Világosság, 1948. január-március (4. évfolyam, 1-74. szám)

1948-03-14 / 62. szám

Közterületen nyugvó a román munkáspártok egyesülésének első kimagasló eredményeiről NYILATKOZIK RADACEANU Lothar Radaceanu román munka­­üg­yi miniszter, az egységes munkás­­párt központi vezetőségi tagja, aki a 36. szociáldemokrata kongresszus alkalmával néhány napot Budapesten töltött, visszautazott Bukarestbe. El­utazása előtt aktuális politikai kér­désekről nyilatkozott a Világosság munkatársának. — A román munkáspárt — mon­dotta a miniszter — nagy lendület­tel és teljes egységben kezdte meg a választási harcot. Március 28-án tartjuk meg a választásokat Romá­niában és annak eredményei két­ségtelenül új, a népi demokrácia alapelveit tükröző arculatot kölcsö­nöz majd a román népköztársaság­nak. Egy pillanatig­ sem tartom vitásnak, hogy a népi demokratikus front, melyben a munkáspárt veze­tésével valamennyi román demo­kratikus erő részt vesz, elsöprő győ­zelmet arat. — Milyen gyakorlati kihatása volt a román politikai életre a két munkás­párt egyesülésének? — A proletariátus egységének megvalósítása ten­éseztesen vala­mennyi gyakorlati helyen a mun­kásosztály megerősödését vonta maga után. Az egyesülés megvaló­sítása előtt is már együtt harcolt a román szociáldemokrata párt a kom­munista párttal a közös célok meg­valósítása érdekében. A szervezet kettőssége miatt azonban rengeteg energia veszett kárba. Elkerülhetet­len volt a pártok közötti konkur­encia, ami elsősorban az üzemek­ben éreztette káros hatását és sok­szor mesterségesen felépített ellen­tétekre vezetett. Ezenkívül véde­kezni kellett az imperialisták manő­verei ellen, amelyek a román szo­ciáldemokrata párt jobboldali körei­ben megértésre találtak. Mindennek azonban vége, mert a munkásosztály egységes pártja egységes ideológiá­val és szervezettel együtt harcol az egész dolgozó román néppel a pro­letariátus érdekében. A munkásosztály megerősödése egyúttal az új román kormány és a népi demokrácia megerő­­södését is jelenti, mely utóbbi a népköztársaságban méltó kifeje­zést nyer és biztosíték arra, hogy a román nép gyors léptek­kel halad a szocializmus felé. — Milyen benyomást keltettek Buka­restben a legutóbbi csehszlovákiai ese­mények? — Már régebben úgy láttuk, hogy a népi demokrácia kifejlődése elé Csehszlovákiában súlyos akadályok gördülnek. A februári események bebizonyították, hogy a csehszlovák reakciós-imperialit­a körök nem­csak gátló és szabotáló tevékenysé­get fejtenek ki, hanem a demokrácia elleni nyílt támadásra készülődnek. Számításaikból azonban kihagy­ták a cseh munkásosztályt. MINISZTER amely a legnagyobb határozott­sággal még idejekorán meg­akadályozta a po­gárháború ki­­törését Nagy elégtétellel állapíthatjuk meg, hogy a csehszlovák nép győzelmé­vel nemcsak egy fenyegető veszély hárult el, hanem a munkásosztály politikai helyzete megerősödött és a népi demokrácia továbbfejlődése lehetővé vált. A februári események egyben m­­agukkal hozták és siettet­ték a csehszlovák szociáldemokrata párt megtisztulását és felszínre dob­ták a párt jobboldalával való leszá­molás kérdését. A romániai és a magyar tapasztalatok egyaránt azt bizonyítják hogy ameddig a jobb­oldal tevékenykedhet, lehetetlen a forradalmi és marxista szociál­demokraták munkán és késik a munkásosztály egységének végleges megoldása is. Boross Ferenc Budapest Székesfőváros Községi Temetke­zési Intézete 1. évi március 22-étől az alábbi helyeken és időpontokban az exhumálásokat ismét folytatja: XII. kerület: Március 22—25-ig Budakeszi szanatórium. IX. kerület: Márc. 30, II. Gyáli-úti Rendőrségi­ kórház. X. kerület: Április 1, I­I Kerepesi-úti menhely. XI. kerület: Április 3—13-ig Szt. Imre herceg-úti temp­lom melletti ideiglenes temető: április 9, Műegyetem központi telep: április 10, Andor ucca és Fehérvári út sarok: április 12, 13, Kőérberek-dűlő S3, Hamzsabégi-úti Autóbusz Garasénál. II. kerület: Április 14, 15, lo Budai Ferencesek, április 19—24-ig Pálffy tér, Kitaibel Pál u. 4, Kis Rókus u. 13,a, 15/a, 15/b, Keleti Károly u. 24, Margit u. 17, Keleti Károly u. 37, Mártírok útja 50—53, Mártírok útja 64/a, b, Batthyány utca 55, Csalogány u 51, Apor u. 3, Fő u., Flórián templom körül, Statisztika-kert, Virágárok 13—15 kort. Csalogány u. 41 előtt. I. kerület: Április X. 97 Tabáni temető. Mészáros u. sarkán, Tabáni-part, Rácfürdő környéke, Ápr. 28 Várfok u. 12 előtti park, Kapisztrán tér 2 udvrr és a Gö­gey szobornál, április 28, 29, 30 Krisztina-téri park, Attila körút, Palota tér, Szebeny Antal tér, Döbrentei tér és Erzsébet-híd környéke. IV. kerület: Május 1-8-ig Semmelweis n., Vármegye­háza, Károlyi-kert. V. kerület: Május 3—8-ig Kádár­ és Borbély n. sarkán, Katona u. Pannónia n, Tátra n. és Phönix n. által határolt részen, Kossuth Lajos tér, Honvéd u. 86. sz. szemben, Katona József u. 2—4, Szent István körút 7, Vág—Ronyva— Tutaj u. közötti részen, City Sporttelep, Vörösmarty­ és József nádor tér, Markó u. és Honvéd n keresztezésénél fekvő telken, Klotild­ és Honvéd n. keresztezésénél fekvő telken, Szalay u. 11, Tutaj u. 1­­, Csáky u. 96 számmal szemben, Sziget u. 10, Eresz­­Géza u. 6, Kádár u. 10 számmal szemben, Visegrádi u. 12 számmal szemben, Külső Lipótvárosi dumaparti ref. templom déli ol­dala, Wahl­mann u. 32 számmal szemben, Fürst Sándor u. 25, Kárpát- és Bessenyei u. sárkán lévő leégett malom telepén, Markó u. 29, iskola. Honvéd u. 23 sz. üres telken. XII. kerület: Mária 10, H. 12 Városmajori templom előtt, Győri út 13, főiskola. Költő u. 2, Böszörményi út 30—32, Alkotás u. 53, Szt. Imre herceg út ú. Alkotás u. sarok. Szikla központ, Ráth György u. 1/1, Alkotás u. 40, saroktelek, III. kerület: Május 19 Bécsi út 88-92. V. kerület: MÁjas 19, 14, 15 Jókai tér, Hunyadi tér, Melnyei Merte u. 12 Lehel tér, Epreskert (Szondy u.), Jókai u. 34, Váci út 27. VII. kerület: Május u­. 14, 15 Lövölde tér 2, 2/a, Dem­binszky u. 15, Rottenbiller u. 50. VIII. kerület: Májas 18—22-ig Bacsó Béla u. 49—51, Blaha Lujza tér, Bródy Sándor u. 17, Sándor tér 2, Kabók Lajos u. 17, Kabók Lajos u. 15, Al­­földy u. 6—8, Alföldy u. 9—11. IX. kerület: Május 18—22 ig Üllői út 33—37, Iparműv. gúzsára, Gönczy Pál u. 2, Gubacsi út és­atár út Bajok, Ernő u. 7, Gát u. 2—1—6, Lónyay u. 39/b, Telepi u. iskola játszótere, Könyves Kálmán körút és Gyáli út sarkán, Könyves Kálmán körút 18, Határ út, Beszkirt elágazás, Lónyay u. 3, Máriássy u. 1. X. kerület: Május 24—L-ig Népliget területe, Hungária körút I. XIII. kerület: Május 24—29-ig Szent László út 5, Angyal­földi u. 24 előtt, Jász u. 56, Dráva u. 1—3, Róbert Károly körút, Vilmos-laktanya, XIV. kerület, .Május 24—29-ig Abonyi u. 7—9, iskola: Káldy u. 32, Kerékgyártó u. 106, Kövér Lajos u. 7. Az Intézet Igazgatósága felkéri az érde­kelteket, hogy a halottak exhumálása és el­temetése ügyében irodáit az exhumálások helye szerint kitűzött kezdeti időpont előtt legalább 3 nappal felkeresni szíveskedjenek. Az Intézet irodái a pesti oldalon: IV, Veres Pálné u. 26. sz. (8­-17 óráig), budai oldalon: XI, Verpeléti út 3. .sz. elöl­járóság épülete és II. Batthyány u. 2 /mindkét iroda reggel 8-tól d. u. 15 óráig), mely irodák az exhumálásokra vonatkozólag részletes felvilágosítással szolgálnak. Ez alkalommal is felhívja az Intézet igaz­gatósága az érdekelt hozzátartozók figyelmét azon körülményre, hogy a vonatkozó minisz­teri rendeletek értelmében a kő­területe­­ken (értve ezalatt a temetőn kívül, tehát magánházakban, kertekben) eltemetett halot­takat záros határidőn belül, legkésőbb 1918 december hó 31-ig temetőkbe kell szállítani, így — annak érdekében —, hogy ezen mi­niszteri rendelet, valamint az ehhez fűződő közegészségügyi érdek szempontjából ez végrehajtható legyen, a most meghirdetett helyeken lévő halottakat abban az esetben is exhumálja az Intézet, ha hozzátartozó nem jelentkezik. Ugyancsak felhívja az In­tézet a főváros különböző helyein egyes sírban eltemetettek hozzátartozóinak figyel­mét arra, hogy a vonatkozó kormányrende­let értelmében a temetőn kívül eltemetette­­ket záros határidőn belül köztemetőbe kell szállítani és így, mivel az egyes területek­nek hatósági úton való exhumálásának ideje még bizonytalan és a meghirdetés alkalmá­val csak egész rövid idő áll majd rendel­kezésre, ajánlatos, hogy az érdekeltek a köz­területeken (házak udvarán, magánterülete­ken) egyes sírban eltemetett halottjuk exhumálását és köztemetőbe való szállítását mielőbb (másévig, áprilisban) megrendeljék, ásnak zavartallan lebonyolítás® biztos! Egy belgiumi leánylíceum gyűjtése a hadházi Fiúk Városa részére közölték a brüsszeli magyar követség­gel, hogy aktív részt akarnak venni a Belga-Magyar Bal­áti­ Társaság meg­alakításában. Egyikőjük, José Piérat most a „Xuit et Joui“ című nagy pél­dányszámban megjelenő illusztrált heti­lapban cikket írt a hajdúhadházi gyer­mekvárosról. A cikk megjelenését kö­vetően a belgiumi magyar demokraták egyesülete levelet kapott L. E. Carter asszonytól, a brüsszeli városi leány­líceum igazgatónőjétől. Az igazgatónő a következőket írja levelében: „A líceum egyik tanárnője i Ő olvasta tanítványai elők­ a Nuit et Jour című hetilap Magyarországra járt munkatársának cikkét, amely a hajdúhadházi V­iik­i Városával foglalkozott. Ebből a cikkből meg­tudták a tanítványok, hogy a Fi­at Városárak lakói, akik teljes őr­kor­­mányzattal igazgatják kis birodalmu­kat, iskolá­nkban nem rendelkeznek elegendő könyvvel, papirossal, tollal, ceruzával és egyéb iskolaszerekkel. A Zeányisceum növendékei gyűjtést indítottak, hogy segítségére legye­nek a bátor és vállalkozó­k szellemi magyar gye­rekeknek, szép tér­ük végrehajtó­iban. A gyűjtés most befejezőtlen és szép s­ámrr­ al­­. Hi­tek össze könyvek, ceruzák, tollak, füzetek és egyéb iskolaszerek. Tud­ják, hogy most közeleg a magyarok nemzeti ünnepe és szeretnék, ha eb­ből az alk­alomból átnyújthatnák a magyar illetékeseknek a brüsszeli rue Gravelines-i leá .•A líceum nőtlen* ci­ keinek adományát, a hajduhad­­házi Fiúk Városára való továbbí­tás végett.“ A levél vétele után a brüsszeli követ­ség ügyvivője, Virágh Z­alfix magához kérette L. E. Carter ig­azgatónőt és a demokratikus magyar kormány nevében köszönetét fejezte ki a leány liceum diákjainak r.egyszerű cselekedetükért. „Az Ön iskola'-áinak növendékei pél­dát adtak nemzetközi szolidan­ásból az országok vezetőinek“ — mondotta Vi­rágy ügyvivő. mamm­imnmwm­imimmmiimimumammm (Brüsszeli tudósítónk jelentése.) A múlt év végén Boldizsár Iván államtit­kár meghívására Magyarországon járt öt belga lap munkatársa. Az utazást követen több mint hatvan cikk jelent meg a legjelentékenyebb belga napi­lapokban a demokratikus Magyaror­szágról. Katolikus antwerpeni napilap éppen olyan elismeréssel adózott demo­kráciánk alkotásainak, mint a liberális tendenciájú újság. A belga újságírók visszaérkezésük után nem elégedtek meg cikksorozatuk megírásával, hanem Hangszer, zongora nagy választék, olcsó ár DE ki CM VI hangszertelep IICmCnil Király u. 58. SZOBÁK KAPHATOK bánni kiír, bárhol Expressoll Erzsébet krt 16, földszint 3. Tel.: 422-156 Vasárnap 3 ig. IROGÉP Számológép. Vétel Eladás. Javítás. Karbantartás. FMN la. JOZSEF V Csáky u. 4. Tel.: 129-220 12 havi résztélre elAlevel bútokt A’ffrís8* út £6 GAZ- ÉS VILLAN­YHÜTÖT roncs állapotban is veszünk. RGT, II, Tégla uccu 4. sz. Telefon: 457-430. Kai antes jfiszkos ? S*!“ formátlan ® Rendbe ljlMp£fí)kalapos hozza Jóka! tér C.mester Üzemképes FOR D­EIFEL kitűnő motorral, ló gumik­kal eladó. .Érdeklődni lehet délelőtt 11—3 óráig a kiadó hivatalban. GYAPJÚ- és ANGORA­­FONÁST és KARTOLÁST GÉPPEL minden mennyiségben ▼illatok. VI Mr mon BUM ELIT bútorüzletben Budapest, V. Fálk Miksa u. 28 Nyugati pályaudvar és Margithíd között. Telefon: 329-206 12 havi részlétre is 215*.5 forinttól hálószoba. IRODÁK BERENDEZÉSÉT VÁLLALJUK! Kérjen díjtalan árjegyzéket! Hap­talat ke­ls központi alkalmazottai ré­szére a Balaton mellett vagy Budapest környékén, lehetőleg kisebb gyümöl­csössel 6-8 szobás villát bérbe­­t. „Teljesen ép állapot­­ban“ jeligére Karczag hir­detőbe, VI, Podmaniczky u. 13 Gyári út: SKODA TUDOR SKODA TUDOR CABRIO­LET TATRA 57/b, 87, 111, 114 ZÜNDAPP, FIAT 4 AJTÓS személy- és áruszállító gépkocsik raktárról. Fizetési feltételekkel. Autóbehozatali Rt. TeL: 188-417. fő. MUSICA zongoragyár VII. Erzsé­bet Körút 43. Royal Telefon • 222 282 új és használt zongorák és plaz­mák feltűnő ob-szb­. Fizetési könnyítések! Használt, különböző márkájú STEYR OPPEL FIAT MERCEDES WANDERER, stb. Príma állapotban levő személygépkocsik kedvező fizetési feltételekkel. Autóbehozatali Rt. Bp. Deák Ferenc u. 13. Telefon: 188-417. átvennék, lehetőleg ahol gáz van. „Új otthon“ jeligére a kiadóba. Abrak- és vastagü­veg egy tételben, tétel sámfa­­piros futószőnyeg, szobai ca­­m­ott p­ályha, öltönyök, női ru­hák, középtermet­e férfi fe­kete fél kábáig eladó v. köz­szükségleti cikkre becserél­hető. IV. Irányi ucca 15. „Garatex“ üzletben. Hivatás pulóver- kesztyű- és zoknikötést olcsón vál­lalok. dm­o­klatában. VILÁGOSSÁG A Szociáldemokrata Párt napilapja Főszerkesztő: HORVÁTH ZOLTÁN Felelős szerkesztő: GERGELY ISTVÁN Felelős kiadó: FENYVES JENŐ Világosság Nyomda Rt., Budapest. VIII» Conti voca 4. Felős «rondavece*»: EPERI ISTVÁN

Next