Világgazdaság, 2007. március (39. évfolyam, 43/9560-62/9579. szám)

2007-03-30 / 62. (9579.) szám

8­I VILÁGGAZDASÁG Szerkeszti: Eszéki Erzsébet KULTÚRA pannon FÉLPERCESEK A Párizsi Magyar Intézet pályázata A Párizsi Magyar Intézet fellépési lehetőséget kíván adni a Zene Ünnepén több magyar zenekar számára, ezért pályázatot hirdet. Az április 16-án záruló pályázat két-öt nyertes együttese a Magyar sarok nevű színpadon lép majd fel június 21-én.­­ VG Erdélyben látható a (M)érték A (M)érték - Világhírű ma­gyar fotográfusok című kiál­lítás a budapesti siker és a pécsi kiállítás után most a sepsiszentgyörgyi Gyárfás Jenő Képtárban látható. A jelentős kiállítás a buda­pesti Ernst Múzeumban kö­rülbelül húszezer látogatót vonzott. A világ leghíresebb öt magyar fotográfusának kétszázötven felvételét tar­talmazó, háromszázmillió fo­rint értékű kiállítás páratlan esemény Erdélyben is.­­ VG Neves fellépők Debrecenben A Debreceni Tavaszi Feszti­vál tovább tart a budapesti­nél: április 11-ig kínál külön­féle programokat. Különösen a zenei kínálat sokszínű, s még most következik a fény­pont: Cesaria Evora április 6-án lép fel a Kölcsey Köz­pontban. Április 11-én mu­tatják be Az emigráns című filmet, amely Márai Sándor utolsó éveiről szól. I VG I Pályázat az Opera vezetésére A kiírásban az is szerepel, mit vár a fenntartó szaktárca a jövőben az intézménytől MUNKATÁRSAINKTÓL Hiller István oktatási és kulturá­lis miniszter meghirdette a pá­lyázatot a Magyar Állami Opera­ház főigazgatói és fő-zeneigazga­tói álláshelyének betöltésére. A mostani kiírás eltér a korábbiak­tól, a nyilvános, a tárca honlap­ján is megtalálható pályázat olyan koncepció, amelyben a fenntartó minisztérium kifejti, mit vár az intézménytől, s a szak­tárca ehhez várja a pályázatokat. Hiller István oktatási és kulturá­lis miniszter többször beszélge­tett erről esseni, párizsi, bécsi szakemberekkel is, de nem azért tárgyalt velük, hogy onnan csá­bítson ide bárkit is, hanem azért, hogy tapasztalatot szerezzen. Újságírói kérdésre a miniszter kifejtette, hogy az Opera arca a jövőben a fő-zeneigazgató lesz, aki a szakmai munkájában teljes művészi szabadságot élvez az adott pénzügyi keretek között. A szaktárca vezetője bejelentette, hogy a 2007-2010 közötti perió­dusban a nemzeti dalszínház éves támogatása nem függ a kö­vetkező esztendők költségvetési vitáitól, ez az összeg évente 5,3 milliárd forint lesz, a koncepció­kat tehát ennek megfelelően vár­ja. Egyértelművé tette, hogy olyan jelöltekre vagy jelölt­párokra számít, akik képesek végrehajtani a programjukat ezen keretek között, és a magán­tőke bevonásához is megvan a megfelelő kapcsolati hálójuk. A főigazgató operatív ügyve­zető lesz, akitől Hiller István a pénzügyi keretek betartatását várja. Nemzetközi szakemberek jelentkezésére is számít, de a bí­rálóbizottságban csak magyarok vesznek részt. Újdonság a követ­kező szezontól működő támoga­tói és tanácsadói testület, amely­nek tagjait és vezetőjét a minisz­ter kéri majd fel. A pályázat elkészítésére és be­nyújtására, valamint elbírálására 30-30 nap áll rendelkezésre. Hiller István tervei szerint az operaház vezetőségét még május közepén megnevezhetik. A kine­vezés július 1-jétől öt évre szól. A főigazgatóval kapcsolatos elvárá­sokban szerepel az Erkel Szín­ház is mint második játszóhely bevonása a rekonstrukció után, a kamaraopera-játszás megújítása, és tervet kell kidolgoznia arról is, miként állítható meg a nézőszám csökkenése. Hiller István tavaly júniusban nevezte ki Vass Lajost az Opera élére miniszteri biztosnak, azt követően, hogy Hegyi Árpád Jutocsa főigazgató közös meg­egyezéssel távozott posztjáról. A miniszteri biztos megbízatása eredetileg 2006. december 31-ig szólt volna, ám mandátumát a szaktárca vezetője 2007. június végéig meghosszabbította. Hiller István egy e heti sajtó­­beszélgetésen kitért a készülő színházi törvényre, s elmondta: a tárcánál most dolgozzák fel a színházigazgatók által benyújtott javaslatokat, köztük az alternatív színházak anyagait is. A tervek szerint a tárca vezetői hamaro­san témakörönként egyeztetnek a színházi szakma szereplőivel. HILLER ISTVÁN. A miniszter szerint májusban megnevezhetik az Opera új vezetőségét Gondosan felépített támogatás Hamarosan megtudjuk, ki az a kortárs magyar író, aki átveheti az idei Aegon Művészeti Díjat KOREN ZSOLT _____ ___ Hazánkban sajnos még nem jel­lemző, hogy azon cégek, ame­lyek tehetik, a gazdasági életben betöltött helyüknek megfelelően vennék ki részüket a kultúra tá­mogatásából is. De jó példák azért akadnak. Az egyik ilyen gondosan felépített, komplex kezdeményezés: az Aegon Ma­gyarország Zrt. tavaly díjat alapí­tott azzal a céllal, hogy elismerje a kiemelkedő művészi alkotáso­kat és szerzőiket, s ezzel is fel­hívja a figyelmet a jelentős mű­vekre. A díjhoz másik - különle­ges és egyedülálló - elismerés is kapcsolódik, az Aegon Művésze­ti Társdíj, amelyre a díjazott író jelölhet másik kortárs magyar művészt más művészeti ágból. Mindehhez az alapító társaság a Bárka Színházzal együttmű­ködve képzett társítások - Aegon-estek a Bárkában címmel új sorozatot is indított szeptem­berben, hogy népszerűsítse az irodalmat és a kortárs művésze­teket. Hamar kiderült, van igény a hátradőlős beszélgetésekre, a műfaji határok átlépésére, a fel­olvasásokból, zenéből és olykor képzőművészetből születő újsze­rű produkciókra. A legközelebbi est ma 19 órakor kezdődik, ezen Esterházy Péter, Dés László és Figula Mihály borász lesz Alföldi Róbert vendége. Közeleg az idei Aegon Művé­szeti Díj átadása is. A szakmai zsűri - Babarczy Eszter, Lévai Balázs, Margócsy István, Radnóti Sándor, Széchenyi Ágnes - dön­tése előtt az alapító társaság ve­zetői megkérdezték a hazai iro­dalmi folyóiratok vezetőit, ők kit jelölnének a díjra a tavaly megje­lent magyar kötetek közül. A be­érkezett javaslatok és a zsűrita­gok indítványai alapján a követ­kezők jöttek szóba: Barnás Fe­renc: A kilencedik; Békés Pál: Csikágó - gangregény; Garaczi László: Metaxa; Ficsku Pál: Gye­rekgyár; Háy János: Házasságon innen és túl; Kemény István: Élő­beszéd; Kovács András Ferenc: Hazatérés Hellaszból; Körösi Zol­tán: Milyen egy női mell? - Ha­zánk szíve; Parti Nagy Lajos: A fagyott kutya lába; Rakovszky Zsuzsa: Visszaút az időben; Sán­dor Iván: Követés; Szabó T. Anna: Elhagy; Térey János: Ultra; Tóth Krisztina: Vonalkód. Hamarosan azt is megtudjuk, ki veheti át kö­zülük április 4-én a nettó három­millió forinttal járó Aegon Művé­szeti Díjat. * A Ma­gyar Nesüjet! Gálé, Ifaugácsi és Flt Puntwet és S­őinhi;«)!. Egííszü­lai. OKM Kiállításajánló a Pannontól, a Magyar Nemzeti Galéria főtámogatójától pannon 2007. március 30., péntek KIHAGYHATATLAN­­ HETI KULTURÁLIS AJÁNLÓNK A sokféleség hete vár ránk KOPRODUKCIÓ. Ma és holnap este látható először Budapesten a magyar TranzDanz és a szinga­púri Arts Fission Singapore elő­adása, a Ghost Exchange. Az első szingapúri-magyar koprodukció két koreográfus, Kovács Gerzson Péter és Angela Liong egymásra találásának köszönhető: mind­kettőjüket izgatja a hagyomány és a modernitás egymásra hatá­sa, a múltban gyökerező kortárs kultúra, s mindketten nyitottak más kultúrákra is. A produkció két távoli kultúra gyökereiből és két mai, földrajzilag egymástól távol, de gondolatilag annál kö­zelebb lévő koreográfus közös munkájából született meg. A vi­lágpremier egy héttel ezelőtt volt Szingapúrban, most pedig Buda­pesten is látható az előadás ma és holnap este a XI. kerületi MU Színházban. KLASSZIKUS. A Budapesti Fesztiválzenekar ma és szomba­ton 19.45-től a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében, április 1-jén pedig 15.30-tól ad koncertet a Liszt Ferenc Zeneakadémián, Hans Graf vezényletével, a kali­forniai születésű zongoramű­vész, Stephen Kovacevich közre­működésével, aki korunk egyik legkiválóbb Beethoven-előadójá­­nak számít. A három koncerten Alexander Zemlinsky A kis hab­leány című műve, majd Beetho­ven V. zongoraversenye csendül fel. Az osztrák karmester, Hans Graf a salzburgi Mozarteum Ze­nekar zeneigazgatója volt, majd Calgaryban és Bordeaux-ban töl­tött be ugyanilyen funkciót. 2000-től a Houstoni Szimfonikus Zenekar zeneigazgatója, rendsze­resen vezényli a nagy észak-ame­rikai együtteseket, szoros szálak­kal kötődik a világhírű bostoni zenekarhoz is. A New York-i Fil­harmonikusok élén 2004-ben de­bütált a kiváló operakarmester, aki több sikeres produkciót veze­tett Bécs, München, Párizs és Ró­ma operaházaiban. KÖLTÉSZET. A Ráday Köny­vesház immáron 5. alkalommal rendezi meg költészeti fesztivál­ját, amely tegnap kezdődött; az április 1-jéig tartó sorozat egy­ben a Ráday Kultucca évadnyitó eseménye is. Az Europoetica­ Sacra nevű fesztiválon a Ráday Könyvesház hagyományos költő­estjei mellett színházi produkci­ók is láthatók, s most először konferenciát is rendeznek Nyelvhatáron címmel a Ráday utcai Goethe Intézetben. A Bakáts téri templomban szombat este Tolnai Ottó Kossuth-díjas költő és Szamosi Szabolcs orgo­naművész estjét rendezik meg, április 1-jén a Harmónia Terrena című misztériumjáték várja a kö­zönséget. DZSESSZ-SZTÁROK. Április 2-án 19.30-tól rendkívüli hangu­latú koncert várja a dzsessz ba­rátait a Zeneakadémia nagyter­mében, ahol az International All Star Sextett hangversenyén re­mek külföldi és magyar zené­szek muzsikálnak együtt. A ne­ves trombitás, Dusko Goykovich mellett harsonán Joe Gallardo, szaxofonon a Budapesten szüle­tett, 1982 óta Németországban élő Tony Lakatos játszik, aki 1993 óta a Frankfurti Rádió Big Bandjének a szólistája, továbbá Jörg Reiter zongorázik, Szandai Mátyás bőgőzik, Balázs Elemér dobol. Április 3-án 20 órától a világ­hírű zongorista, Rhoda Scott ad koncertet a Millenáris Teátrum­ban. A New Jersey-ben született művész hétévesen kezdett orgo­nán játszani abban a templom­ban, ahol apja lelkészi szolgála­tot teljesített. Mivel karrierjét templomi orgonistaként kezdte, s gospelhagyományokon nőtt fel, ez meghatározta későbbi pályá­ját, amelynek során különleges játéktechnikát alakított ki. Ener­gikus zenéje a dzsessz, a gospel, a néger spirituálék, a blues és a klasszikus zene egyéni ötvözete. Az 1967 óta Franciaországban élő Rhoda Scott, a Hammond or­gona királynője egyébként a het­venes években egy ideig Buda­pesten tanult, s azóta többször is járt már hazánkban, legutóbb az A38 hajón aratott nagy sikert. BESZÉLGETÉS. Április 4-én 18 órától Forgách András lesz A nézőtérrel szemben című soro­zat vendége a Sirályban (Király u. 50.), ahol Győre Gabriella be­szélget az íróval. Forgách And­rás legújabb kötete, a Zehuze né­hány nappal ezelőtt jelent meg a Magvető Kiadó gondozásában, egyébként több darabját sikerrel játsszák a hazai színházak, ilyen például A kulcs és a Halni jó! Legújabb kötete, a Zehuze levél­regény, a leveleket egy anya írja távolba szakadt lányának, akkor is ír, amikor nem jön válasz. A le­vélfolyam a 40-es évektől indul, a család krónikája mellett fölsej­­lik a 20. század második felének a története is. EE

Next