Világosság, 1946. július-szeptember (2. évfolyam, 145-220. szám)

1946-08-14 / 182. szám

SZÍNHÁZ A Gazdasági Főtanács ma tovább tárgyalta az ipari árak leszállítását A Gazdasági Főtanács ma délelőtt 11 órakor ülést tart. A napi­renden, mint legfőbb kérdés, az ipari árak leszállításának tárgyalása szerepel. A színházak egyhavi moratóriumot kérnek aközterhekre Progresszív adóztatást vezetnek be a fővárosi színházaknál? Egri Istüán megindokolja, miért mondott le a Magyar Színház koncessziójáról Színházi körökben nagy feltűnést keltett a Magyar Színház igazgató­­válságának ügye. Mint ismeretes, Egri István, a kiváló színész és ren­dező is megpályázta az izabellatéri színház koncesszióját, de időközben a polgármesterhez benyújtotta le­mondását. A koncesszió kiadásának ügye ma délelőtt dől el. Egri István & Világosság munkatársának a kö­vetkezőkben indokolta meg a Ma­gyar Színház koncessziójáról való lemondását: — A Magyar Színház koncesszióját megpályáztam. Pályázatomhoz csatoltam művészi programomat. Rendelkezésemre állott a megfelelő töke is. Ez azonban még júliusban volt s azóta a tőkeviszo­nyok megváltoztak. A Magyar Színház az elmúlt évadban annyi megpróbálta­táson. ment keresztül, hogy sem a szín­házat, sem alkalmazottait újabb bizony­talanságnak kitenni nem szabad. A szin­­házvezetés nemcsak művészi, hanem anyagi felelősséget is jelent Lelkiisme­retlenség lett volna tehát tőlem, ha a megváltozott viszonyok között a színház anyagi alapját esetlegességekre bízom. — Az elmúlt pénteken a színház tár­sulatának újabb elhatározásomat be­jelentettem. Fájdalmas számomra a le­mondás akkor, amikor az illetékéé tes­tületek, a Színészek Szakszervezete és a Művészeti Tanács teljes bizalommal álltak művészi terveim mellé és a leg­kiválóbb írók és színészeik felajánlották közreműködésüket az általam vezetendő Magyar Színháznak. Végeredményben nem az a fontos, hogy én vagyok-e a Magyar Színház igazgatója, vagy más, hanem az, hogy egy olyan nagy múltú intézmény, mint a Magyar Színház sorsa jól megoldódjék. „Tombol a* erény“. A Medgyasszay Színház Letraz mester könnyű fajsúlyú bohózatával indult rohamra a kánikulai meleg ellen. Az attak sikerrel járt, ami­ben nem kis része van a fiatal Szenes Ivánnak, aki tehetségesen dolgozta át az eredeti francia szöveget és kitűnően pergő versekkel élénkítette a darabot. A szokványos témánál nem érdemes hosz­­szabb ideig időzni: kikapós férj, ravasz feleség, szaglászó „mesterdetektiv“, mamlasz zoológus — és a közönség hálá­san tapsol. Sennyei Vera, Szilágyi Marosa, Pálóczi László, Bilicsi Tivadar és Gál Sándor mindent elkövettek, hogy a nevetést a nézőtéren állandósítsák. Csanak Béla muzsikája és Lénárt Béla rendezése stílusosan egészítette ki az előadást. fiBSitáM 13-án. fi -I k e d t i n gf||| este I inkor az Állatkerti Szabadtéri Színpadon TRAVIATA Az Operahiz zene- és énekkara. Vezényel: LUKACS MIKLÓS. MIKLÓSSY IRÉN, RÖSLER, dr PALLÓ. A Magyar Keskenyfilm Szövetség IV, Reáltanoda uoca 13—15. szám alatti helyiségében kedden, szerdán, csütörtö­kön és pénteken, mindenikor pontosan 6 órai kezdettel a „Miért harcolunk“ című hatalmas amerikai dokmnentfilm­­,sorozatot mutatják be. ♦ Az „Alliance Frangaise“ legújabb szí­nes reprodukció kiállítása őt mai francia festőt mutat be. A kiállítás megtekint­hető (Galamb u. 1. I.) hétköznapokon (csütörtök kivételével) d. e. 11 és 1 kö­zött, hétfőn, szerdán, pénteken d. «. i és 5 között. A Világosság elsőnek jelentette, hogy a színházak a kirótt óriási közterhek miatt igen nehéz hely­zetbe kerültek. Hétfő délelőtt a kultuszminiszté­riumban a színházigazgatók előad­ták a közterhekkel kapcsolatos ké­relmeiket. Tekintettel arra, hogy a közterhek nagy hányada a főváros­nak fizetendő, a színházak azt ké­rik: adjon a polgármester ezeknek a közterheknek fizetésére, az elvi rendezés megvalósulásáig, egy­havi moratóriumot. Kérték továbbá a vigalmiadé, a közüzemi díjak, valamint a fal­ragaszdíjak csökkentését. A Színészezakszervezet álláspontja szerint a színházak a jövőben pro­­gresszíV' adóztatás alá esnének. Ez annyit jelent, hogy egyes színházak nagyobb forgalmuknak megfelelően magasabb adót fizetnének. Értesü­. Marosáén György nemzetgyűlési képviselő, a Szociáldemokrata Párt vidéki osztályának vezetője, a fo­rint országos sikeréről a követke­zőkben tájékoztatja a Világosságot: — A forint vidéken kettős jó ered­ményt ért ei. Először is van új pénz, amelyért vásárolni lehet és amelyben mindenütt bíznak. Kern lila, nem sárga, nem ikék, nem adó és nem sima papír, hanem forint. A sokfajta pénzbe bele­zavarodott vidéki egyszerűbb számítá­sokkal kerül szembe, ez a forintnak a lélektani jelentősége. Ezt a szempontot sokan lebecsülik, pedig ez nagy siker, mert a vidéki ember azt a pénzt becsüli, amelyiket nem kell sokai számolgatni és amelyből nem kap mindig többet, mint amennyit akar. — A másik a gazdasági momentum, amely a várakozáson felül jól indult. A termelő rájön arra, hogy érdemes ki­ásni a burgonyát, leszedni a gyümölcsöt és maiamba vinni a búzát, sőt érdemes levágni a sertést is. A burgonyától a sertésig lassúbb lesz o fejlődés, de az üt elő van készítve, mert bizalom van a forint iránt. — Nagyon fontos az, hogy a pénz seholsem rekedjen meg, hanem folytassa útját. Ne maradjon sem a ládafiában, sem a páncélszekrényekben, hanem vál­jon ekévé, textíliává, szérummá, rövi-Szerdán tárgyalja a NOT Kolos­­váry-Borcsa ügyét. A NOT Bojta­­tanácsa szerdán tárgyalja Kolos­­váry-Borcsa Mihály bűnügyét. Ko­­losváry-Borcsát a nópbíróság első­fokon golyóáltali halálra ítélte. Megnémult a szerencsétől. Wilfred Nan!t washingtoni vasmunkás hirtelen megmőmult, amikor közölték vele, hogy megnyerte a derbyt. A „szerencsés“ munkás százezer dollárt kapott, majd nyomban kórházba szállították. lésünk szerint már ki is jelöltek hat fővárosi színházat, melyek a maga­sabb kategóriába esnek. Goda Gábor főjegyző az alábbiak­ban ismertette munkatársunk előtt a főváros álláspontját: — A főváros minden kérdésben a leg­messzebbmenő takarékosság elve alap­ján jár el. Be ezt a takarékossági elvet egyezistni akarja a kulturális követel­ményekkel. A főváros a maga lehetősé­geihez mérten feltétlenül a színházak rendelkezésére áll a kulturális cél szol­­gálatá.ban. Az enyhítés módozatait még nem tisztázták, de természetes, hogy a főváros helyzetét is tekintetbe kell venni a megállapodásnál. A keddi értekezletet, melyen egyébként a kultuszminisztérium és a színházigazgatók megbízottján kívül a Színészszakszérvezet, a Mű­vészeti Tanács, valamint a főváros megbízottja is résztyett, értesülé­sünk szerint ma délelőtt folytatják. den: mezőgazdasági és ipari termelvé­­nyekké. Arra a kérdésünkre, hogy a piacok hogyan reagáltak a forint megjelené­sére, Marosán György a következőkben válaszolt: — Vidékről befutó jelentések szerint a vidéki piacokra tömegesen viszik az árui, amelyet kevés pénzért meg lehet vásárolni. Meggyőződésem, hogy az áru jelentkezése fokozódni fog. A forint meg­jelenése óta a vidéki kereskedelem ál­talában megélénkült, nemcsak a terme­lők, hanem a szatócsok is igyekeztek meglévő árukészletükért forintot kapni. A cserekereskedelem teljesen megszűnt. Ennek nemesak a drákói rendelkezések vetettek véget, hanem a bizalom is a jó forint iránt. Sikerült a magyar demo­krácia gazdasági alapját jól megvet­nünk és ezen az alapon felépíthetjük az erős, életképes, demokratikus Magyar­­országot. —- Most, hogy a forintnak aranyfede­zete is van, a magyar paraszt forintba vetett bizalmát senki és semmi sem ingathatja meg. Tudják azonban azt is, hogy a stabilizációnak alapja nem a holt arany, hanem az élő munka, ame­lyet a munkások a gyárakban és a pa­rasztok a földeken folytatnak a dolgozók Magyarországáért. A piáéi árusok ajándéka a rok­kantkórház betegeinek. A Horánszki uecai rokkantkor ház betegeit meg­vendégelték gyümölccsel a nagy­­vásártelepi bizományosak _ ég árm sok. A múltban, a nehéz élelmezési viszonyok miatt, a kórházban egyet­lenegy alkalommal sem adtaik gyü­mölcsöt és így nagy örömmel fogad­ták, hogy a nagyvásártelepi árusok gondoltak a rokkantkórház bete­geire és a múlt héten nagymennyi­ségű gyümölcsöt küldtek nekik. A forint diadalútfa az országban Marosán György a jó pénz lélektani hatásúiból * A Magyar Színházban munkáselőadás keretében a Hungária vegyi és kohó­művek Rt. Illatos úti telepének munká­sai szombaton Petői! .Apostol“ című költeményét adták elő nagy sikerrel. A szereplők és a zenekar tagjai valameny­­nyien munkások voltak. ranrnifflimiiniMnmn^ GYAPJÚ fis AXGÓRA y Kártolását Hirdessen a vállalom. VI, oci» 9%. II era. Uh ban! ima réü? IHlmasin Margit a éves fényképész, 1944 augusztusban Auschwitzban volt; azóta édesanyja nem ,ud róla és kéri, ha bárki ind valamit, tudassa szomorú édesanyjával a következő óímre: Mrs. B. ülimann, 94. Larsdow:. Rd. W. 11. London. Jutalom ellenében. TESTEDZÉS wmmmnwmwiimmmimwtmmmm MIK—Szeged 2:1 (1:0) Hétfőn est© ötezer néző előtt folytatódtad a latorcauccai e&tl labdarúgó mérkőzések«. Ezúttal az MTK—Szeged-találkozó volt a so­ron. A többet támadó és veszélyesebb Szeded balszerencsével játszott, nagy helyzetek©« hagytak ki a csatárai. Az első gólt a 36-ik percben éri el Mészáros (MTK), aki Háraf — Füstöstől kapott labdát értékesített© góllá. Szünet után az MTK támad, de Szeged csak­­hamar átveszi az irányítást és az MTK csak Solymosi kapusa nagyszerű védelmével kerüli el a gólokat. A 24-ík percben Hidegkúti? (MTK) Bakó, a szegediek kapusának hasa. alatt vágja a jobbsarokba a labdát. Változó» játék után a 36-ik percben Nagy I. szögletről Báló (Szeged) elé adja a labdát, aki tisztán lő a balsarokba és ezzel Szeged eléri az első, egyben utolsó gólját Végeredmény: 2:1 a* MTK javára. Csütörtök: 100 km-es mótorvezetéses bajnokság (Pataki vagy Szekeres?) Az eddigi torvek szerint válogatott kerék­párosaink vásárnál' reggel indulnak el Zü­richbe. a világbajnokság színhelyére. A nem­zetközi szabályok szerint a világbajnokság előtt le kell futnia a hazai bajnokságokat, ezért az 50 km-es páros és a 100 km-ec* mát or v exetéses bajnokságot csütörtökön ren­dezi a szövetség a Millenárison,, egyforintos belépővel. Vasárnap a sportolók tömegfelvonulása Augusztus 18-án, vasárnap délelőtt a. Hősök) teréről indulva, a sportolók tömege a Sza­badság térre vonul, ahol ünnepélyes keretek között megkoszorúzzák a szovjet bősök em­lékművét. A Szakszervezeti Tanács ée a Munkás Sport Központ felhívja az üzemi bizottságo­kat, hassanak oda, hogy a tömegfclvonulá­­son minden munkássportoló ott legyen, mert ez a megmozdulás a sportoló munká£ifjúság hitvallása les* a szovjet-magyar barátság & a demokrácia mellett. A BARÁTSÁG VÁLOGATOTT MISKOL­CON. A Barátság labdarúgó válogatottat augusztus 18—30-ára Miskolcra hívják. A Barátság Sport Központ a meghívást elfo­gadta és megbízta Fenyves László szakfel­ügyelőt a válogatott összeállításával. A vá­logatott zömét a SZAC Barátság adja. Vörös (BRE) volt a 400 m-es gyoiwússás győztese. 5:17.2 idővel. k, A Vasasok ma, kedden d. u. fél 5 órakor a rn-agdo] n a uooa i székházban vezetőségi ülést tartanak az augusztusi sportnapok ügyében. FTC—MMUE vizikupa előmérkőzés volt hétfőn este a szigeti uszodáiban, győzött ax FTC 16:2 <6:1) arányban. Jugoszláv labdarúgók győzelme a Szovjet- Ünlóban. A Szovjet-Űniőban túrázó Parti­zán dabdarúgócsapat Tiíliszben 50 ezer néző előtt 2:1 (1:0) arányban győzött a Georgiái Dynamo ellen. A SZÍNHAZAK MAI MŰSORA Vígszínház: Ninos előadás. — Belvárosi Színház: Űj isten Thébában (7). — Művész Színház: Házasság hármasban (7). — Magyar Színház: Nincs előadás. — Madách Szín­ház: Az új módszer (7). — Fővárosi Operett­­színház: Nincs előadás. — Medgyaszay Színpad: Tombol az erény (7). — Pódium* Életfogytiglan O/SS). — Béke Színház: Va­csora Budán (7). — Kamara Varieté: Neveeo többet (7). — Józsefvárosi Színház: 2000 pe«­­Sföii férfi 048). — Sztálin téri Nyári Szín­ház: Játsszunk vajaiul mást! (%ß). — Nép­­varieté (Sportesamok): $ testőr ()48). Fővárosi Nagycirkusz: Augusztusi műsor (4. 7). — Márkus Parkszínház: Nines előadás.—. Állatkerti Szabadtéri Színpad: Traviata (T). MOZIK MŰSORA ADY: Dunaparti randevú (3, 5, 7). BELVÁROSI: Irene (amerikai) (5, Z, vasár-. és ünnepnap 3-kor is). CITY (tel.: 129-139): Fiatal ördögök (3, 5, Ti. CORVIN (tel.: József 242): Fiatal ördögük 044, %6, 148; vasárnap és ünnepnap: 11 éo ‘/ö órakor is). . _ KAMARA (tel.: 463-301): ítélnek a nők (v.4, m „ „ „ . LLOYD (telefon: 199-043): Egyetlen éjszak« PM, 146, 148). ÓBUDA: Kaeagöverseny. Híradó 044, Mß.ViSV PALACE: Fiú vagy lány (fájgy). fenve® kísérő műsor (mindennap: 11, tW, ■/£$). PÁTRIA: Asszony akarok lenni 064, 146, ’AJ). PHÖNIX: Éjféli vendég (ti, 1, 3. 5 7). UGOCSA: Halál kocsisa 048, 145, VjJ). ADRIA (Pestszentlörinc): Ki vagyok én (m, 148, vasár- és ünnepnap: 'Irt órakor is). CORSO (Újpest): Utolsó dal (6, 8, vasár- éa ünnepnap: 4 orakor is). JÓZSEF ATTILA (Rákospalota): Nyári szünet VILÁGOSSÁG (Pestszenterzsébet): Légy 3® mindhalálig (6, 8, vasár- és ünnepnap: z, WÉKÉRLE (Kispest): Doktor Jörn, egy nő* orvos naplója (6, 8, vasár- és ünnepnap: %4 órakor is). ________ VILÁGOSSÁG A Szociáldemokrata Párt napilapja Főszerkesztő: KÉTHLY ANNA Felelős szerkesztő: GERGELY ISTVÁN Felelős kiadó: FENYVES JENŐ Szerkesztőség és kiadóhivatal: VIII, Oootl uoca A A szerkesztőség és kiadóhivatal telefónszáina* 420-562 (—565). Világosság Nyomda Rt„ Budapest VTU». Cent! uooa 4. ,• Feleli® nyomdavezető: ßPSRI ISTVÁN : J i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék