Világosság, 1947. január-március (3. évfolyam, 1-73. szám)

1947-01-19 / 15. szám

Horogkereszteket véssek a mellébe, az én megölök egy newyorki Hála embert New Yorkból jelentik: Brooklyn egyik uccájában egy pizsamába öltözött 18 éves fiatalembert találtak, akinek mellére egy horogkereset és a „náci“ szó volt írva hegyes tűvel, vagy késsel. A fiatalember, akit a rendőrség véleménye szerint előzőleg jól megvertek, egy óra múlva meghalt.. Halálának oka — mint megállapították — koponya­törés. A fiatalember az egyik brooklyni kollégium hallgató­ja volt. Ezt olvassuk a „Szabad Szó“ ma reggeli számá­ban; „a nyomozás során kétségtele­nül bebizonyosodott, hogy az össze­esküvésben éppúgy érdekelve volt a zsidó nagytőke, mint a horthysta úriklikk“. Ezt olvastuk és most nem dühös vitatkozást rendezünk, hanem csendes szomorúsággal álla­pítjuk meg, hogy közel két esztendő­vel demokratikus átalakulásunk után az új magyar világ egyik lapjában, az egyik koalíciós párt hivatalos újságjában a kinyomtatás sorsára juthattak ezek a sorok. Úgy látszik, azoknak van igazuk, akik azt mondták, hogy nem lehet demokra­tikus világban élnünk mindaddig, amíg a szellemi átnevelés meg nem kezdődik. De nyilván nemcsak az ifjúságot kell átnevelni, hanem a felnőtteket is. A fogalmak gyors és kérlelhetetlen tisztázására lenne szükség. Zsidó nagytőke? Ezek sze­rint a tő­kének, amelynek természet­rajzát oly pontosan ismerjük, val­lása vagy faja lenne? Vagyis nem a kizsákmányoló tőke és a dolgozó munkásság áll egymással szemben, hanem a tőkén belül van szipoly­ozó, kihasználó, profitra törő zsidó nagy­tőke és szelíd, ájtatos, a profitot visszautasító langymeleg keresztény nagytőke? Nem ugyanazok a társa­dalmi és gazdasági törvények azo­nosak a tőkére, bárkik is a részvé­nyeseik? Megállapítjuk, hogy 1947 januárjában ez a szólam, amely a fasiszta ideológia legelcsépeltebb és leghazugabb lomtárából való, kissé idejétmúlt és korszerűtlen. Soha többé nem lehet elhitetni a dolgozó munkássággal, hogy a keresztény Dreher-tőkének mások a kihaszná­­l­ási szempontjai, mint mondjuk a zsidó Weiss—Chorin—Mauthner­­kapitalizmusnak. Pusztán az értelem számára kívántunk szólni és mind­össze csak ennyit. A rádió közvetíti a két munkáspárt mai sportcsarnoki gyűlését A Szociáldemokrata Párt, a Ma­gyar Kommunista Párt és a Szak­­szervezeti Tanács összvezetőségi ülé­séről a magyar rádió helyszíni köz­vetítést ad ma, szombaton délután 1415 órakor Budapest I. hullám­hosszán. A kultúrpolitika válsága írta: Justus Pál Több mint két hónapja már annak, hogy Keresztury Dezső benyújtotta le­mondását s több mint két esztendeje, hogy a magyar demokrácia kormánya nem tett semmit az új iskola, az új kultúrpolitika megteremtése érdekében. Miniszter harmadik hónapja nincs —ha nem számítjuk azt a megelőző másfél esztendőt, amikor színtén nem volt, mert nem a demokratikus miniszter, hanem Hóman és Rajniss vezető tiszt­viselői irányították a magyar köztársa­ságnak e döntő fontossági­­ miniszté­riumát. Mi türelmesen és lojálisan szemléltük a személye szerint jószándlékú és euró­pai gondolkozású Keresztúrit reményte­len vergődését és csak akkor léptünk föl ellene, amikor igazolva láttuk leg­sötétebb aggodalmainkat, amikor ahe­lyett, hogy a miniszter alakí­otta volna át a minsztériumot, ő asszimilálódott megdöbbenő gyorsasággal legsötétebb bürokratáihoz. Ekkor azután kötelessé­günknek éreztük beszélni és cselekedni. Talán felesleges hangsúlyoznunk, hogy a Szociáldemokrata Párt legke­vésbé felelős e szánalmas és szégyen­letes huzavonáért, ha csak annyiban nem, hogy nem voltunk elég erősek a magunk elgondolásainak keresztül­­harcolására, amelyek nem egy párt, hanem az egész demokrácia követelései. A szociáldemokraták a személyi meg­oldást illetőleg tökéletesen érdektele­nek, de annál érdekeltebbnek tudják magukat a tárgyi kérdések azonnali radikális megoldásában. Felesleges is­mételnünk, hogy nem mi kötöttük val­lási feltételekhez a magyar demokrácia kultuszminiszterének megválasztását — amire egyébként Jü­tler-Németországot, s más fasiszta vagy fél­fasiszta országo­kat, például Horthy-Magyarországot leszámítva, a huszadik században még nem volt példa és­­­­i állítottunk sorjában olyan jelölteket, akiknek sze­mélye sem a szakszerűségit, sem a de­mokratikus meggyőződésre nem nyúj­totta a minimális biztosítékot sem. A magyar demokráciának nincs fonto­sabb és sürgősebb kötelessége önmaga iránt, minél nyomasztóbb adóssága az egész néppel szemben, mint e szerencsét­len, elnyomatásán és ki zsákmány­oltsá­gán felül még sötétségben is tartott, ön­­állótlanná és gerinctelenné se nevelt né­pet, annak szellemileg fel nem szabadí­tott részét szabaddá, öntudatossá, gerin­cessé nevelni. Az általános, mindenki számára egyenlő, egységes szellemű is­kola ehhez az első lépés. Az egységes, valóban demokratikus tankönyvek meg­­íratása, s hogy megvásárolhatók is le­gyenek az új iskolakönyvek, a tan­­könyvkiadás államosítása a második. A nem állami iskolák ellenőrzése, szelle­mük demokratizálása a harmadik. Per­sze Marx szavával meg kell kérdeznünk: ki nevelje a nevelőiket? Sürgősem meg kell teremteni az egységes nevelőkép­zést. Az eddigi Potemk­n­álképző tanfolya­mok helyett komoly, kötelező, vizsgával összekötött átképző tanfolyamokat kell szervezni minden pedagógus számára. A középfokú iskolák egységes tantervé­nek kidolgozása a következő feladat. Ugyanakkor sürgősen javítani kell — az eddigi rendszabályokon túlmenően — a nevelők anyagi helyzetén. Alaposan meg kell vizsgálni a főiskoláik problé­máját. Mind az ott előadó tanárokat, mind a hallgatókat sokkal szigorúbban kell demokratikus szempontból megros­tálni mindenki másnál. Őszintén föl kell vetnünk a kérdést: vájjon az úgy­nevezett egyetemi autonómia csak a demokratizálás elleni f elzárkózás kínai fala-e? S vájjon köteles-e az egész dol­gozó nép kormánya jobbam respektálni ezt az ál-autonómiát, mint az respek­tálta önmagát a félfasiszta reakció dik­tatúrája idején? Beszélhetnénk még jónéhány alapvető fontosságú kérdésről: az iskolán kívüli népoktatásról, a tudományos és művé­szeti problémáikról, de tudjuk, mind­ezeknek és az előbbieknek megoldásá­hoz egyazon előfeltétele van. Ez pedig a kultuszminisztérium teljes szervezeti, szellemi és személyi megújulása. A Szociáldemokrata Párt felelőssége tudatában követeli ez előfeltétel meg­teremtését, követeli a kultusztárca problémájának azonnali megoldását. Hajlandó egész erejével közreműködni — mindenkivel együtt — a demokra­tikus nevelésügy megteremtésében, s a gyászos és szégyenletes múlt maradvá­nyainak eltakarításában. De hajlandó egész társadalmi, politikai és szellemi erejével — s ez nem kevés —■ felvenni a harcot mindenki ellen, aki a gyors és gyökeres megoldást akármilyen ok­ból, rövidlátásból vagy rosszakaratból meg akarja akadályozni. Letartóztattak három feke­téző Hohenzollern hercegnőt Berlinből jelentik. A Wiesbadeni rendőrség elfogta Karl Koegert, akit Hollandia mint háborús bűnöst kért ki. A vizsgálat során kiderült, h­ogy Koeger egy feketéző központ vezére volt. Bevallotta, hogy Agathea, Elisa­beth és Luise Henriette Hohenzollern hercegnők bocsátották rendelkezésére í**let­e«*«téséhez szükséges tőkét“. A három hercegnő beismerte, hogy csa­ládi ékszerek eladásából szerzett összegeket adtak gyümölcsöztetésre Koeger­­nek. A három hercegnőt feketekereskedés címén letaróztatták. OSTENDE ÚJ MŰSOR FŰTVE! TÁNC! Vasárnap délután is. Minden este fellép VAGI, a se*!rs*ebb ban­ffy dalértekes is. Teddy Steel vagy Tasnády? Óriási érdeklődés előzi meg az oxfordi bajnok és a magyar európabajnok va­sárnapi összecsapását a Sportcsarnok­ban. A nagyszabású viadal délután 6 órakor kezdődik. (X) miimiinimmiiiimwnniimimmiimimmntimmimiti 4 Világosság rjgm Februuár 12-én kezdődik az orgoványi tömeggyilkosság népbírósági tárgyalása A népbíróság Pálosi­ tanácsa az orgoványi horthysta tömeggyilko­sok bűnperét február 12-én kezdi tárgyalni. A tárgyalónapok hétfőn, szerdán és pénteken lesznek. A tárgyalás előreláthatóan március 8-án ér véget. Ítélet hirdetésére március 16-án kerül sor. Nagyszabású társadalmiakon a hadifoglyokért, a k­ór házaké­rt és a gyermekekért A „Siess, Adj, Segíts!“ mozgalom ke­retében Tildy Zoltánné, a köztársasági elnök hitvese ismertette pénteken dél­után a nagyszabású társadalmi akció célkitűzéseit. Tildyné beszámolt azokról a feladatokról, amelyeket a hadifoglyok segélyezése, a kórházak berendezés­ének helyreállítása és a gyermekvédelem te­rén az állam terheinek könny­ítése cél­jából jelenleg csupán hatalmas társa­dalmi akció útján lehet megvalósítani. A magyar társadalom támogatását kérte ehhez a munkához. Majoros Éva, az akció sajtótitkára, megdöbbentő adatokat tárt az egybe­gyűltek elé a magyarországi kórházak nyomasztó helyzetéről. Különösen a vi­déki kórházakban szinte tarthatatlan a helyzet, az orvosok nem tudják felada­tukat teljesíteni, mert nincs megfelelő berendezés, hiányzanak a legelemibb egészségügyi felszerelések. A „Siess, Adj, Legi­st“-mozgalom az egész magyar társadalom támogatását kéri a rendkívül fontos célok megvalósí­tására. A SZOCIÁLDEMOKRATA P­ÁRT legközelebbi párthíradója január 21-én, kedden délután 5 óra 10 perc­kor lesz. A színházak jövő heti műsora: Operaház: Vasárnap délelőtt és este­, hétfő, taxid, szenda, csütörtök, péntek: Alexandrov művészegyüttes; szom­bat: Costi fan tutte. — Vígopera: Hétfő, tedd, m­enda, csütörtök, péntek: nincs előadás; szombat este, vasár­nap d­öntám és este: Omhatnául szol­gáló, A szeretlem játékra; Bastion. */• Nemzeti Szín­ház: Vasárnap d­élutá­n, szerda, csütörtök és szombat este: Légy jó rui­nidhaláliig; vasár­nap, kedd és péntek este: Antonius és Cleo­patra; hétfő: Giomigioli és Tünde. — Nemzeti Kamaraszínház: Egész héten: A buntdia; va­­yimnap d. e.: Az úrhatná­m kovát»; A tra­gédia próbája (’/dl). — Vígszínház: Egész héten miniden este és vasnnap délután: Nocn­­!sti drogéria. — Belvárosi Színház: Egész héten maradéin este és vasárnap (Miután: Ja­­kobovsald és az ezredes. — Pesti Színház: Egész hétein imádén este és vasárnap dél­után: A tőzsdelovag. — Művész Színház: Egész héten minden este és vasárnap d. u.: Tized­hét húvos vagyok. — Magyar Színház: Egész héten m­inden este és vasárnap d- n.. .Inni­ka. — Madách Színház: Egész héten minide­n este: Egerek és embereik. — Fővá­rosi Operettszínház: Egész héten minden este és vasárnap délután: Fekete láttáim. — Medgyaszay Színház: Egész héten minden este és vasárnap dé­llután: Urálim, esdi egy­­m­á­sutám­. — — Pódium Kabaré: Vasárnap, hétfő: Túl a komferorpeián -­­keidtől új mű­sor. — Józsefvárosi Színház: Csütörtöl­iig be­zárólag mitirodiep este és vasárnap (lévntér,: Dankó Pista raktafája. — Kamara Varieté: Hétfő, kedd, szerda: nines előadás; csütör­­tööktől: Karnevál. — Royal Revfi Variétel Egész héten mitoden este és­ vasárnap dél­után: Tavasz a körúton. ik »HALÁLPOR« a legújabb titkos fegyver Ottawából jelentik. Tájékozott körökből szerzett értesülések sze­rint a Chalk River gyárban kanadai tudósok állítólag azokkal az anyagokkal kísérleteznek, amelyeket Claxton miniszter szerényen ,az uránmelléktermékek felhasználásának­ nevezett. Egy a halálpornak el­nevezett radioaktív anyagról van szó, amelyet ellenséges országok előtt szinte észrevétlenül le lehetne szórni. Nem volna szükség atom­bombára, mert ez a sugárzó anyag az egész lakosságot kiirtaná. A­­ halálpor hatása néhány napon belül­ megszűnnék és a támadó veszély­­ nélkül besétálhatna a legyőzött országba. („MTI­) R­övidesen megjelenik B­öhm Vilmos: «Két forradalom közében* c. nagy munkája. A magyar­­ vörös hadsereg volt főparancsnokának könyve, aki a magyar történelem két tragikus forradal­mának történetét dolgozta fel ebben a köny­vében Előfizetési ára kötve, előre befizetve----------50.­ forint Megjelenés után (január 20-tól)------------------58.— forint NÉPSZAVA KÖNYVKIADÓ, VII Erzsébet körút 17. sz. Postatakarékpénztári csekkszámla: 5960 Vidéki meg.eu,1 elásoknél kérjük az összeget +8°/« forgalmiadót, porta-és csomagolási költségei fenti cse­k­kszámlánkra előzetesen megküldeni .« FÖLDES GYÖRGY Hogyan kalkuláljon Kereskedők új kalkulációs szakkönyve! HASZONKULCS TÁBLÁZATOK: Textil-, r&. vidám, norrnbergi-, játékáru, üvegáruk, háztartási és konyhafeiszerelési cikkek-, papír-, írószer- és vegyiárukról teljes gya­korlati tájékoztatást nyújt,. Ára 1® forint. Kapható a Népszava könyvkereskedésben Budapest, VII. Erzsébet körút 10. szám.

Next