Világosság, 1947. január-március (3. évfolyam, 1-73. szám)

1947-03-13 / 60. szám

Az osztrák belügyminisztérium[ Hivatalos közleménye az ausztriai! összeesküvésről Becsből jelenti a Magyar Távirati Iroda: A belügyminisztérium jelen tése szerint a Felső-Ausztriában és Salzburgban néhány nappal ezelőtt letartóztatott volt nemzetiszocialis­ták bizonyos tervezetet készítettek elő a politikai életbe való beavat­kozásra. A rendőrség Raffalsber- Ver volt SS-főcsoportvezetőnél rész­letesen kidolgozott „politikai pro­gramot" talált. Továbbra sincs újság Párizsban. A párizsi sajtóválság kedden sem­mit sem fejlődött a kibontakozás felé. A sztrájkbizottság közlése sze rint újabb tárgyalások IS órán be­lül nem indulnak meg. Március 18<"án a Szenti ii@íf áfában &ftegü?@£dlik a iiero^i szerencsétlenség fütárgsf eBásáf 32 áldozat, 4 vádlott, 40 tanú Megírtuk, bogy a pestvidéki ügyészség vádiratot adott ki a dorogi meglendítő bányaszerenszétlenség ügyében, amelynek harminckét ál­dozata van. A bűnügy vádlottal: Schmidt Jenő okleveles bányamérnök, üzemvezető főfelügyelő, aki előzetes letartóztatásban van és a szabad­lábon lévő Szilára János bányafelvigyázó, Sárdi Lajos bányamester és Hajnal József bányafőaknász. Az államügyészség terjedelmes vád­irata szerint Schmidt Jenő és társai foglalkozásukban való járatlanságukból, hanyagságukból és a szabályok megszegéséből származott gondatlanságukkal voltak okozói 32 dolgozó halálának. A nagy érdeklődéssel kísért bűnügy tárgyalását március 18-án kezdi meg a pest vidéki törvényszék dr Grotló Lászlónak, a pestvidéki tör­vényszék elnökének vezetésével az annavölgyi, eárisápi bányatelep üzemi irodájában. Tekintettel arra. hogy a bűnügyben negyven' tanút és huszonkilenc sértettet fognak kihallgatni, a tárgyalás napokig eltart. Szél és lehűtés Hatalmas viharéi klón meleg lev«, gőt hajt nyugat (elöl Olaszországra és a Balkánra. Hazánkban délnyu­gat felöl érkező meleg légtömeg ha­tására országos havazás és eső volt. A déli megyékben a hőmérséklet tíz fokig emelkedett, de az északi ha­társzélen alig emelkedett a fagypont főié. Várható időjárás: A nyugati szél átmenetileg megerősödik, egyes he­lyeken viharos is lesz. Sokfe é le z futóeső, majd fu tóhavazás. Újabb lehűlés Jön. Budapesten ma délelőtt a hőmérséklet plusz 6 fok. A Partizánszövetség értesíti tagjait, hogy testületileg résztvesz a Bakód,;; i Blokk márciusi ünnepségein. Utasítják pesti és pestkörnyéki bajtá-snik-t, hogy március 15-én, szombaton déie’őít fái 9 órakor jelenjeink meg a Szövet­ség székházában. Egy ámokfutó rendőr tragédiája. Tegnap reggel véres családi dráma játszódott le a Cirkota melletti Zsófia ,igeiben. Végvári Béla rendőr összeszólalkozott sógorává} Be­kecs Károllyal, a szóvá!tátiból verekedés támadt és dulakodó* közben Végvári előrántotta revolverét és sógorára lőtt. A lövés a rendőrnek a verekedők közé ugró édesanyját találta el. Amikor a rendőr látta, hogy édesanyját megsebesítette, teljesen elvesztette önuralmát és még egyszer rálőtt Bekecsre. A golyó sógora hátába fúródott, de nem oko­zott komolyabb sérii’ést. A rendőr ezután maga elten fordi'otta revol vérét, és halántékon lőtte magát. A rendőrt beszállítót iák a g'áfóii rei’dőrkórházba ahol ané'kiil hog magához tért volna tocnap dél inán meghalt. Végváriné és Bekecs Károly állapota nem súlyos. Wen cselt Árpád ügyvédet, a MŰNE volt alelnökiét elmozdították az ügyvédség gyakorlásától Az Ügyvédi Kamarához küldött igazoló bizottság Kutasi János elnökiésvel tárgyal la dr Wenczell Áriád ismert fővárosi ügyvéd, a MÜNE volt alclnökcuek ügyét. Wenczell 1935—37-ben a’ MÜNE tagja volt és 1937 ben ő elnökölt azon az ülésen, amelyen a MÜNE elhatá­rozta. hogy a magyarországi ügyvédek testületileg belépnek a német ügyvédek szervezetébe. A bizottság számos tanút hallgatott ki, akik­nek terhelő vallomása alapján meghozta határozatát: dr Wenczell Ár­pádot eltillultu az ügyvédi foglalkozás gyakorlásától, ügyének iramait a népügyészséghez telte át az esetleges eljárás lefolytatása végett. Er­ről a határozatról értesítik a belügyminisztérium államvédelmi osztá­lyát és az Ügyvédi Kamarát. 4 2 a előállítás az éjszakai köz&’ztcnsági razzián Tegnap este félnyolctól ma hajnali négy óráig a főkapitányság általános közbiztonsági razziát rendezett Nagy Budapest területén. Háromszáz nyomozó, ötszáz rendőr és a szovjet parancsnokság város­­narancs noksága részéről száz qo’yószórós lövész fésű te át a romháza­kat, a lebujrkat és a tömeg szál’ásókat 330 férfit és 90 nőt állítottak elő. Közülük többet még az éjszaka folyamán elbocsátottak. A Thököly ót egy ióellékucájában betörőket értek tetten a razziázők. SZAKAS/TS ÁRPÁD: A Szociáldemokrata Párt mindent elkövet a munkabérek és az árak összhangbahozása érdekénen Vé zi Endre előadása. Vészi Eudre a rádióban Budapest I en 18.45 kor az Angyalföldről tart előadást. RAHVft Szerda. Budapest L 12.15: Bibó Qlfra és Kemény András nj magyar tán ed aló kát étnek el. — 13: Garas Klára etlőadá.-ja. — 13.15 Sstlliay Józsa énekei. Steigert Mária zongo­rázik. — 14: Hírek. — 14.10: Szarionegyültek. — 13: Magyar gyermekek hálája. Összeállí­totta Újhegyi Tiíwunériié. — 15.20: Rádió-IffkoíNáv — 15.55: MfbsorksmerU’té». — 16: A Kis text Szabadság Da’kör férü és vegyes­kara énekel.. r- 16.55: Ac&61 Tamás el bőszé* li.scr1 * 3 — 17: Hírek. — 17.10: A ViHMttérestt köa'tíményei. — 18: Etlfíiadá* a stúdióban. „Ha!hatatlan esareiiek.*4 Makfciy Margit elő­adóestje. — 18.45: Budajfwti kéi>esl«ai az Angyal földről. Küldi Vészi Endre. — 10: J-ai z h«.mrsxcrszólók. — 19.30: Fegyvert « vitézt ének’ek. Szovjet költők háború« ver­sei. — 20: Hírok, sporthírek. — 20.20: A kő zöiiség kérdezi ... a rádió vezetőit. — 20.40; Enge1' Tmn zongorázik. — 21: Heti «cum le -— 21.25: Kaesai Géza előadácsa. — 21.40: Orosz nyelvoktatás. —- 21.50: Hírek oroszul. — 22: Hírek. — 22.20: Mit hajiunk holnupt 22.3U: IIa-ngkenez. - 22.45: Küüigyi negyed­óra. — 23: USA ajándékdeinezok. — 24: Hí­rek. — 0.10: Hírek franciául. — 0.20: Hírek angolul. Budapest II. 17: Ilantrlemccok. - 18: Hí­rek. — 18.05: Bánúczy Do/aső dr haiiífkép­sttra. — 19: Nád bős József előadása. — 19.30: Farkas Sándor énekel. — 20: Hangi emezek, rek. — 21.15: Cigányzenekar. — 22.15: Hang —- 20.30: A rádió szabadegyeteme. — 21; Mi­iem ezek. 2 tündét I színész 2 zseniális alakítás 2 ára kacagás «V Ginger Rogers Ray Mil I a tid HOLNAP PREMIER! Paramount—Mopex-film £0RSB(j)SilBY0 miiiftiiwiminiiRinimiKifiiiiiiiiiiittiiiiiiüiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiuüi 2 Wágossáf Szakasits Árpád miuisztorelnök­­helyettes kedden délután nagy be­szédet mondóit a csepeli Weiss Manf réti-gyárban megtnrtott össze­vont pártnapon. Beszámolóját több­ezer főnyi lelkes tömeg hallgatta végig. A most kialakuló belpolitikai helyzet ismertetése után rátért a 3 éves gazdasági tervre: — Reméljük, hogy a mai párt­közi tárgyalás után megterem­tődik a iiszta, biztonságos hely­zet és minden erőnket az ország njjéépítésére Fordíthatjuk, Ha végre megindulhat a 3 éves gaz­dasági terv megvalósításának mun­kája. akkor elérkezünk arra az útra, amelyen elérhetjük a dolgo­zok életnívójának emelését. Ham-súlyozta Szakasits. hogy a Szociáldemokrata Párt mindent elkövet a munkabérek és az árak összhangbahozása érdé-Nagy burgonya- és sertésfelhozatal. A közellátási miniszté iuin hivatalosan jelenti, hogy március 10 én és 11-én a következő fontosabb élelmiszerek éikez­kében. — Mi nemcsak politikai demokrá­ciát akarunk — mondotta —. hanem gazdasági demokráciát i*. 3 éves gazdasági tervünk most van össze­egyeztetés alatt a Kommunista Párt gazdasági tervével. A tervek olyan kitűnőek hogy 3 év alatt biztosí­tani tudjuk a béketermelést, sőt egyes ágazatokban azt túl is szeret­nénk haladni. Meg akarjuk adni a dolgozónak, hogy kevés forintért so­kat vásárolhasson, Szakasits Árpád beszéde után Ivanics István üzemi bizottsági elnök beszámolt azokról az eredmé­nyekről am élv eket munkásaik ré­szére vívtak ki. Felolvasta Attlee nngot miniszterelnök hozzájuk inté­zett levelét, amelyben megköszöni azt a bronzszobrot, amelyet Bíró Misáin vörös kalapácsos emberé­nek rniza után szoborba mintáztak és a Pesten iárt Tlenis Healy-vel küldtek el At’leenek. tek Nagy-Budapest területére: liszt 170 q, burgonya 649 q. hüvelyes 158 q, zöld­ség 112 q, tojás 152 q, baromfi 23 q, vágómarha 50 darab, sertés 303 darab. Ujf fontos társadalom­biztosítási rendelet jelent meg A hivatalos lap mai száma kormány­rendeletét közül a társadalombiztosítás­sal kapcsolatos bejelentési és nyilván­tartási kötelezettség tárgyában. A rend­kívül fontos új rendelet összefoglalóan és egységesen rendezi a társadalombiz­tosítási rendelkezéseket, minthogy az eddigi rendelkezések túlságosan szét­ágazónk és nehezen áttekinthetőek vol­tak. A rendelet részletes intézkedéseit éi az űrlapmintákat a hivatalos lap tel­jes részletességgel több oldal terjede­lemben közli. Rendelet az elhurcolt és haza­hozott javak vis'zaadásáról A Magyar Közlöny mai száma közli a pénzügy miniszternek a nyilasok vagy németek által nyugatra hurcolt köz- és magáuvugyoura vonatkozó 24,890/946. számú rendelet végrehajtása tárgyúban kiadott 664/1947 P., M. (külföldre vitt uiagyar javuk) számú rendeletét. A kül­földről hazahozott magyar Javak bir­tokbaadását átvevő bizottság végzi. A bizottság elnökét a pénzügyminiszter, tagjait pedig az igazságügyminlszter és a Gazdasági Főtanács főtitkára Jelöli ki. A bizottság az igényjogosultak, vala­mint az érdekeit miniszter kiküldöttjé­nek és a szakértők meghallgatása ntán határoz a birtokbaadás kérdésében. Olyan javakat, amelyekre senkisem tá­maszt alapos igényt, a tárgy renáelle­­tése\szerint az illetékes miniszternek kell megőrzésre is kezelésre átadni. Az átvevő bizottság határozata nem zárja el az érdekelteiket attól, hogy a javakra vonatkozó Igényeiket a törvény rendes útján érvényesíthessék. Akinek iy haza­hozott javakat birtokába adták, a kincs­tár javára úgynevezett hazahozatali költséghozzájárulást köteles fizetni, amit a hazahozott javak éTtéke alapján a vámhivatal állapit meg. A költség­­hozzájárulás értéke i—10 százalék kö­zött mozog. A svéd rádió Magyarországról. A svéd rádió a Svéd Vöröskereszt kikül­döttjének Magyarországról Vissza.trése alkalmával foglalkozott Magyarország helyzetével. A rádió jelentése szerint Svédország 370 tonna élelmiszert és ru­hát juttatott Magyarországnak. A Vö­röskereszt kiküldöttje kijelentette, hogy Budapesten javult ugyan a helyzet, de még sok tennivaló van hátra. Ha az idei termés megfelelő lesz, »z élelmiszer­­helyzet kielégítő lesz, de még sok idő kell ahhoz, hogy az ország gazdasági élete a rendes kerékvágásba jusson. ÁR- ÉS BÉRKÉRDÉSEK MIATT lemondott a belga kormány Huysmans belga miniszterelnök ma reggel bejelentette, hogy kor­mánya lemond, miután előzőleg a kormány négy kommunista minisz­tere kivált a kabinetből. A kormányon belül felmerült nézeteltérések ár- és' bérpolitikai tényezőkre vezethetők vissza. Az új kormány meg­alakítására vonatkozó tárgyalások még nem indultak meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék