Világosság, 1946. április-június (2. évfolyam, 75-144. szám)

1946-06-02 / 123. szám

S ZÍNHÁZ Faragó Győrgg 1944 decemberében váratlanul bekövet­kezett döbbenetes, komi haláláról an­nak idején (érthető okok miatt) nem em­lékezhetett meg kellő módon a zenei sajtó. Rövid hírből tudták csak meg a bunkerek zenebarát lakói, hogy a rend­kívül tehetséges zongoraművész 31 éves korában gyomorrákban elhunyt. Én a Népszava hasábjain sokszor és bőven vitatkoztam vele, de mindenkor arra hivatkozván, hogy ezt a terjedel­mes kritikát éppen a pazar, természetes adottságai indokolták. Valóban, csak igen kevés zongoraművész rendelkezett a színdús kifejezőeszközöknek ilyen gaz­dagságával. Ellentállhatatlanul tetsze­tősen hatott és úgy ragadta magával hallgatóságát, ahogy akarta, sőt talán még annál is jobban. Fiatal hangszer­­művészeink közül kétségtelenül neki volt a legnagyobb számú közönsége. Hí­vek tábora alakult ki körülötte, szeret­ték, becézték. A szellemes fiatalember­ről mindenki azt hitte, hogy a kivételes szerencse fia, aki egyenesen elébe kínál­kozó, sima világkarrier előtt áll, ami­kor a halál felfelé ívelő pályafutását hirtelen elvágta. Keresztúri­ Dezső kultuszminiszter meleghangú emlékbeszédben méltatta Faragó Györgyben a jóbarátot, a zon­goraművészt­­és a pedagógust. S a Zene­­művészeti Főiskola nagytermében meg­tartott em­­lékban gye­rsen­y­en hat jeles Faragó-növendék — Á­kos Magda, Bacher Mihály, a kis László Ervin, Varsányi László, Kovács Kornélia és a legjelen­tősebb: Szolcsányi György — képviselte mesterünk tanári eredményeit. A műsorszámok összetétele egyébként erősen kifogásolható volt. Faragó György szerzeményei közül csupán Kovács Kornélia szólaltatott meg két rövidebbet. S teljesen érthetetlen, hogy László Ervinnek ilyen gyászos alkalom­mal miért éppen Schumann báli, táncos­­hangulatú, vidám „Karnevál“-jára esett a választása! Befejezésül Zathureczky Ede és Böszörményi-Nagy Béla érett értelmezésében, magas színvonalú elő­adásban hangzott el Beethoven „Tava­szi“ szonátája, amely nemcsak arra em­lékeztetett, hogy május van, hanem arra is, hogy az Itt meggyászolt művész élete tavaszán lépett le a porondról. J. S. fa*/&$***&**** Jemnitz Sándor esel­­­ós zon­átá­j­át vasárnap délután 15 óra 20 perckor közvetíti a magyar rá­dió. _ Előadja Dénes Vera gordonkaművésznő és Jámbor Ági zongoraművésznő. * Jávor Pál a pünkösdi ünnepeken játszik utoljára a Művész Színházban a Makrancos hölgy“-ben. Külföldi útjára csak az ünnepek után indul, így a Művész Színház bemutatóját, Pirandello „Az ember, állat és az erény“ című színművéből június 14-én pénteken tartja. * László Ilona a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság lektora, „A szovjet gyermek rádió" címen jú­nius 3-án 14 óra 35 perckor rádió­­előadást tart. * Picasso-r­epredukciók kiállítása nyílik meg június 3-án d. e. 11 órakor az Alliance Frangaise (IV, Galamb ucca 7. 1. 1) helyiségében. Megtekinthető június 22-ig d. e. 11—1-ig. * Moz­art-mű­veket ad elő a MNDSZ „Zenebarátok Társasága“ szombaton, június 1-én d. u. 5 órakor tartandó har­madik hangversenyén, székházukban, VT, Vilma királynő út 42. szám alatt. A hangverseny szólistái között szerepel­ Szervánszky Tibor, Freimann Magda és Ferenczi Erzsébet. VILÁGOSSÁG A Szociáldemokrata Párt napilapja Főszerkesztő: KÉTHLY ANNA Felelős szerkesztő: GERGELY ISTVÁN Felelős kiadó: FENYVES JENŐ Szerkesztőség és kiadóhivatal­ ____________VIII. Cond­­icea 4. A szerkesztőség és kiadóhivatal telefonszáma: 420—562 (—565). Világosság Nyomda Rt., Budapest VIII, Conti ucea 4. Felelős nyomdavezető: EPEM ISTVÁN mií3m/!mfiiifmnnmi!innTminHim!n!mnm!ifiiiniHm»mHmm!iH»!mi 8 Világosság “f| Átadták a népügyészségnek a Szent­­István körúti nyilas­ halálház tizennyolc hóhérát A budapesti politikai rendőrség befejezte a nyomozást a Szent Ist­ván körút 2. szám alatti hírhedt nyilasház ügyében. Emberek ezreit mészárolták le a ház pincéjében és ugyancsak onnan vitték a baloldali és zsidó származású egyéneket a dunaparti kivégzésekre is. Most si­került az összes nyilas brigantikat letartóztatni. Elfogták Orosz József volt tiszt­viselőt, az ház egyik alparancs­­nokát is, aki saját maga gép­­pisztolyozta le áldozatait a Dunaparton. Szmola Manó ismert pártszolgá­latos volt, aki szintén részt vett a kivégzésekben. Nagy Károlyt a Gyűjtőfogházból állították elő, ahol nyilas bűncselekményeiért a reá­lért 10 évi fegyházbüntetését töl­tötte. Kiderült, hogy a népbíróság másirányú tevékenységéért ítélte el. Az újabb nyomozás megállapí­totta, hogy többszáz ember halála terheli lelkiismeretét és a nyilasház pincéjében egymaga 35 szerencsét­lennel végzett. Joni Ferenc, Elischer Bernáttal, a Vígszínház díszlettervezőjével együtt szintén rettegett alakja volt a Szent István körúti párt­­háznak. Mindketten Galló János és Becker Emil, valamint Vadász Kálmán in­ternált kisnyilasokkal együtt cso­portosan vettek részt az utcai raz­ziákon és a helyszínen lőtték agyon áldozataikat. Mind a tizennyolc nyi­las hóhért a népügyészségnek ad­ták át. Az amerikai hadbíróság két átirata az allendorfi és a ravensbrQcki hóhérok ügyében a magyar igazságügyminisztériumhoz Az a gyors és sikeres nyomozás, melyet az igazsá­gügyminisztérium nemzetközi osztálya az engeraui ha­láltábor ügyében lefolytatott, fel­keltette a nyugati fasisztaellenes törvényszékek bizalmát és most már sorozatosan keresik meg a magyar igazságügyi hatóságokat olyan ese­tekben, amikor a nyomozás szálai Magyarország felé vezetnek. Az ameri­kai hadbíróság kéri egyik átiratában, hogy az allen­­dorfi muníció­gyárban dolgoztatott külföldi rabszolgaminkások kínzói ügyében igyekezzen a magyar igaz­­ságügyminisztérium terhelő ada­tokat szerezni. A munkciógyári de­portáltak hóhérainak névsora: Adolf Wittke, Ernst Schulte, Hodi Schwartze, Margarete Schäfer, Ag­nes Schäfer, Enderlein és Becker munkavezetők, valamint egy Kate kereszt­nevű felügyelőnő. Az ameri­kai lista közli azoknak a magyar nőknek a névsorát, akik a muníció­­gyárban dolgoztak: Blau Frida, Tát, Neuschloss Mirjam, Paks, Chru­nzweig Ibolya, Gy­őr, Blau Márta, Tát, Goldberger Sári, Tere­­csen­, Grünzweig Júlia, Győr, Deutsch Magda, Mezőkeresztes, Deutsch Edit, Miskolc, Grünzweig Piroska, Győr, Krakkauer Es­ti, Tát, Krakkauer Mirjám, Tát, Zoff­­ler Teréz, Tát, Deutsch Éva, Tát, Grünzweig Sári, Debrecen, Deutsch Ilona, Tát Gewürt Frida, Tát, Deutsch Lili, Mezőkeresztes, Deutsch Magda, Miskolc, Frankl Szeréna, Beled, Hirschfeld Lea, Vác, Klein Rózsi, Mezőkeresztes, Unger Berta, Kapuvár, Lázár Juci, Budapest Weisz Mórné, Klein Malvin, Mező­keresztes, Gewütz Sári, Tát Szofer Olga, Tát, Klein Edit, Ti­bolddaróc, Brieger Alice, Tibolddaróc, Wochter Ibolya, Mezőkeresztes, Klein Lea, Győr. Egy másik átirat a ravensbrücki Siemens-gyár magyar rabszolga­­mun­kásnőinek sorsáról számol be. A nyomozás alapja Mme de la Mor­­lais, egy francia tábornok feleségé­­nek vallomása. A francia tábornok­­né kifogásolta a négyszáz magyar deportált szörnyű munka- és élet­viszonyait, mire a Gestapo őt is le­tartóztatta és kényszermunkára fogta. Az amerikai hatóságok kérik a Ravensbrü­ckből visszatért magyar deportált nőket, hogy tegyenek val­lomást a ravensbrücki Siemens-gyár hóhérai ellen. Előadás: Dr Antal Gyula június 1-én, szombaton délután 5 órakor előadást tart, ,A demokratikus közigazgatás, demokratikus rendőrség“ címmel a Szo­ciáldemokrata Párt VII. kerületi II. csoportjának helyiségében, Erzsébet körút 41. szám alatt. Gyöngyösi Nándor dr a MOT új felelős szerkesztője. Gyöngyösi Nán­dor dr, a Magyar Újságírók Orszá­gos Szövetségének érdemes munkát végző főtitkára a MOT felelős szer­kesztője lett. Gyöngyösi továbbra is betölti az újságírók főtitkári tisztjét. Ves­z­ünk * márkás parcellán­t, üveget, dísz­tárgyakat, Dunhill­­cikkeke­t ARKANZAS Petőfi S.u.nyolc SZERSZÁMOK SZERSZÁMGÉPEK, Vétel, eladás, bizomány. GERő Sándor, VI.­­ u. 21. Deportáltak! Ki tud Neuhaus Vilmosról akit 1944 július 1-én a Rökk Szilárd utcába vittek, azóta sem­mi hír. Kérem, aki tud róla, értesítse feleségét. VIII. Mátyás tér 4. III. 7. BÉLYEGGYŰ­JTEMÉNYT keres Rózsa, Forrás képszol­gálat. Dohány u. 12. I. 1. Vasárnap délelőtt Városház utca 10. II. em. 3. Új és használt RUHÁÉRT, SZŐNYEGÉRT, TEXTILÉRT, ARANYÉRT ÉKSZERÉRT legtöbbet fizet B­ácsovics Rákóczi út 32 Hívásra jön. Telefonhívó: 523—522. B­érautó vidékre városban IV. Molnár ucca ötvenegy. Telefon: 180-431 és 180-432 . * a príma marokecset a szakember szerszáma SIPOS ecsetgyár. Vili, Víg utca 9. Hirdessen a Világosság­­ban „Elszakíthatatlan“ munkaruha Gut marni-sarok, Rákóczi út 12. szám GYAPJÚ és ANGÓRA kártolását vállalom. VI. Szív ucea 63, I. em. 10. Fényét vesztett, kopott bútorát újjávarázsolja egy üveg Polisan Minden jobb szaküzletben kapható. LAKÓHÁZ Zuglóban eladó beköltözhető laikással, 500 négyszögöl, gaz­daság és üzem részére alkal­mas, 44-es villamos végállo­mástól két perc. Tulajdonos: XIV. Fonász ucea 58. szám. TESTEDZÉS KtmmviniiiimmimmimiiiiimiimiiiMiimiim Mi lesz holnap? Magyar sikert hoznak-e az újabb nemzetközi találkozók? Bukarestben holnap, vasárnap lép pályára válogatott tizenegyünk, hogy felvegye a harcot a román válogatottal. A találkozó vissza­vágója annak a mérkőzés­nek, melyet még a múlt évben játszottak le a ma­gyar fővárosban. A magyar együttes — a körülményeik­hez képest s az adott viszonyoknak meg­felelően — eléggé sikerült összeállítás­ban utazott el Bukarestbe. Annyi bizo­nyos, hogy a mieink erre a mérkőzésre egészen másként készülte­k fel, mint leg­utóbb az osztrákok ellen. Miind edzés­­belileg, mind lelkileg jobban összehan­golt csapat kelt útra. Reméljük, hogy az utazás körül sem lesz semmi zökkenő s erősen hisszük azt is, hogy a mérkőzés előtt sem lesz — osztrák módra — „ki­­éheztetés“. A találkozón két egyforma, képességű csapat ütközik meg. A románok mellett egyedül a hazai pálya előnye s nem utolsó sorban a játékvezető személye szól. Mi is igen furcsának találjuk, hogy szomszédaink annyira ragaszkod­tak a hazai játékvezetőhöz. Annyi azon­ban bizonyos, ha Iliescu Stuea pártatla­nul vezeti a nagy mérkőzést, úgy az utóbbi évek legnagyobb küzdelmére és legszebb harcára van kilátás. Ellenkező esetben azonban könnyen bekövetkezhet idei második vereségünk. Mindent egybevetve, a csapatrészeket összehasonlítva, mérlegelve a hazai kör­nyezet előnyét s számítva a román já­tékvezető esetleges „jóindulatára“, dön­tetlen eredmény kialakulása a legvaló­színűbb, számszerint 2:2. Budapesten Temesvár válogatottja mérkőzik a nagy neveket felvonultató Budapest csapatá­val. Vendégeink játékerejét nem na­gyon ismerjük, de annál jobban tudjuk azt, hogy mire képes saját pályán, ha­zai közönség előtt a második magyar garnitúra. Ha a budapestiek nem bíz­zák el magukat s ellenfelüknek nem le­becsülésével, hanem játékerejük felérté­kelésével lépnek a küzdőtérre, akkor az üllői úti pálya hatalmas nézőtere vasár­nap délután magyar gólokkal tarkított szép és élvezetes mérkőzésnek, lesz ta­núja. Reméljük, hogy a hazaiak most megemberelik magukat és az utolsó per­cekig küzdenek. Ebben az esetben nem is lesz kétséges a találkozó kimenetele s így a jóslat 5:1 a budapestiek javára. A jóslatokat Balatoni Tibor olvasónk küldte be. Temesvár még nem érkezett meg Mi lesz, ha nem jönnek? A Labdarúgó Szövetségben nagy az izga­­lom a temesváriak késése miatt. Nagy Mar­cel gazdasági főnök péntek este 30 személyes vacsorával várta a temesváriakat, akik még szombaton délelőtt 11 órakor sem érkeztek meg Budapestre. Kérdést intéztünk az MLSZ-hez, hogy lesz, ha netán nem jönnének a temesvá­riak. Az MLSZ-ben ezt kizárt dolognak tart­ják, de ha mégsem jönnének, akkor holnap az Üllői úton az ifjúsági döntővel kezdődik a műsor. Utána a BLASZ—Mank átválogatott, majd végül a­ Barátság-válogatott-----B-válo­gatott mérkőzik. Budapest—Indianapolis-Párizs .Holnap, vasárnap reggel Budapesten a Vá­rosligetiben 9 órakor nagyszabású motor­­­kerékpárosverseny lesz, ahol a legkiválóbb motoros- és oldalikocsis versenyzői mérkőz­nek, hogy jogot nyerjenek a Svájcban való versenyzésre. Mint érdekességet írtuk meg, hogy a minap Indianapolisban a háború után első ízben futották le az immár híres­ségre szert tett nagy gépkocsi versenyt, ame­lyet 188 kilom­éteres átlagsebességgel Robson többszörös bajonot­ nyert meg. A verseny nem maradt izgalom­mentes, mert hiszen a 39 in­duló közül a sok baleset miatt csupán kilen­cen értek a célhoz. Ugyanebben az időben Párizsban az ottani Városligetben futották le a gépkocsi Grand Prix-t több külföldi résztvevővel és 100.000 néző előtt. A 150 kilométeres távot a francia Wamille nyerte 1 óra 17 perc 41 másodperces idővel és Alfa Romeo-kocsival. Az óraátlag 115 kilométer volt. Angol labdarúgócsapat győzelme Svájcban. Az angliai Chelsea svájci túrája során Genf­ben Servette ellen mérkőzött és győzött 2:0 arányban. Jobbak az angol ökölvívók. London­ban Nagy-Britannia válogatott ök­ölv­ívócsapa­t­a 5:3 arányban győzött az Egyesült Államok amatőr válogatottja ellen. Jugoszláv—Csehszlovák Davis Cap tenisz­­mérkőzést Prágában 10 ezer néző előtt a jugoszkivok nyerték 3:2 arányban, akik leg­közelebb a franciák ellen veszik fel a küz­delmet.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék