Világgazdaság, 2003. július (35. évfolyam, 126/8635-148/8657. szám)

2003-07-07 / 130. (8639.) szám

12 VILÁGGAZDASÁG HÉTRŐL HÉTRE2003. július 7., hétfő MAKROGAZDASÁG KÖZELKÉP Lassulás, egyensúlyromlás Valamelyest mérséklődött a fo­rint árfolyamának ingadozása a múlt héten, még a kedvezőtlen makroadatok is csupán ideigle­nesen gyengítették a hazai valu­ta kurzusát. A hét elején a fize­tési mérleg adatai okoztak „vár­ható meglepetést”. A folyó fize­tési mérleg hiányának csökke­nését hozta ugyanis az első ne­gyedéves adatok rend szerinti felülvizsgálata. Az első három hónap során 849 millió euróra rúgott a folyó hiány, ami ugyan csaknem 150 millió euróval ki­sebb, mint amit az előzetes szá­mok mutattak, de így is nyolc év óta messze a legmagasabb idő­arányos deficitnek számít. A ko­rábban közzétettnél alacso­nyabb hiány jellemzően annak köszönhető, hogy az áruexpor­ton - főként a később beérkező adatok miatt - a korábban be­csültnél nagyobb pozitív korrek­ciót kellett végrehajtani. A defi­cit finanszírozása teljes egészé­ben eladósodásból történt, ami rendkívül kedvezőtlen eladóso­dási tendenciára utal. Az első negyedévben jelentő­sen mérséklődött a magyar gaz­daság lendülete, az előző három hónaphoz képest 0,5 százalékos volt a GDP-bővülés. Az egy év során bekövetkezett teljesít­ménynövekedés 2,7 százalékos volt. Mindkét szám az elmúlt évek legalacsonyabb ütemű fej­lődését jelzi. A gazdaság húzó­ereje továbbra is a lakossági fo­gyasztás. A nemzetközi dekon­junktúra logikájának megfelelő­en a beruházási hajlandóság ala­csony, igaz, a feldolgozóiparban vannak jelei a felhalmozási tevé­kenység élénkülésének. Magyar­­ország belső felhasználásának dinamikája csaknem duplája a GDP-növekedésnek, ez magya­rázza az import-export olló 1,9 százalékpontos nyílását. A gaz­daság tehát továbbra is hosszabb távon fenntarthatatlan szerke­zetben növekszik, amelyet a költségvetési expanzió elhúzódó hatása és a magas bérdinamika magyaráz. Az eddigi legrosszabb egyen­leggel zárta a júniust az állam­­háztartás. Egyetlen hónap alatt 192,4 milliárdos hiányt termelt a büdzsé. A jövő évi költségvetés­ről szóló hírek viszont egyelőre fegyelmezett tervezést ígérnek. A gazdasági növekedést és az inflációt egyaránt óvatosan ter­vezi a PM, így a bevételi oldalon kevés, elméletben elkölthető többletjövedelem keletkezik. A bejelentést néhány szakértő úgy értelmezte, hogy megteremtő­dött a meglepetésinflációval való stabilizálás alapja, de a PM kate­gorikusan cáfolta ennek szándé­kát. (MI) HETI VÁRHATÓ GAZDASÁGI JELENTÉSEK 2003. július 7. A monetáris tanács ülése Ipari termelés (május, Nagy-Britannia) 2003. július 8. Ipari termelés (május, Magyarország, Németország) Munkanélküliség (május, Németország) 2008. július 9. Turizmus (május) 2003. július 10. Mezőgazdasági termelői árak (május) GDP-növekedés (1. negyedév, EU, 2. becslés) Fogyasztói árak (június, Németország) 2003. július 11. Fogyasztói árak (június, Magyarország) Külkereskedelmi mérleg (május) Ipari termelés (május, Japán, Franciaország) Fogyasztói árak (május, Franciaország) Forrás: KSH, Bloomberg NEMZETKÖZI POLITIKA A kibontakozás ígérete A kibontakozás ígéretét hozta az elmúlt hét az izraeli-palesztin viszonyban: az izraeli biztonsá­gi erők átadták a palesztinoknak a Gázai övezet és a ciszjordániai Betlehem ellenőrzési jogát, pa­lesztin terrorszervezetek tűz­szünetet hirdettek. Saron izraeli és Abbász palesztin kormányfő megállapodott négy bizottság (foglyok, kereskedelem, bizton­ság, propaganda) felállításában, és tegnap az izraeli kormány mintegy 300 bebörtönzött pa­lesztin szabadon bocsátásáról döntött. Rontja az összképet, hogy nem minden terrorszerve­zet csatlakozott az izraeliekkel kötendő békéhez, és voltak még szórványos összecsapások. Eu­­femisztikusan szólva, nem vilá­gos, milyen álláspontra helyez­kedik a háttérbe szorult Jasszer Arafat palesztin elnök - ennek még lehet súlyos szerepe. A hivatalos Izrael a palesztin tűzszüneti hajlandóságnak nem tulajdonít túl nagy fontosságot, már csak azért sem, mert a szer­vezeteket nem tekinti tárgyaló­­partnernek; ez a szerep az új kormánynak és vezetőjének, Mahmúd Abbásznak jut. Tőle Ariel Saron azt várja el, hogy le­szerelje a terroristákat. Ugyan­ezt szorgalmazza a békefolya­mat fővédnöke, az Egyesült Álla­mok is. Colin Powell külügymi­niszter több interjúban ismételte meg az elvárást, amely abból adódik, hogy „egy államban minden fegyvernek és minden erőszervezetnek a kormány el­lenőrzése alatt kell állnia”. Abbász ebbéli elszántságáról az amerikaiak tudhatnak vala­mit, amit mi még nem, mert fel­újították a Palesztin Hatóság köz­vetlen pénzügyi segélyezését. Az USAID-on keresztül 30 millió dollárt utaltak át a gázai és ciszjordániai úthálózat, vízveze­ték- és csatornarendszer felújítá­sára; közvetlen amerikai-palesz­tin tárgyalások kezdődtek a pa­lesztin biztonsági erő megterem­tésére és a folyamat anyagi előse­gítésére. Az USAID-tól a hatóság az idén összesen 124,5 millió dollárra számíthat, a menekült­ügy 89 milliót kap a külügytől az ENSZ-en keresztül. (SzH) Hozta a Széchenyi-kártyát Egy hónappal az ötmilliós Szé­­chenyi-kártya bevezetését meg­előzően, június 1-jétől vette át Krisán László a vállalkozók hi­tellehetőségeit bővítő kártya gyakorlati menedzselésére lét­rehozott KA-VOSZ Rt. vezér­­igazgatói tisztét. A véghajrá közben sem feledkezik meg ré­gen dédelgetett álmáról, a ke­reskedelmi cégeknek óriási se­gítséget nyújtó támogatott fak­toring konstrukcióról. MAGOS KATALIN Az új Széchenyi-kártya konstruk­ció július 1-jétől mindenképpen elindul - ígérte Krisán László, amikor június 1-jén a KA-VOSZ Rt. élére került. Ezt akkor keve­sen hitték el, ígéretét azonban betartotta: a múlt héten startolt az ötmilliós kártya. Az idei év sok új kihívást ho­zott a 38 éves Krisán László életé­ben. Januárban csatlakozott a Demján-csoporthoz, Demján Sándor kereskedelmi tanácsadó­jaként. Demján ifjúkora óta pél­daképe - mondja. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövet­sége (VOSZ) ügyvezető elnöki tisztét is betöltő „mestert” 15 éve ismeri, de közelebbi kapcsolatba csak tavaly, a VOSZ kapcsán ke­rült vele, amikor féléves előkészí­tés után a 2002 szeptemberében megalakult VOSZ kereskedelmi és szolgáltatószekciójának elnö­kévé választották. Június 1-jén izgalmas időszak közepette vette át a Magyar Ke­reskedelmi és Iparkamara, illetve a VOSZ közös „gyermekét”, a KA-VOSZ Rt. vezetését. Hiszen három-négy hét alatt kell átalakí­tani és bevezetni a piacra az öt­millió forintos Széchenyi-kártyát, megállapodni a nagyon sok sze­replős konstrukció minden tagjá­val a gazdasági minisztériumtól a részt vevő óriás bankokig, a 23 területi kamarától a Vállalkozók Országos Szövetségéig. A sok bi­zonytalanság ellenére az új konstrukció július 1-jétől elin­dult. Nem titkolja, hogy az elmúlt hetei rendkívül intenzív tárgya­lássorozatokkal teltek. Minde­nekelőtt meg kellett oldani a leg­főbb problémát, a biztosíték kér­dését. Hosszas tárgyalások után került ki a képből a korábban fel­merült ingatlanjelzálog biztosí­ték, mivel ellentétes lenne azzal a céllal, hogy a kis- és középvál­lalkozások olcsón és gyorsan jus­sanak hitelhez. Reményei szerint ősztől a kár­tya mintájára beindulhatna egy kamattámogatásos faktoring rendszer is, erre komplex tanul­mány készült. Okkal óriási az ér­deklődés a faktoring iránt - mondja -, hiszen a multikhoz be­szállító kis- és középvállalkozók a mostani gyakran 90 napos fize­tés helyett pár nap alatt jutnának pénzükhöz. A szféra likviditási helyzetét javító faktoring már ré­gi álma. Most talán ez is meg­valósul. NÉVJEGY Krisán László »1964. augusztus 20-án szüle­tett Budapesten »nős, 2 lány- és 1 fiúgyermek apja (15,10, 2 évesek) »1988: diploma a Külkereske­delmi Főiskolán »1988-1995: a Konsumex Kül­kereskedelmi Vállalat üzletkö­tője, majd vietnami irodaveze­tője »1995-2000: a Konsumex Kereskedelmi Rt. kereskedelmi igazgatója, majd ügyvezető igazgatója »2000-2002: az S&C Áruház­lánc Rt. (később Skála Divatház Rt.) ruházati beszerzési igazga­tója, majd beszerzési category management igazgatója »2003. június 1-jétől a KA-VOSZ Rt. vezérigazgatója EURÓPAI UNIÓ Tökéletes iskolapélda Silvio Berlusconi tökéletes isko­lapéldáját adta annak, hogyan nem szabad kezdeni egy EU- elnökséget. Pedig az elnökségi program strasbourgi bemutatá­sa előtt többen is figyelmeztet­ték, vigyázzon, az Európai Par­lament vele nem szimpatizáló frakciói közül többen is provo­kálni fogják. A Berlusconi terhére elköve­tett froclizás (ha a vélemény­­nyilvánítás szabadsága felől nézzük), bár sokaknak talán nem szimpatikus, kétségkívül jogos parlamentáris eszköz, az olasz kormányfő reakciója vi­szont annál kevésbé. A német nép nagy történelmi tragédiájá­ra utaló élcelődés még baráti társaságban is durva otromba­ságnak számít, soros EU-elnök­­séget betöltő ország kormány­fője a legnagyobb nyilvánosság előtt pláne nem engedhet meg magának ilyesmit. Még akkor sem, ha provokálták. Kérdés, mennyire vetíti rá ez az intermezzó árnyékát az egész olasz elnökségre. Mivel Berlusconi újabb általános megdöbbenést okozott azzal, hogy közölte, mégsem kér bo­csánatot, és nem is vonja vissza szavait, joggal feltételezhető, hogy az EU előtt álló súlyos problémáktól teljesen idegen és terméketlen ügy még jó darabig uralni fogja az uniós közbeszé­det. Elvéve a figyelmet az olasz elnökség olyan kezdeményezé­seitől, mint az uniós gazdaság kátyúba ragadt szekerének ki­mozdítására kiagyalt infra­strukturális megaprojektek fi­nanszírozása, vagy az illegális bevándorlás feltartóztatása. Félő, hogy ha az olasz kor­mányfő ebben a stílusban foly­tatja, akkor az egész EU meg­sínyli az értelmetlen szócsaták miatt megromló légkört. Mi­ként 1999-ben, az első néppár­ti-szabadságpárti osztrák kor­mány ellen kivetett diplomáciai embargót. Arról ugyanis senki­nek nem lehet kétsége, hogy az EU értékközösség jellegét, mi­ként akkor, most is demonstrál­ni kell. Még az ügyek folyama­tos vitelét előíró ésszerűség ro­vására is. (OGy) VILÁGGAZDASÁG ÜZLETI NAPILAP Főszerkesztő: Bánki András Kiadó: ZÖLD ÚJSÁG Rt. Elnök-vezérigazgató: dr. Lovas Dániel www.vg.hu Felelős szerkesztő: Boronkay Tamás ■ Főszerkesztő-helyettesek: Gaál Csaba, Kamasz Melinda ■ Vezető tervezőszerkesztő: Fábián Katalin ■ Lapigazgató: Blasits György ■ Értékesítési igazgató: Balass Tamás ■ Terjesztési vezető: Knapcsek Katalin ■ Szerkesztőség és kiadó: 1016 Budapest I., Naphegy tér 8. Postacím: 1537 Bp. Pf. 331. Telefon: 375-6722 (MTI), fax: 375-4191. Hirdetések felvétele: Budapest I., Naphegy tér 8. Telefon/fax: 202-4199; telefon: 375-6722/1145,2003. ELŐFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ/MEGRENDELÉS: Terjesztési osztály Tel.: 212-3857,375-6722/2009,2247 Fax: 318- 8287 ■ Előfizetési díj: 1 évre 57 120, fél évre 28 560, negyedévre 14 280 Ft, egy hónapra 4760 Ft ■ Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Üzleti és Logisztikai Központ. Előfizethető a hírlapkézbesítőknél, Budapesten az LHI ügyfélszolgálati irodáinál, vidéken a postahivatalokban ■ Terjeszti a Hírker Rt. és a regionális rt.-k. ISSN­ 0042-6148 ■ Nyomdai előállítás: Szikra Lapnyomda Rt. Felelős vezető: Matolcsy Miklós vezérigazgató. Interneteim: www.szikralap­­nyomda.hu, e-mail: szikra.keringh@szikralapnyomda.hu ■ A VILÁGGAZDASÁG bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. Értesüléseket átvenni csak a VILÁGGAZDASÁG­ra hivatkozva lehet. A lapban közölt táblázatok adatai tájékoztató jellegűek, amelyekért felelősséget nem vállalunk. t a KA-VOSZ Rt.-t a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Vállalkozók és Mun­káltatók Országos Szövetsége tavaly áprilisban alakította meg a Széchenyi-kártya működtetésére, 20 millió forint jegyzett tőkével »56 társirodában szolgálja ki ügyfeleit »több mint 3600 kártyabirtokos, akik hárommilliárd forint össze­gű hitelkeret felett rendelkez­nek, több mint 50 százalékos kihasználtsággal, közel 400 millió forint kártyaforgalom mellett ,a kormány a Széchenyi-kártya kamat- és garanciaterheit 5+1 százalék mértékben támogatja az egymilliós kártya esetén, öt­millió forintig pedig 3,5+1 szá­zalékot vállal át a kis- és közép­­vállalkozások terheiből BELPOLITIKA Meglepetések nélkül Elmaradtak az igazi meglepeté­sek az első, parlament nélküli héten a belpolitikában. Nem ho­zott váratlan fordulatot az ellen­zéki pártelnöki találkozó, és na­gyobb visszhang nélkül marad­tak az előre beharangozott „hi­das események”, a miniszterel­nök a szekszárdi hídavatáson el­mondott beszéde, illetve az elő­zetesen ismét a főváros esetleges megbénításának lehetőségét is lebegtető Erzsébet hídi, néhány száz fős demonstráció. Igazi meglepetésre persze nem is lehetett számítani. A Dá­vid Ibolya kezdeményezésére létrejött legmagasabb szintű Fi­­desz-MDF találkozón a pártelnö­kök elbeszéltek egymás mellett. Az egyetértést demonstrálandó bírálták a kormányt, aggodal­muknak adtak hangot a gazda­ság helyzete miatt, de egy tapod­tat sem közeledtek egymáshoz pártjaik viszonyának rendezését tekintve. A legsikamlósabb rész­leteket - a Hende- vagy a MTV- kuratóriumügyet - nyilatkozata­ik szerint napirendre sem vették, a két párt jövőjét tekintve pedig (Orbán - unió, Dávid - önálló­ság) sikerült ismét megállapíta­ni, hogy nem változtak az állás­pontok. A kormányfői bejelentés a gazdaságot érintően aligha üt­hette meg az ingerküszöböt, bár már szivárognak a hírek az eset­leges társasági adócsökkentés­ről, az iparűzési adó átalakításá­ról. Medgyessy Péter Szekszár­­don pusztán egy már létező és korábban ismertetett vállalkozói hitelprogramot öltöztetett új köntösbe. A jövő évi büdzsé ter­vezésének mostani fázisában alighanem ennyire nyílt mód, mint ahogy valószínűleg erre ve­zethető vissza a lapunkban első­ként közölt bébikötvényötlet be­jelentésének elhalasztása is. Az ezt pótolni hivatott, 18 év alatti­aknak kötött élet- és baleset-biz­tosítás, valamint a kínos elszó­lással előbb minden, majd korri­­gáltan csak a rászoruló óvodá­soknak ígért ingyenebéd mellett az augusztusi, plusz kéthavi csa­ládi pótlék jelent igazi kézzelfog­ható többletet a választók széles rétegei számára. A miniszterek és az MSZP számára pedig a re­torika: a kormányfő alighanem felülmúlta önmagát az egy be­szédre jutó „köztársaság” és „gyermek” szavak számát tekint­ve, továbbra is kérdéses azon­ban, mennyire sikerül miniszte­reinek követnie ezt, a szocialis­táknak pedig az igen hangsúlyo­san megjelenő, „mi, szociálde­mokraták” irányt. (DG) Dávid Ibolya

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék