Világgazdaság, 1997. október (29. évfolyam, 190/7200-210/7220. szám)

1997-10-07 / 194. (7204.) szám

World Class Shopping az USA-ban Itthon még nem hódít Az USA-ban a bevásárlóközpontot üzemeltető vállalkozások a forgalom növelésének egyre újabb formáit dolgozzák ki. Ezek egyike az idén beindított World Class Shopping, amely a szállodákkal való együttműködést célozza meg. A Ma­gyarországra érkező külföldiek, legalábbis a négy- és öt­csillagos szállodák lakói, nem igénylik e programokat. Szá­mukra fontosabb a speciális üzletek kínálata. M­UNKATÁRSAINKTÓL Az USA-ba látogatók 85 szá­zaléka első számú “úti célként” a vásárlást jelölte meg — olvas­ható ki az amerikai kereskedel­mi minisztérium megrendelé­sére végzett felmérésből. Ebből az is kiderül, hogy a turisták, külföldi üzletemberek átlago­san 427 dollárt költenek el fe­ A Taubman Co. bevásárló­­központjai közül öt, amely a külföldiek által gyakran látoga­tott amerikai városokban talál­ható — egyebek mellett a Beverly Center Los Angeles­ben vagy a Woodfield Chicagó­ban — szerződést kötött az ot­tani nagyobb, exkluzív szállo­dákkal. Bizonyos esetekben a kimondottan vásárlási szándék­ Mire költenek az USA-ba látogató turisták? Étkezés Szórakozás 1 go­o Szállás Forrás: Tourism Industries jenként különféle ajándékokra, emléktárgyakra egy-egy ott­­tartózkodás alkalmával. (Az utóbbi években közel 50 mil­lióan látogattak külföldről az USA-ba, s az általuk elköltött összeg meghaladta a 60 milli­árd dollárt.) Ezt az irányzatot felismerve az ottani egyik legnagyobb ke­reskedelmi vállalkozás, a 24 bevásárlóközpontot működte­tő, michigani székhelyű Taubman Co. ez évtől közös akcióba fogott szállodákkal World Class Shopping néven — tájékoztatta a Világgazdasá­got Karen MacDonald, a cég szóvivője á­ltal érkező turista kedvezmé­nyes tarifához juthat a szállodai szobabérlésnél is. A hazai szállodaiparban is­meretlenek az ilyen programok. A vendégek nem bevásárolni jönnek — vélekedik Wolf Pé­ter, a Hotel Inter-Continental igazgatója. Tapasztalataik sze­rint vendégeik csak a speciális, magyar termékeket kínáló üz­leteket — herendi, Zsolnay — keresik. Hasonló tapasztalato­kat szerzett a Hotel Mercure Korona vezetése is. Még nem találkoztak olyan kéréssel, hogy a vendégek ilyen progra­mokat igényeltek volna. S.Gy.—L.I. Skandináv vámmentes üzletek Állásvesztés fenyeget Északon Munkahelyek ezrei válnak fölöslegessé hamarosan Skandi­náviában, ha 1999 elején életbe lép a vámmentes üzletek meg­szüntetésére vonatkozó EU-intézkedés. Egyes országokban kampányt kezdtek a turizmust eddig fellendítő árusítási forma megőrzése érdekében. Európa északi országai — főleg Dánia, Svédország és Finnország —jelentős veszte­ségekre számítanak ezeknek az üzleteknek a bezárása miatt. A Balti-tengeren évente ugyanis 25 millió utas közlekedik ezen országok hajózási társaságai­nak járművein. A kompok és tengerjárók fedélzetén működő boltok óriási forgalmat bonyo­lítanak le, s mindezt alkohol nélkül. A légikikötőkben vi­szont az égetett szeszes italok is kelendőek. A svédeknek és a finneknek ezentúl a tenger ke­leti kikötőibe induló járatokra kell jegyet váltaniuk, ha a ha­zainál jóval olcsóbb portékák­ra vágynak. Tallinn vagy Szent­pétervár ugyanis kívül esik az Európai Unió hatókörén, s bár az észt vagy az orosz árak egy­re borsosabbak, még így is el­maradnak a stockholmi vagy a koppenhágai üzletek áraitól. Több skandináv tévétársaság is beszámolt róla, hogy egyes hajózási társaságok boltjaiban — a vevők véleményére hivat­kozva — a cégek hatalmas pla­kátokon tiltakoznak a vámmen­tes üzletág beszüntetése ellen. A Nordicum című gazdasági magazin körképében megszó­laltatták Tuomas Nylundot, aki a Vámmentes Üzletek Nemzet­­közi Szövetségének finn tago­zatát vezeti. Mint mondta: a Silja Lines vagy a Viking Line hajózási társaság a bevételek csaknem felét a vámmentes bol­tokból éri el. A svéd elemzők számítása szerint egyes járatokat teljesen meg kell szüntetni. A svédek legalább 2700 állás eltűnésével számolnak. Ezzel párhuzamo­san a jegyárak — az alacso­nyabb forgalom miatt — 25-30 százalékkal emelkednek, leg­alábbis ezt jósolják. Finnor­szágban ennél is magasabb nö­vekedést várnak, ugy­anis az ot­tani szakértők szerint csak így lehet ellensúlyozni a kieső for­galmi bevételt. A 11 földi és több tucat légiárusítóhellyel rendel­kező Finnair légitársaság ötven-hatvan százalékos visszaeséssel számol. A Finn­ország és Svédország közötti kompok fenntartása mostaná­ra állami üggyé nőtt, hiszen a vámmentes ágazat megszűné­sével sokan meggondolják majd, hogy érdemes-e igénybe venni ezt a közlekedési eszközt. Független svéd és finn pénz­ügyi szakemberek ezért azt sür­getik, hogy az állam vállalja át a veszteség egy részét. M.N. A feladatok egy részét már sikerült teljesíteni Hiányzik a tárcaközi együttműködés A magyar turizmus a közelmúltban kezdte meg az egymillió ECU-s PHARE-támogatás fel­­használását, június 21-től lépett hatályba Japánnal a kölcsönös vízummentességről szóló egyezmény, s több olyan jogszabály is megszületett, amely az idegenforgalom EU-konform szabályozásához szükséges. A tárcaközi együttműködés e területen nem megfelelő. E felada­tokat az IKIM egy 1995-ös kormányrendelet alapján kezdte megvalósítani. ^Kixmzmimz!] A kormány 1995-ben tíz pontban határozta meg a turiz­mus fejlesztése érdekében meg­valósítandó feladatokat. Az idén egymillió ECU PHARE- támogatást kapott az ágazat, a pénz felhasználása már meg­kezdődött. Kiemelt cél volt a japán vízummentesség elérése is. Bár kevés japán turista láto­­gat Magyarországra, súlyuk a beutaztatásban mégis jelentős, az amerikai és izraeli utazók mellett ugyanis a japánok köl­tik a legtöbb pénzt. A teljes körű, kölcsönös vízummentes­ségről szóló egyezmény — amely kilencvennapos tartóz­kodásra szól — az idén június 21 -én lépett hatályba—tudtuk meg az IKIM turizmusfőosztá­lyának illetékesétől. A kormányhatározat felha­talmazást adott az ipari minisz­ternek, hogy tegyen javaslatot,­ hogyan lehetne enyhíteni egyes turisztikai beruházások, a szál­láshelykiadók és a falusi ven­dégfogadók adóterhein. Ám csak bizonyos területeken lehe­tett eredményt elérni. Az egy­­milliárd forint feletti beruházá­sok például adókedvezményt élveznek, sikerült a szállodák, panziók amortizációs kulcsát egy százalékról kettőre emelni. E mértéket—bár javaslat erről már született az IKIM turizmus­főosztályán — még nem sike­rült a kívánatos három száza­­lékra emelni. Részben befejeződött a jog­anyag korszerűsítése is. A fize­tővendéglátás átfogó szabályo­zása— igaz, közel egyéves ké­séssel — az idén megtörtént, s július 1-jén lépett hatályba a magánszálláshelyek idegenfor­galmi célú hasznosításáról szó­ló kormányrendelet. Ez — az idén módosított szja-tör­­vénnyel együtt — lehetőséget ad az átalányadózásra is, és ren­delkezik a regisztrálás, az ellen­őrzés módjáról. Nem sikerült azonban eredményt elérni a fa­lusi vendégfogadás adómentes határának emelésében. Jelenleg e mérték 300 ezer forint. Ám mind az Országos Idegenfor­galmi Bizottság (OIB), mind a turizmusfőosztály, mind a szak­mai szövetségek szükségesnek tartják az értékhatár inflációkö­vető emelését. Az OIB szep­temberi ülésén úgy foglalt ál­lást, e terület adókedvezményét évi 600 ezer forintra kellene emelni. A közbiztonság javítása érde­kében is tett lépéseket az ága­zat vezetése, főként a kiemelt turisztikai centrumokban. Az OIB az idén a fővárosi, illetve megyei rendőrkapitányságok­kal — BRFK, Pest megye, ba­latoni megyék — több megál­lapodást is kötött, amelynek ér­telmében egyrészt anyagi támo­gatást adtak a turisztikai célelő­irányzatból, másrészt elérték, hogy bizonyos településeken idegen nyelvet beszélő fiatalok segítsék a járőröző rendőrök munkáját. A turizmus joganyagának fe­lülvizsgálata részben megtör­tént, hiszen megszületett az uta­zási irodai, az utazási szerző­désről szóló rendelet, az ide­genvezetők tevékenységét sza­­bályozó miniszteri rendelet, valamint a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosí­tásáról szóló kormányrendelet. Több jogszabály — például a turizmustörvény, a vendéglátó­­helyek osztályba sorolása — előkészítésén jelenleg is dol­goznak az IKIM-ben. Bár a kormányrendelet tartal­mazza, nem történt előrelépés az egyes turisztikai objektumok koncesszióba adásában és az ifjúsági turizmus fejlesztésé­ben. Sok még a tennivaló a re­gionális és helyi fejlesztések területén a turisztikai érdekek érvényesítésében, s egyelőre kevés az a megyei területfej­lesztési tanács, ahol megfelelő képviselete lenne az idegenfor­galomnak. L.I. § ­ Vita a tájékoztatási rendszer megszervezéséről Szegedet elkerüli a turista? Szeged mozgalmas nyarat tudhat maga mögött, mégsem került föl sem az ország, sem Euró­pa idegenforgalmi térképére. A Tisza-parti városban nemritkán három konferenciát is ren­deztek egy hétvégén, bor- és sörfesztiválok, nemzetközi és kézműves vásárok, sportrendez­vények, valamint a Szegedi Szabadtéri Játékok előadásai követték egymást. Mégis ritkán hallani idegen szót a városban, Szegeden ugyanis nincs gazdája az idegenforgalomnak, mint A turisták elmaradását Sze­geden hosszú ideig a délszláv háborúra fogták, ma azonban már ez az érv sem állja meg a helyét. Míg 1990-ben 246 ezer vendégéjszakát regisztráltak Csongrád megyében (152 ezer külföldivel), addig 1996-ban csak 170 ezret (62 ezer külföl­di vendéggel). A helyzet érthe­tetlen, mert Szeged és környé­ke bővelkedik látnivalókban, amellett pezsgő kulturális cent­rum s egyetemi város is. Nacsa József, a Magyar Tu­risztikai Egyesület (Matur) Csongrád megyei elnöke úgy véli, a körülmények még 1996- hoz viszonyítva is romlottak. Mint mondta, a folyamat 1997. február 28-án, a “fekete pénte­ken” kezdődött. Ezen a napon a Csongrád megyei közgyűlés megszüntette azt a szervezeti­leg hozzá tartozó megyei ide­genforgalmi hivatalt, amely mind a város, mind a megye programjait egy kézben tartot­ta, valamint Tourinform-iroda­­ként is működött. Az ok állító­lag az örök városi megye el­lentétben keresendő, vagyis: ki adja a pénzt? A város idegenforgalmi szak­emberei szerint Szegeden nonprofit turisztikai és kulturá­lis, információs és koordinációs irodát kellene létrehozni, amely egyrészt központi jegyiroda lenne, másrészt egyeztetné a programok időpontjait. A vá­rosnak szüksége lenne egy el­különített önálló idegenforgal­mi alapra —javasolták —, hi­szen 1996-ban például 34 mil­lió forint folyt be idegenforgal­mi adóból a város kasszájá­ba, s nem lehet tudni pontosan, hogy ezt a pénzt mire fordí­tották. A koncepciót a közgyűlés jú­liusban napirendre tűzte, majd elvetette. Helyette — a nyár közepén — azt határozták el a képviselők, hogy felállítanak egy augusztus 31-ig működő információs pavilont a belváros egyik patinás terén. Arról is döntöttek: ajánlattételre — te­hát nem pályázatra — felhívást tesznek közzé, miszerint egy gazdálkodószervezet vállalja el Szeged idegenforgalmának irá­nyítását. A bírálóbizottságnak már eredményt kellett volna hirdet­nie, ám ezt elnapolták. E terv megvalósításával — Básthy Gábor alpolgármester szerint —egy kézbe kerülne az idegen­­forgalom. A Matáz megyei el­nöke viszont állítja: Szeged ez­zel a megoldással elesik az ál­lami támogatástól, amely Tourinform-iroda létrehozása esetén 3 millió forint, s továb­bi 3 millió nyerhető berende­zésre, 3 millió pedig informá­ciós táblák felállítására. IDEGENFORGALOM Vita a debreceni üdülőövezet szükségességéről Gyógyszálló lesz, konferencia-központ nem A debreceni vendéglátósok között elterjedt vélemény szerint a város azért nem tud igazán profitálni a turizmusból, mert nem rendelkezik a hajdúszoboszlóihoz hasonló üdülőövezet­tel. Önkormányzati vélemények szerint viszont a város oktatási-kulturális centrum jellegé­ből adódóan nincs szükség arra, hogy az idegenforgalom csak a gyógyturizmusra épüljön, így az sem szükségszerű, hogy a vendégforgalom egyetlen üdülőövezetre koncentrálódjon. D­OMBI MARGIT Martinecz Csaba, a John Bull Pub üzletvezetője azon idegen­­forgalmi szakemberek közé tar­tozik, akik hiányolják az üdü­lőövezetet Debrecenből .Véle­ménye szerint azokban a váro­sokban pezseg igazán nyáron az élet, ahol a vendégforgalom egy területre koncentrálódik. Ilyen üdülőcentrumot Debrecenben is ki lehetne alakítani —­ véle­kedik —, hiszen az évtizedes szabadidős hagyományokkal és bevezetett névvel rendelke­ző Nagyerdő városrész kitűnő­en alkalmas e célra. Részben ért egyet a vendég­látósok érvelésével Szathmári Károly, az önkormányzat gaz­dasági bizottságának elnöke. Véleménye szerint a gyógy­vízre épülő fitness- és gyógy­­turizmus természetes központja valóban a Nagyerdő, hiszen ott található a hajdúszoboszlói­val vetekedő minőségű gyógyvíz, illetve az európai színvonalú termálfürdő. A rekreációs turiz­must kiszolgáló üdülőövezet kiépítése tulajdonképpen már meg is kezdődött, hiszen az ön­­kormányzat beruházásában rö­videsen megkezdik egy 300 személyt befogadó gyógyszálló építését 800 millió forintos költséggel. Az önkormányzat terveiben szerepel — igaz, nem saját beruházásban — további szállodák építése is. Erre egy 10 hektáros területet ki is jelöltek a Nagyerdő legfrekventáltabb helyén. Az üdülőövezet gondolata nem igazán vonzó a Kölcsey Ferenc Művelődési Központot vezető Lukovics András számá­ra sem. A művelődési szakem­ber úgy látja, hogy a nagy ren­dezvényekre érkezők szíveseb­ben veszik igénybe a város köz­pontjában lévő szállodákat, mint az attól távol eső szállás­helyeket. Abban viszont valamennyi megszólaló egyetértett, hogy Debrecen egyetemváros jelle­géből adódóan nagy hagyomá­nyai vannak a konferenciaturiz­musnak, s ennek kiszolgálásá­ra a város valóban nem rendel­kezik megfelelő infrastruktúrá­val. A Nagyerdőn tervben volt ugyan egy konferenciaszálló építése, ám az ingatlan tulaj­donváltását követően az elkép­zelés megvalósítására egyre kisebb az esély. Összefogás a falusi turizmusért M . VADAS ZSUZSA Már több mint száz tagja van a Miskolcon szeptember elején megalakult Falusi Turizmus Borsod-Abaúj-Zereplén Me­gyei Egyesületének. Az alaku­lás óta a tagok száma folyama­tosan nő, mert a megyében mű­ködő magánvendéglátással foglalkozók fontosnak tartják az érdekképviseletüket ellátó szervezet működését. Az egyesület — amelynek megalakítása a térség idegen­­forgalmi fejlesztési stratégiájá­nak fontos állomása—létrejöt­tét a megyei önkormányzat és az idegenforgalmi hivatal is tá­mogatta. Mint Nagy Katalin, a szervezet titkára elmondta, a vendégfogadók elsősorban szakmai segítséget várnak a szervezettől. A megyében 1200 férőhelyet tartanak nyilván, s összesen 85 településen foglal­koznak egyéni vendéglátással­. Ugyanakkor az egyesület ala­pító tagjai közt vannak a kistér­ségi vállalkozásfejlesztési köz­pontok, a településfejlesztési társulások, önkormányzatok is.

Next