájába 1990-ben kapcsolódtunk be, s eredmé­nyes részvételünknek köszön­hetően az a megtiszteltetés érte hazánkat, hogy alelnöki tiszt­ségemben hároméves időszak­ra újraválasztottak.­­ Végezetül arra kérem, mondjon valamit arról, mi is az az Európai Közös Légügyi Hatóság, amihez csatlakozni kívánnak? — A Joint Aviation Authori­­ties (JAA) az ECAC egyik tár­sult szerve, 1970-ben alakult és tagjai között található vala­mennyi EU- és EFTA-tagál­­lam légügyi hatósága, továbbá a közép- és kelet-európai ré­gióból nemrég felvett több lég­ügyi hatóság. A hatóság célja, hogy bizto­sítsa a tagállamai között a légi alkalmassági minősítés terüle­tén fennálló együttműködés magas színvonalát és ezáltal végsősoron hozzájáruljon a tagállamok repülésbiztonságá­nak hatékony módon történő fejlesztéséhez, továbbá az eu­rópai légi közlekedés nemzet­közi versenyképességének nö­veléséhez. Ezen feladat ellátá­sa érdekében a hatóság kidol­gozza, elfogadja és kiadja a polgári légijármű-gyártás, -kar­bantartás, -javítás és üzemelte­tés, valamint a polgári repülési szakszemélyzet engedélyezési eljárása területén az európai kö­zös légi alkalmassági követel­ményeket stb. A 24 európai légügyi hatóságot tömörítő szervezetbe történő felvételünk a teljes jogú tagsághoz vezető kétlépcsős folyamat első fázi­sának megfelelően a tagjelölt­ségünk (candidate members­­hip) valósul meg a közös légi­közlekedési követelmények ki­dolgozásáról, elfogadásáról és bevezetéséről szóló okmány, az ún. “Arrangements” aláírá­sával. E dokumentum aláírásá­ra 1996. januárjában kerül sor Párizsban. JAA-tagságunknak kiemel­kedő fontosságú szerepe és idő­szerűsége van légi közlekedé­sünk EU-integrációja és az új légiközlekedési törvényünk végrehajtását szolgáló jogsza­bályok, valamint új légiközle­kedési szakhatósági követel­mények kidolgozása szem­pontjából is. —Főigazgató úr, köszönöm a beszélgetést. Gellért Andor Tamás A JVIS NAPONTA REPÜL SKANDINÁVIA FŐBB VÁROSAIBA. TRV THE SCANDINAVIAN WAY. U’S EASY. SCAND1NAVIAN AIRLINES SAS Jegyiroda: 1052 Budapest, Váci u. 1-3. Telefon: 266-2633 Fax: 118-5582 Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8.30—16.30 1996. január 1-jétől új címünk: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.1. emelet ­TMTM— LÉGIKÖZLEKEDÉS Ferihegy kiszolgálja önt... “A repülőtér”— Budapest- Ferihegy nemzetközi repülő­tér 1950 óta a magyar polgári légi forgalom központja. Az 1973-ban alakult Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság (LRI) hatáskörébe tartozik a nemzetközi légikikötő fenntar­tása, üzemeltetése, fejleszté­se, valamint a légiforgalmi irá­nyítás és repüléstájékoztatás. “Fejlesztés ” — A 22 éves fennállás alatt számos fejlesz­tés történt, melyek közül ki­emelkedő az új irányítótorony, a Ferihegy 2 — az utasforgal­mi épületet, valamint az új pá­lya- és gurulóútrendszert be­leértve —, új hangárok építé­se és telemechanikai fejlesz­tések. Ezzel Budapest-Feri­­hegy Európa egyik legmoder­nebb repülőterévé vált. A jö­vőben — az utas- és áruforga­lom növekedésével—további fejlesztések válnak szüksé­gessé. “Irányítás" — Budapest- Ferihegy a légi forgalom irá­nyítása terén az összehangolt és biztonságos légi közleke­dés érdekében az egységes nemzetközi szabványok és el­járások alkalmazását vette át, a korábbi légifolyosó-rend­szert egy teljeskörűen ellenőr­zött légtérrendszer váltotta fel. “Munkatársak” — Az LRI tevékenységének köszönhe­tően Budapest-Ferihegy nem­zetközi repülőtér Európa egyik legkorszerűbb légikikö­tőjévé fejlődött. Az LRI jelenle­gi 2000 munkatársa azon dol­gozik, hogy repülőterünk az ezredfordulóra várhatóan megduplázódó nemzetközi lé­giforgalom igényeinek maxi­málisan eleget tehessen. A Légiforgalmi és Repülő­téri Igazgatóság 1991 au­gusztusától a kisrepülőgépes terminál megnyitásával meg­kezdte az utasokkal közvet­len kapcsolatot teremtő szol­gáltatások működtetését is. Azóta mind a magán-, mind az üzleti célból utazók számára a szolgáltatások széles körét nyújtja. Tel/fax: 157-6292 Tel/fax: 157-7018 Tel: 157-7155 Tel/fax: 157-7170 Tel: 157-6556 Tel.: 157-7028 (x) — General Aviation Terminál (GAT) (kisgépes terminál) — Handling tevékenység — utas-, áru- és gépkiszolgálás — Airport Passenger Service (APS) — minibusz, centrumbusz, szállodai szobafoglalás — Airport Rent a cár és bértárolás — Repülőtéri Program Iroda — utaztatás, VIP service, Business Center Ferihegy 1 Ferihegy 2 — Vállalkozási és Marketing Iroda, PR, reklám — LRI AIR Cargo — korszerű és komplex árufogadás és -továbbítás Tel: 157-7357 Tel: 157-8706 Tel: 157-7018 Beszélgetés Pakuts Tamás ügyvezető igazgatóval Ha a FÁK-ba vezet az útja, legyen TPG Airways a légitársasága! A közeljövőben ünnepli má­sodik születésnapját a TPG Air­ways, amely harmincegy légi­­társaság vezérképviseleteként működik Magyarországon. Fő profiljuk az egykori Szovjet­unió utódállamainak célállomá­saira eljuttatni az egyénileg uta­zókat —magánszemélyeket és üzletembereket egyaránt — és az áruküldeményeket. A Moszkvától keletre eső légijá­ratokra, Alma-Atába, Atyrauba (volt Guryev), a Kazakhstan Air­lines hetente két alkalommal induló járataira válthatunk je­gyet. — Hol juthatnak hozzá a jegyekhez az érdeklődők? — Központunkban hétköz­napokon 9—12 és 14—16.30 óra között, valamint számos partner utazási irodában, ahol cégünk emblémája megtalál­ható. — Vállalkoznak-e egyedi megrendelések kielégítésére ? — Természetesen, a sze­mély- és az áruszállításban egyaránt igyekszünk a rendel­kezésre álló szabad kapacitá­sokat megrendelőink legtelje­sebb megelégedésére lekötni. Úgy személy-, mint az áruszál­lítás esetében akár különgé­­pek igénybevételére is lehető­ség nyílik. — Elárulna valamit új szol­gáltatásaikról, terveikről is? — Egyik legnépszerűbb já­ratunknak számít a spanyol Oázis Légitársasággal közösen üzemeltetett, a Kanári-szi­getekre induló charterjárat. A jövőben 4-400 fős befogadó­­képességű, hasonló járatok in­dítását, valamint légitaxi­­szolgáltatást, sőt helikopterjá­ratokat is tervezünk... 1146 Budapest, Hungária krt. 179—187. Telefon: 251-5140,252-8666 Fax: 251-5140, 291-1147 GAT (x) & AIRWAYS 1995. DECEMBER 13. Újra magasan repül a SAS A jövőre ötvenéves születés­napját ünneplő skandináv légi­­társaság — a veszteségek mi­atti többéves szárnycsapkodás után — újra magasan repül. A SAS a múlt évben 200, ez év első kilenc hónapjában 300 mil­lió USA-dollár adózás előtti nye­reséget ért el. Pénzügyi szem­pontból jelenleg a SAS Európa egyik legsikeresebb légitársa­sága. A sikerek a javuló gazdasági környezet mellett egyrészt a költségcsökkentő programok következetes végrehajtásának, másrészt a SAS fő stratégiája sikeres megvalósításának tu­lajdoníthatók. E stratégia lényege, hogy a SAS változatlanul az üzletem­berek légitársasága kíván lenni és minden erőt annak érdeké­ben mozgósít, hogy az ő igé­nyeiket elégítse ki. Ennek kö­szönhető, hogy a EuroClass (“C” osztály) jegyek eladása 7%-kal nőtt, és a business tra­­vel a SAS bevételének 60%-át képviseli. A SAS prioritásai között első helyen áll az abszolút bizton­ság, ezt követi a pontosság és a szolgáltatások magas szín­vonala. A SAS több mint 10 éve változatlanul Európa legponto­sabb légitársasága. A nagy gépkocsigyárakhoz hasonlóan a SAS termékfejlesz­tését “éves modell­ként terve­zi. Az “1996-os modell” kidolgo­zásának kulcsszavai: egysze­rűség, gondoskodás, választá­si lehetőségek ajánlása. A szol­gáltatás fejlesztők külön figyel­met ford­ítanak az ételválaszték és a minőség javítására. Növe­lik az ülések kényelmét és az interkontinentális járatokra be­szerelik az interaktív videót. A jövő hónapban kezdődik a SA­S—Lufthansa stratégiai szö­vetség megvalósítása. Ennek előnyeiből hely hiányában csu­pán egyet említenék: a két légi­­társaság törzsutasprogramjá­­nak összekapcsolását. Ismere­tes, hogy a SAS EuroBonus­­tagok pontokat kapnak, ha a SAS vagy a partner légitársa­ságok gépein utaznak, vagy szállodáikban szállnak meg. Az összegyűjtött pontokat ingyen repülőjegyre, szállodai elhelye­zésre, kocsibérlésre válthatják Az együttműködés eredménye­ként a 770 000 SAS EuroBo­nus-tag és az 1,7 millió Luft­hansa-törzsutas akár a SAS akár a Lufthansa járataira szók jegyet kaphat összegyűlt pont­jaiért. A SAS jelenleg naponta köz­lekedik Koppenhága és Buda­pest között, és heti egy járata üzemeltet Stockholm és Buda­pest között.(x

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék