Világosság, 1947. január-március (3. évfolyam, 1-73. szám)

1947-03-12 / 59. szám

Aiasrts* ram.... & &$géiy t Becsből jelenti a MTI: 1‘armin­­tér dandártábornok, az osztrák VNRRA-bizotiság vezetője Tini kancellárhoz intézett levelében ki­jelentette, hogy az UNRTIA tovább­ra is segíteni fogja Ausztriát. Egye­lőre további 700 millió »chilling ér­tékű segélyt irányoznak elő Auszt­ria támogatására. II millió forint hitelt kérnek a ktskc­­roakedők. A KOKSZ kéri a kormányt, szavazzon meg 10 millió forintos hitelt a kiskereskedők támogatására. Mójn&b-nn Debrecenben a debreceni iparosság 250 éve* jubileuma alkalmából kétnapos or­szágos kereakedőnopot rendeznek, össze! Miskolcon tartják a kereskedönapokat. A KOKSZ elnökéig* így határozott, hogy Balkáni)i Kálmán lemondása foly­tán Bródy S.ndort, a KOKSZ ügyvezető elnökét küldi a Nemzeti Bank főtaná­csába. Lelartoiiattéká áfurécenf ■ 1-7ZSEF.1 w .V i* ■'aO '~<r . «ff E8MW! -£>■■■■■> „Sámánt" és öl bűntársát A dunántúli összeesküvők letartóztatása után sor került a tiszántúli puccsközpont felszámolására is. A debreceni egyetem egyik főfészke volt az öszeesküvőknek. Vezetője dr Pét kő József, állami fő,gimnáziumi tanár volt, aki, mint „családfő“, közvetlenül a Hetes Bizottságtól kapta az utasításokat a debreceni szer­vezkedésre. Pethő elnökölt a titkos illéseken^ és mint debreceni „Sámán“ ő avatta fel a puccsistákat. Röpiratokat terjesztett és utasítására firtkái­­tak a diákok demokráciaellencs jelszavakat a falakra. Hűséges munka­társa volt Balázs János, az egyetem üzemeinek főmérnöke. Kalmár Gyula református egyházgondnok. Biky Gábor református teológiai ta­nár, dr Tolvaj Márton egyetemi tisztviselő és még többen az egyetem alkalmazottai és a Debrecenben szereplő jobboldaliak közül. Az Államvédelmi Osztály a debreceni központ vezetőit őrizetbe vette és Budapestre szállította. Ma adják át a debreceni összeesküvőket az ügyészségnek. Ügyükben hamarosan elkészül a vádirat HqIhau délután I from-. a'Hti'íí arédSCtai Ch. Ross, a Fehér Ház sajtétitkűr* (bejelentett?, hogy Truman elnök, 'aki az eredeti tervektől eltérő leg nem öt órákor, hanem hat órakor mqndja el szerdai rádióbeszédét, részletesen beszámol nemcsak a gö­rögországi helyzetről, hanem a Kö­zel-Kelet problémáiról As, A Fővárosi Közmunkák Takácsa ki­adásában megjelenő „Tér és Forma“ című folyóirat/ legújabb száma magába­­foglalás a Közmunkák Tanácsának ed­digi munkása ágát. Kitűnően megírt cik- , kék mellett, világos rajzok szemlélteti módon mutatják bs a romokból kiemel­kedő várost és mindazotkat a terveket, .amelyeknek kivitelezésével világváros válna Budapestből. Színes téiképea lát­hatjuk Nagy-Bndapost terűi atíc i’i r. szr.á­­lási tervéinek egy részét, a Margitsziget újjáépítési terveit és többi kifeöti eta-/ tisztikát Budapest épületeinek háború» sérüléseiről ' J < ' MOLOTOV és MARSHALL 24 órai gondolkodási időt kért, az európai megszálló erők csökkentésére és a Kína teljes kiürítésére elő­terjesztett indítványok ügyében A* égést világ közvéleménye feszült érdeklődés közben hétfő délután ) órakor megnyílt a moszk­vai értekezlet A moszkvai repül ő­!gépipar palotáját ahol az értekez­­et folyik, ebből az alkalomból a Szovjet-Unió, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország zászlói díszítették. A Szovjet-Uniót az ülésszakon Molotov vezetése alatt álló küldött ség képviseli, amelynek tagjai Vi ■inszkij, Guszev, Szokolovszky, t Szovjet-Unió tábornagya, Szmirnox éa Szemjonov, A brit küldöttség zetölt, valamint munkatársait, majd szószerint a következőket mon­dotta: Üdvözölte a Szovjet-Unió kormá­nyának nevében IS’agy-Britannia, az Amerikai Egyesült Államok és Franciaország küldöttségeinek ve­— Vizsgálat alá kell vennünk a Németországgal való békeszerző­déssel összefüggő egész sor fontos kérdést és meg kell vitatnunk az Ausztriával való szerződés kérdését. A feladatok, amelyek reánk vár­nak, nem könnyűek. Van azonban biztos alapunk az együttes munkára, mindenekelőtt a Németországra vonatkozó történelmi döntésekre. Ezt az alapot a szövetségesek krimi és berlini értekezletein foradtuk el Helyetteseink Londonban és az Ellenőrző Tanács Németországban, a kapott megbízás alapján, a német és osztrák kérdés előkészítésében nagy és hasznos munkát végeztek. Engedjék meg kifejeznem azt az óhajtást, hogy a ma meginduló értekezlet sikerrel járjon. Ezek után áttérünk a folyó ügyekre. A. brit küldöttség nevében Bevin brit külügyminiszter kifejezte há­láját a szovjet kormánynak a fo­gadtatásért és kijelentette: telje­sen tudatában van a munka fon­tosságának, amelyet a külügymi­niszterek értekezletének el kell vé­geznie. Kérést intézett Molotovhoz, mint a külügyminiszteri értekezle­tet vendégül látó ország képviselő­jéhez, hogy vállalja az első ülés elnöki tisz­tét. Ehhez a Javaslathoz Marshall ame­rikai és Bidanlt francia külügymi­niszter is csatlakozott. A két utóbbi államférfi rövid felszólalásában szintén rámutatott az értekezlet fontosságára és az elvégzendő munka nagy horderejére. Az európai megszálló haderők csökkentésének és Kína kiüríté­sének kérdése a napirenden Molotov köszönetét mondván, el­fogadta azt az indítványt, hogy az első ülésen ő elnököljön és megálla­pította az értekezlet tagjainak azt az általános véleményét, hogy a tervezett munka sikerének biztosítására minden lehetőt el kell követni A moszkvai értekezlet első Ülésén elfogadták a decemberi ncwyorki értekezleten megállapított hat pont­ból álló ügyrendéi Ausztria ügye a töltőként karul szőnyegre. Az osztrák kérdés megoldásával meg­bízott külügy miniszterhelyettesek kedden folytatják a Londonban megkezdeti ősz rák szerződésterve­zet kidolgozását. Molotov kérésére a külügymi­niszterek megegyeztek abban, hogy a „három nagy“ 1945 de­cemberében , Moszkvában tar­tott megbeszélések folytatása­ként a jelenlegi moszkvai érte­kezlet folyamán a kínai heiyzc­­zetet la megvitatják, hogy az­által elősegítsék az egységes Kína demokratikus fejlődését Marshall tábornok hozzájárult a kínai kérdés napirendre tűzéséhez és arra kérte az értekezletet vegyék fontolóra az Európa kü­lönböző részeíbeu állomásozó szövetséges megszálló haderők csökkentésének kérdését is, mint "zt Byrnes már Neve Yorkban javasolta. Molotov 24 órai gon­dolkodási időt kért a válasz­adásra, utalva arra, hogy Mar­shal tábornok is 24 órai gondol­kodási időt kért a kínai kérdés­sel kapcsolatos végleges válasz­adásra. A kínai kérdéssel kapcsolatban Molotov még kijelentette, hogy az 1S45 decemberében Moszkvában tar­tott értekezleten egyetértettek ab­ban, hogy szükség van egy demo­kratikus Kínára, kerülni kell azonban a kínai bel ügyekbe való beavatkozást és kifejezte azt a véleményét, hogy a vállalt kötelezettségek valóraváltásával összhangban, az összes szövetséges haderőket a legrövidebb időn belül vissza kell vonni Kínából — December óta — mondotta a továbbiakban Molotov — a kínai helyzet nem mutatott fel sok javu­lást és ennek következtében a kül­ügyminiszterek tanácsának meg kellene hallgatnia azoknak a kor­mányoknak a múltban hozott dön­téseik megvalósításával kapcsolat®« nézetét, amelyek jelen voltak az 1945-ben tartott moszkvai értekez­leten. Marshal!, válaszában kijelentette: Pillanatnyilag nem áll módjálsaa végleges választ adui d® elvben hozzájárul .a kins! kér­désnek a moszkvai értekezlet tartama alatt való megvitatásá­hoz. Az amerikai külügyminiszter ki­jelentette még, hogy pillanatnyilag ügyrendi problémát Jelent© kérdés folytatásaként felmerül az a köze­lebbi probléma, hogy Kína képvi­seltesse-e magát a megbeszélések bármelyikén, vagy sem. Molotov válaszában kijelentette, hogy az 1945-ben tartott moszkvai megbeszéléseit nera találták szüksé­gesnek Kína jelenlétét, minthogy akkor az Egyesült Államok, Nagy- Britannia és a Szovjet-Unió által teendő lépésekről tárgyasak, A je­lenben pedig arról van szó — foly­tatta Molotov —, hogy az íS-lS-ben hozott határozatokat hogyan való­sítsák meg a határozatokat hozó ugyanazok a szövetségesek. A ha­tározatok pseghozctelában pedig Kína nem vett részt. Kijelentette, 6 Is hajlandó hes­­zájárulni a kínai kérdésnek © többi külügyminiszter által megfelelőnek talált bármelyik időpontban való megvitatásá­hoz. Ezenkívül még két kérdésre hívták fel a külügyminiszterek figyelmét Az egyik egy brit javaslat volt amely szerint lehetőleg rövidesen v®. gyek fontolóra a Triesztre vonatko­zóan még New Yorkban felállított pénzügyi bizottság jelentését. A má­sodik ilyen irányú javaslatként Mo­lotov megemlítette, hogy a berlini szövetségeekozi jóvátétell irodától levél érkezeit még a londoni érteke*­­leihez, amelyben képviselő kiküldé­sét ajánlották fel a moszkvai érte­kezletre. 1 Bidault azt indítványozta, hogy ezt a javaslator akkor vegyék fon­tolóra, amikor a szövetséges ellen­őrző tanács jelentésével kapcsolat­ban felmerül a német jóvátétel kér­dése. Ebben megegyeztek. Likvidálták Poroszországot Ezután a külügyminiszterek Bevin ja­vaslatára elfogadták Porosz­­ország likvidálásának kérdését Ezzel a volt porosz állam meg­szűnik Németország földrésze lenni. Az eddigi értekezletek eljárás­módjához hasonlóén az elnöki tisz­tet naponta váltakozva tőlük be, Kedden Marshall, szerdán Bidault, végül csütörtökön Bevin külügymi­Az osztrák küldöttség készen álI, hogy Moszkvába utazzék Az osztrák: küldöttség JcészendUt hogy a moszkvai külügyminisztert értekezletre utazzék az osztrák ál­lamszerződés tárgyalására. Kor­mánykörökben biztosra veszik, hogy a meghívás a legrövidébb időn be-> a» ma BM99SS&3 I élén Bevin áll, tagjai lord Hood, Hall Patch, Sir Petterson és Dixon. Az Északamerikai Egyesült Álla­mokat Marshall külügyminiszter, Góbén, Murphy, Bohlen, Dulles és Beddel $mith, valamint Clark tá­bornok képviseli, a francia kül­döttség tagjai Bidault, mint a kül­döttség vezetője, továbbá Catronx tábornok, Couve de Mnrville, Alpband és Saint Hardouin. A külügyminiszterek tanácsának első ülésszakát Molotov, a Szovjet­unió külügyminisztere nyitotta ma* mJtoSd hoevÁrlflpí Molotov megnyitó beszéde nlszter elnököl a külügyminiszte­rek értekezletén. A mai értekezlet egyik legfontosabb tárgypontjs an­nak a jelentésnek megvitatása, amelyet a németországi Szövetsé­ges Ellenőrző Tanács a potsdami egyezmény végrehajtásáról készí­tett.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék