Világosság, 1949. október-december (5. évfolyam, 228-304. szám)

1949-12-22 / 297. szám

Budapest 6. év, 297. szám Ára 60 fillér 1949 december 22. csütörtök A világ ünnepli a nagy Sztálini Első győzelmi Jelentések a sztálini műszak nagyszerű eredményeiről R­ákosi Mátyás vezetésével Moszkvába érkezett N­épköztársaságunk k­üldöttsége isAz egész haladó emberiség Benned látja a tanítót és vezért" A Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártja Központi Bizottsága és a Szovjetunió minisztertanácsa üdvözli Sztálint MOSZKVA, december 21. Sztálin hetvenedik születésnapja alkalmából rendezendő ünnepségek­re Moszkvába érkezett a Magyar Népköztársaság dolgozóinak kül­döttsége. A küldöttséget Rákosi Mátyás vezeti. Moszkva, dec. 21. (TASZSZ­) A Szovjetunió Kommunista (bol­sevik) Pártja Központi Bizottsága és a Szovjetunió minisztertanácsa­­ a következő üdvözletet intézte Sztá­­­­linhoz: Sztálin elvtársnak, a nagy vezér­nek és tanítónak, Lenin halhatatlan ügye folytatójának. Drága Barátunk, harcos elvtár­sunk, tanítónk és vezérünk! A Szovjetunió Kommunista (bol­sevik) Pártjának Központi Bizott­sága és a Szovjetunió miniszterta­­nácsa 70. születésnapod alkalmából forrón üdvözöl Téged, Lenin nagy, harcos társát és barátját, halhatat­lan ügyének zseniális folytatóját, a kommunizmus fáradhatatlan építő­jét, bölcs tanítónkat és vezérünket. Leninnel együtt Te, Sztálin elv­társ, teremtetted meg a Bolsevikok Pártját, Leninnel szorosan együtt­működve dolgoztad ki a bolseviz­­mus ideológiai, szervezeti, taktikai és elméleti alapjait, a dolgozók fel­szabadításáért vívott, kemény harc­ban megedzetted a Pártot, a világ A magyar vendégeket a Sztálin­­ü­nneps­égeket rendező szovjet bi-­i­zottság, továbbá a moszkvai városi tanács, a szovjet külügyminiszté­rium, a moszkvai társadalmi szer­­r­vezetek képviselői és a moszkvai magyar nagykövetség tagjai fogad­ták. Moszkvába érkezett a Román Népköztársaság küldöttsége is. Gheorghin Dej és Anna Pauker ve­zetésével, továbbá a Svéd Kommu­nista Párt képviseletében Hilding­ Hagdeng, a Finn Kommunista Párt képviselői: Vilto Pessi és Herta Kutisineri. Megérkezett Moszkvába az olasz küldöttség is, Palmiro Togliatti és­­ Pietro Secchia vezetésével. E kül­döttség tagjait szintén a Sztálin­­ünnepségek rendezésével megbízott bizottság, a moszkvai városi tanács és társadalmi szervezetek képviselői fogadták. nel együtt a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom lelkesítője és vezére, a munkások és­ parasztok első szocialista­­államának megala­pítója. A polgárháború és a kül­földi intervenció éveiben a Te szer­vező és hadvezéri lángelméd ve­zette diadalra a haza ellenségeivel szemben a szovjet népet és a hősi Vörös Hadsereget. A Te közvetlen irányításoddal hajtották végre a nemzeti szovjetköztársaságok meg­teremtését egyesítésüket egyetlen szövetséges államban, a Szovjet­unióban. Midőn a halál megszakította a nagy Lenin életét, Te, Sztálin elv­társ, magasra emelted Lenin dicső zászlaját, bátran és eltökélten ve­zetted Pártunkat a lenini úton. A Bolsevikok Pártja a leninizmus iránt táplált hűség erejével rakta le a szocializmus építésének soha nem látott útját a kapitalista államok gyűrűjével körülvett országban. A szocializmus diadala számára a leghatalmasabb jelentősége volt a szocializmus országunkban le­hetséges győzelme lenini elméleté­nek, melyet Te, Sztálin elvtárs, feji leghatalmasabb forradalmi pártjává ■ nagy szervező, Leninnel együtt szi- i munkásosztályt a fegyveres felke­­tetted. Te, a rettenthetetlen forradal-mlárdan és bátran,­ keményen és kö­­lésre, a Szocialista­ forradalomra, már, a lángeszű elméleti tudós, á­­­rültekíntően vezetted a Pártot, a­­ Te, Sztálin elvtárs, voltál Lenin- Mai számunk 8 oldal Rákosi elvtárs üdvözlő távirata Sztálin elvtárs 70. születésnapjára Kedves Sztálin Elvtárs! Hetvenedik születésnapja alkalmából a Ma­gyar Dolgozók Pártja, a magyar munkásosztály, az egész magyar dolgozó nép nevében forró szeretettel és soha el nem múló hálával üdvöz­löm Önt, Lenin nagy fegyvertársát, művének méltó folytatóját, a nagy Bolsevik Párt és a Szovjetunió vezetőjét, a nemzetközi forradalmi munkásmozgalom lángeszű tanítóját, a világot átfogó béketábor első harcosát és útmutatóját. A Szovjetuniónak, Önnek köszönheti a so­kat szenvedett, évszázados rabságban élt magyar népünk is felszabadulását, nemzeti fü­ggetlensé­gét. A Szovjetuniónak, Önnek köszönhetjük hogy népünk a boldog jövő­, a szocializmus épí­tésének útjára léphetett. Ha mi, magyar kommunisták, ma elmondhat­juk, hogy nem eredménytelenül harcoltunk né­pünk felemeléséért, akkor ez mindenekelőtt azért van, mert Öntől igyekeztünk tanulni, az Ön út­mutatásait igyekeztünk követni. A magyar munkások, dolgozó parasztok, a néphez hű értelmiség munkafelajánlással, a for­radalmi éberség fokozásával, népi demokráciánk erődítésével, a békefrontban való szilárd helytál­lással, a nagy Szovjetunió iránti hűség és barát­ság további megszilárdításával fejezik ki tisztele­tüket, szeretetüket és hálájukat Ön iránt. Sztálin elvtársi Hetvenedik születésnapja alkalmából fel­szabadítónknak, tanítónknak, barátunknak és ve­zérünknek azt kívánjuk,­­ hogy még sokáig éljen erőben és egészségben, ■ vezesse a dicső szovjet népet, a haladó emberiséget előre, a béke és a szocializmus nagy ügyének végső győzelme felé. RÁKOSI MÁTYÁS

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék