Világosság, 1951. április-június (7. évfolyam, 77-151. szám)

1951-04-28 / 99. szám

6 h­írj­k MÁJUS 1-ÉN SÜTIK AZ ELSŐ KENYERET a Dunai Vasmű kenyér­gyárában. Tavaly októberben kezdték meg a vasmű lakótelepén egy új ke­nyérgyár és ételgyár építését. Ma­gyarországon ez lesz az első kenyér­gyár, ahol a liszt szitálásától kezdve a kenyérdagasztásig minden munkát géppel végeznek. Most először két ha­talmas kemence készült el, de amikor a gyár mind a nyolc kemencéje üzembe áll, egy műszak alatt másfél vagon kenyeret és mintegy 8—9000 péksüteményt süthetnek. A 17-IK HÉTRE SZÓLÓ külterineti hetijegyek a pihenőnap megváltozása következtében 29-én, vasárna­p is érvé­nyesek, — közli a Fővárosi Villamos­vasút. AZ ORVOSOK PÉCSI VÁNDOR­GYŰLÉSÉNEK MÁSODIK NAPJÁN több előadás hangzott el az orvos­kutatók eddigi eredményeiről. Hedry Endre professzor és munkatársa az agyvíz keringését, Kiss Ferenc az agyi erek különleges lumenszabályozó ké­szülékeit mutatta be. Hetényi Géza és Benkő Sándor pedig az agy szerepét vizsgálta a gyomorfekély keletkezésé­ben. A Rusznyák-klinika kutatói, Gö­­möri Pál és Törő Imre professzorok a vese működésével kapcsolatos kérdé­sekkel foglalkoztak. A MÚZEUMOK KIÁLLÍTÁSAI vasár­nap 10 órától 18 óráig, hétfőn 9 órá­tól 14 óráig tekinthetők meg. Kedden és szerdán a múzeumok zárva lesznek. A NYERGESÚJFALUSI ETERNIT­­MŰVEK DOLGOZÓI 350 családiház befedésére elegendő palát gyártottak terven felül a május 1-i verseny so­rán.­­ BEVEZETIK A NYÚLTENYÉSZ­­TÉST és emelik a baromfitenyésztést Baranya megyében. A megyei ter­melőszövetkezetekben az elmúlt hóna­pokban több mint ötven típus­ baromfi­­ólat építettek, amelyek mindegyike ötszáz baromfi befogadására alkal­mas. A típus­ólakat villannyal mele­gíthető műanyákkal is ellátták. A me­gyébe eddig mintegy 300.000 napos­csirke érkezett. A prém- és húsnyúl tenyésztését először tíz csoportnál ve­zetik be. ÚJ KÖZÉRT-FIÓKOK NYÍLTAK A DOLGOZÓK KÍVÁNSÁGÁRA április hóban a XI. kerületeiben, a dolgozók ellátásának jobbátéte­le érdekében: a budaörsi úti repülőtérnél, a Budaörsi­úti 92. szám és a Fehérvári­ út 6. szám alatt. A SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖZKÓR­­HÁZ új, legkorszerűbben felszerelt, 200 ágyas sebészeti pavillonját hét­főn, április 30-án adja át rendelteté­sének Rytkó Anna elvtárs, egészség­­ügyi miniszter. FUTÓ ZÁPOROK- Pénteken hazánk­ban a párás, meleg levegő erős fel­hőzetet okozott. Sokfelé volt eső, je­lentős mennyiségben az Alföld kö­zépső részén, főleg Békés megyében. Túrkevén heves nyárias zivatar volt és jégeső is hullott. Debrecen és Bé­késcsaba környékéről is zivatart je­lentettek. A mára virradó éjszaka szo­katlanul enyhe volt. Várható időjá­rás: párás idő, változó felhőzettel, futó záporokkal, esetleg zivatarokkal. A hőmérséklet napközben 18—20, este 10 fok körüli lesz. Később nyugat fe­lől lehűlés várható. Ma délelőtt a fő­városban 16 fok meleg volt. VILÁGOSSÁG az MDP Budapesti Pártbizottságának lapja Főszerkesztő: Bíró László Felelős szerkesztő: Gál György Lapkiadó tulajdonos: Szabadság Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Golács Ernő Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Vili., Blaha Lujza-tér 3. Telefon: 343—104, 343—105, 343—107, 343—108 Hirdetési osztály telefonszáma: 135—725 SZIKRA Lapnyomda Felelős nyomdavezető: Kulcsár Mihály Világosság SZOMBAT, 1951. ÁPRILIS 28. Fontos változások Budapest közlekedésében Hétfőtől új villamosjáratok indulnak, több útvonalat meghosszabbítanak A csepeli gyorsvasút üzembehelyezé­sével kapcsolatban szükségessé vált a főváros közlekedésének részleges át­szervezése. Az átszervezéssel kapcsolat­ban a közlekedési vállalatok az érdekelt dolgozók képviselőinek véleménye és a forgalomszámlálási adatok alapján ja­vaslatot dolgoztak ki, amelyet pénteken tárgyalt a Budapesti Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága. A Végrehajtó Bi­zottság határozatának szellemében a Fő­­városi Villamosvasút Vállalat április 30-án, hétfőn reggel üzemkezdettől a következő forgalmi változtatásokat lé­p­­teti életbe: A 2-es villamos hétfőtől kezdve már meghosszabbított útvonalán, a Boráros­­térig közlekedik. Végállomása a Zsil­­l utcánál lesz. A 2-es villamos a Boráros­­tér és a Margit-híd között tizenöt perc alatt, teszi meg az utat, ugyanakkor a körúti villamosokon huszonöt perc alatt lehet eljutni a Boráros­ térről a Margit­­hídig. A 2-es tehát nagymértékben te­hermentesíti majd a nagykörút forgal­mát. 4-es jelzéssel­­új villamosjárat indul a Török-utca és a Közvágóhíd végállo-, mások között a Margit-hídon—Nagykör­úton—Mester-utcán—Markusovszky-úton át. A 66/A. jelzésű villamosjárat meg­szűnik. A 21-es a Váci-út és Nagyvárad­ tér között közlekedik. A 22-es jelzésű villamosjárat 4.40 órá­tól 12.35 óráig a Nagy­vásártelep és a Madách-tér között, utána 0.20 óráig pedig a Flóra­ gyár és a Madách-tér kö­zött bonyolítja le az utasszállítást. A 23-as hétfőtől kezdve már meg­hosszabbított vonalán, a Váci­ úttól a Vá­góhídig közlekedik, s ezzel a dolgozók régi kívánságát teljesíti a Városi Tanács. 24-es jelzéssel új villamosjárat indul a Keleti-pályaudvar és a Boráros-tér kö­zött a Fiumei-úton—Orczy-ú­ton—Hámán Kató-uton és a Sorok­sári-úton át. A 30-as jelzésű villamosjáratot a Fe­­renc-körúti végállomás helyett Pester­zsébet Nagy Sándor-utcától az Ady Endre-utcán — Gubacsi-úton — Marku­­sovszky-úton és a Könyves Kálmán­­körúton át az Üllői­ út sarokig járatják. A 31 -es és 32-es villamosok a Boráros­­térig közlekednek; a 31-es Pacsirta-te­lep—Boráros-tér, a 32-es Pesterzsébet—­ Boráros-tér között jár. A 31/A. és 32/A. jelzésű villamosjára­tok a Vágóhídig közlekednek. A 31/A. a Pacsirta-telepről indulva a Török Fló­­ris-utcán , Ady Endre-utcán (vissza Ba­­­ross-utcán, Vörösmarty-utcán) és Guba­csi-úton át bonyolítja le a forgalmat. A 32/A. jelzésű villamos a Szabó-telepet köti össze a Közvágóhíddal, a Jókai Mór­ utcán. Határ után (vissza Török Fló­­ris­ utca, Nagy Sándor­ utca) és Gubacsi­­úton át jár. A fenti villamosok révén je­lentősen megjavul a pesterzsébeti dol­gozók közlekedése is. A 34-es villamos, amely csak a dél­előtti órákban közlekedik, nem a Flóra­gyár elől - mint eddig —, hanem a vágóhídi hurokvágányból fordul vissza. 35-ös jelzéssel új villamosjáratot indí­tanak Pesterzsébeten, amely körfor­­galomszerűen közlekedik majd a Pa­csirta-telep és a Baross­ utca—Onódi­ út között. A 20-as, amely a Könyves Kálmán­­körúton közlekedett és­ a 35-ös, vala­mint a 35/A. villamos, amely a Fehér­­vári­ úton járt, hétfőn megszűnik. 19-es jelzéssel autóbuszjáratot indíta­nak Pesterzsébetről, a Határ-út és a Ba­­ross-út kereszteződésétől Csepelre, a Pe­­tőfi-utca és az Állomás­ utca keresztezé­séig. Megállóhelyek Csepel felé: Papír­gyár, Ady Endre-utca, Imre-tér, Kará­­csonyi Sándor-utca, Állomás-utca. Pest­erzsébet, felé a következő helyeken áll meg a 19-es autóbusz: Széchenyi-utca, Karácsonyi Sándor-utca, Imre-tér, Ady Endre-utca, Szőrmegyár, Baross-utca. Ezen a járaton­ villamosvasúti díjszabás lesz érvényben, ami azt jelenti, hogy a villamosvasúti menetjegyek, heti- és bér­letjegyek, valamint utazási igazolványok jogosítanak utazásra. A Fővárosi Autó­busz üzemi menetjegyek, heti- és bérlet­jegyek,­valamint utazási igazoványok ezen a járaton utazásra nem érvénye­sek.­­ A Fővárosi Helyiérdekű Vasút a Mó­ricz Zsigmond-körtér—Budaörs—Török­­bálin­t, továbbá M­óricz Zsigmond-kör­­tér — Budafok — Budatétény— Nagytétény vonalon­ hétfőtől kezdve új menetrendet léptet, életbe. Ezzel egyidejűen saját ke­zelésébe veszi a HÉV a Móricz Zsigmond­­körtér—Budafok forgalmi telep­ közötti viszonylatát s a megszüntetett 35-ös vil­lamos helyett már HÉV-szerelvények bo­nyolítják­­le az utasforgalmat. A XVII. kerületben történt... — Felhívjuk a figyelmet a takarékosság fontosságára. — Elvtársak, nyitott kapukat döngettek, hiszen a vállalatunknál én va­gyok a takarékossági ellenőr... Nagy küzdelemben dől el, jól használták-e fel az eddigi versenyek tapasztalatait kerékpárosaink Erős nemzetközi mezőny indul a Prága—Varsó távversenyen A munkásosztály nemzetközi ünne­pének előestéjén in­dulnak el kilencna­­pos útjukra a Prá­ga—Varsó kerék­páros békeverseny résztvevői, akik május 9-ig, a hitle­­rizmus felett ara­tott győzelem ha­todik évfordulójá­nak napjáig tartó versenyen küzde­nek az elsőségért. A magyar válo­gatott a pranovi edzőtáborban és Prágában készül fel a nagy küzdelemre. A nagy nemzetközi kerékpáros békever­seny előtt érdekes visszapillantani az eddigi versenyekre A magyar váloga­tott idén negyed­szer vesz részt a Prága—Varsó béke­versenyen. E versenyen elő­ször 1948-ban vet­tünk részt. Ez a verseny még két irányból indu­lt. Az egyik Prágából Varsóba, a másik Varsóból Prágába. , Ekkor a magyar válogatott nehéz körülmények között állt rajthoz. A gyen­ge felszerelés és a nemzetközi rutin hiánya nagyban akadályozta a jó sze­replést. Két csapatunk indult a máso­dik garnitúrák versenyében, ahol har­madik és hatodik helyre kerültünk. Versenygumijaink minősége gyenge volt és nem volt versenynap, amikor a magyar kerékpárosoknak hat-nyolc defektet ne kellett volna szerelniük. A háború előttről ittmarad­t alkatrészeink korszerűtlenné váltak. Ez okozta a gyakori láncszakadást, váltófelcsavaro­dást és a váztöréseket. Nem volt jó a csapatszellem sem. 1949-ben nagy reményekkel néztünk e verseny elé. Itt derült ki azonban, hogy a remények túlzottak voltak. Versenyzőink a versenyt „kirán­dulásnak" tekintették és sorra fel­adták a küzdelmet. Az első csapatunk a tizedik, a máso­dik csapatunk a tizenkettedik helyen végzett. A tavalyi verseny előkészületei az eddigi versenyek tapasztalatainak fel­­használásával folytak. Ekkor már felhasználtuk azt a szovjet tudományos megállapítást is, amely a versenyzők orvosi el­lenőrzésére vonatkozik. Különösen a versenyzők vízfelvételé­­vel kapcsolatos tudományos megálla­pítást használtuk fel kellő módon. A tavalyi versenyen volt a legerő­sebb a nemzetközi mezőny. Válogatot­­taink — Helényi kivételével — ki­­sebb-nagyobb nemzetközi rutinnal ren­delkeztek már. Ismerték a mezőnyben induló nagy ellenfeleket is. Mint is­meretes, Kertész, bukása és Nyilasi kiesése­ a küzdelemből megakadályozta azt, hogy jó eredményeket érjünk el. Végül mégis elértük azt, hogy az első tíz között három magyar ver­senyző végzett, Vida hatodik, Ötvös hetedik, Sere kilencedik lett. A mostani versenyre Versenyzőink két hétig edzőtáborban készültek fel, ahol szakképzett edző felügyelete mel­lett folytak az edzések és mindennap gondos orvosi vizsgálat ügyelt a ver­senyzők egészségére. Felszerelésük ki­váló. Hyen felkészülés mellett bízha­tunk a magyar kerékpárosváloga­­tott jó szereplésében. Kétségtelen, hogy e nemzetközi kerék­páros versenynek sok komoly esélyese van. A mezőnyből kiemelkedik a cseh­szlovák Weszely és Ruzicska, a Franciaországból hazatért lengyel Klabinszky és Vrezsnyisczky, a román Sandru és Niculescu, úgy­szintén a bolgár Dimov. Kiváló versenyző, a tavalyi győztes dán Emborg és beleszólhat a ver­senybe a francia Andersen és Alix is. A román Sandru, aki most az egyik román katonai akadémia növendéke, egyike a legkiválóbb kerékpárosverseny­zőknek. Nagy küzdelemben dől el tehát, hogy az eddigi versenyek tapasztala­tait jól használták-e fel kerékpáro­saink, akik az utóbbi hetekben jó for­mában voltak. A legutóbbi budapesti versenyen, az Előre 180 km-es versenyén, ame­lyen elindultak válogatott kerékpáro­saink is, bár öt perc előnyt adtak a következő mezőnynek, hat perccel előbb értek a célba. A legutóbbi versenyen Kiss Ferenc, a Szabad Nép fiatal versenyzője győzött, akinek fel­felé ívelő formája nagyon bíztató jel. A legutóbbi budapesti versenyen kerékpáros válogatottunk jól ki­próbálta taktikáját és remélhető, hogy a munkássportolók nemzetközi szolidaritását tükröző ke­rékpáros békeversenyen a magyar ke­rékpárosok ott lesznek az élmezőny­ben. ★ Prágába érkeztek a Prága—Varsó „békeverseny” külföldi résztvevői, akik eddig a vranovi edzőtáborban készül­tek a versenyre. A pihenőnapon felke­resték azokat a prágai nagyüzemeket, amelyek a „békeverseny” védnökségét vállalták. A magyar kerékpárosok a CDK — Sokolova-gépgyárba látogat­tak el, megtekintették a hatalmas gyár több műhelyét és elbeszélgettek az üzem legkiválóbb munkásaival. A ma­gyar versenyzők ezenkívül a gépgyár dolgozóinak néhány képviselőjével ki­rándultak a Prága közelében lévő Karlstein várába. Vida Tibor Apró- és kishirdetések Készítőnél vegyen csil­lárt! Olcsó alkalmi vé­telek. Váradi, Király­­utca 80. (Csengeri­ utca sarok.) 275 A Vegyi- és Porfesték­ipari Vállalatnál, Buda­pest, IV., Váci­ út 75. szám alatt jelentkezze­nek sütő, lakatos, mol­nár és segédmunkás munkavállalók alkal­maztatás, céljából sür­gősem__________ Poloska irtás: helyisé­genként heti 5 for­int részletre jótállással Horváth, Király­ u. 75. Tel.: 223—821. 1098 Teljesen jókarban lévő ..Éva’* fotelágy eladó. XIII., Katona József­­■ u. 22.,­­L 1. KERTI B­UJTOR, csőbútor, összecsuk­ható kárp. vendég­ágyak, sodronyágybe­tétek. Javítást is vál­lalok. Vincze, Népszín­­ház­ utca 26. Tel.: 339— 290. Cseresnye hálószoba, használt príma ülőbú­tor, gyönyörű kombi­nált­ szekrény, egysze­mélyes rekamié, 2 fo­tel, 6 szék, 1 ovális asztal alkalmi árban eladó. Bővebbet: Preisz Testvérek, Sztálin­ út 15. Udvarban. Hirdessen a Világosságban Juta sző­röket és pamut cérnázókat állandó munkára felveszünk. Kender Juta, XIII., Váci­ út 189. 1092 Keresünk esztergályo­sokat azonnali belépés­re. Jelentkezés: Mély­fúró Berendezések Gyára, Bp., X., Fertő­utca 8. Munkaügyi osz­tály. Csillárt Vogel csillár­özemtől részletre. Hor­váth Mihály-tér egy (Baross-utca). 144 Fiatal varrónők, akik villanygépen tudnak varrni, felvételre je­len­tkezzenek. Férfiru­hagyár. XIX., Vörös Hadsereg­ útja 86. Négy „sportfalu", nagyszerű sportesemények május 1-én Budapesten A VÁROSLIGETI SPORTFALU­­BAN, mely a Petőfi-sportpályán és a körletében lévő öt salakos pályán te­rül el, negyedháromtól hat óráig két­szer tízperces labdarúgómérkőzéseket, kétszer 15 perces kosárlabdamérkőzé­seket és ugyancsak ilyen időtartamú röplabda- és kézilabdamérkőzéseket játszanak. Ezenkívül női tőr-, férfi tőr- és kardvívó bemutatók, gálacso­portok számai, súlyemelő-, ökölvívó- és bírkózóküzdelmek szórakoztatják a dolgozókat. A NÉPLIGETI SPORTFALU A nép­ligeti Vasas-sporttelep és a Hullám­vasút mellett lévő térségen terül el. A labdarúgásban területi szakmai vá­logatottak (Vasas-csapatok) küzdenek egymással. Itt is lesz­ kézilabda- és röplabdamérkőzés. Ezeken kívül az MHK-számok közül akadályverseny, százméteres síkfutás, súlydobás és magasugrás kerül sorra a területi szakmai válogatottak részvételével. Asztalitenisz, motorverseny és ökölví­vás teszi még színessé és változa­tossá a népligeti sportfalu műsorát. A MARGITSZIGETI SPORTFALU, amelynek, helye a pólópálya, a Vörös Meteor sporttelepé, a teniszstadion és a pesti Dunaág lesz, szintén gazdag műsorral örvendezteti meg a sportok híveit. A margitszigeti Nagyszállótól a Margitsziget alsó csúcsáig a Dunán ezerméteres távon evezősverseny kerül sorra. A versenyen résztvesznek a Bp. Honvéd, a Bp. Vasas, Ganz Va­sas, Bp. Postás, Bp. Kinizsi és a Bp. BDSE evezősei. A margitszigeti sportfalu műsorához tartozik még a röplabda, kosárlabda és kézilabda vil­lámtorna, amelyek fél három órakor kezdődnek. Bizonyára nagy érdeklődés kíséri a pólópályán sorra kerülő MHK-versenyeket is, amelyen számos vállalat és intézmény dolgozói küz­denek egymással. Lovasbemutató,­ súlyemelő-, ökölvívó- és birkózóverseny, torna- és gálabemutató lesz még a teniszstadionban. A motoroscsónak­­verseny negyed öt órakor kezdődik a margitszigeti Casino irányában lévő pontonnál. A NEGYEDIK SPORTFALU A VÁROSMAJORBAN lesz. A városma­jori röplabda-, ökölvívó- és asztalite­­niszviadal a Postás-versenyzőket mozgatja meg. Délután három órától a közönség számára is nyílik lehető­ség az asztaliteniszezésre.­­E sporteseményeken kívül az Épí­tők Dózsa György­ úti székházában délután 4 órától száztáblás, sakkverse­nyen vesznek részt az Építők és a Vasas versenyzői. Délután 3 órától megélénkül a margitszigeti Úttörő­­pálya is, ahol MHK-versenyszámokból kiírt versenyeken vesznek részt az út­törők és labda­rúgómérkőzések is sorra kerülnek. Május elsején Budapest négy he­lyén kultúrműsorral felváltva nagy­szerű sportbemutatók szórakoztatják majd a dolgozókat. A Városligetben, a Népligetben, a Margit-szigeten és a Városmajorban „sportfaluk’’ várják a közönséget. A sportfalukban külön­böző labdajátékok, labdarúgás, ökölvívás, birkózás, súlyemelés, torna, vívás, motor-, lovasbemutatók és MHK-bemutatók kerülnek sorra. Függőben maradt a tizenkilencedik sakkvilágbajnoki játszma A Botvinnik-Bronstein sakkvilág­­bajnoki mérkőzés tizenkilencedik játsz­májára tegnap délután került sor. A fehér bábukkal Botvinnik játszott. Bo­nyolult pozíciós harc után a játszma végjátékban egyenlő esélyekkel függő­ben maradt. A játszma befejezésére ma, szombaton kerül sor. A BUDAPESTI IPARI TANULÓK MEZEI FUTÓBAJNOKSÁGÁT április 29-én, délután fél öt órakor rendezik meg a Népliget elnök utcai oldalán. A bajnokságot négy számban rendezik meg: serdülő lányok és fiúk részére, 600, illetve 1500 méteren, felnőtt lá­nyok részére 800 méteren, ifjúságiak és felnőttek részére 1000 méteren. A versenyre eddig 420 nevezés érkezett.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék