Világgazdaság, 2000. szeptember (32. évfolyam, 170/7934-190/7954. szám)

2000-09-20 / 183. (7947.) szám

9­00183 NAGY-BRITANNIA A KORMÁNYFŐ AZ EU REFORMJÁRÓL VAGYONKEZELÉSI TÖRVÉNY EGYSÉGES KERETBEN PÁRTINGATLANOK KÖLTÖZNEK A SZOCIALISTÁK EGY HÉTEN NORVÉGIA______ ÖSSZTŰZ A VÍZI ERŐMŰVEKRE TŐZSDÉKE AZ EURONEXT AJÁNLKOZIK LONDONBAN ! Megegyezhet a BorsodChem és a Mol, veszíthet a Gazprom Harc a TVK irányításáért A Mol várhatóan megállapodik a BorsodChemmel a vegyipari cég kezében lévő 29,9 százalé­kos TVK-pakett megvásárlásáról. A három részvény tőzsdei kereskedését tegnap felfüggesz­tették, de hivatalos bejelentésre lapzártánkig nem került sor. A BorsodChem legnagyobb tu­lajdonosa, a Gazprom érdekeltségi körébe tartozó Milford Holdings közleményben tiltako­zott a TVK-részvények eladása ellen. A kibocsátók kérésére tegnap felfüggesztették a Mol, a Tiszai Vegyi Kombinát és a Borsod­Chem részvényeinek a kereske­dését a Budapesti Értéktőzsdén. A társaságok ezt azzal indokol­ták, hogy olyan bejelentésre ké­szülnek, melynek jelentős hatása lehet az árfolyamokra. A felfüg­gesztés három napra szól, de ko­rábbi bejelentés esetén a keres­kedés már előbb újraindulhat. A három társaságnál tegnap elzárkóztak attól, hogy az ügy­ben bármiféle részletet közölje­nek. Lapzártánkra azonban már valószínűnek látszott, hogy a Mól bejelenti: megvásárolja a BorsodChem kezében lévő 29,9 százalékos T­VK-pakettet. Ezzel a Mól részesedése a T­VK-ban 50 százalék fölé emelkedne. A Mal és a BorsodChem kö­zött folyó tárgyalások tényét lát­szik igazolni, hogy a Borsod­­Chemben 24,6 százalékos része­sedéssel rendelkező, Írország­ban bejegyzett Milford Holdings tegnap közleményt adott ki. A társaság — mely első ízben is­merte el, hogy az orosz gázóri­ás, a Gazprom érdekeltségi kö­rébe tartozik — kifogásolta, hogy a BorsodChem vezetése tárgyalásokat kezdett a Mollal a TVK-pakett “áron aluli” eladá­sáról. A Gazprom-csoporthoz tartozó Általános Értékforgalmi Bank elnök-vezérigazgatója, Megdet Rahimkulov nevével fémjelzett közlemény leszögez­te, hogy a Milford Holdings még korábban rendkívüli közgyűlés összehívását kérte a Borsod­­Chemnél, s a menedzsmentet felszólította arra, hogy addig tar­tózkodjon a vállalat eszközeinek értékesítésétől. (Folytatás a 9. oldalon) II. JÁNOS PÁL FOGADJA MÁDLT ÉS ORBÁNT. Mádl Ferenc köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Rómába utazik. A háromnapos látogatás keretében a két közjo­gi méltóságot a Vatikánban magánkihallgatáson fogadja II. János Pál pápa. Az államfő tárgyal Carlo Azeglio Ciampi olasz elnökkel is. Mádl Ferenc és Orbán Viktor jelen lesz azon a vatikáni millenniumi hangversenyen, amelyet magyar zené­szek és énekesek adnak a katolikus egyházfő tiszteletére. MEGSZAKADTAK AZ IZRAELI—PALESZTIN TÁRGYA­LÁSOK. Ehud B­arak izraeli miniszterelnök várat­lanul határozatlan időre felfüggesztette az izrae­li—palesztin békeegyeztetéseket, azzal indokolva döntését, hogy Jasszer Arafat palesztin elnök meg­keményítette álláspontját a még rendezetlen kér­désekben. A palesztin fél Jeruzsálem jövőbeli stá­tusa ügyében mutatkozik elfogadhatatlanul rugal­matlannak. Szaeb Erakat, a palesztin tárgyalóküldöttség veze­tője “nagyon balszerencsésnek” nevezte Barak döntését. ELHALASZTOTTÁK A SZLOVÁK ALKOTMÁNYMÓDO­SÍTÁST. A szlovák parlament úgy döntött, hogy elhalasztja az alkotmány módosítását, amire többek között az európai uniós csatlakozásra való felkészülés keretében is szükség lenne. A kormánypártok a halasztást azzal indokolták, hogy Rudolf Schuster államfő november 11 -ére kiírta az ellenzék kezdemé­nyezte referendumot, ami új helyzetet teremtett, és nem lenne jó, ha a módosítást az addig hátralévő rövid idő alatt hajtanák végre. KOSZOVÓI ALBÁN BOJKOTT: A koszovói lakosság többsé­gét kitevő albánok semmilyen formában sem vesznek részt a vasárnap esedékes jugoszláviai választásokon — derült ki a szerbiai tartomány három fő pártja vezetőjének — a mérsékelt Ibrahim Rugovának, Hashim Thaqinak, a hivatalosan leszerelt albán gerillák politikai vezetőjének és a hozzá közel álló radikális Rexhep Qosjának — a nyilatkozataiból. E pártok az október 28-ra kiírt helyhatósági választásra készülnek. nem változik !] jóvul romlik Magyarország gazdasági kilátásai (2000. január-szeptember)* 2000. /. II. III. IV. V VL ML Vili. IX. hó Lendületesebb növekedés, nagyobb egyensúlytalanság Kockázatoktól tart az IMF A kockázatok hangsúlyozása ellenére javított előrejelzésén a Nemzetközi Valutaalap (IMF) világgazdasági kilátásokat értékelő jelentése, amely ezúttal kiemelten foglalkozik a rendszer­­váltó gazdaságok helyzetével. Jövőre 4,2 százalékkal bővülhet a világ összesített GDP-je, szem­ben az áprilisi 3,9 százalékos jóslattal. Michael Mussa, a szervezet vezető közgazdásza sze­rint azonban a magas olajár miatt 0,5 százalékponttal lefelé módosulhat ez a prognózis. A rendszerváltás előtt tisztel­gő jövő heti prágai IMF-közgyű­­lés elé időzített kiadvány szer­zői 0,5 százalékponttal, 4,7 szá­zalékra javították az idei világ­­gazdasági növekedésre adott ta­vaszi előrejelzésüket. Az eurózóna 3,5 százalékos növe­kedésével jövőre megelőzheti a 3,2 százalékos ütemre lassító Egyesült Államokat. A szintén kedvező kilátású át­alakuló gazdaságok több tekin­tetben felzárkóztak az EU-hoz. Az IMF ezért hasznosnak tarta­ná a pontos csatlakozási menet­rend meghatározását, hogy a re­formok lendületben maradjanak. A jelenlegi olajárak 200 mil­liárd dollárral növelhetik meg a világ éves energiaszámláját — nyilatkozta Mussa. A tartósan 30 dolláros árszint a világgazdaság növekedését 0,5 százalékpont­nál is jobban visszavetheti. Az euró tartós gyengélkedése is az egész világgazdaságot veszé­lyeztető tényező. Az árfolyam jövőbeli hirtelen erősödése költ­ségessé teheti az erőforrások ki­vonását a nemzetközi kereske­delembe kerülő áruk termelésé­ből, ahogy az export versenyké­pessége ugrásszerűen csökken. (Folytatás a 2. oldalon) Növekedési elérésel­ét(%)| USA Eurózóna Japán EU-tagjelöltek Magyarország VILÁGGAZDASÁG-GRAFIKA Forrás: IMF Az FVM munkaszervezete külföldiekkel lendítené fel az agráriumot Holland telepesek jönnek? Holland gazdálkodókat telepítenének Magyarországra — derül ki abból az igen részletes tervezetből, amelyet a földművelésügyi tárca munkaszervezete, az Agrárinnovációs Kht. készíttetett. A dokumentum részletesen foglalkozik azzal is, hogy a hollandok hogyan jut­hatnak magyarországi termőföldhöz és agrártámogatásokhoz. BOROS KRISZTINA “Számos érv szól a nyugat­európai (holland) gazdák ma­gyarországi letelepedésének tá­mogatása mellett” — áll abban a lapunk birtokába került terve­zetben, amit az Agrár Európa Tanácsadó Iroda készített az Agrárinnovációs Vidék- és Te­rületfejlesztési Kht. kezdemé­nyezésére. A tanulmány elisme­ri, hogy politikai ellenállás vár­ható. Ezért azt javasolja, hogy mivel az ügy az FVM hatáskö­rébe tartozik, először a kisgaz­dapárton belül biztosítsák a tel­jes körű támogatást. A kht. az ag­rártárca 100 százalékos tulajdo­na, annak munkaszervezete, s Szabadi Béla államtitkár irányí­tása alatt áll. A projekt részletesen kitér arra, hogyan szerezhetnek föld­­tulajdont az ide betelepülő kül­földiek. Eszerint háromévi ma­gyarországi tartózkodás után bevándorlási engedélyhez jut­hatnak, akkor pedig már a ma­gyar állampolgárokkal azonos jogok illetik meg őket a termő­földvásárlásban. (Folytatás a 3. oldalon) Párizs és Brüsszel közös ígéretei Budapestnek Gyorsulhat az EU-csatlakozás A csatlakozási tárgyalások gyorsítását ígérte tegnap az EU soros elnöki tisztét betöltő Fran­­ciaország külügyminisztere magyar kollégájának. Hubert Védrine állásfoglalása akár for­dulat lehetőségére is utalhat az utóbbi hónapokban inkább lassulni látszó csatlakozási fo­lyamatban. URKUTI GYÖRGY Franciaország és az Európai Bizottság közös célja, hogy a magyar EU-csatlakozási tár­gyalások üteme gyorsuljon — mondta Hubert Védrine francia külügyminiszter és Günter Verheugen bővítési főbiztos a társulási tanács soros ülése al­kalmából Brüsszelben lévő Martonyi Jánosnak. Magyaror­szág már régóta sürgeti a tár­gyalási ütem gyorsítását, az EU azonban mindeddig csak arra tett ígéretet, hogy megőrzi a je­lenlegi tempót. Ez szerepelt a legutóbbi uni­ós csúcstalálkozó záródoku­mentumában is, s akkor éppen Franciaország akarta, hogy az akkori elnök Portugália által ja­vasolt “gyorsítás” szó helyett a “fenntartás” szó kerüljön a szö­vegbe. Elemzők szerint éppen ezért a mostani francia ígéret óriási jelentőségű, és akár fordulat le­hetőségére is utalhat az utóbbi hónapokban inkább lassulni látszó csatlakozási folyamat­ban. (Folytatás a 2. oldalon) Panaszkodó nyugat-európai szállítmányozók Keleti zászlók alatt „hajóznak” A nyugat-európai fuvarozócégeket aggasztja, hogy kelet-európai vetélytársaik — a kisebb tb- és bérterhek miatt — egyre erősebb versenyt támasztanak számukra. A Hungarocami­­on szerint ezt ellensúlyozza viszont a túl hosszú állásidő és a többletmunka a határon. A EU- csatlakozás ugyancsak “előnyvesztés” a magyaroknak. VG-ÖSSZEFOGLALÓ A német fuvarvállalók sze­rint a flotta jó része idegen zász­lók alatt fog “hajózni”, ha az il­letékesek nem hoznak a terhei­ket enyhítő intézkedéseket — írja a Handelsblatt. A főként kis- és középvállalkozók tb-ter­­hei ugyanis hozzávetőleg a tíz­szeresét teszik ki a kelet-euró­pai vállalkozókénak, s jóval magasabbak a bérköltségek is. Szokolics Attila, a Hungaro­­camion fuvarozási részlegének igazgatój­a érdeklődésünkre el­mondta: igaz, hogy a kelet-eu­rópai sofőrbérek nem érik el a nyugat-európaiak felét sem, ám a keletieknek olyan veszteség­idejük és többletmunkájuk is keletkezik a határokon, ami a nyugatiakat nem terheli. Az sem ritka továbbá, hogy a nyu­gati szállítmányozók olcsóbb, kelet-európai gépkocsivezetőt alkalmaznak, nemritkán feke­tén. Természetes védekezési reakciójuk másik oldalát, a Ke­let-Európában alapított fuvar­cégek megjelenését is tapasz­talja a Hungarocamion. (Folytatás a 6. oldalon) EU-pénzek forognak kockán A földművelésügyi tárca nem a kijelölt célokra használta fel a nemzeti agrár-környezetvé­delmi program végrehajtására tavaly szánt 6,5 milliárd forin­tot — tájékoztatta Illés Zoltán a Világgazdaságot. Az elmara­dásokat mielőbb pótolni kell. (Cikkünk az 5. oldalon) Wachsler után Perenyei Még a héten lehet közigazga­tási államtitkára a Honvédelmi Minisztériumnak Perenyei Ta­más személyében. Informáci­ónk szerint Szabó János minisz­ter tegnap aláírta a kormányfő­nek írott felterjesztő okiratot. (Cikkünk az 5. oldalon) Tovább tárgyalnak a fuvarozókkal Jóváhagyta tegnapi ülésén a kormány az üzemanyagok jöve­­déki adójának befagyasztásáról szóló megállapodást. Folynak még a tárgyalások a fuvarozók további megsegítéséről. (Cik­künk a 3. oldalon) Újabb eurómélypont Tegnap este ismét történelmi mélypontra esett az euró árfo­lyama a devizapiacokon, miután a befektetők körében tovatűnt a várakozás az Európai Közpon­ti Bank intervenciójával kapcso­latban. Magyar idő szerint fél hétkor az euró dollárárfolyama 84,8 cent volt. (VG) Válságértekezlet a lakástakarékoknál Megdupláznák a lakás-taka­rékpénztárak minimális alaptő­kéjét a szféráról szóló törvény ez évben várható módosítása során. Az eddigi 30-ról várhatóan 20 százalékra csökken az állami tá­mogatás mértéke. A pénztárak a hét végén egyeztetnek a kialaku­ló válsághelyzetről. (Részletek a 11. oldalon)

Next