Világgazdaság, 2016. július (48. évfolyam, 126-146. szám)

2016-07-14 / 135. szám

VILÁGGAZDASÁG 2016. július 14., csütörtök Utasszállítás Sofőrjei megélhetését nem kockáztatja az innovatív szolgáltató Visszavonulót fújt az Über Határozatlan időre felfüggeszti budapesti tevékenységét az Über, miután műkö­dését a kormány gya­korlatilag ellehetetle­nítette. Bíznak abban, hogy egyszer enyhül majd a szabályozás. DIÓSZEGI JÓZSEF július 24-én, 12 órakor határozat­lan időre felfüggeszti szolgáltatását Budapesten az Uber - jelentette be sajtótájékoztatóján Fekete Zoltán, a cég magyarországi operatív igaz­gatója. Az időzítés nem véletlen: ekkor lép életbe az a jogszabály, amelynek alapján akár el is vehe­tik az Uber-sofőrök jogosítványát. Az amerikai cég ezt a kockázatot nem akarta felvállalni, noha - mint Fekete hangsúlyozta - partnereik minden hatósági engedéllyel ren­delkeznek. Az ő védelmükben dön­töttek úgy, hogy felfüggesztik az autórendelés lehetőségét. Hozzá­tette: tudták, hogy nincs megfelelő jogszabály, amely az Uberhez ha­sonló innovatív, megosztáson ala­puló szolgáltatásokat szabályozná, ezért az első pillanattól kezdemé­nyezték a párbeszédet a döntés­hozókkal­. Számos levelükre csak alkalmanként kaptak választ a kor­mányzati szereplőktől, a személyes találkozókat is ők kérték. Sikerült tárgyalniuk a fejlesztési és a gaz­dasági tárca, valamint az adó- és a közlekedési hatóság illetékeseivel. A megbeszéléseken azonban a má­sik oldal egyáltalán nem volt konst­ruktív - mondta a Világgazdaság­nak Fekete Zoltán. Teljesítették a feltételeket Végül olyan jogszabály született, amely bünteti az innovációt, hát­rányos a versenyre és a fogyasztóra, és előnytelen az államnak. A lépés 1200 Uber-sofőrt és 160 ezer fel­használót érint, akik az Uber buda­pesti, 2014. novemberi indulása óta több tízmillió kilométert utaztak. Az Über eleget tett a szolgáltatással szemben támasztott feltételeknek: kötelezővé tették a sofőröknek a vállalkozói adószám, a személy­­szállítási engedély megszerzését, a járművek vizsgáztatását. A tan­folyamok, vizsgák négy-hat hó­napot vettek igénybe, és fejenként 150-200 ezer forint kiadással jártak. Azoknak a sofőröknek, akik telje­sítették, illetve teljesítik az előre meghatározott feltételeket, az Uber megtérítette, illetve állja ezeket a költségeket - mondta lapunknak az igazgató, akitől azt is megtudtuk, hogy az Über már több száz sofőr ezzel kapcsolatos kiadásait fedez­te. A személyi és tárgyi feltételeknek eleget tettek, és elektronikus szám­lát is adtak az utasaiknak. Tovább lobbiznak Az Über tovább dolgozik azon, hogy kedvezőbbé válhasson a jog­szabályi környezet, de ez elsősor­ban a döntéshozókon múlik. Azt viszont megvizsgálják, hogy mi­lyen más szolgáltatásokat - például ételszállítás - nyújthatnának Bu­dapesten. Július 24. után a magyar utasok az Uber alkalmazást a világ 479 városában - 21 uniós ország­ban - vehetik igénybe. Az Uber megjelenését több nagyvárosban is zokon vették a piacukat féltő ta­xisok. Ahogy Budapesten, úgy Lon­donban és Párizsban is tüntettek ellene, Spanyolországban pedig bírósági eljárást kezdeményeztek a szolgáltatóval szemben. Amíg a ta­xisok személyszállítóként definiál­ták az Ubert, addig a cég magát egy informatikai alapú szolgáltatóként határozta meg. Az unió legtöbb or­szágában azonban a megtűrt kate­góriába sorolják a szolgáltatást. Az Európai Bíróság álláspontja szerint az Uber blokkolása sem lehet alter­natív megoldás. (A nemrég meg­született magyar jogszabály épp ebbe az irányba mutat, úgy tud­juk, a médiahatóságnál dolgoznak azon, hogy miként lehetne az ilyen alkalmazásokat letiltani.) Jó befektetés is lehet Míg a világ egy részén egy konzer­vatív szemlélet és jogalkotás ala­kult ki az Uber kapcsán, addig több országban, például Észtország­ban, Litvániában, Finnországban nyitottabban fogadják az Ubert. Mindeközben egyre többen befek­tetésként kezelik az alkalmazást. Néhány napja az orosz Sberbank egyik befektetési társasága szállt be az Uberbe, egy hónapja pedig a sza­­údiaktól kapott 3,5 milliárd dolláros tőkeinjekciót a cég. Legutóbb a To­yota jelentette be, hogy befektet az Uberbe. Elbúcsúzott budapesti felhasználóitól az okostelefonos alkalmazás FOTÓ: VG a Világgazdaság rovatvezetője VG-KOMMENTÁR HORNYÁK JÓZSEF: Az Uber ellehetetlenítése a magyar urambátyám bürokrácia mintapél­dája. A mesterműhöz annyi kell, hogy szabályozzunk agyon egy pia­cot, lehetőleg szüntessük meg a versenyt, és máris sikerül megnehezí­teni a multik működését. (Ha mindezt megfűszerezzük még egy „csi­petnyi” különadóval, a büdzsé is jól jár, s a siker garantált - kivéve, ha az ELI beleköp a levesünkbe.) A mostani helyzetet az okozta, hogy taxicégek ki akarták pateroltatni a piacról az olcsó versenytársaikat, s elérték, hogy a kormány fix árat határozzon meg. A rendszer azonban csak addig működött, amíg az innovatív megoldásokat alkalmazó Uber be nem robbant a piacra, amellyel az agyonszabályozás miatt képtele­nek voltak versenyezni a taxicégek. Erre válaszul a kormány nemhogy eltörölte volna a fix árat, és élénkítette volna a versenyt, hanem a sza­bályozással megnehezítette az Über működését is. S hiába mondta tegnap Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter egy órával az Über magyarországi piacról való kiszállásának (hivatalosan: felfüggesztésé­nek) bejelentése után, hogy „a magyar gazdaságnak minél több inno­vatív cégre van szüksége”, ez egy befektetőt sem érdekel. Ők azt ol­vasták, amikor a Bloombergtől kezdve a Financial Timeson át a WSJ- ig mindenki beszámolt az Uber magyarországi kivonulásáról, idézve a cég vezetőit, akik szerint a magyar kormány ellehetetlenítette a műkö­désüket, így viszont nehéz lesz tőkét vonzani az országba a következő években is, a befektetők ugyanis tényleg nem arra figyelnek, amit a po­litikusok mondanak, hanem arra, amit csinálnak. Üdvözlik a szigort a taxisok Az Uber a csúfos vereség helyett a kegyes halált válasz­totta - mondta a Világgazda­ságnak Metál Zoltán, az Or­szágos Taxis Szövetség elnö­ke, aki erre vagy ehhez ha­sonló lépésre számított. A kormány ugyanis egyértel­művé tette: nem tűri el az illegális tevékenységet folyta­tó cégek működését. Metál kiemelte, hogy a szigorítás valamennyi illegális szereplő­re vonatkozik, és a hatóságok erélyesen fellépnek minden ilyen céggel szemben a tisz­tességesen működő, adófize­tő vállalkozások érdekében. (Azt mi tesszük hozzá, hogy a kimutatások szerint az Uber többet adózott, mint az egyes nagy taxitársaságok.) ■ ÜZLET 3 Felvásárlás Amerika után Európát is beveszi a Wang Jianlin vezette DWG Kínai egyeduralom a mozipiacon A világ legnagyobb moziüzemelte­tő társaságává válik a kínai Dalian Wanda Group (DWG), amely Wang Jianlin multimilliárdos üzletember érdekeltségébe tartozik. A cég, ki­használva az angol font Brexit utáni erős leértékelődését, bejelentette, hogy 500 millió fontért megveszi a legnagyobb európai hálózatot, az Odeon & UCI Cinemas Groupot. A kijelölt vevő a DWG-csoporthoz tartozó amerikai AMC-mozihálózat lesz, az eladó pedig a Terra Firma Capital Partners magántőke-tár­saság. Az ügylet értékét 921 millió fontra teszik, ebből 407 millió az adósságátvállalás. Az Odeon szék­helye Londonban marad, és a beve­zetett márkanévtől sem válnak meg a kínai-amerikai vevők. Az Odeon­­nak 242 filmszínháza van szerte Eu­rópában, bennük 2236 teremmel. A felvásárláshoz még be kell szerez­niük a versenyhatósági engedélye­ket. A DWG már 3 éve ostromolja az Odeon tulajdonosait, de most, a font esése miatt már visszautasítha­­tatlan ajánlatot tudott tenni. Az Odeon megvételével köze­lebb kerül a DWG a Wang Jianlin által kitűzött célhoz. Az üzletember a világ mozihálózatának 20 száza­lékát szeretné az ellenőrzése alatt tartani. A világelsőséghez szükséges másik ügyletet a Carmike Cinemas megvétele jelentené. E cég az AMC egyik legnagyobb amerikai riválisa, így megszerzése szintén versenyjogi aggályokat vethet majd fel. A Car­mike tulajdonosai közül többen is ellenzik a kínaiak hatalomátvételét, igazgatóságuk még a héten meg­tárgyalja az ezzel kapcsolatos straté­giát - írja a The Wall Street Journal. Egyelőre a még márciusban megfo­galmazott ajánlat él, amely 1,1 mil­liárd dollárról, részvényenként 30 dollárról szól. Innen kellene elmoz­dulniuk felfelé a kínaiaknak, hogy a 2012-ben 2,6 milliárd dollárért fel­vásárolt AMC mellé a Carmike-ot is megszerezzék. Előbbi a második, utóbbi a negyedik legnagyobb helyi szereplő. K. B. Wang Jianlin a 20 százalékos világpiaci részesedést látna szívesen fotó as.

Next