Világosság, 1949. október-december (5. évfolyam, 228-304. szám)

1949-12-28 / 301. szám

Budapest, 6. év, 301. szám 1949 december 28. szerda Ara 60 fillér_______ Mai számunk 8 oldal­ át Szovjet Hadsereg csapásai akadályozták meg a borzalmas japán braktériumháború alkalmazását Az emberiség ellen elkövetett példátlan gonosz bűneikről vallanak a hadbíróság előtt a japán imperialista banditák HABAROVSZK, dec. 27. Habarovszkban december 25-én meg­kezdődött Jamada Otozo, Kadzicuka Riudzi, Takahasi Takaacu, Kavasima Kjosi, Nisi Tosihido, Karasava Tomio, Onona Masao, Sato Siundzi, Hirazakura D­onsaku, Mitomo Kadzuo, Kikucsi Norimicu és Kurasima Sudzi, a japán hadsereg volt tagjai ellen­ indított per. A felsoroltakat azzal vádolják, hogy előkészítették és alkalmazták a bakté­rium-fegyvert. Erről a bűncselekmény­ről a Szovjetunió Legfelső Tanácsa el­nöksége 1943 április 19-én kiadott tör­vényrendeletének első cikkelye rendel­kezik. Az üggyel a tengermelléki katonai kerület katonai bírósága foglalkozik. A bíróság elnöke Csjortkov hadbíró­vezérőrnagy, tagjai: Iljickij hadbíró­ezredes és Vorobjov hadbíró-alezredes. A vádat Szmirnov ügyész képviseli. A vádlottakat nyolc ügyvéd védi. A tárgyalótermet megtöltötték a ha­baro­vszki üzemek és gyárak munkásai, tisztviselők, tudósok és a Szovjet Had­sereg képviselői. A tárgyalás a vádirat felolvasásával kezdődött. Valamennyi vádlott be­ismerte bűnösséget baját is, ennek élén állott Kavasima. [ Az osztály kapacitását havi 300 kiló pestisbaktérium, vagy 8—900 kiló ti­­uszbaktérium, vagy 500—700 kiló szi­­léziai fekély, illetőleg egy tonna kolera­­baktérium tenyésztésére fokozták. . A 731-es alakulat munkatársai ame­rikai hadifoglyokon végeztek kísérlete­ket, hogy az amerikai hadseregnek a fertőzések különböző fajtáival szem­ben tanúsított fogékonyságát tanulmá­nyozzák. Az ügyész kérdésére Karasava vád­lott a következőket vallotta: — 1943-ban, mikor Mukden városá­ban kórházban feküdtem, felkeresett Minato, az alakulat tudományos munká­­katársa. Elmesélte, hogy Mukbenben az amerikai hadifoglyoknak a külön­böző betegségekkel szemben tanúsított immunitását tanulmányozzák. Ügyész: Fennállott-e annak a lehe­tősége, hogy a baktériumfegyvert az Egyesült Államok ellen használják fel? Karasava: Éppen erről volt szó. Pok­oli gonoszsággal végzik a tömeggyilkos kísérleteket A vádlott a továbbiak­ban beszámolt azokról a személyes részvételével le­folyt kísérletekről, melyeket a szibériai fekély hatásának tanulmányozása vé­gett az Anja állomás melletti lőtere­­ken végeztek. A lőtérben oszlopokhoz kötözött emberek közelében megfertő­zésük céljából baktériumokkal töltött bombát robbantottak fel elektromos áram segítségével. A „kísérlet ered­ményeképpen” az emberek legnagyobb része megfertőződött a szibériai fekély­­lyel. Ezeket az embereket visszavit­ték a 731-es alakulat börtönébe, ahol minden megfertőzött meghalt. A vád­lott a pestisbaktériumokkal végzett kí­sérletekről is beszámolt. Az ügyész kérdésére Karasava val­lott a 731-es alakulat Közép-Kínában rendezett különleges expedíciójáról, melynek előkészítésében személyesen vett részt. Az expedíciót Isii Siro al­tábornagy vezette. Az expedíció Hon­csot körzetében, Nimbo város közelé­ben a gyakorlatban alkalmazta a bak­­tériumfegyvert. Nem sokkal ezután Nimboban pestisjárvány tört ki. Kara­sava azt is beismerte, hogy 1942-ben egy másik hasonló expedíciót szervez­tek Kínába Il 731-es alakulat egyik tömeggyilkos vezetője a bíróság előtt Ezután Kavasima Kiosi vádlottat, a baktérium-fegyver kutatásának és al­kalmazásának egyik közvetlen tevékeny részvevőjét, hallgatták ki. Kavasima Kiosi orvosdoktor-bakterio­lógus személyesen vett részt a bűnös „kutatásokban” és az élő embereken végrehajtott „kísérletekben”. Kavasima 1941-ben és 1942-ben részt vett abban a különleges expddicióban, melyet Közép- Kínába küldtek, hogy ott a baktérium­­fegyvert alkalmazza. — A 731-es alakulatot, melynek tagja voltam — vallja Kavasima — Hirohito japán császár parancsára 1936-ban szervezték. Az alakulat létszáma há­romezer ember volt, munkatársainak jelentékeny részét bakteriológus szak­emberekből és a bakteriológia terén bi­zonyos képzettséggel bíró emberekből válogatták össze. Az alakulat elhelye­zési körletének vidékét tilos övezetnek nyilvánították. A 731-es alakulat cél­jaira jelentékeny pénzösszeget fordítot­tak. Kavasima vádlott ezután a 731-es alakulat szervezetéről beszélt. Nyolc osztály volt. Az első végezte a bakté­­rium-fegyver fő kutató munkáit és élő emberekkel kísérletezett. Az alakulat fő épületnégyszögének közepén különleges börtön állott, oda kívülállók nem te­kinthettek be. Kínai hazafiakat és oro­szokat tartottak itt fogva, akiken halált okozó baktériumokkal folytattak kísér­leteket. A foglyok között nők és cse­csemők is voltak. A börtön mellett kre­matórium volt, itt égették el a meg­kínzott holttesteket Öt esztendő alatt 3000 embert öltek meg a börtönben Az ügyész: Mindenkinek, aki a 731-es alakulat börtönébe jutott, feltétlenül el kellett pusztulnia? Kavasima: Igen, úgy van. Az alaku­lat börtönében öt esztendő alatt körül­belül háromezer ember pusztult el erő­szakos baktériumfertőzés következté­ben. — A 731-es alakulat második osztá­lyán — folytatta vallomását Kavasima — a baktérium-fegyver különféle for­máival kísérleteztek: fertőző baktériu­mokkal teli bombákkal, pestises bolhák­kal, permetezőkkel és ehhez hasonlók­kal. A második osztálynak volt egy kü­lönleges tagozata, amely a bolhák sza­porításával foglalkozott. Az osztálynak Anda vasútállomás közelében saját kü­lönleges gyakorlótere és repülőgépei voltak. Négy „fiéfelln­ézet“ a szovjet határon­ ­ A baktériumbombák porcellánbur­­kolatát a 731-es alakulat harmadik osz­tálya készítette. A negyedik osztály fő­feladata — vallotta tovább Kavasima— a baktériumok tömeges szaporítása volt a baktériumháború céljaira. Emellett a 731-es osztagnak a szovjet-mandzsúriai határ közvetlen közelében még négy fiókintézete volt. Az ügyész: következésképpen tehát megerősíti vallomását, mely szerint ezeknek a fiókintézményeknek támasz­pontul kellett volna szolgálniuk a bak­térium-fegyver alkalmazására a Szov­jetunió elleni háború esetén, ezért he­lyezték azokat el a szovjet határ köz­vetlen közelében? Kavasima: Igen. Kibővítették a negyedik osztály­ban­ Pestisb­olhákat szórnak a lakosságra A vádlott ezután részletesen leírta a halált okozó baktériumok tenyésztésének módszereit. Ezután a baktérium-fegyver közép- és délkínai alkalmazásáról val­lott. 1941-ben Csanda város közelében repülőgépről pestisbolhákat dobtak le, aminek következtében a békés lakosság körében pestisjárvány tört ki. 1942 júniusában a japán hadsereg ve­zérkarának parancsára második expedí­ciót küldtek Kínába, amelynek az volt a feladata, hogy a diverziós cselekmé­navasima, Mandzsúria határos a Szovjetunióval és a háború esetén a Szovjetunió ellen Mandzsúriából köny­­nyebben lehetett volna alkalmazni a baktérium-fegyvert. Emellett Mandzsú­ria igen alkalmas a baktérium-fegyver alkalmazásával kapcsolatos kísérletek végzésére, mert ott elegendő terület van és amellett elegendő volt ott a kí­sérleti anyag is. Az ügyész: Mit jelent a „kísérleti” anyag? Várjon azokat az embereket, nyek szempontjainak megfelelően bak­tériumokkal fertőzze meg a területet. Ennek a műveletnek során repülőgépről pestis­bolhákat szórtak le, a kolera-, paratífusz-, szibériai fekély-baktériumo­kat pedig vízgyűjtő-medencék, kutak, folyók megfertőzésével és más módsze­rekkel terjesztették. Az ügyész: m mondja meg vádlott, mi­lyen okok miatt folytatták a baktérium­háború előkészületeit Mandzsúriában és nem Japánban, akiket a csendőrség a 731-es alakulat börtönébe szállított? Kavasima: Igen, éppen azokat. Az ügyész: Tudta ön, mint bakterio­lógus szakember, hogy a baktérium­­fegyver alkalmazása borzalmas kö­vetkezményekkel fenyegeti nemcsak a küzdő felet, hanem a semleges orszá­gokat is. Kavasima: Igen, gondoltam erre. Kavasima vádlott kihallgatásával az esti tárgyalás befejeződött. „A Szovjetunió ellen könyvebben és megfelelőbben lehetett volna alkalmazni...“ A „szorgalmas“ gyilkos a baktérinatermelés élére kerül A japán háborús bűnösök tárgyalá­sának december 26-i reggeli ülése Karasava Tomio, a 731-es alakulat ter­melési osztálya volt vezetőjének ki­hallgatásával kezdődött. A vádlott foglalkozására nézve or­vos, baktériumszakértő. Egyike volt azoknak, akik a baktériumfegyver tö­ö­meges előállítását megszervezték. 1940—42-ben a vádlott személyesen vett részt a Közép-Kínába, a baktérium­­fegyver hadi alkalmazása céljából in­dított különleges expedíciónak bakté­riumokkal való ellátásában. A vádlott öt esztendőn keresztül szolgált a 731-es alakulatnál. Mint egyszerű munkatárs kezdte, később azonban a baktériumfegyver tömeges előállításában és a gyilkolásban kifej­tett „szorgalma” jutalmaképpen foko­zatosan haladt előre és az osztály ve­zetője lett. A vádlott megerősítette, hogy a 731-es alakulatnál tömegesen hajtot­ták végre kísérleteket élő embereken, mind laboratóriumokban, mind termé­szetes feltételek között. Azt is be­ismerte, hogy a vezeté­k alatt álló osz­tálynál két részletben történt a bakté­riumok tömeges előállítása. Mindkét termelési alosztály hat-hat üsttel ren­delkezett, a baktérium-táptalaj előállí­tásához. Az üstök befogadóképessége nyolc tonnára rúgott. Ezen felül más felszerelésekkel is rendelkeztek a bak­tériumfegyver tömeges előállítására — úgynevezett „tenyésztőgépekkel”, me­lyeket a feltaláló Isii Siro vezérőrnagy után „Isii-rendszerű tenyésztőgépek­nek” neveztek. A tömegesen előállított baktériumokat a kínai lakosság ellen alkalmazott baktériumfegyver és az élő embereken végzett kísérletek céljaira használták fel. i fu­u­vantung-had­sereg főparancsnoka személyesen irányítja az előkészületeket A bíróság ezután­­ áttért Jamada vádlott kihallgatására. Jamada Otozoo egész sor fontos tisztséget töltött be a japán hadsereg­ben. 1938 végétől 1939 októberéig a középkínai japán megszálló hadsereg parancsnoka volt Nankingban, majd 1944-ig a japán hadsereg kiképzési osztályának felügyelője és egyidejű­leg tagja a legfelső haditanácsnak. Rö­vid ideig Japán védelmének parancs­noka, majd végül 1944 júliusától a szovjet csapatok előtt történt fegyver­­letételig a Kvantung-hadsereg parancs­noka volt. Mint a Kvantung-hadsereg főparancs­noka Jamada, személyesen és vezér­kari tisztjein keresztül vezette a balt.­

Next