Világosság, 1946. július-szeptember (2. évfolyam, 145-220. szám)

1946-09-05 / 199. szám

romilen éles term­m « görög kormány ellen * « Biztonsági Tanácsban Két kiváló művész érkezett kedd délután Budapestre: Jehuudi Ment­­hin, a kiváló hegedűvirtuóz és nagy sikereket elért hazánkfia, Doráti Antal karmester. — Hétfőn este még Salzburgban szerepeltünk — mondják moso­lyogva. Jehudi Menuhin néhány héttel ezelőtt már járt nálunk s akkor hosszabban nyilatkozott a Világos­­ság­nak. — Két ittartózkodásom között, mint magánember Svájcban tartózkodtam — mondja most. — Csak Luzern­ben adtam egy hangversenyt. Végtelenül örülök, hogy újra Budapesten lehetek és hogy Doráti Antallal együtt léphetek a kö­zönség elé. Már el sem tudom képzelni, hogy ne magyar művésszel együtt sze­repeljek, — mondja nevetve. — Innen is­mét Svájcba utazom, ahol egy ma­gyar zongoraművésszel adok együttes hangversenyt. A hat éve külföldön működő Doráti Antal szeimme­l láthatóan el­­fogadott. — 1937-ben jártam utoljára Budapes­ten. Augusztus 18-án tartottam utolsó koncertemet Amerikában. Az amerikai magyarok között óriási segítőkészség nyilvánul meg az óhazával szemben és a legszegényebbtől a leggazdagabbig mindenki szeretne valamivel hozzájá­rulni a magyarországi nehézségek eny­hítéséhez. A magyar zene — és itt első­sorban Bartókra gondolok — nagyon népszerű Amerikában. Nemrégiben mu­tattam be az amerikai rádióban Kodály: „Felszállott a páva“ cím­ű művét, mely ennek az alkotásnak első amerikai be­mutatója volt. Óriási sikert arattunk és rengeteg elismerő sürgönyt kaptunk Amerika minden részéből. A Biztonsági Tárak a tegnapi ülé­ste a görög kormány ellen emelt ukrán vádakkal foglalkozott. Vita indult meg, hogy az ukrán pa­naszt a tanács napirendjére tűz­­zék-e. Az amerikai deleg­átus a pa­nasz tárgyalását indítványozta, majd Gromiko szólalt föl, aki éle­sen támadta a görög kormányt. Bejelentette, hogy a jelenlegi gö­rög kormány csapatokat küldött Dél-Albániába és súlyos károkat okozott albán területen. Ezután a Görögországban állomásozó angol csapatokkal foglalkozott, amelyek, nézete szerint, a görögországi anti­demokratikus elemeket védelmezik. Cadogan, brit delegátus, titako­zott az ellen, hogy minden jobb­oldali görög tevékenységért az an­gol kormányt tegyék felelőssé és azt kívánta, hogy a kérdést ne tűzzék a Tanács napirendjére. Hosszabb vita után lezajlott a szavazás, amelyben az angol javaslat mellett egyedül Hollandia szavazott. Hét állam, közöttük a Szovjet­ Unió és Amerika, támogatta Ukrajna kérel­mét, hogy a görögországi helyzet kivizsgálását vegyék fel a Tanács tárgysorozatába, két delegátus, brazíliai és az ausztráliai, tartózko­dott a szavazástól. A Tanács ülését ezután elnapolták. Show-bemutatóra készül a Dolgozói­ Színháza, amely m­ár eddig is több ér­tékes előadással mutatta meg, hogy méltó nevéhez. A nagy angol író szü­letésének 90. évfordulóján „Az ördög cimborája“ felújításával ünnepült meg. A Shaw-darabot 7-én, szombaton este játsszák először Mányoki úti színház­­helyiségükben. 50 éves a film. A „Mesél a film“ en­nek az 50 évnek kiemelkedő állomásait eleveníti fel egy film keretében, amely­ben egymásután vonulnak fel a régi kedvencek, Páli bácsitól és Fatty­tól Bánki Vilmáig és Greta Garbóig. Az 50 éves film revüjének modern keretét Pánczél Lajos írta és rendezte, fő­szereplői Gázon Gyula, Rafael Márta és Verebes Károly. A „Mesél a film“ csü­törtökön díszelőadáson kerül bemuta­tásra és teljes jövedelme az Újságíró Szanatórium Egyesült céljait szolgálja. A díszbemutató jegyei a Magyar Újság­írók Országos Szövetségében (Vilma királynő­ út 16) délelőtt 9­2-ig vásárol­ható. MOZIK MŰSORA: ADY: Gyere velem nyomozni (3, 5, 7). BELVÁROSI: Ida regénye, magyar, (5, 5, vasárnap és ünnepnap 3 óraikor is). CITY (tel.: 128-129): öten voltak (3, 5, 7). CORVIN (tel.: József 242): Hazugság nélkü­l­­(VM, 146, 148, vasárnap és ünnepnap 11 és 2 órakor is). ELIT: Top-Hat VM, (6, 158). KAMARA (tel.: 123-901): Tarzan, a rettenetes (4, 6, 8). LLOYD: Vágyakozás 044, YdS, '1s8). ÓBUDA: Kis fenség parancsa (%4, 146, %8). PALACE: Villámlovas (IX, Y&, 'IA, %6, %S1, PÁTRIA: Asszony a vonaton 044, VB, V­ 8). PHÖNIX: Sportkirály és Chaplin, a hold­­kóros (11, 1, 3, 5, 7). IGOCSA: Nápoly a csókok tűjében 043, 'hi. 'Itt). ADRIA (Pestszentlőrinci: Leopárd kisas­szony (5, 7; vas­- és ünnepnap 3, 5, 7). CORSO (Újpest, tel: 123A43): Pygmalion 046, */s8; vasár- és ünnepnap: 4, 6, 8). JÓZSEF ATTILA (Rákospalota): Rajongás (6, 8; vasár- és ünnepnap: 4 órakor is). VILÁGOSSÁG (Pestszenterzsébet): A fény kialszik (G 8, vas­- és ünnnepnap 2, 4, 6, 8). WEKERLE (Kispest): Fiatal ördögük (6, 8; vasár- és ünnepnap:­­ 6, 8). 4 Világosság Bonyolódik a vöröshajú nő meggyilkolásának a rejtélye A Wander-gyár telepe mellett meggyilkolt vöröshajú nő ügyében újabb fordulat állott be. A nyo­mozók megállapították, hogy a meggyilkolt nő nem a Wander­­gyár környékéről való, mint elő­ször gondolták, hanem valószínű­leg nem is budapesti. A törvény­széki bonctani intézetben fekvő áldozatban eddig senki sem ismerte fel hozzátartozóját. Felmerültek olyan adatok is, amelyek szerint a vöröshajú nő nem magyar, három idegen nemzetiségű volt és egy dunai uszályon érkezett nemrégi­ben a fővárosba. A fiatal nőt, min­den valószínűség szerint, nem a Wander-gyár melletti árokban öl­ték meg, hanem máshol végeztek vele és holttestét bőröndben vagy zsákban cipelték a gyártelep mellé. A főkapitányság­ bűnügyi oszályá­­nak nyomozói a legnagyobb erély­­yel kutatnak az ismeretlen nő gyilkosa után. A meggyilkolt nő személyleírása: 168—170 cm magas, 20—25 év körüli, vörüyesszőke hajú, feltűnően ápolt, fehérbőrű nő. Szemei világos­kékek, orra pisze. A holttest közelé­b­en zöld színű tavaszi kabátot ta­láltak. Szovjet-svéd-amerikai jegyzékváltás egy kereskedelmi egyezmény ügyében Az AFP washingtoni jelentése közli, hogy a szovjet kormány nevében Deka­­nozov helyettes külügyminiszter augusz­tus 26-án jegyzéket adott át a moszkvai amerikai ügyvivőnek. A szovjet jegyzék a szovjet-svéd kereskedelmi tárgyalá­sokkal kapcsolatos amerikai észrevéte­lekkel foglalkozik. Amerika ugyanis nemrégiben jegy­zéket küldött Moszkvába, amelyben bírálta a szovjet-svéd kereskedelmi megállapodások több pontját. A szovjet kormány csodálkozásának adott kifejezést az amerikai jegyzék miatt és hivatkozott arra, hogy az ame­rikai kormány mag­a is alkalmazza a hosszú lejáratra szóló kereskedelmi- és hitele­gyezmények rendszerét. A szovjet kormánynak nincs szük­sége arra — valószínűleg a svéd kormánynak sem —, hogy Ameriká­hoz forduljon tanácsért a kérdéses egyezmény előnyös vagy hátrányos volta tekintetében. Az amerikai kormány magatartása kí­sérletet jelent arra, hogy Amerika be­avatkozzék olyan kereskedelmi tárgya­lásokba, amelyeket két független állam foly­at egymással. Stockholmi jelentés szerint a svéd kormány is jegyzékkel fordult a­asing­­tonhoz. A jegyzék visszautasítja, hogy a svéd kormány a­ svéd-szovjet kereske­delmi tárgyalásokra vonatkozóan bár­milyen eszmecserét folytasson külálla­­mokkal. A svéd rádió ehhez még hozzá­fűzte, hogy a svéd kiküldöttek előre­­áthatólag e héten visszatérnek Maszk­álba, a megkezdett tárgyalások foly­tatására. 6 hónapi börtön felekezet elleni izgatás miatt. Steidl Pál kovács­­seegéd felekezeti gyűlölködés fel­keltésére alkalmas kijelentéseket tett. A pécsi népbíróság öttagú különtanácsa­i1 hónapi bört­önbün­tetésre ítélte. Másfélévi börtönre ítélték Fejér me­gye nyilas alispánját. A székesfehér­vári népbíróság másfélévi börtönre ítélte dr Gyökér Lászlót, aki a nyilas­­uralom alatt a vármegye alispáni teen­dőit végezte és sorozatosan internált baloldali embereket. ■ .....■■■ 11 »9Elszakíthatatlan munkaruha Guttmann - sarok, Rákóczi út 12. szám Ki tud KRAUSZ LAJOSNÉ született Rosenfeld Margitról, akit 1944 december 3-án a nyilasok elvittek a Síp ucea 17-ből. Utolsó hír december 11-ről jött Budafokról. Érte­sítést faár Krausz Lajos, Vili, Népszínház ucca 16. V. 10. KÉT HÁLÓSZOBA BÚTOR, férfiöltöny és szövet olcsón eladó. Budapest, VII. ker.. Csütörtök ISrtfi Sg» pm Sh­of 3-GYAPJÚ és ANGÓRA kártolását vállalom. VI. Szív ucca 63. II. em. 10 Hirdessen a ifiziljá»!, vagyunk. Mindenféle papíráruk békebeli raktára. Rémy Imre papír-feldolgozó és papír ár­­nagykereskedés IV. Deák reme u. il Mi történt Újpesttel ? Labdarúgókörökben olyan árak terjedtek el a fővárosban, hogy a törökországi túrára elutazott újpesti futballisták a határon el­akadtak, mert nem volt mag­as átutazásból szükséges papírjuk. A beavatottak tudni­­vélik, hogy Budapestről történt Intézkedés, hogy a csapat zavartalanul utazó üssék to­vább Konstantinápolyiak Tessék figyelni ! Szabályosak-e Markuoszky part­­dobásait Ezen vitatkoztak többen va­­sárnap az Üllői­ úton az MTK—S­IAC Barátság labdarúgómérkőzés alkalmá­val. Ugyanis voltak, akik aul állították, hogy Markusovszky a dobás pillanatá­ban felemeli a lábát, ami szabály­­ellenes, mert mindkét lábnak a földön kell lenni. Aki meg akar győződni Markusovszky szabályos vagy szabályellenes part­dobásairól, az esetleg utazzék Szol­nokra. Ott vendégszerepel vasárnap a SZAG Barátság és testék fiput­. Ma tárgyalják az újabb igazolások ügyét A Labdarúgó Szövetség elnöksége hétfőn úgy határozott, hogy az újabb igazolások lehetőségének megoldását kiadja a szabály­­alkotó bizottságnak, amely ma, szerdán ül össze. Arról van szó, hogy a már lezárult 3:1 arányú villámigazolási arányszámot fel­emeljék. Mint értesülünk a szabályalkotó bizottság javasolja az arányzaám felemelé­sét, de ez kizárólag csak a initifi­ális sport megsegítését szolgálja. Az MLSZ elnöksége már hétfőn foglalko­zik a javaslattal és remény van arra, hogy el is fogadja, utána az arra rászoruló egye­sületek ismét az urnánál erősít­hetik csa­patukat. Nemzetközi verseny külföldiek nélkül. A Tennisz Szövetség rendsegésében meg­kezdődtek az év nemzetközi bajnoki küz­delmei. Miután a versenyre külföldiek nem érkeztek, megtartották náluk nélkül Labdarúgóélet Jugoszláviában, Cirelgrád­­ból jelentik: Az országos labdarúgó bajnok­ság mérkőzései során a Partizán — a jugo­szláv hadsereg válogatott csapata — mint­egy 20.000 főnyi közönség előtt 6:1 arány­­­ban győzött a foltogradi (Montenegro) Bu­­dulgnoszt együttese ellen. A zágrábi Dy­namo 1:0 arányban győzött a Vörös Csillag ellen. Amire Tátos nem mehetett ki. A Párizs­ban megtartott nemzetközi úszóverseny első napján a következő eredmények szü­lettek: 100 méteres gyorsúszás:­­ Alex Jang (Franciaország) 68­­. mp. 2. Olsson (Svédország) 58.8 mp. 3. Hírese (USA) 59.8 mp. 1—­50 méteres gyorsúszás: 1. Olsson (Svédország) 25.8 mp. — 100 méteres hát­úszás: 1. G. Valery (franciaország) 1:08.9 p. — 400 méteres gyorsúszás: A. G. Valery (Franciaország) 5:11.3 p. Bellák László hazajön. Bellák László, a sokszoros asztalitennisz válogatott világ­bajnok vegyespáros tagja, rövid­esen Ang­liából hazatér­vs itthon folytatja a ver­senyzést. A SZÍNHÁZAK MÁT MŰSORA Vígszínház: Nebá­nátsvirág (7). — Belvárosi Színház: Új isten Thébában (3). — Művész Színház: Házasság: hármasban (7). — Ma­dách Színház: Holló a hollónak (7). — Fő­városi Operettszínház: Gyertyafénykeringő (V*8). — Medgyaszay Színház: Tombol az, erény (7). — Béke Színház: Szabotál a gólya. — Józsefvárosi Színház: Francia szobalány (Va8). — Fővárosi Nagycirkusz; Szeptemberi új műsor. Christosph prolon­gálva! (4, 7). — Dolgozók Színháza (Má­nyik* út): Szeresd felebarátodat; Foga­dóság (7). — Óbudai Színház: Cirkuszher­­cegnő (8). RÁDIÓ Szerda. 12.15: Ja az­ együttes. — 13: „Mi fulnyájuk h­at érhet baleset!“ Közvetítés Men­tőelgyes Lika székházból. — 13.15: Klarinét. — 13.45: Előadás. — 14: Hírek. — 14.10: Vöröskereszt közlep­ények. — 1920: Balatoni nóták. — 15.15: Riui jói­skola. — 15.55: .Műsorismertetés. — 18: Hí­rek. — 16.10: A Magyar Nők Demokratikus Szövetségé­nek műsora. — 16.25: Ének. — 17.10: Meste­rek világa: Mikszáth K. — 18: Hírek. — 18.05: Vöröskereszt közlemények. — 18.15: Előadás. — 18.30: A Munkás Kultúrszövet­­■g előadássorozata. — 20: Hírek, sport­híreik. — 20.20: „Igazoltatják a pesti szob­rokat... Vita a szobrokról. — 20.40: Ráca Vali sanzonokat émekel. — 21.20: Fontos kérdések — érdekes válaszok. — 21.50: Hírek ároséul. — 29: Mérek. — 22.20: Műsorismerte­tés. — 22.25: Vöröskereszt közlemények. — 2.35: Banglentonen­ — 23.10: Hírek angolul. — 23.20: Hírek franciául. — 25.30: Tánc­­lemezek. VILÁGOSSÁG A Szociáldemokrata Párt napilapja Főszerkesztő: KÉTHLY ANNA Felelős szerkesztő: GERGELY ISTVÁN Felelős kiadó: FENYVES JENŐ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Vili, Conti­ncca A A szerkesztőség és kiadóhivatal telefonszáma: _______________420—562 (—565).________________ Világosság Nyomda Rt, Budapest Vili, Centi veca A nyom­iaveaeU­: HPEMI ISTVÁN

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék