Világosság, 1945. október-december (1. évfolyam, 76-148. szám)

1945-10-21 / 93. szám

Hogyan fogadták celláikban a náci­ vezérek a vádiratot Vádat emeltek ellenük Thaelmann, Breitscheid, Dollfuss meggyilkolásáért, Niemöller és Schussnigg elhurcolásáért is A Háborús Bűnösök Nemzetközi Bíróságra pénteken este hivatalosan közölte, hogy a nürnbergi pert november 20-án kezdik meg. Az előkészületek Nürnbergben gyors tempóban folynak. A nem­zetközi sajtó részére 220 helyet re­zerváltak, amelyből az amerikai lapok tudósítói százat kapnak, az angolok ötvenet, a franciák ötvenet, az oroszok harmincat, a többit pedig a kisebb nemzetek sajtójának képviselői között osztják szét. A vádiratot pénteken átnyújtották a náci-vedreknek. Raeder vezértengernagyn­ak és Hans Fritecsce náci -propagazi listának az oroszok kézbesítették a vádiratot, miután ők Berliniben orosz­ fogságban vannak s a szovjet hatóságok vállalták, hogy november 20-ára el­­vezetik őket Klümbergbe. Kruppnak, aki betegen fekszik, a kórházban kézbesítették a vádiratot. A többi náci­ vezérnek egy brit tüzér­tiszt­­adta át a vádira­tot, aki minden formalitás nélkül agymás után benyitott a nürnbergi cél­lábba. Az újkori történelem leg­nagyobb gonsztevői különféleképpen reagáltak a vádiratra. Ribbentropp angolul k­etegítette, reméli, elegendő ideje lesz a vádirat alapos átgondo­lására. Göring arra a kérdésre, hogy akar-e védőt választani, így felejt: — Természetesen akarok, védőt, de még ennél is fontosabb, hogy jó tol­mácsot kapjak. Funk, a Harmadik Birodalom egykori gazdasági minisztere villanyvilágí­tást kért, hogy a vádiratot nyom­ban felolvashassa, mire azt felel­ték neki, hogy ezért igazán nem fognak külön villanyt vezetni a cel­lájába. A vádiratot ráér majd nap­világnál is elolvasni. Hess némám ve­tte át bűnlajstromát, Frank, a lengyel nép hóhéra azonban könnyekben tört ki és egyre azt hajtogatta, hogy ő nem vétett semmit. A német háborús főbűn­­csök egyéb­ként a fogház magányában hívőkké­­váltak és mély vallásosságukat hangoztatják. Kartenbrunner és Göring papot kértek, hogy lolikiisz­eretüket megnyugtassák. Ribbentropp kijelentette, hogy a nemzetiszocializmus egyik leg­súlyosabb hibája az egyház és a vallás félreállít­ása volt. A vádiratnak most már teljes szövege rendelkezésre ál. Kitűnik belőle, hogy az eddig közölt vád­pontokon felül a náci­ vezéreket felelőssé teszik Dollfuss volt osztrák kancellár, Thaelmann német kommunista­vezér és Breitschneid német szociáldemokrata vezér meggyil­kolásáért is, valamint Niemöller lelkész és Schussnigg koncentrá­ciós táborba hurcolásáért. A vádirat szerint a náci­ gonosztevők lelkiismere­tét mintegy 10 millió ember le­­gyilkolása terheli. Lemberg környékén a németek 700.000 szovjet állampolgárt végez­tek ki, a ganovi táborban pedig 200.000 békés polgárt, s valameny­­nyit a borzalmas kegyetlenség leg­­válogatottab módszereivel. Papent a háború előkészítésével és politi­kai tervek végrehajtásával vádolják, Speert és Kruppot pedig emberi lények munkaerejé­nek a támadó háború folytatása érdekében való méltatlan kizsákmá­nyolásával. Keit­el ellen a hadifoglyokkal való kegyet­lenkedés a legfőbb vádpont A vádirat amely szerint annak sok pontjára magának Hitlernek kellene felelnie, ha még élne, ezek­kel a szavakkal kezdődik: „1921-ben Hitler Adolf vezére lett a náci párt­nak, az összeesküvő tervek fészké­nek. A FEKETETŐZSDE REGÉNYE k­lsteázMliőt ssszapésilsli­kfilföldre és nsstességas vaialaposszl­iSéiSelt eiS a letartóztatotttóisö éssS Eled hét óta nagyarányú nyomo­zást folytat a budapesti gazdasági rendőrség valutaosztálya a tőzsdén és megállapította, hogy ismert értékpapírkereskedők­re magánbankárok többszázmillió értékben csempészik ki a pengőt Vásárolják főleg Ausztriában, Né­metországban és Svájcban az idegen valutákat és azt Budapestre hozva, a­ feketepiacon fantasztikus árakon adják el. Egész bűnszövetkezet foglalko­zott az ezerpengősök kiszállítá­sával. Luxusautókon és tehergépkocsikon hamis papírok segítségével vittek élelmiszereket és ezek közé rejtették a többszázmillió értékű ezer­pengős köteleket.­­ Külön osztály foglalkozott a Na­póleonnal. Sehol Eur­ópában nem ért el olyan hatalmas áremelkedést a Napóleon — amely már régen nem fizetési eszköz — mint Magyarországon. Külföldön pengőért egyötödrészébe kerül a Napóleon, mint Budapes­ten. El lehet képzelni, milyen fan­tasztikus összegeket kerestek a va­lutások és csempészek, amikor kül­földön olcsón vásárolhattak annyi Napóleont, amennyit akartak és itthon 200.000 pengőre is felverték az árát. A rendőrség ismerte a csempészeket te valutásokat, akik közül őrizetbe vette Kovács Emilt, a tőzsde alelnökét, Vágó Lajos, Rabinek Marcel, Oblath Leó, Kon­dor József, Diósi Adolf, Szögyén Tibor, Szigeti Dezső értékpapír­kereskedőket és Roboz Jenő kávé­házi üzletvezetőt. Azonnal házkuta­tást tartottak a lakásukon és le­foglalták a többszázmilliós értéke­ket A kihallgatások során kiderült, hogy sokkal nagyobb arányú a pengő-kiajánlás ügye, mint eleinte hit­­­­ték és sokkal nagyobb értékeket hoztak be­­ külföldi valutákban, mint amennyit a rendőrségnek előzetesen jelentettek. Megállapították, hogy a közeli na­pokban vártak megint nagy meny­­nyiségű külföldről származó Na­­póleon-aranyat, dollárt te ide­gen valutákat, miután a vétel­árat pengőben már kiküldték cin­kosaiknak. Átvizsgál­tá­k az őrizetbe vett ér­tékpapírkereskedők üzleti könyveit is és ezekből megállapították, hogy még nagyon sok ismert magánban­ker­ szerepel az üzlettársak között. Ezért tegnap délután előállították Kiss Imre, Gutmann Géza, Grünhut Mátyás, Jakobovics Gyula, Barna Gábor és, Roth Jenő bankárokat, a­kiknél szintén nagymennyiségű be nem jelentett valutát találtak. A rendőrség folytatja a nyomo­zást, mert megállapítható, hogy a tőzsdetagok jórésze foglalkozott olyan üzletekkel, amelyek nagyban elősegítették a valuták és az érték­papírok rohamos és egyáltalán nem indokolt áremelkedését. Kiterjesztik a nyomozást néhány ipari üzemre is. Nagy kresések az arany- és valuta feketepiacon A sorozatos előállítások különböző rendelkezésekkel karöltve majdnem teljesen megbénították a tőzsde üz­leti forgalmát A valutaüzlet a tartó rendelkezések következtében teljesen megszűnt és nagyon elcsen­desedett a részvénypiac is, ahol a kínálat jutott túlsúlyba. Tőzsdei körökben számolnak azzal, hogy a tőzsdecégek ellen folyó vizsgálat erősen éreztetni fogja hatását a tőzsde üzletmenetében. Az elmúlt he­tekben nagyarányú kosztpénzüzlet bonyolódott le a tőzsdén te a tőzsdei irodákban. A kosztpénzüzletek fe­dezetére rendszerint valutát adtak. Viszont az érdekelt cégek ezzel a náluk letétbe helyezett valutával most már aligha ren­delkeznek szabadon. A tőzsdén ie a feketepiacon pénte­ken továbbmorzsolódtak az árak. Különösen nagy az áresés az arany, az ékszerek és a valutáit, frontján. lazányi és Hlaszny TAJÍOOHARMOIÍIKA £«OTh«.Ti£ lemezek iagy választékban kultuték MAJ&NHTZ sene'! h­íVapoot Brad&pest, feároc­ar *eca M—A. Az atolkutatások elősegítik a rákbetegség gyógyítását (Torontoi Leo JarTe, a kanadai tudósok nemzeti fentetőtanácsának tagja, kijelentette, hogy az On­tanéban levő állami atom­kutató intézet radioaktív ele­meket fog gyártani a rák, de egyéb emberi betegségek gyógyítására. Az atom­­kutatások eredményeként ezeket az anyagokat bőségesen elé tudják állítani, mégpedig alig említésre mél­tó költségek mellett. Jobbolda!Uev£feenységraí3lt őrizetbe vették Puskás Tibor színészt Zlahy Lajos „Fatornyok” című darabjában szerepelt annak idején Puskás Tibor színész, aki azóta, is ismert szereplője a budapesti szín­­házaknak. Puskás Tibor a külön­böző feljelentések szerint erőteljes szélsőjobboldali tevékenységet fej­tett ki az elmúlt esztendők folya­mán és ezért a politikai rendőrség a fiatal színművészt ügyének vég­leges kivizsgálásáig őrizetbe vette. Elég a huzavonából a bergenbelseni perben! /Brüsszel.) A náci­ bornalmak táborai­ból kimenekült 2­.008 volt belga politikai fogoly nevében négy társadalmi szerve­zet pénteken nyilatkozatban tiltakozott az immár ötödik hete fo­lyó belseni per lassúságai ellen. Elég a huzavonából, — mondja a tilta­kozás. Vessenek véget ennek a komédiá­nak és szolgáltassanak igazságot. Mu­kásküldöttségek a miniszterelnöknél Miklós Béla min­iszterelnök né­hány nappal ezelőtt vidéki birto­kára utazott. Csütörtökön több nagy gyárból munkásküldöttség kereste fel a miniszterelnököt, hogy beszámoljon a dolgozók nyomoráról és gyors segítséget kérjen. A mi­niszterelnököt azonban nem talál­ták hivatalában és ezért Kállai Gyula­ miniszterelnökségi államtitkárhoz fordultak, aki meghallgatta a kül­döttségek megrendítő panaszait. .Miklós Béla miniszterelnök pén­teken reggel visszaérkezett Buda­pestre és a munkás küldöttsége­ket ma délelőtt 11 órakor fogjada a miniszterelnökségen. A portugál ellenzék csak vesz részt a víriku­fíms­­m (London.) A portugál ellenzéki pártok bejelentették Salazar minisz­terelnöknek, hogy a november 18-án megtartandó választásokon nem vesznek részt. Elhatározásuknak két lényeges oka van: 1. A novemberi választásokat nem halasztották el. 2. A választási törvényeket nem korszerűsítették. Holnap választ Franciaország A francia parlamenti választáso­kat holnap, vasárnap tartják meg. A parlamenti választásokkal egy­idejűleg népszavazás lesz De Gaulle tábornok ismert tervezete fölött Franciaország jövendő alkotmá­nyára vonatkozólag. Halálos ítéletet hozott a Nép­bíróságok Országos Tanácsa A népbíróság közcél által halálra ítélte Váróczi László nyilas párt­szolgálatost, többrendbeli gyilkos­ság és rablás miatt. Fellebbezés folytán az ügy a Népbíróságok Or­szágos Tanácsa elé került, amely­nek Bojta-tanácsa a halálos ítéletet helybenhagyta, majd átalakult ke­gyelmi tanáccsá. Dr Gombó István — rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter. A „Magyar Közlöny“ pénteki száma közli dr Gombó István külügymi­niszteri tanácsos rendkívüli követté­ge meghatalmazott miniszterré tör­tént kinevezését. Értesülésünk sze­rint dr Gombó István új minőségé­ben Szak­áű Gyulával Moszkvába utazik, mint az ottani magyar kö­vetség első beosztottja. í^SHtffBIRlBfStfBPBlffTWfWtlSORSlSífflaaSOtSnífilW&aífilöiííii i:11 fftlánossáfl 3 Vasárnap 1345 X. 21

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék