Világosság, 1946. július-szeptember (2. évfolyam, 145-220. szám)

1946-07-06 / 149. szám

2. év, 149. szám Budapest, 1946 július 6. szombatrengo Zivatarok várhatók ifin­« 2S összehívták a béke£rfekezletet Lapzártakor a következő rendkí­vüli fontosságú hirt jelenti »* MTI:­­­le­tének kezdőnapjául. A külügyminiszterek né­­(Párizs)— illetékes körökből szerzett érte-ahány kisebb módosítással elfogadták Byrnesnek Iűlés szerint a négy külügyminiszter júliussal, olasz jóvátétel rendezésére vonatkozó J arus­ 29-ét tűzte ki a huszonegy nemzet béke­értékes-i­­a­tát. SZAKASITS ÁRPÁD kifejtette a szociáldemokrata állás­pontot a rendőrség kérdésében 1. A rendőrség: ne politizáljon — 2* Nem törjük a tolvaj rendőröket 3. Nem lehet különbséget tenni pártszempontból a rendőrök között Cs­ütörtö­kön délután hatalmas tö­megben vonult fel. Nagy-Budapest s­zoci­ál­d­em­o­k­ra­t­a rendőreinek 40 frakciója a Sportcsarnokba,­­ hogy meghallgassák Szakosíts Árpád mi­­ni­se­terein­­kkel vet­tes beszédét. A nagygyűlést az Balassa Gyula rendőraltábornagy, országos főka­pitány nyitotta meg. Üdvözölte Szakosíts Árpádot és a Kommu­nista Párt küldöttségét.­­ A zsúfolásig megtelt Sportcsar­nokban több, mint háromezer szo­­ciáldemokrta rendőr előtt kezdte meg beszédét Szakosíts Árpád mi­­niszterelnökhelyettes. ■ Elmondotta, hogy a felszabadul­ás után a közbiztonságot is újra kellett megteremteni. Nem lesz pártrendőrség! — A sokat támadott és becstele­nül megrágalmazott demokratikus rendőrség eleget tett a reá váró nagy feladatoknak és hogy az or­szágban nem volt vérfürdő, ami pedig indokolt lett volna, az a de­mokratikus rendőrségnek köszön­hető. A rendőrségnek nem volt könnyű a feladata, se ruha, se cipő, se élelem nem állott rendelkezésbe. A rendőrök éhezve álltak posztju­kon és a legsúlyosabb viszonyok között is teljesítették kötel­ességü­ket- Ma már nemcsak a fővárosról és környékéről, hanem az ország­ban mind nagyobb és nagyobb te­rületről mondhatják fel, hogy ott már tökéletes a közbiztonság. Egye­sek azt akarták, hogy a rendőrsé­get a választási statisztika szerint parcellázzák fel, de ezt a Szociál­demokrata Párt nem engedi, mert a rendőrség nem lehet számológép. A demokratikus rendőrség nem pártremdőrség, nem is lesz azzá, hanem­ a demokrácia dolgozói­nak a rendőrségi marad. A régi rendőrség az urak népelle­­­ nes rendőrsége volt, az új pedig a­­ nép rendőrsége az urak reakcióié-­ val szemben. Ezt a rendőrséget egyre inkább munkás- és paraszt­­fiatalokból fogják felfrissíteni. A két munkáspárt feladata, hogy a demokráciát megkedveztesse a néppel. Ehhez az kell, hogy a demo­kratikus rendőrség ne tiporja a né­pet Olyan rendőrök kellenek, akik nem ellenségként lépnek fel sze­gény, tudatlan paraszttestvéreinkkel szemben. Menjen szét az üzenet az ország valamennyi rendőréhez. — Kell a fegyveres rendőrség folytatta Szakasits Árpád —hogy ebben az országban tiszteletet tud­junk parancsolni. Nem akarok tol­vaj rendőrt látni. Könyörtelenü­l ki kell taszítani a rendőrség soraiból azt, aki lop, rabél, vagy elveszi azt, ami a másé. A rendőrség túlmenő több­sége éhezve is tisztességes. Nem engedhetjük meg, hogy néhány becstelen briganti bemocskolja a rendőrség tiszta nevét. És nem akarok éhező, rongyos rendőrt sem látni. A Szociáldemokrata Párt arra tö­rekszik, hogy a rendőrség nagy­szerű fejlődését elősegítse. — A rendőrség körében bizonyos elégedetlenség lépett fel, mert nem mindig érezték az osztó igazság ke­zét. Mi igyekszünk a panaszokat orvosolni és ígérjük, hogy a párt a jó szociáldemokrata rendőrökért ki­áll, segíti és védelmezi őket, hogy érezhessék maguk mögött minden hajukban a F­orrán-demokrata Pár­tot. Nem engedjük hogy a mi rend­őreink hátrányokat szenvedjenek. Ami az egyiket megilleti, megilleti a másikat is. Az igazságtalan bá­násmód nem szolgálja a rendőrség­ demokratikus szellemét. Aki pártszempontból előnyben ne lépjenek fel temnisszikusan, ne bántsák a parasztot, a sze­gény földművest, érezze a pa­raszt, hogy ebben az országban nincs többé csendőr uralom, hogy a demokrácia megvédi a népet, de a rendőrség kitöri azoknak a nyakát, akik a demo­kráciát meggyalázzák. Kímélettel kell a­­parasztokkkal bánni, de vigyázni és őrködni kell a demokrácia rendje felett, részesít rendőröket, az ellensége a demokráciának. A mi pártnak nem akar és nem­ is fog másodrendű párt lenni, a mi pártunk tagjai nem fognak­­ kisebb­rendűséget érezni. Jó szóért jó szót, becsületességért becsületességet, becstelenségért, ha kell öklöt adunk. A szociáldemokrata rendőrök legye­nek jó katonái a magyar népnek. Szolgálatban nincs politizálás, hivatalban nincs pártiskola. Id­in­ál jobb szocalfetálé, annál jobb rendőrök is és annál jobban fogják ■szolgáim a magyar népet, amelyért élünk, dolgozónk és ha kell, meg is halunk. Dr Antal Gyula hangoztatta: az a gyűlés erélyes figyelmeztetés a reakció felé, hogy vonuljon vissza és gesztus a barátaink felé, hogy velünk érdemes együtt dolgozni. Dr Benjámin Olivér rendőr vezér­őrnagy záróbeszédében biztosította Szakosíts Árpádot azzal, hogy a megjelentek hatalmas tömege zárt sorokban áll a Szociáldemokata Párt mögött és a demokratikus esz­méket meg fogják védelmezni. Kö­vetelte, hogy azonos kötelesség telje­sítés mellett azonos jogokban is ré­szesüljenek a szociáldemokrata rendőrök. A rendőri nagygyűlésre felvonult a párt bélgárdájának egy zászló­­alja, élén a Stromfeld- és Svntoffyi— Bacsó-gártfa díszszázadával. Mérő országos parancsnok, Honti­m Nyeste parancsnokok vezetésével. Nem akarok éhező rendőrt látni! ­­­ Nagy sikerrel zárult a könyvnapok első napja • A második szabad könyvnap komoly sikert hozott. A könyvkereskedők, akik az inflációs nehézségek miatt meglehe­tősen pesszimisztikusan péntek a könyv­­napok elé, csaknem kivétel nélkül nem­­várt anyagi sikerről beszélnek. A legnagyobb könyvforgalmai, a nagy könyvkiadók, a Népszava, a Szikra és az Athenaeum sátrai bonyolították le. A Népszava könyvnapi könyvei közöl legtöbbet! Bóka László: „Mire tanít a ..magyar­­irodákról" című köny­vét, vásá­rolóik. Nagy vol, az érdeklődés Ligeti Magda:­ „Gyerekeknek — felnőttekről" című könyve iránt, főként gyerekek ke­restek. A könyvnap egyik, legnagyobb sikere Karinthy Frigyes: „Az emberlet tragédiája.“ Nagyon jól fogyott s ré­gebbi és új kiadású marxista tudom­á­­nyos könyvekből. A ' Szikra sátrában Köves Laz­lus: „Fekot-e vetést*­« és Lukács György- ta­nulmánya, a „Nietsc­hte és­­ a fas­izmus" fogyott legerősebbe®. Az Athenaeum Illés Béla kárpátaljai trilógiájából adott el a IssptoMwit. - -A könyv­eke­reskedök val.«ti annyi*« megelégedetten r.gli&itrozuak az első.a-ip eredményéről, a további napokra­­még nagyobb- eredményi vámok.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék