Világgazdaság, 2005. november (37. évfolyam, 212/9224-232/9244. szám)

2005-11-08 / 216. (9228.) szám

2005. november 8., kedd PÉNZVILÁG Aki viszi a bankot: Megdet Rahimkulov Ikarus busszal és Videoton számítógéppel kezdte, ma a leggazdagabb magyarországi üzletember Ha valaki, ő tudja igazán, ho­gyan kell „vinni a bankot”. Egyetlen az országban, aki el­mondhatja magáról: saját bank­ja van. Jelentős részesedése van a BorsodChemben és a Mólban is. Magánvagyonában előbbre tart, mint a bankárvilág non plus ultrájaként emlegetett Csányi Sándor. Mégis látszólag a semmiből, előzmények nélkül került a leggazdagabb magya­rok listájának első helyére Megdet Rahimkulov, az ÁÉB Bank első embere. MUNKATÁRSAINKTÓL Megdet Rahimkulovot sokáig az orosz olajóriás, a Gazprom ma­gyarországi helytartójaként is­merték a hazai gazdasági élet szereplői. Magyarországhoz fűző­dő kapcsolatai 1979-ig nyúlnak vissza, amikor a Szojuzgazauto­matika nevű társaságnál egyebek mellett a szovjet-magyar gázüz­let részleteiért - a „gázért Ikarus buszokat és Videoton számítógé­peket” projekt irányításáért - volt felelős. 1994 októberében került a Panrusgáz Magyar-Orosz Gáz­ipari Rt. vezérigazgatói székébe, ezt a pozíciót hat évig töltötte be. A társaság elnöki tisztségét 2002 áprilisáig megtartotta, amelyről személyes okokra hivatkozva mondott le. Az üzletember 1996- ban került az Általános Értékfor­galmi Bankhoz, amelyet akkor vásárolt meg az orosz Gazp­rombank, és sokáig kizárólagos tulajdonosa volt a Gazprom a ma­gyar hitelintézetnek. 1996 októ­berétől az ÁÉB elnöke, majd 1997 januárjától elnök-vezérigazgatója a banknak, amely a felvásárlás idején gyakorlatilag a csőd szélén állt, az intézmény saját tőkéje a nullával volt egyenlő, a veszteség tetemes összegre rúgott. Ahhoz, hogy az ÁÉB mielőbb kijusson nehéz helyzetéből, első­sorban tőkeemelésre volt szük­ség. A Gazprom akkori vezetése két ízben is eleget tett ennek. Az­óta a bankszektor oroszországi szabályozása megszüntette ezt a lehetőséget, így a Gazprombank többé nem tudott részt venni a pénzintézet feltőkésítésében. így kezdődött el az a folyamat, amely­nek során az eredetileg az ÁÉB- ben lévő 100 százalékos Gaz­­prom-részesedés az évek folya­mán nullára csökkent, míg mára a bank teljes mértékben Rahim­­ulov személyes érdekeltségi köré­be került. 2003-ban a felügyeleti enge­dély megszerzésével a bankveze­tő és fiai által jegyzett Kafijat Ke­reskedelmi és Consulting Kft. 37,5 százalékos közvetett és köz­vetlen befolyásoló részesedést szerezzen az ÁÉB-ben. 2004 végé­re részesedését 74,48 százalékra növelte a bankban. A Gazprom csoport utolsó, 25,52 százalékos részvénycsomagjának eladását pedig az előző héten hagyták jóvá. A Rahimkulov érdekeltségébe tar­tozó Firthlion Limited megvásá­rolta a Gazprombank még meglé­vő részesedését az Általános Ér­tékforgalmi Bank Rt.-ben. Ezzel a Kafijat Kft. birtokolja a részvé­nyek 74,48 százalékát, a Firthlion pedig a tranzakció következtében 25,52 százalékos részesedésre tett szert. Az üzletember legutóbb azzal került az érdeklődés középpontjá­ba, hogy bejelentette: átrendezi érdekeltségeit és a következő év­ben megduplázza magyarországi befektetését. A magyar lakossági piac meghódítására tett kísérletet feladta azzal, hogy az ÁÉB 11 fiók­ját értékesítette az osztrák tulaj­donban lévő Volksbanknak. Mindössze hat, legjövedelmezőbb fiókját tartotta meg a hitelintézet. Megdet Rahimkulov a döntését el­sősorban a magyar lakosságnak az orosz tőkével szembeni ellen­érzésével magyarázta. Emellett az orosz milliárdos elmondta, hogy a lakossági hitelezés nem jó üzlet, összevetve az Oroszországba ki­helyezett vállalati hitelekkel, ame­lyek a bank összes hitelének 65 százalékát adják. A pénzintézet a lakossági üz­letág feladását követően némileg a stratégiáján is változtatott. Oroszországi kinnlevőségeit ter­vezi a jelenlegi 65-ről 11-12 száza­lékra csökkenteni, méghozzá egy év alatt. Tőkéjét inkább latin-ame­rikai pénzpiacokon kamatoztatja majd nagyobb arányban. Emellett a jelenlegi, 28 milliárd forintnyi magyar állampapír-portfoliójának bővítését is tervezi. Rahimkulov célja, hogy az ÁÉB most közel 70 milliárd forintnyi befektetésál­lományát 2006 végéig megdup­lázza. Az üzletember itt-tartózkodása óta több magyar részvénytársa­ságban hosszabb-rövidebb időre részesedést vásárolt. 2003 júniu­sában érdekeltségein keresztül 56,28 százalékos részvénypakett­hez jutott a Zalakerámiában. Az újonnan megválasztott igazgató­ságban pedig Megdet Rahimkul­ov fia, Timur képviselte a családot a cégnél. Az első negyedévi vesz­teséget követően üzemi szinten már 100 millió forintos nyeresé­get ért el a társaság a második ne­gyedévben. A tulajdonosváltás óta eltelt időszakban újjászervez­ték a Zalakerámia kereskedelmi apparátusát, új üzleti tervet készí­tettek, és jóváhagyták a 2007-ig szóló stratégiát. A Rahimkulov ve­zette Általános Értékforgalmi Bank 2003 októberében adott túl a Zalakerámiában lévő papírjain. A Kafijat Kft.-n keresztül 5,89 százalékos tulajdonrészt vásárolt az Antenna Hungária Rt.-ben az előző évben. Ugyanakkor a társa­ság tulajdonosa, Rahimkulov ki­jelentette: kizárólag pénzügyi be­fektetésnek tekinti az Antenna­pakett megvásárlását, a tranzak­ciótól magas nyereséget vár, s az invesztícióval nincs távlati célja. Azóta a milliárdos közvetett befo­lyása 15,09 százalékra növeke­dett az AH-ban. Az üzletember szeptember végén hozta nyilvá­nosságra, hogy még az idén 5,5 hér 24-ére kiírt közgyűlésére új napirendi pont felvételét javasol­ta a Megdet Rahimkulov és csa­ládja érdekeltségébe tartozó, Londonban bejegyzett Firthlion Ltd. Valószínű, hogy ezzel Ra­himkulov vagy képviselője pró­bál utat találni a kazincbarcikai vegyipari cég igazgatóságába. (OG­PA) százalékról 15-16 százalékosra növelné részesedését a Borsod­­Chemben, és 1,5 százalékról há­romra a Malban. Rahimkulov ki­jelentette, hogy a cégek vezetésé­be nem kíván beleszólni. Kijelen­tése alapján csupán pénzügyi be­fektetőként óhajt a tranzakciók­ban jelen lenni, valamint a rész­vényeken legalább 50 százalékos haszonnal akar túladni. Jelenleg közvetlenül és közvetve 12 szá­zalék feletti tulajdonrésze van a BC-ben. A BorsodChem novem-i MEGDET RAHIMKULOV 1945. október 16-án, Moszkvában született. A moszkvai pénzügyi-közgazdasági egyetem és az Ordzsonikidzéről elnevezett vezetőképző egyetem el­végzését követően, 1969 után a gázipari szektorban dol­gozott. Tíz éven keresztül a legnagyobb gázipari tudomá­nyos-termelési egyesülés, a Szojuzgazautomatika gazdasá­gi vezérigazgató-helyettese volt 1979 és 1989 között. Ezt követően a moszkvai Interprocom orosz-magyar gázipari vegyesvállalat vezérigazgatói tisztségét töltötte be 1989-től 1996 végéig. Főleg magyarországi befektetései révén je­lenleg őt ismerik el a leggazdagabb magyarnak, a 11 éve hazánkban élő orosz üzletember vagyonát 83 milliárd fo­rintra becsülik. Megdet Rahimkulov VILÁGGAZDASÁG 7 Van még hatással kezdődő betéti kamat a piacon FARKAS BARBARA Októberben megszakadt az MNB alapkamat-csökkentési hulláma, ám ez korántsem jelentette azt, hogy a hazai bankok kondíciós listái is változatlanok maradtak volna. A bankok láthatóan hozzá­szoktak a kondíciós lista folya­matos változtatásaihoz. Hang­súlyeltolódás történt például a Budapest Banknál: október vé­gén a 2 hónapos futamidőnél 25-35 bázisponttal mérséklődtek a kamatok, míg a 6 hónaposnál 100-150 bázispontos növelés tör­tént. Ennek köszönhetően a fu­tamidőket illetően itt kaphatja kézhez a legtöbbet az ügyfél: ke­rek 6 százalékot, bár ehhez mini­mum ötmillió forinttal kell ren­delkeznie. A hosszabb távú meg­takarítások preferálása minden­esetre nem sok bankot jellemez, hiszen a legtöbben az 1, illetve 2 hónapos futamidőre kínálják a legmagasabb kamatot. Az állampapír-piaci hozamok­ba - az elmúlt másfél hónap moz­gásainak eredményeként - egy jegybanki kamatemelés is beára­­zódott már, ám egyes piaci sze­replők prognózisaiban egyelőre nem szerepel ilyen lépés. A hitel­intézetek sem mozdultak meg a hosszabb lejáratok terén, „érdek­lődésük” inkább a hibrid, azaz banki betétből és befektetési alap­ból összegyúrt konstrukciók felé fordult. Ennél a terméknél azon­ban biztosra nem mehet az ügy­fél, hiszen a hitelintézetek által meghirdetett 6,77-7,40 százalék közötti kamatok csak a betéti részre vonatkoznak (ez a megta­karítás 50 százalékát teszi ki), rá­adásul meghatározott ideig, míg a befektetési alap részteljesítménye csak a futamidő lejártát követően derül ki. Érdemes mindenesetre a magánszemélynek arra is figyel­nie - hiszen a jövőbeni hozamra az is kihathat -, hogy a futamidő lejártát követően milyen költsé­gek mellett adhat túl befektetési­­jegy-csomagján. Visszatérve a hagyományos banki betétekre, nézzük a legjobb ajánlatokat! November első heté­ben a kamatcsúcsot a HBW Express Takarékszövetkezet 6,25 százalékos ajánlata jelentette, amelynek feltételéül szabta a két hónapos lekötést és a minimum 5 millió forint meglétét. A hat száza­léknál magasabb ajánlatok ezzel ki is futottak, kerek 6 százalékos kamatra azonban még akad há­rom példa. A HBW ennyit kínál 3 hónapra, szintén 5 millió forint fe­letti megtakarítás esetén, illetve ez alatti összegre, ám ekkor már két hónapos lekötésre szól az ajánlat, míg a Budapest Bank 6 hónapos futamidőre kínál évi 6 százalékot, 5 milliót meghaladó lekötésre. A többi hitelintézetnél ötössel kezdődnek a legjobb ajánlatok: 5,82 százalékot fizet például az Erste Bank 1 hónapos lekötésre, ám feltétel a 10 millió forint meg­léte, míg az IC Bank 5,85 százalé­kos ajánlata 2 hónapos futamidőre és 5 millió forint feletti összegre vonatkozik. Hasonló összeghatárt állapított meg a HVB, az MKB és a Raiffeisen az 5,80 százalékos ka­matánál, ám a futamidő ez eset­ben egy hónap. Árnyalatnyival múlja alul ezt a szintet az ÁÉB évi 5,70 százalékos hozama, amely két hónapra szól, ám a magánsze­mély 3 millió forint felett élhet is vele. Vessünk egy pillantást az egyes lekötéseknél tapasztalható kamateltérésekre. Ha egy hónap­ra szeretné a magánszemély le­kötni egymillió forintnál kisebb megtakarítását (például 750 ezer forintot), akkor a legtöbbet a Raiffeisen Banknál, illetve a HBW Expressnél kapja - 5,25 százalé­kot -, míg a legkevesebbet az OTP Banknál kínálják a számára: 2,75 százalékot. Ha két hónapban gon­dolkodik az ügyfél, akkor a HBW Express 6 százaléka számít jelen­leg a topajánlatnak, míg a legke­vesebbet a legnagyobb hazai la­kossági banknál, az OTP-nél teli, 2,75 százalékkal. Ha egy kicsit hosszabb távra, 12 hónapra sze­retné lekötni a pénzét a magán­­személy, akkor az ajánlatok 2,30-5,25 százalék között szóród­nak, az előbbit a Volksbank kínál­ja, az utóbbit a HBW Express. Ha az ötmillió forint feletti megtakarításra keresünk megol­dást, akkor még inkább érdemes körbejárni a piacot. Egy hónapos lekötés esetén a legkedvezőbb ajánlattal - 5,80 százalékkal - há­rom hitelintézetnél is szembeta­lálkozhat az érdeklődő (HVB, MKB, Raiffeisen). Hasonló megta­karítási összeg esetén a két hóna­pos lekötésnél az ajánlatok 4,00 és 6,25 százalék között vannak (az előbbit az OTP, az utóbbit a HBW Express ajánlja). A féléves futamidőt nézve némileg széthú­zódik a mezőny, a legkedvezőbb kamat - 6 százalék - a Budapest Banknál érhető el, míg a sort a Volksbank zárja 2,55 százalékos ajánlatával. A 10 millió forintot meghaladó megtakarításnál a leg­rövidebb futamidő esetén közel 200 bázispont a különbség a leg­magasabb és a legalacsonyabb ajánlatot tevő között: az Erste 5,82, a Volksbank 3,80 százalékot kínál ügyfeleinek. Az őszi kiigazí­tások a megtakarítási számlák kondícióin is érezhetők. (A meg­takarítási számlák lekötés nélkül, a látra szóló számláknál maga­sabb, sávos kamatozású konst­rukciót kínálnak a számlatulajdo­nosnak, ráadásul bankszámla megléte sem szükséges hozzá, s havi számlavezetési díj nélkül is megnyitható.) A legmagasabb el­érhető kamat 6 százalék, amely­hez a K&H Banknál juthat hozzá az ügyfél. Ez a kondíció az ötmil­lió forintot meghaladó betétrészre érvényes, míg 1­ 5 millió között 5,75, e határ alatt 4,75 százalék jár. A HVB Takarékszámláján a 3 millió forintot meghaladó összeg 5,75 százalékkal kamatozik, az MKB megtakarítási számlájánál ötmillió forintot meghaladó ösz­­szegnél 5,50 százalékos kamattal szembesülhet az ügyfél, míg a Bu­dapest Bank Família betétszámlá­ján 5,40, a CIB-nél 5,25, az ING- nél pedig 5 százalék a legjobb ajánlat. Különbségek vannak az összeghatárokat illetően is, hi­szen míg ez a BB-nél a 10 millió feletti összegre vonatkozik, addig a CIB-nél 5-re, az ING-nél pedig 1 millió forintra.­ ­ MAGÁNSZEMÉLYEK LEKÖTÖTT BETÉTEIRE FIZETETT KAMATOK M A LEGJOBB BETÉTI KAMATOK* Százalék Forrás: banki ajánlatok Bank Minimumösszeg (M Ft) 1 hónapra 5,82 Erste 10 2 hónapra 6,25 HBW Express5 3 hónapra 6,00 HBW Express5 6 hónapra 6,00 Budapest Bank5 12 hónapra 5,40 KDB Bank 10 * A 2005. november 4-i állapot szerint. (az átlagosnál magasabb éves kamatok, százalék) Forrás: banki adatközlés ügyfél-tájékoztatásra Bank Ötszáz-Egy-Öt-Tíz-Bank Ötszáz-Egy-Öt-Tíz­ezertől milliótól milliótól milliótól ezertől milliótól milliótól milliótól EGY HÉTRE HBW (Kamat-Király) 6,00 KDB Bank 5,45 5,55 HVB Bank 4,35 4,509/4,70° 4,90 ING 4,80d 5,00 5,20 KÉT HÉTRE IC Bank 5,00 5,25 ING Bank 4,70d 5,10 5,20 KDB Bank 5,40 5,50 KDB Bank 5,50 5,60 MKB 4,40 5,209/5,40° 5,60 Raiffeisen Bank 4,65 4,90­ 5,20 HÁROM HÉTRE KDB Bank 5,50 5,60 HAT HÓNAPRA ÁÉB** 4,75 ÁÉB* 5,00 Budapest Bank 5,00 5,50 6,00 Budapest Bank 4,00 4,75 5,00 CIB 4,25 4,50 5,00 Citibank 4,20­ 4,70­ 4,75 Erste 4,85 5,23/5,52­ 5,72 5,82 HBW 5,25 5,50 HVB 5,10 5,309/5,50° 5,80 IC Bank 4,50 4,75 ING 4,70d 5,10 5,30 KDB Bank 5,50 5,60 MKB 4,50 5,409/5,60° 5,80 Raiffeisen Bank 4,85 5,10b 5,40 CIB 4,25 5,00 5,25 Citibank 4,00e 4,50* 4,55 Erste 4,58 5,08/5,37b___5,75 5,57 HBW (Kamat-Király) 5,75 HVB Bank 4,20 4,353/4,55c 4,75 ING 5,00d 5,20 5,40 IC Bank 4,50 4,75 KDB Bank 5,35 MKB 4,05 4,90a/5,05­ 5,20 Raiffeisen Bank 4,25 4,50- 4,80 TIZENKÉT HÓNAPRA 5,50 ÁÉB** 4,50 ÁÉB 5,00** 5,60 5,70­ Budapest Bank 4,40 5,00 5,40 CIB 4,25 4,50 5,00 Erste 4,78 5,18/5,47­ 5,67 5,77 HBW 6,00 6,25 HVB 4,55 4,709/4,90° 5,05 IC Bank 5,65 5,85 ING 4,70d 5,00 5,20 KDB Bank 5,50 5,60 HÁROM HÓNAPRA ÁÉB** 4,85 Budapest Bank 4,00 4,50 5,00 CIB Bank 4,50 4,75 5,25 Erste 4,68 5,18/5,47­ 5,67 5,77 Budapest Bank 4,00 4,20 4,30 CIB Bank 4,00 4,50 4,75 Citibank 4,00­ 4,50­ 4,550 HBW (Kamat-Király) 5,25 HVB 4,10 4,259/4,45° 4,65 IEB 4,60 ING 5,00d 5,20 5,40 KDB Bank 5,20 5,40 K&H (Trezor) 3,80 4,10 4,30 4,50 MKB 3,95 4,759/4,950° 5,10 Raiffeisen Bank 4,25 4,50­ 4,80 a Hárommilliótól.b Kétmilliótól.c Két és fél milliótól. d Kétszázötvenezertől.' Másfél millióig.1 Másfél milliótól. 8 Két és fél millióig. * 2005. november 4-i állapot, "határidős hozambetét.

Next