Világgazdaság, 1999. július (31. évfolyam, 126/7636-147/7657. szám)

1999-07-15 / 136. (7646.) szám

1999. JÚLIUS 15. A 11 milliárd forintot sem érte el a BÉT részvény­­szekciójának forgalma. A BUX napközben a 7200-as szinthez is közel járt, végül 7292,28 pon­tos záróértéke 0,38 százalékos emelkedést jelentett. A Richter kurzusa további 355 forintot gyengült, 12 850 forintra. A Mol árfolyama 70 forintot emelkedett, 6450-re. A nap nyertese a Rába volt, árfolya­ma 140 forintot emelkedett, 2580-ra. A Matáv 28 forintos plusszal 1434 forinton hagyta el a parkettet. Az OTP árfolya­ma 95 forintos erősödés után 10 950 forint lett. BÉT - HATÁRIDŐS PIAC Szerény érdeklődés volt tapasztalható a határidős szek­cióban is. Az alig 3,5 milliárd forintos üzletmenet mellett az 1999. decemberi új elszámo­lóár 35 pontos emelkedés után 7650 pont lett. A 2001 .jú­niusi lejárat 100 pontot erősö­dött, 9150 pontra. A határidős részvénykereskedelmet pesszi­mista hangulat uralta, csak az idei decemberi lejáratra szüle­tett kötés. A Matáv ára 1 forin­tot csökkent, 1529-re, a Mol kurzusa 40 forintot gyen­gült, 6750-re, a TVK 2900-on zárt, ami 80 forintos mínuszt jelent. Eltérő vélemények a jelent, de a jövőt illetően is Gyér a vállalati kötvénykínálat Feltűnően tartózkodik a magyar vállalkozások derékhada a kötvénykibocsátástól: néhány bankon kívül egyetlen cég sem volt az első fél évben, amely kisbefektetők széles rétegét célzó emissziót tartott volna. Nem élénkíti majd a magyar piacot a Pannon GSM napokon belül várható akciója sem, hiszen a mobilos cég külföldön értékesíti az euróban denominált pa­pírjait. Szakértők ennek ellenére is optimisták a piac jövőjét illetően. MUNKATÁRSUNKTÓL A magyar vállalati kötvény­piac élénkülésére számít a kö­vetkező években a lapunk által megkérdezett szakértők több­sége. Konkrétumot azonban keveset említenek, s a kollégáik egy évvel ezelőtti, hasonlóan optimista nyilatkozatait (VG, 1998. július 8., 1. oldal) sem igazolták eddig az események. Nem ugrott meg a nyilvános (valóban forrásbevonást, nem pedig például adókönnyítést vagy kapcsolatépítést célzó) emissziók száma és értéke sem, a kibocsátók között pedig to­vábbra is messze a bankok vi­szik a prímet — inkább csak unikum gyanánt tűnik fel egy­­egy szektoron kívüli vállalko­zás. A vállalati kötvénypiac élén­külését jogszabályok is akadá­lyozzák — állapította meg a napokban elfogadott koncepci­ójában a Pénzügyminisztérium tőkepiaci szabályozásfejleszté­si munkacsoportja. A csoport vezetője, Pacsi Zoltán egyelő­re egy komoly akadályt emlí­tett: a törvény kizárólag ban­koknak engedi meg, hogy a sa­ját tőkéjüknél nagyobb mérték­ben vonjanak be külső forrást. Ez jelentősen leszűkíti a szóba jöhető vállalkozások körét, il­letve a kibocsátások értékét. Az Állami Pénz- és Tőke­piaci Felügyelet összesítéséből mindenesetre kiderül, hogy az idei 10 kötvénykibocsátás kö­zül csupán kettő volt vállalati, a többi tulajdonképpen pénzin­tézeti forrásgyűjtésnek számít­hat. A két kivétel sem számít­hat azonban a klasszikus, hitel­­felvételt célzó, a befektetők szé­lesebb rétegének szóló akciók közé: a Synergon Informatika Rt. június végi kibocsátását a menedzsmentre szabták, külső befektetők nem jegyezhettek a később részvényre váltható pa­pírokból; az Országos Közleke­désfinanszírozási Rt. tegnap zá­rul­t akciója is meghatározott kör­nek szólt. (A harmadik akciót, a Baumag Holdingot felfüggesz­tették, így nem sorolható ide.) Az infláció csökkenésével szűkül a magas hozamú befek­tetések palettája, ami elvben kedvezne a vállalati kötvényki­bocsátásoknak — véli Tamás Tibor. A Postabank Értékpapír Rt. cégfinanszírozási és va­gyonkezelési vezérigazgató­helyettese azonban ennek elle­nére is pesszimista a piac közel­jövőjét illetően. (Folytatás all. oldalon) Kockázati tőkebefektetőt keres az Albacomp Rt. Külön cég a videoszemüvegnek ♦ Önálló cégbe kívánja szervezni a videoszemüveg-gyártást a székesfehérvári Albacomp rész­vénytársaság, s ehhez külföldi kockázati tő­kebefektetőt keres — tudta meg lapunk Minárovits János elnök-vezérigazgatótól. Az anyacéggel kapcsolatos, múlt év végén leállt tőkebevoná­si, stratégiai befektető­ keresési tervek viszont az év végéig egész biztosan nem kerülnek elő­térbe — tette hozzá, amit'M. Noha eddig mindössze né­hány száz darab készült el és ta­lált gazdára a közel egy éve nap­világot látott és jelentős külföldi érdeklődést is kiváltó videó­­szemüvegből, a szóban forgó magyar találmányban sokkal nagyobb üzlet rejlik. Ennek ki­aknázásához azonban további fejlesztések szükségesek — mondta Minárovits János. A pénzügyi háttér megteremtésé­hez az Albacomp önálló cég lét­rehozatalát tartj­a megfelelőnek, amelybe kisebbségi részvé­nyesként kockázati tőkebefek­tetőt szeretnének bevonni. A székesfehérvári cég a többségi részesedés fejében a videó­­szemüveg gyártási és értékesí­tési jogát vinné be apportként. Jelenleg több befektetőszerve­ző céggel is tárgyalunk, és jók az esélyeink arra, hogy néhány hónapon belül megalakíthassuk az új társaságot — mondta az elnök-vezérigazgató. A tervek szerint a kisebbsé­gi befektető néhány millió dol­lárral szállna be a vállalkozás­ba. Ez elegendő pénzügyi for­rást jelentene a találmány to­vábbfejlesztéséhez. Minárovits János szerint ugyanis jelenlegi paramétereivel a tömegpiac megcélzására nem alkalmas, szükség lenne egy olcsóbb vál­tozatra is. Az Albacomp Rt. saját anya­cégének további dinamikus fej­lődéséhez is a tőkebevonásban látja a lehetőséget. (Folytatás a 9. oldalon) Közalkalmazottak: legkevesebb havi több száz forint veszteség Törvénysértő bérátutalás? A kormány törvénysértést követ el, mert nem szabályozta rendeletben a közalkalmazotti fi­zetések banki átutalásának feltételeit. A közszféra dolgozóinak többletkiadása ma emiatt havi 300—3000 forint — véli a közgyűjteményi szakszervezet, amely ismét az Alkotmánybíró­sághoz fordult az ügyben. A bankok szerint mindez a két fél ügye. Mimmumi. Senki sem védi meg a közal­kalmazottakat és köztisztviselő­ket attól, hogy a bankok többlet­­költségeket rójanak ki rájuk havi járandóságuk felvétele fejében — nyilatkozta Vadász János, a Közgyűjteményi és Közművelő­dési Dolgozók Szakszervezeté­nek (KKDSZ) elnöke. Az érdekképviselet — tava­lyi hasonló, ámde elutasított beadványa után — a napokban ismét az Alkotmánybírósághoz (Ab) fordult az ügyben, mivel úgy vélte: új helyzet állt elő. Ennek oka, hogy a közszféra 830 ezer dolgozója 65 százalé­kának átutalásait intéző OTP Bank nemrég díjat szabott ki a havi első két bankkártyás kész­pénzfelvételre, amely eddig in­gyenes volt. Becslések szerint a közalkal­mazottak járandóságát — bé­rüktől függően — havi 300— 3000 forinttal csapolja meg a bankok által felszámított tari­fa, vidéken a fiókokhoz vagy készpénzkiadó automatákhoz utazás költsége — mutatott rá Vadász János. Úgy vélte: szemfényvesztés azt állítani, hogy az alkalmazot­tak az egyik hitelintézet tarifái­nak esetén átpártolhatnak egy másikhoz. A bankok bármelyi­ke bármikor növelheti díjait, ami a közszféra tagjaiban a joggal való visszaélés érzetét kelti. (Folytatás a 13. oldalon) KÜLFÖLDI TŐZSDÉK K­orrigálták előző napi veszteségeiket a főbb európai tőzsdeindexek. Frankfurtban a DAX Xetra 0,7 százalékkal zárt magasabban bankfúziós híresz­telések nyomán. Londonban az FTSE- 100 közel fél százalék­kal kapaszkodott följebb, Pá­rizsban a nemzeti ünnep miatt zárva tartott a piac. Vegyesen mozogtak az árak New York­ban . A csökkenő termelői árak­ról szóló statisztika közzététe­le után ugyan erősödött a vásár­lói kedv, de ez csak átmeneti­nek bizonyult. A DJIA lapzár­tánkkor 0,3 százalékkal előző napi záróértéke alatt mozgott. DEVIZAPIAC Folytatta erősödését a jen a dollárral szemben. A ke­reskedés egyes szakaszaiban egy dollárért már csak 120,31 jent adtak. Ezt a kereskedők az­zal indokolták, hogy egyre élénkebb kereslet mutatkozik a japán részvények iránt a kedve­zőbb makroadatok nyomán. A jen látványosabb szárnyalását csak a japán jegybank interven­ciójával kapcsolatos várakozá­sok akadályozták meg. Az euró kissé erősödött, miután olyan híresztelések terjedtek el, hogy a Bundesbank vásárolni kez­dett. Lapzártánkkor 1,0203 dol­lárt adtak a közös valutáért. Nem változott a forint pozíciója tegnap a bankközi de­vizapiacon. A magyar fizető­­eszköz végig az intervenciós sáv erősebb szélénél tartózko­dott. A forintpiacon éreztette hatását a jegybank előző napi kamatcsökkentése, az over­­night kamatok 0,25-0,357 szá­zalékponttal mérséklődtek. Szintén a kamatszint csökkené­sét segítette az egyhetes betéti konstrukcióból kiáramló több­letlikviditás. Az overnight ügy­leteket 14,5—14,625 százalé­kos sávban kötötték. A tomnext kötések átlagos kamata 14,625 százalék volt. Csúszik az MMTS II. Az eredeti tervekkel szemben nem jövő év elején, hanem csak 2000 szeptemberében helyezik üzembe a Budapesti Értéktőzs­dén az elektronikus kereskedési rendszer második fázisát, az MMTS II-t. A BÉT azért, hogy a tervezett módosulások azért ne késlekedjenek, 2000 január­jára az MMTS I-et alkalmassá teszi az egyszerűbb elektroni­kus opciós távkereskedésre. (Cikkünk a 11. oldalon) Erősít a Shell A Shell-csoport Európában elsőként Magyarországon dob­ja piacra a V-Power elnevezé­sű új üzemanyagot. A nafta használóinak a motor teljesít­ményének és élettartamának növekedését ígéri a cég. A má­tól kapható újdonság literje 197,90 forintba kerül. Az ár a Világgazdaság értesülése sze­rint hamarosan változik, hiszen a Mal Rt. várhatóan a hét végén emeli az üzemanyagok árát. (Részletek a 8. oldalon) Ötmilliárdot hozott a Clarion Nagykátán avatták tegnap a japán Clarion-csoport legmo­ dernebb autó-audiókészü­­lékeket előállító gyárát. A cég a világ 10 országában összesen 24 üzemet működtet, a Pest megyei településen összesen 5,2 milliárd forintot ruház­tak be. Nagykátán a tervek sze­rint évente egymillió darab ké­szül majd. (Beszámoló a 9. ol­dalon) M­egtorpant a hoza­mok látványos esése a másod­lagos állampapírpiacon. Teg­nap az éven belüli lejáratok ho­zama gyakorlatilag nem válto­zott, a korábban leginkább drá­guló 2-3 éves papírok hozama emelkedett. A hozamok stagná­­­­lása a jegybanki kamatcsökken­tést követően azt jelzi, hogy a 25-50 bázispontos csökkentés már előzőleg beépült a hoza­mokba, így a központi bank lé­pése nem érintette váratlanul a befektetőket. Ma két- és ötéves fix kamatozású államkötvé­nyek aukcióját tartja az Állam­­adósság Kezelő Központ.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék