Világosság, 1949. január-március (5. évfolyam, 1-75. szám)

1949-02-12 / 36. szám

J(rm) Ma: péntek, feb­ruár 11. a nap két reggel 6 óra 57 perckor, nyugszik délután 5 órakor. ★ Ezen a napon, 1829-ben, halt meg Orh­­ovjedov, a kiváló orosz drámaíró, aki 1709-ben született. Ők 10- -10 A honvédségnél komoly gondot for­dítanak a legény­­ség ellátására. Az egyik századnál leg­utóbb új szakácsot kerestek. A jelent­kező próbafőzése rosszul sikerült. Megmondták neki: nem lehet szakács — Csodálom —­ méltatlankodott a jelölt —­, a frondon négy évig katona­szakács voltam, háromszor meg is sebesültem... — Ezt nem is cso­­dálom — jegyezte meg az egyik újonc —, n­a Így főzött, jó hogy agyon nem Vitték! ★ A kolozsvári Ál­lami Magyar Nép­opera bemutatta Johann Schenk „Csodadoktor“ című művét. A művet Kolozs­várott 1804-ben mutatták be elő­ször ,,Falusi borbély" címen. Az akk­ori előadást Lavot­ta János, a híres hegedős vezényelte. 20:­­20 +9° Kétezer lóerős és 100 kilométeres sebességgel halad óránként az új szovjet vasúti mozdony. Moszkvából jelentik: A h­ar­­kovi gépgyárban Scsukin Sztálin- i1 díjas géptervező író,­ vezetése mellett elkészült a leg- 51 újabb szavat vas­­úti mozdony. Az új mozdony két­ezer lóerős, órán­­ként 100 kilométeres sebességgel hal kid. Irányításához egy ember elég. Az új mozdony negyedrész annyi fűtőanyagot használ, mint az eddi­­­­giek használtak és 1000 kilométert tesz meg üzemanyagfelvétel nélkül. ARANY A TOLLAK KÖZÖTT. A Mayer Nándorné-féle népszínház­­utcai tollkereskedés egyik alkalma­zottja, Herényi Gyuláné a megvásá­rolt ömlesztett tollat zsákokba ön­tötte. A toll közül arany karkötő, férfi pecsétgyűrű, arany kézelőgom­bok és más aranytárgyak hullottak ki. A rendőrség megindította a vizs­gálatot, hogy került a toll közé az aranynemű. új nemzeti vállalatok és vállalati vezetők. A kormány a következő nemzeti vállalatok alapítást hatá­rozná el: Franklin Könyvkiadó NV., Gyümölcstermelési NV Szövetkezeti Áruellátó NV. A kereskedelem- és szövetkezetügyi miniszter válalatv­ezetőt rendelt ki a Rákóczi­ út 7. szám alatti Nemze­t Ruhaházhoz, a Molnár és Maser vál­lalatvezetőjének megbízatását pedig az Oktogontéri Fried parfüméria, a Kossuth Lajos­ utcai Neruda Nándor fu­t. és a Városhoz.utcai Birssel N. és Társa cégekre kiterjeszte­te. 1%?ÁDIÓ­S?Mű SOR péntek Kossuth­-rádió 12.16: Ének. — 13: Elbeszélés — 13.15 :Aortali muzsika. — 14: Híreit. — 14.16 Hírek szerbül. — 14 80: Jazz. - 15: Szárakon totó muzsika. — 15.30: Zongora — 16 Radióis­knie — 16.40: Termelési híradó. — 17:■ Hírek. — 17.10: Szovjet napok — szovjet emberek — 17.20: A hegedűszo­­náta fejlődése. — 17.50: Hírek oroszul. — 18: Hírek szerbül. — 18­ 15: Marxieto­leninista negyedóra. — 18 31:: Szeget öre­ggel, Nagy Világszínház. — 19 30: Falurádió. — 20: Hírek — 20.15: Hírek németül. — 20.30: Rádiózenekar. — 22: Hírek, Hangos Újatlét­ — 23: Gordonka. — 24: Hírek magyarul, franciául le eszpe­rantóul Petőfi-rádió 14.30: Ének. — 15: Jazz — 15.40­ .Operakórwok. — 16: Orgona. — 16.30; Hangos újság. — 17: ötórai tea — 18: Az ifjúság hangja. — 1820: Előadás — 19: Jobb későn, mint soha . — 19.30: Operettrésztetek­ — 20.30: A rádió szabad, egyeteme. — 20­ 50: Jazz — 31: Hírek.— 21.16: Sport — 21.30: Kiváncsi mikrofon. — 21 45: Népdalfeldolgozás. — 22.15: Szív küldi... 2 Világosság Szombat 1949. n. 12. A részletre vásárolt bicikli olcsóbb, mint a hetijegy Rajzolónk szerint, ha ez így megy tovább, rövidesen a villamos is biciklin fog járni... «*»*«*««» *i‘r»rV¥l<¥Vii,r V uw irr^iVVirwiinirjrií^^traTLiiTu^i A Világosság cikkére új porolást idnt á­llapítana!*, meg Lakógyűlések vitatják meg a kérdést A Világosság nemrégen foglalkozott a porolás kérdésével és kérte, több asszonyolvasónk levelét közölve, hogy engedjék meg olyan időben is a porolást, amikor a dolgozó nő munkája után otthon tartózkodik. A Világosság cikke nyomán a hatóságok foglalkoztak a kérdéssel és elhatározták, hogy a közeljövőben lakógyűléseken vitatják meg a délutáni porolás ügyét a dolgozókkal. A terv szerint a házirendet meg­változtatják és a jövőben két alkalommal is lehet délután sorolni. FINOMLISZT A FEBRUÁRI „A" SZELVÉNYRE. A kormány felemel­te a finomliszt-fejadagot, ezzel kap­csolatban a polgármester elrendelte, hogy a februári hónapra már kiadás­ra engedélyezett személyenkénti 1,60 kilogrammos lisztfejadagon kívül a februári élelmiszer jegyek „A" szelvé­­nyére 40 deka főzőlisztet kell kiszol­gáltatni A jegyszelvények beváltá­sán­ak határideje és elszámolásának módja azonos a már meghirdetett 10­-as lisztszelvényekkeL Új telefonautomaták a pesti utcán. Közel négyszáz utcai és nyilvános te­lefon-automatát ál­lítanak fel ebben az évben, így a három, éves terv végéig már Unió automata működik majd. A békebeli automata­­létszámot 1950-ben érjük el. A telefon,­beszélgetések száma negyven száza­­lékkal nőtt. A Pártoktatók Házában, ma pén­teken délután 6 órakor (és nem a már közös: fél 8 órakor) Féli László ,,Elméleti problémák a Bolsevik Párt történt­ének első fejezetéből” címen tart előadást. (Belépés csak meghívó­val.) A szom­oatra hirdetett nyilvános konzultáció a továbbképző t­anfolyam­, záróvizsgái miatt elmarad. Mö'yseges szomorús­ággal tu­d."jjuk, hogy ‘ drága nagybátyánk vciis Enji vá/a.^lanarl átthatfryioit tecnn tiniket.. gjvá?7.ba borítva családját és mind azokat, akik i&nxQi'iék é® szerették. Temetése február he­­l-én pénteken fél 1 órakor lesz a rá­ @ koske reszturi izr te metöben. Gyászolják: unoliahliga! és unokaöccse!. 1 Emlékét ö­rökké ir.Ne őrizzük! (Minden külön értesítés helyett) . Mint a FUCHS EMIL cég dol­­eozói, mély megrend­ül­éssel tudat­­juk, hogy Fuch­s Emil műsk­résimester, ezekelatt tanítómesterünk és mun­katársunk folyó hó 8-án tragikus­­ értetlenség­gal elhúnyt. Fáradhatatlan munkabírása és bölcs irányítása örök né­dáké, ottak marad. Emlékét köz­vetettel őrizzük! Laura sem okul. Münchenből je. lentik: A müncheni állatléért nemrég vásár­ota Laurát, a papagáj­ hölgyet­, aki eleinte csendesen és szerényen viselkedett. Bár nap alatt azon­ban megszokta új kör­nyezetét és megjött a hangja. ,,Keil Hitler!"’ rikácsolta büszkén egyetlen tudományát a meg­lepett közönség fülébe. Ba­ki az­ban gyakorolta ez­ az elsüllyeszt­­t világ­ból való köszönés.1. A közönség min­dent: elkövetett, hogy jobb belátása bírja a tanulékony papgájt, de Laura semmi mást nem­ volt hajlandó meg­­tmuni ... Csak annyit kell még hozzáfűzni ehhez a kis helyzet, képhez, hogy az erélyesen idomító­­ papagáj­­ölgy mindössze kétéves ... Mai piaci árak A ma reggeli piacon a megszokott árubögeg mellett az árak szilárdak. A lassú ármorzsolódás a burgonyá­nál, tojásnál tovább növekedett. Árak: gülbaba 66, őszi rózsa 66, Ella 54, vöröshagyma 83—138, fok­hagyma 178—358, fejeskáposzta 42 —55, kelkáposzta 110—153, vörös­­káposzta 110—127, határába 55—69, paraj 280—389, tisztított karfiol 280 —370, sütőtök 55—69, sárgarépa 55 —69, alma 180—610, körte 230— 370, marhahús 840, borjúhús 1000, birka 1000—1200, disznóhús 1600—1960, disznózsír 1970, friss toját 46—50, citrom 00—160 fillér. Lósport Szombat: ügető T. futam. 11 re d­ — ha nem végezitek vele MYsvészi mutatványokat — nyerhet. Reméljük, Mn­sebaH «1 a suckyba. Kin­­pus múltkor nemhiába volt favorit. Nyerhet. Dós a munkában jól mutatko­zik. — II. futam Belmonte amatőrkéz«­ben 13 hien fut, de mivel ha­jtója el­­vesztette engedményét, megelnehezült a helyzete Aran­ iyvirággal­ szemben. Ez is. Fekete Péter is, könnyű hajtás. Me­nyecske nem. Totyótól javulás várható. — III futam. Rossz lovak találkozója- Igazgató, Nicro, Kacér III, Kamasz egy­aránt nyerhet. Kamasz Szereplését figyelni föltjuít! — IV. futam. Nehéz verseny. A rohes Dervis felállítása nagyon előnyös. I­­ionénak vasárnap két jobb versenye va­n, de ez az igazi távja. Ha Édes for­mát fut, megverheti ellenfeleit. Davison girl otthoni távján bizonyára jól fog sze­repelni. Az igazi klasszis Fortuna és meglepetés volna számunkra Tamara III­­.v­­zelme. — V futam Romeo kimagasló esély. Utána Janika, a megbizhatatlan Ellyke és Csíki következik. Györgyi sok­kal többet tud utolsó formáinál. A meg­lepetés lova Hagyomány. — VI. futam. Cserkesz.lány biztosabb ügető, mint Nádor vagy írónké. Munkáiban Brúgós javu­lást mutat .TASsrö II- meglepetést csinál­hat w- VII« fuffcir». — Már enyém istAHó­­bizerom eset^n konjoly ellenfele a leg^ utóbb formája alatt szerepelt Asszony­ságnak. Fegyvernek. Dszüre-ború, ^itva esélyére kell még rámutnnunk. — VIII. futPfm. Murteball lovai köz­ül Elemér a jobb sansz, K­omén a táv miatt figyelmet érdemel. Uoyanebből az okból kell szá­molni Andrea Di Bubi és Viktoria jó szereplésével M­agyar szakszervezeti küldöttség utazik Moszkvába A movjet Szatezárvezel­ele meghí­vására a közeli napokban 11 tagú magyar szakszervezeti küldöttség uta­zik Moszkvába. A küldő­teége­t Mekis József, a Vasas S­zakszervezet fő­it­­kára vezeti, tagjai G­iró Ernő a Nyomdász Szakszervezet, Döbrentei Károly a Textilmzokások, Szipka József ft Vegyipari Szakszervezet Podhorny.f­ Józ­sef a Bányász Sza.1.-­­szervezet, Lakatos Béla és Szántó Miklós, a Szakszervezeti Tanács, B Ja­­zai Jenő és Vermes Györgyné a Va­­sas Szakszervezet képviselői, vala­­­mint Fábián Magda az újpesti Ma­gyar Pamut Ipar Kossu­t-díjas szö­­vőnője és Sárkány László, a Szabad Nép munkatársa lesznek. A magyar szakszerveze­t küldöttség előrelátha­tólag két hé­t tartózkodik a Szovjet­unióban, a szovjet szakszervezetek munkájának tanulmányozása céljá­ból. Példátlan csilipisilsíráss! Rendszeres légijárat volt Athén és Lausanne között az amerikai-görög bűnszövetkezet részére A Daily Worker jelent.1 A1 Irénből: Példátlan arányú csempésbot­rányt fpleztek le Athénben. A hatalmas szervezttel bíró csempésztársaság vezetője Ares Ny­ad, a görögországi amerikai segélyküldöttség feje vett. Nyad szervezte az athéni uralkodó osztályok vezetőit, a magasrangú közhivatalnokoka­t, diplomatákat és katonákat, a háború utáni idők­ legnagyobb csempésztrösztjévé. A trösztnek is saját repülőgépe volt. Ezeken dollárokat és aranyakat szál­lítottak Görögország és Svájc kö­­zött. A társaság rendszeres légi jára­tokat tartott föl Athén és Lau­sanne között. Minden egyes gép diplomáciai utaso­­kat szállított. A jeles diplomaták A­hér­ben a feketeplafton felvásárolt dollárokkal tömték meg bőröndjei­ket. Ezeket a csomagokat a diplo­máciai mentesség védelme alót vámvizsgálat nélkül szállították Lausanne!».1. Az eddig szerzett bizonyítékok szerth’­sz amerikai vezetőkön és dip­lomat­­ákon kívül a görög külügy, pénzügy és tengerészügyi minisztérium leg­­magasabb rangú hivatalnokfia ,s benne voltak az ügyben. Az ügyet véletlen pattantotta ki. A tröszt egyik vezetője ugyanis Athén felé repülve, múlt év októberében kényszerleszállást hajtott végre. A h­ely­­­kin re siető rendőrök álmék­­odva látták, hogy a repülőgép roncsai kö­zül svájci aranyórák és amerikai pénzek áradata özönök. Az eeddigi mgállapítások szerin­t a trös. í­z,200.000 dollárt csempészett ki Gö­rögországból, de az ügy egyre nagyobb mértéket ölt. SZÍNHÁZAK ÉS MOZIK MŰSORA SZÍNHÁZAK MAI MŰSORA. Operahár: Don Carlos. (6) — Nemzeti: Un muri­r(fél 8). — Madách: R^polgárok (rmtm'káselő­­adás, fér fi!). ~ Városi: Uborka. a repülőtér g­yüngye, il­.jufdgi előadá­s 3). Este: ,,Sz­ov­jet Hadsereg ének- és táncegyüttese előadása“ — Magyar: A gyűlölet éj­­szikája (fél 8) — Víg: A király nevébe­n ... (fél 8). — Pesti: A em­bri nők elroblása (fél 8). — Művész:­­ Erényes otthon (fél 8). — Kiskamara: M ócskavas nagyban (fél 8) — Belvárosi: Végállomás kiszállni (fél 8). — Fővárosi Op­rett: Vill tyroly (fél 8). — Modern: Nttenéjisi&a'ka, (fél 8). — Pódium: Mindenről i. esz&iw.k. (®). — Kamara Varieté: Jócska \dce Tua­gybon (fél 8). — K­oyaj Revfí Va­rieté; ,,7 ’• os^ály (fél 8). — Józ^f. városi: Cirkuszhercegmö (fél 8). — Opti­­misták: Minden este népszámlálás (%9) -T Mesebarlang (Bábszínház); Arany, halacska (3, 5). MOZIK MŰSORA: ADRIA (P©S(Szentler­ine): Má­rnás Miska 6, 8, v. ü. 4. — ALFA (Kő­bánya): Mág­nás Miska 6, 8, sz. 4 is vas. 2, 4, 6, 8. — ÁTRIUM: Mágnás Miska fél 5, fél 7, fél 9, v. ü. fél 3.­­ — COESO: Mágnás Miska fél 5, fél 7, fél 9, v. ü. fél 3-kor. — CORVIN (prof.): Fáklyás lovasok 4, 6, 8. — DÉCSI: Kíváncsi vőlegény és Zöld- sárga-piros (Latabár, Kis Manyi) 4. 7, 9, vasárnap és ünnepnap 3-kor. — FÓRUM: Hamlet (6. hét prof.) fél 6, fél 9, v. ü. fél 3. — KOUZO (Újpest): Mágnás Miska 4, 6, 8. — KÖRÚTI HÍRADÓ: Minden­nap reggel 9-től este 11.ig. — Ma­gyar filmhíradó (friss hazai e esemé­nyekkel). 2. Prolink bácsi házat é­í (művé­si cseh bábjátékfilm). 3. Ter­­mékenység (francia kultúrfilm). 4 Magyar v­ághíradó (5 világrész ese­ményeivel).­­ 5. Aranyszarv (mű­vészi szovjet kultúrfilm). 6. A Szov­­jetunió hírei (képek a megvalósult szocializmus országából). — LLOYD fás lovasok (prol.) 5, 7. 9, v­­t. OMNIA: Máspiás Miska fél 5, fél 7 fél 9, v ü. fél 3. — ROYAL APOLLO: Mágnás Miska 5, 7, 9, v. u­. 3. — ROYAL (Kispest): Mágnás Miska fél 6, fél 8, v. ü. fél 4-kor is — SCALA: Hamlet (prol. 6. hét) háromnegyed 6 háromnegyed 9, v. p 3, 6. 9 — TÁNCSICS (Csepel): Mágné­s Miska 6. 8. vas. és ünn. 4. — TATRA (Pesterzsébet): Mágnás Miska negyed 7. reeved 9 sz. v. tr. negyed 5 — URANIA: Kíváncsi vö­­’vit” és Zöld-sár'r­.’riros (Láta­ bár, Kis Manyi) 4, 6. 8. ADV 1320—230): M'trnczT.rit színivirc 4 6. 8. v . 2 — AT.KOTAS (257—CBS): Szí­báriai rapszódia, fél fl. fél 5, fél 7. fél 9. — ASTORIA: 10—13 • Kedélyes társbörkt háromnegyprt 6. háromrrcvorl­s. var. fl béromnnocyed 4. — BK­KE MW—S9S): 10—13 7.oja 6. 8. t v. 4 — BELVÁROSI flM-099): Talpalatnyi filM jobb: 4 6 8. bab 5 7. v i). 4.— BETHLEN mi-OflS): Talpalatnyi Fid fél 5 fél 7 fél 9. v és 173): Vágyak Szigeta A) 4, 6, 8. B) csak var: S. 1., 7­, — CAPITOL (135—820): Olimpia 11,'1,'S, 5, 7.' 9. — CITY (128— 123): UJ Magyarország 4, 6, 8. — DAMJA­NICH: Kalandos vakáció fél 4. fél 6. fél 8. v. ti. fél 2 — DÓZSA: Skorpió Jegyében fél 6. fé­l 8. V.­ ti. fél 4 — ELDORADO: Ex­pressz szerelem fél 4. fél 6. fél 8. v. ti. fél 2 — ELIT (128—999): Test örtíste fél 5. Mroranepryed 7, 9. sz. v. 0. fél S. — ELŐRE: 9—10. Regiment gyöngyei 12—IS: Mr Verdoux, 6, 8. v­­. 4. — ÉVA: őrség a békén 4. 6. 8 v. ti. 2. — FORTUNA (429- 595): Szibériai rapszódia, 11­­. S, 5. 7, 9. — FLÓRIÁN: Harmadik csapás negyed 5. fél 7. háromnegyed 9. v. t. fél S. — GLORIA: Szibériai rapszódia, 4. 6, 8. — HOMÉROS (496—178): Kronstadt­ tengerészek fél 4. fél 6. fél 8. — IPOLY (291—092): Skorpió je­gyében fél 5. fél 7. fél 9 v. tt. fél 3. — JÓZSEF ATTILA (21­2—196): Talpalatnyi és ünn fél 3. föld. 4,6,8 v., ü. 2. - HAZAM (201—541): Londoni fiúk fél 6. fél 8 v ü. fél 4. — HUNNIA ,(239—441): Egy élet muzsikája 4. 6. 8. v. ü. 2. — KAMARA (423—901): Uj Magyarország fél 5. fél 7. fél 9. v ü. fél 3. — KOSSUTH (126—294): Pária bál­ványa, fél 5. fél 7. fél 9. V. u. fél 3 — KRISZTINA (161—268): Győzelmes vissza,­térés fél 4, fél 6, fél 8, v ui. fél 2. — KUL­­TUR (389—­175): Észak csillaga, fél 4, fél 6 fél 8, v. a fél 2. — MAROS (986—671): Hi­sak csillaga fél 4 fél 6, fél 8, v. iI. fél 2. — MARX 424—313): Harmadik csapás 4, 6. 8, v., ui. 2. — NAP (468—787): Veszélyes vizeken. 4, 6. 8, v. ti. 2. — NÉP (401—827) Négy szív 6 fél 8, v. ti .ii 4. — ÓBUDA (162—913) : Őrség a békén 4, 6. 8, v. ti. 2. — OLYMPIA (138—132): Vágyak szigete fél 11, fél 1, fél 3, fél 5, fél 7, fél 9. — OTTHON (136—436): Francia leány fél 4, fél 6, fél 8 v. tt. fél 2. — PALACK (222— 426): Páris bálványa 11, 1, 3, 5, 7, 9 —. PARTIZÁN: Észak csillaga 4, 6, 8, v. u­. 2. — PATRIA (231—043): Talpalatnyi flild fél 5, fél 7, fél 9. V. II. fél 3 — PETŐFI (227—128) : Vágyak szigete fél 4, fél 6, fél 8. V­I. fél 2. — IntSNIX (431—399): Haj­léktalan nászutasok­ 11, 1, 8, 5, 7, 9. — PLUTO: Szibériai rapszódia fél 4. fél 6, fél 8, v­ti fél 2. — RÁDAY: Kalandos va­káció: fél 5, fél 7. fél 9. V. II. fél 3 — ROXY (225—­419): Vágyak szigete 11, 1, 3, 5, 7, 9. — SAVOY (133—135): Harmadik csapás fél 5. fél 7. fél 9. — STUDIO: Test ördöge (prof.) 2, 4. negyed 7. fél 0. — SZABADSÁG (259—505): Talpalatnyi föld fél 5, fél 7, fél 9, v. ü fél 3, v. üi. fél 3 — TATRA (139—130): Kalandos varcadó. 4, 6. 8, V. ü, 2. — TINODY (224—400): Talpa­latnyi föld 4, 6. 8, v. t 2. — TERV (123—878): Harmadik csapás fél 5, fél 7, fél 9, v. ii, fél 3. _ ÚJLAKI: Harmadik csapás 4, negyed 7, fél 9, v. üi, 2. — VESTA: Hajléktalan nászutasok 10, 12, 2. 6. 8. — ZUGLÓI: Fény hull az útra fél DODOGRAF (132— 5, fél 7, fél 9, v. a. fél 3. 1 LalaStár Kálmán ICiss Manyi GOZMÁNY GYÖRGY, MEDNYÁNSZKY ÁGI É rcvulatsátros kisví,?játék* ■fi»* a r ■ ŰZolii sargo piros m URANIA — DItCSI ■m A KívÁncsi vőlegénnyel ÍE egy műsorban

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék