Világgazdaság, 2002. szeptember (34. évfolyam, 168/8429-188/8449. szám)

2002-09-30 / 188. (8449.) szám

12 VILÁGGAZDASÁG HÉTRŐL HÉTRE 2002. szeptember 30., hétfő MAKROGAZDASÁG Fontos adatok előtt Makrogazdasági adatok szem­pontjából szegényes héten va­gyunk túl. Hétfőn a monetáris tanács a várakozásoknak megfe­lelően helybenhagyta a kamat­szintet, és ennek csupán annyi a jelentősége, hogy a jegybank döntése egyben jelzés is: nem osztja Medgyessy Péter szemé­lyes véleményként kifejtett állás­pontját a kamatcsökkentésről. A június-augusztusi időszak­ban 5,9 százalékos volt a mun­kanélküliség Magyarországon, ugyanakkora, mint május-júni­usban. A ráta 0,3 százalékpont­tal nőtt az előző év azonos idő­szakához képest. Ez a növeke­dés gyakorlatilag egyéves stag­nálás után éppen május-június­ban ugrott meg. A bővülés akkor igen jelentősnek számított, hi­szen csupán egy új hónap adata került be a háromhavi átlagként összeálló mutatóba. Éppen ezért az sem elképzelhetetlen, hogy a Központi Statisztikai Hivatal mintavételes eljárása ezúttal té­vedett. Ebben az esetben viszont arra kell számítani, hogy amikor a júliusi adat kiesik a háromhavi rátából (vagyis az augusztus­szeptemberi mutató nyilvános­ságra kerülésekor), jelentős csökkenést tapasztalunk majd a munkanélküliségi rátában. A mintavételi eljárás szokásos bi­zonytalanságánál nagyobb téve­désre utal az is, hogy augusztus­ban feltehetően nem a júliusihoz hasonló magas, hanem annál jó­val alacsonyabb érték kerülhe­tett be az átlagba, különben az állástalansági ráta tovább emel­kedett volna. A mutató egyéb­ként így is alacsonyabb, mint az Európai Unióban, ott a munka­­nélküliség átlagosan 7,5 száza­lék volt a nyár közepén. Sokkal érdekesebbnek ígérke­zik az előttünk álló hét, hiszen több fontos adat is napvilágot lát. A KSH holnap közli a részle­tes második negyedéves GDP- számokat. A termelői és felhasz­nálási oldal alakulása azért is ér­dekes, mert a többi statisztikai adatból látványos lakossági köl­tekezésre lehetett következtetni, ezért a 3,1 százalékos nyers adat csalódást okozott. Elképzelhető, hogy újra a készletleépülés oldja fel az alacsony növekedési ütem és a magas belföldi felhasználás közötti ellentmondást. Szerdán az államháztartás szeptemberi folyamatairól szá­mol be a Pénzügyminisztérium. Rögtön a következő napon jelen­teti meg a Magyar Nemzeti Bank az augusztusi fizetési mérleg számait. Az idegenforgalom gyengélkedését és az áruimport magas dinamikáját tapasztalva elképzelhető, hogy öt év után először az idén nem zár többlet­tel a hagyományosan legkedve­zőbb hónap. Mivel a piacok újabban különösen figyelnek az ikerdeficit veszélyére, a két adat egyirányú mozgása befolyásol­hatja a forint árfolyamát. Igaz, az elmúlt hetek eseményei után úgy tűnik, a befektetőket jövő év elejéig nem befolyásolják a hazai makroadatok. (MI) HETI VÁRHATÓ GAZDASÁGI JELENTÉSEK Forrás: KSH, MNB, Bloomberg 2002. szeptember 30. Ipari termelői árak 2002. október 1. GDP-növekedés (2. negyedév) 2002. október 2. Költségvetési hiány (I-IX. hó) Kiskereskedelmi forgalom (EU, augusztus) Üzleti és lakossági bizalmi indexek (EU, szepte­mber) 2002. október 3. Fizetési mérleg (augusztus) 2002. október 4. Munkanélküliség (USA, szeptember) NEMZETKÖZI POLITIKA Bizonyítékok Irak ellen A brit kormány adu ásznak tekin­tett 50 oldalas jelentést terjesztett az alsóház elé az elmúlt héten, amely azt lett volna hivatott bizo­nyítani, hogy Irak nemcsak ren­delkezik tömegpusztító fegyve­rekkel, hanem folyamatosan tö­kéletesíti is azokat, sőt, a szom­szédságát fenyegető 650 kilomé­teres rakétáján kívül már 1200 ki­lométer hatótávolságú hordozó­­eszközt is fejleszt. Hasonlónak mondott adatokat juttatott az USA a NATO-partnerek birtoká­ba, és azt is közölte, bizonyítékai vannak arra, hogy kapcsolat állt és áll fenn az Al-Kaida terrorszer­vezet és Bagdad között. E bizo­nyítékok szépséghibája az, hogy egyelőre csak bemondásként lé­teznek, meggyőző erejük ennél­fogva gyenge. A NATO-szövetsé­­gesek közül az iraki hadjáratot leghevesebben ellenző Németor­szág kancellárja - most már túl a megnyert parlamenti választá­son, tehát nem kortesfogásként - ki is mondta: számára ezek a bi­zonyítékok nem bizonyítékok. Hasonlóan vélekedhet leg­alább kettő a Biztonsági Tanács (BT) öt állandó tagja közül: Oroszország és Kína - igaz, nyil­vánosan egyik sem adott hangot kételyének. De ők is kellenek ah­hoz (és nyilván megkérik az árát), hogy a BT olyan határoza­tot hozzon, amely felhatalmazza az Egyesült Államokat a hadmű­veletekre. Ennek első lépéseként felszólítanák Irakot a fegyverzet­­ellenőrök visszafogadására, s ha ez nem következik be, vagy ismét macska-egér játékot játszatnak velük, akkor kerülhetne sor az ominózus cselekvésre. George Bush elnök mindenesetre már hi­vatalos amerikai doktrínaként tárta az ENSZ közgyűlése elé a preventív csapás stratégiáját, s nem akadt mértékadó hatalom, amely kifogásolta volna ezt. Hát­ravan azonban még az amerikai szenátus felhatalmazása is. Ez utóbbi szövegezése iránymutató lehet arra, hogy végül is Washing­ton mit engedhet majd meg ma­gának. Nem utolsósorban az el­lenőrök ügye is lakmuszpapírnak ígérkezhet, hiszen visszatérésük a csapás perspektívájából akár tússzá is avathatja őket. (SzH) KÖZELKÉP Vezethetett már F-16-ost is Válságban is építkezni. Kell en­nél jobb feladat egy szakem­bernek, aki itthon működő nyu­gati tulajdonú vállalat élén áll? Aligha. Szomora Sándor né­hány napja hivatalosan is fel­avathatta a Lufthansa Technik új ferihegyi bázisát. A cég regi­onális hatókörűvé válhat, és ez a társtulajdonos Malévnek is sokat hozhat a konyhára. MESTER NÁNDOR Egy repülés közeli cégnél egyál­talán nem meglepő, hogy a ve­zetők előélete is ehhez az ága­zathoz kötődik. Szomora Sán­dor egy olyan társaságnál lehe­tett marketingfőnök, amely már a rendszerváltás utáni néhány évben nyugati piacra dolgozha­tott, s ennélfogva sokkal jobban megedződött, mint mások. Nyil­ván ez a háttér segített a pénz­ügyi sikerekben is, amikor a tel­jesen a Malév tulajdonába került Aeroplex cég egészét kellett irá­nyítani. Volt olyan év, amikor egymilliárd forintos forgalmat ér­tek el, főleg olaszországi megren­delések nyomán. Vélhetően erre figyelt fel a Lufthansa Technik, készülődve közép-európai bázi­sának létrehozására. Nem érzi alárendeltnek ma­gát, a helyettesség fontos beosz­tás, ami természetes egy 85 szá­zalékban külföldi tulajdonú tár­saságnál. Az ilyen vegyes válla­latoknál azonban meghatározó a helyi vezető, a szálláscsináló, aki megteremti a hátteret a hosz­­szú távú működéshez. Erről is beszélgettek, amikor először le­ültek egy sör mellett ír szárma­zású főnökével. Szerencsésnek mondja ma­gát, hiszen az elmúlt években „építkezhetett”, miközben a légi közlekedésben működő cégek túlnyomó többsége a megszorí­tó intézkedések miatt az elbo­csátásokkal vagy a tervek elha­lasztásával foglalkozott. Egy jobbára fiatalokból álló csapatot kellett létrehozni. Ezt természe­tesen folyamatosan motiválni kell - nem anyagi természetű dolgokkal is. Például azzal, hogy hadat üzen a hivatalosság­nak, a feszességnek és a bezárt­ságnak. Aki akar, a szünet ide­jén kimehet az épületből és le­­heveredhet a fűre. Irodák ugyan vannak, de mind üvegfalú, a sal­­langmentesség a főnökök köz­vetlen környezetére is jellemző. Másrészt ugyan valóban a cég­építés korszaka a mostani, fölös­legesen költekezni azonban nem lehet, a német anyacég minden fillérre odafigyel. Lemezlakatos máshol is lehet valaki, akár több pénzért is, de ha megvan a repülésvénája, ne menjen tovább - mondja, utalva arra, hogy miért érdemes a Luft­hansánál dolgozni. Hozzáfűzi még, hogy a munkanélküliség­gel is megterhelt mai Magyaror­szágon igencsak vonzó lehet egy olyan cég, amelyiknek 8-10 évre előre megvannak a megrendelé­sei, és biztos távlatot képes felkí­nálni a belépő szakembernek. Ha jellemeznie kellene magát, csak másodszor említené a két diplomáját és a nyelvtudását. El­sőként arra térne ki, hogy mástól mit tanult az évek során. Itt a lockheedes korszakra gondol először. Frank Duwer fölkarolta és elvitte mindenfelé a világon, egyebek között a Boeinghez is, ahol olyan műszaki berendezé­seket is megmutatott, amik ak­koriban a hírhedt COCOM-listán voltak. A Lockheed, persze, már akkor is egy globális cég volt. A soknemzetiségű, állandóan vál­tozó környezetben végzett mun­ka­erős beleérző képességet és végtelen rugalmasságot feltétele­zett. Előbbit kevésbé, utóbbit vi­szont annál inkább át lehetett venni. A Malévnél volt, akitől diplomáciát, mástól pedig mű­szaki vezetési tapasztalatokat le­hetett ellesni, ez is jól jön a veze­tői munkában. Többször nekivágott már az igazi vezetésnek is, ott fönn a magasban. Ebben közeli barátja, a világbajnok Bessenyei Péter is segítette, de mindeddig nem szerezte meg a szakszolgálati engedélyt, egyedül tehát nem re­pülhet. Mint mondja, még ta­­noncnak sem hívná magát, és egyébként is többet ért hozzá annál, hogy amatőr legyen. A szimulátort persze kipróbálta, még F-16-ossal is repült. EURÓPAI UNIÓ Előny a bankoknál A bankok és a brókercégek je­lentős sikerként könyvelhetik el, hogy az Európai Bizottság­nak a részvénykereskedelem újraszabályozására vonatkozó, most készülő előterjesztése - a kiszivárgott részletek alapján - messzemenően figyelembe ve­szi az iparág érdekeit. Brüsszel ugyanis azt tervezi, hogy meg­szünteti az egyes tagországok­ban érvényben lévő „koncent­rációs szabályt”, miszerint va­lamennyi részvényvásárlási és -eladási megbízást a tőzsdéken keresztül kell továbbítani. Sem­mi szükség arra, hogy a profit­­orientált börzéket efféle mono­poljogokkal védjék, az ügyfele­ket pedig megfosszák a keres­kedők közötti versennyel járó előnyöktől - hangzott a bizott­ság által elfogadott kereskedői érvelés. Ha a novemberre ígért végleges előterjesztés tényleg ezt a változatot fogja tartalmaz­ni, és azt a tagországok és az Európai Parlament is elfogadja, akkor a bankok és a brókercé­gek jelentős piaci expanzió elé nézhetnek. A holland részvé­nyek forgalmazását például nagyrészt házon belül megold­hatják majd olyan nagy pénzin­tézetek, mint az ABN Amro. Brüsszel abban is a kereskedők álláspontját látszik elfogadni, hogy nem vezetne be szigorú előzetes ellenőrzést a házon be­lüli részvényforgalomra. Ezt a tőzsdék javasolták, ám az EU ja­vaslattevő szerve úgy látja: egy ilyen rendszer kiépítése túlsá­gosan drága és bonyolult lenne. A részvénykereskedelem új­raszabályozása ugyanúgy az egységes belső pénzpiac megte­remtésére irányuló uniós ter­vek része, mint a megtakarítá­sok egységes adóztatására, aminek megvalósítási esélyeire éppen a héten mért súlyos csa­pást az Egyesült Államok illeté­keseinek elutasító nyilatkozata. Az EU-tagállamok ugyanis ko­rábban azzal a feltétellel vetet­ték alá magukat a kölcsönös adatszolgáltatás kötelezettségé­nek, hogy Brüsszel a legfonto­sabb külső pénzügyi központo­kat is együttműködésre bírja e kérdésben. (TG) VILÁGGAZDASÁG ÜZLETI NAPILAP • Főszerkesztő: Bánki András Kiadó: ZÖLD ÚJSÁG Rt. Elnök-vezérigazgató: dr. Lovas Dániel www.vg.hu Felelős szerkesztő: Boronkay Tamás ■ Főszerkesztő-helyettesek: Gaál Csaba, Kamasz Melinda ■ Vezető tervezőszerkesztő: Fábián Katalin ■ Lapigazgató: Blasits György ■ Médiaigazgató: Baráth Maya ■ Szerkesztőség és kiadó: 1016 Budapest I., Naphegy tér 8. Postacím: 1537 Bp. Pf. 331. Telefon: 375-6722 (MTI), fax: 375-4191. Hirdetések felvétele: Budapest I., Naphegy tér 8. Telefon/fax: 202-4199; telefon: 375-6722/1145, 2003 ELŐFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ/MEGRENDELÉS: Terjesztési osztály Tel.: 212 3857 ■ Axel Springer-Budapest Kiadói Kft. Ügyfélszolgálat Tel.: 488-5588 (munkanapokon 8-20 óra között), fax: 488-5580, postacím: 1525 Bp., Pf. 1100 Előfizetési díj: 1 évre 52 080, fél évre 26 040, negyedévre 13 020 Ft ■ Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Üzleti és Logisztikai Központ (ÜLK). Előfizethető a hírlapkézbesítőknél, Budapesten az LHI ügyfél­­szolgálati irodáinál, vidéken a postahivatalokban ■ Terjeszti a Hírker Rt. és­ a regionális rt.-k. ISSN­ 0042-6148 ■ Nyomdai előállítás: Szikra Lapnyomda Rt. Felelős vezető: Balogh Ádám vezérigazgató. Interneteim: www.szikralapnyomda.hu, e-mail: szikra.keringh@szikralapnyomda.hu ■ A VILÁGGAZDASÁG bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. Értesüléseket átvenni csak a VILÁGGAZDASÁG­ hivatkozva lehet. A lapban közölt táblázatok adatai tájékoztató jellegűek, amelyekért felelősséget nem vállalunk. BELPOLITIKA A Mécs-bizottság vége Újabb vizsgálóbizottság fejezte be eredmény nélkül munkáját a múlt héten: a Mécs Imre vezette, a rendszerváltás óta kormányza­ti tisztséget betöltő személyek állambiztonsági múltját vizsgáló bizottság működése közben igen, tevékenysége befejeztével azonban nem hozott nyilvános­ságra neveket. Az „eredményte­lenség” abban az értelemben nem meglepő, hogy Szili Katalin házelnök szavaival élve az Or­szággyűlés tekintélyét erősítő vizsgálóbizottságok sora kizáró­lag politikai célokat szolgált az elmúlt években. Úgy tűnik, mindkét oldal az ilyen grémiu­mok létrehozását tartja a legal­kalmasabbnak arra, hogy egy­­egy fontosnak vélt ügyet a saját szája íze szerint meghatározott módon és ideig napirenden tart­son. A Mécs-bizottság politikai feladatát ellátta, a koalíció nyil­vánvaló célját megvalósította, az ügynökügyet nem lehet az ön­­kormányzati választás előtti kampányban aduként használni az ellenzéki oldalon. A D-209-es akta megkopott, a múlt felhány­torgatása emberáldozatot - Bo­ros Imre személyében - csak a jobboldalon követelt. A bizott­ság kormánypárti tagjainak fél­­hivatalos tízes listájáról aligha­nem le is lehetne húzni néhány nevet, és - figyelemmel Markó György, a Történeti Hivatal igaz­gatójának gondolataira - oda is lehetne írni néhányat. A Mécs­bizottság így hosszabb távon is alighanem jelentős károkat oko­zott, ezután aligha várhatja bár­ki, hogy bármilyen, a múlt tisz­tázását szolgálónak mondott lé­pést objektívnek tartson valaki. Nevek, listák repkednek majd to­vábbra is, és ahogy eddig, a vá­lasztópolgár politikai szimpátiá­ja alapján annyit és annak hisz el, amennyit és amit akar. A szivárgásnál maradva, kide­rült, hogy „eresztett” Friderikusz Sándor üzenetrögzítője is. A tv­­elnöki tisztség egyik pályázója elkönyvelhet egy támogató tele­font Lendvai Ildikó MSZP-s frak­cióvezetőtől és egy tetszést nyil­vánító SMS-t Várhegyi Attila fideszes pártigazgatótól. A do­lognak alighanem nagyobb volt a füstje, mint a lángja: senki sem gondolhatja, hogy a pártok kura­tóriumi delegáltjai önállóan dön­tenek, akkor pedig miért lenne olyan nagy baj, ha pártok nyilvá­nosan is vállalnák véleményüket a színjáték helyett. Arról pedig már kár is beszélni, hogy a pá­lyázók közül alig néhány sze­mély számított esélyesnek, ebbe a körbe pedig Friderikusz is be­letartozott. (DG) Mécs Imre NÉVJEGY Szomora Sándor » 1958-ban született, Szerepen »1982: diploma a Kijevi Repülőmérnöki Egyetemen »1987: közlekedésmérnöki diploma a Budapesti Műszaki Egyetemen­­»1982-91: mérnök, majd részlegvezető a Malévnál »1991-92: kereskedelmi igazgató a VARIP Rt.-nél »1992-98: marketing igazgató, majd ügyvezető igazgató az Aeroplex Kft.-nél 1999-től ügyvezető igazgatóhelyettes a Lufthansa Technik Budapest Kft.-nél

Next