Vörös Zászló, 1981. június (33. évfolyam, 128-152. szám)

1981-06-17 / 141. szám

AZ RKP MAROS MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI NÉPTANÁCS NAPILAPJA | XXXIII. évfolyam 141 (9098) szám szerda 11/| 30 báni Nicolae Ceausescu elvtárs meghívására hivatalos baráti látogatásra országunkba érkezett Mohamed Sziad Barre vezérőrnagy, Szomália Demokratikus Köztársaság elnöke Nicolae Ceausescu elvtársnak, a Román Kommunista Párt fő­titkárának, Románia Szocialista Köztársaság elnökének a meg­hívására kedd délben hivatalos baráti látogatásra Bukarestbe érkezett Mohamed Sziad Barre vezérőrnagy, a Szomáliai Forra­dalmi Szocialista Párt főtitkára, Szomália Demokratikus Köztár­saság elnöke. A Szomáliai nép magas ran­gú küldöttének romániai láto­gatása, az ez alkalomból sorra kerülő román-szomáliai magas szintű megbeszélések nagy jelen­tőségű mozzanatot jelentenek a Románia és Szomália közötti baráti és együttműködési kap­csolatok krónikájában, újabb távlatokat nyitnak meg a kétol­dalú együttműködésben mindkét ország és nép érdekében, a bé­ke és a társadalmi haladás, az egyetemes enyhülés és egyetér­tés ügye érdekében. A Szomáliai államfő fogadta­tási ünnepségére az Otopeni re­pülőtéren került sor. A repülő­tér épületének homlokzatát Nicolae Ceausescu elnök és Mo­hamed Sziad Barre elnök port­réja, Románia és Szomália ál­lami zászlói díszítették. A magas rangú Szomáliai ven­dég ■ üdvözlésére megjelent Nicolae Ceausescu elvtárs. A repülőgép, amellyel a Szo­máliai államfő utazott, 14:00 ó­­rakor ért földet. Nicolae Ceausescu elvtárs melegen üdvözölte a gépből ki­szálló Mohamed Sziad Barre vezérőrnagyot. A két párt- és államvezető kezet szorított, ba­rátságosan összeölelkezett. Katonai díszőrség tisztelgett. Elhangzott Szomália és Románia állami himnusza, s eközben 21 tüzérségi üdvlövés dördült el. A magas rangú vendég a ro­mán államfővel együtt ellépett a díszőrség előtt Mohamed Sziad Barre vezér­őrnagynak bemutatták a repü­lőtéren megjelent román hiva­talos személyeket. Pionírok virágcsokrokat nyúj­tottak át Nicolae Ceausescu el­nöknek és Mohamed Sziad Barre elnöknek. Bukaresti vállalatok és intéz­mények számos dolgozója, Ro­mániában tanuló Szomáliai diá­kok meleg fogadtatásban része­sítették a Szomáliai államfőt. A tömeg hosszasan éltette a két párt- és államvezetőt, hangot adva ily­képpen a Nicolae Ceausescu elnök és Mohamed Sziad Barre elnök közötti ta­lálkozó feletti megelégedésének, mely találkozó arra hivatott, hogy hozzájáruljon a pártjaink, országaink és népeink közötti baráti és együttműködési kap­csolatok bővítéséhez és elmélyí­téséhez, s az egyetemes béke, biztonság, enyhülés és egyetér­tés ügyét szolgálja. A tömeg tapsa és hurrázása közepette Nicolae Ceausescu el­nök és Mohamed Sziad Barre elnök a repülőtérről motorke­rékpárosoktól kísért gépkocsi­ban a magas rangú Szomáliai vendégeknek fenntartott szállás­hely felé vette útját. Mohamed Sziad Barre vezér­őrnagy, a Szomáliai Forradalmi Szocialista Párt főtitkára, Szo­mália Demokratikus Köztársa­ság elnöke a délután folyamán az Államtanács Palotájában protokolláris látogatást tett Nicolae Ceausescu elvtársnál, a Román Kommunista Párt fő­titkáránál, Románia Szocialista Köztársaság elnökénél. A két párt- és államvezető ez alkalomból, a hivatalos megbe­széléseket megelőzően vélemény­cserét folytatott, amely szívé­lyes légkörben, a pártjaink, or­szágaink és népeink közötti kapcsolatokat jellemző barátság és kölcsönös tisztelet szellemé­ben folyt le. ★ Az Államtanács Palotájában június 16-án, kedden megkez­dődtek a hivatalos megbeszélé­sek Nicolae Ceausescu elvtárs, a Román Kommunista Párt fő­titkára, Románia Szocialista Köztársaság elnöke és Mohamed Sziad Barre vezérőrnagy, a Szomáliai Forradalmi Szocialis­ta Párt főtitkára, Szomália De­mokratikus Köztársaság elnöke között. A megbeszélésen részt vesz­nek román és Szomáliai hivata­los személyek. (Folytatás a 4. oldalon) JÚNIUS VÉGÉN A korai gyümölcsök és zöldségek vására Ebben az esztendőben fellen­dült a zöldségtermesztés, olya­nok is kedvet kaptak hozzá, akik eddig nem foglalkoztak ilyesmi­vel. A lakosság a háztájiban, az udvaron minden helyet jól ki­használva igyekszik az eddiginél nagyobb mértékben hozzájárul­ni a zöldség és gyümölcs iránti igények kielégítéséhez. Ebben a törekvésükben, a Megyei Párt­­bizottság programja alapján, szá­mottevő segítséget kaptak a ter­melők. Könnyebben jutottak hoz­zá jó vetőmaghoz, palántákhoz, műtrágyához, növényvédő sze­rekhez, fóliaházak építéséhez szükséges anyagokhoz, így a me­gye különböző részeiben a ré­giek mellett új zöldségtermesz­tési központok alakultak ki a falvak és a városok övezetében. Hogy mennyire sikerült a nagy akció, vagyis a zöldségtemesztés fellendítése a háztáji gazdasá­gokban, — ezt igyekszik felmérni a megyei Kertészeti Tröszt. En­nek érdekében a hónap végére, pontosabban június 28-ra nagy vásárt készít elő. A tröszt igazgatója Natea Ovi­­diu mérnök a részletekről szól­va elmondotta, hogy első ízben Marosvásárhelyen rendezik meg a vásárt, amit aztán állandósí­tani szeretnének, és hogy kimon­dottan azok vesznek részt a vásá­ron, akik a saját kertjükben, udva­rukon, vagy a néptanácsoktól e célra kapott területeken termesz­­tenek zöldséget. A vásár alapve­tő célja, hogy ezeknek a szor­galmas termelőknek újabb al­kalmuk nyíljon terményeik ér­tékesítésére, hogy jobban meg­ismerjék egymást, kicseréljék ta­pasztalataikat. A tröszt és a szak­emberek pedig arra törekednek, hogy alaposabban megismerjék a termelők céljait, nehézségeit, óhajait, s így hatékonyabban segíthessék őket tevékenységük­ben. A Tröszt nagy fontosságot tu­lajdonít ennek a vásárnak, amit az is bizonyít, hogy annak ke­retében kiállítást és versenyt is szervez az 56 zöldségtermesztő övezetből, meghívott termelők részvételével. Mindegyik község a néptanácsok elnökével az élen jelentkezik a vásáron, és külön­­külön állítja ki terményeit. A zsűrik minden község kiállítá­sát külön bírálják el. A szem­pontok: a termények minősége, mennyisége, választéka, a zöld­ségtermő terület és a fóliaház nagysága, külalak. A nyertesek közt okleveleket, jutalmakat osztanak ki. És most a legfontosabbról: hol rendezik meg ezeket a vásár­­kiállítás-versenyeket? Marosvá­sárhely négy piacán: a Cuza Vodá-i a November 7., az 1848 és a Tudor negyedi napi piacokon. Minden piacon hat nyertest je­lölnek ki, és a kiosztandó díjak értéke meghaladja a 12 000 lejt. Érdekes, hasznos rendezvény­nek ígérkezik a vásár. Ezt ter­mészetesen az dönti el, hogy a meghívott termelők mennyi és milyen minőségű, választékú zöldséggel és gyümölccsel jelent­,­keznek. Minél többel, annál na­gyobb lesz a siker. Ezt várjuk. A zöldségesekben A most végzett munka dönti el, mit takarítunk majd be A hirtelen megváltozott idő­járás nem mindenhol hozta meg a várva várt esőt, legalábbis nem annyit, amennyire szükség lett volna a hosszas szárazság miatt gyengébben fejlődő kultúrák­nak. Bár az idő borús marad, a kilátások nem kecsegtetőek. Ép­pen ezért, minden zöldségter­mesztő farmon, brigádban, a háztáji gazdaságokban hatvá­nyozott erőfeszítésekre, gondos, ütemes munkára van szükség ahhoz, hogy tisztán, gyommen­tesen tartsák a talajt, biztosít­sák annak megfelelő szellőzését. Ezen túlmenően ott, ahol arra lehetőség van, szünet nélkül működtetni kell az öntözőberen­dezéseket, hogy legalább részben biztosítsák a létfontosságú ned­vességet a növényeknek. El­mondhatjuk, hogy megyeszerte, főleg a szakosított farmokon i­­gyekeznek is mindent megtenni a paradicsom, paprika, vinetta, uborka, paszuly és a többi zöld­ségféle jó tenyészfeltételeinek megteremtéséért. Ezzel párhuza­mosan most már megyeszerte megkezdődött a zöldborsó be­gyűjtése, ami az eper szüretelé­se mellett egyike a legfontosabb tennivalóknak. Igaz, a szárazság miatt sok helyen nehézkes ez a munka, de mindenhol meg lehet találni a módját annak, hogy gyorsan és veszteség nélkül ke­rüljön a feldolgozó üzembe ez a fontos főzeléknövény. TELJÉBEN AZ EPERSSZÜRET A radnóti Zöldségtermesztési Kísérleti Állomás désfalvi farm­ján nagy a sürgés-forgás ezek­ben a napokban. Rohamosan érik a termés a tízhektáros epresben, s bizony csak a gyorsaságon mú­lik, hogy egyetlen kiló se vesz­­szen kárba ebből az ízletes, na­gyon keresett gyümölcsből. Ola­­riu Iosif mérnök, a farm veze­tője nem teljesen nyugodt ebben a tekintetben. — Nagyon szép a termésünk, s ahogy mutatkozik, meglesz a tervezett 80 tonna. Több mint egy hete megkezdtük a szüretet s eddig 40 tonna epret értékesí­tettünk. De hogy semmi se vesz­­szen kárba, több munkaerőre lenne szükségünk. Naponta 120 —150 ember jön szedni, de ta­lán kétszer ennyi is jól fogna. Hogy szaporája legyen a mun­kának, mindenkinek kimértük a területet. Három, 300 méteres sor jut egy emberre. Akkordban fizetünk, s aki szorgalmas, az naponta 120—140 lejt is meg­kereshet. Gondolom, ezzel a módszerrel sikerül több embert ide vonzani, hogy a még tíz na­pig tartó szüret ténylegesen jól sikerüljön. — Aki végigjárja a farmot, igazán gyönyörködhet a szép, gondosan ápolt kultúrákban. Ho­ (Sárdi) (Folytatás a 2. oldalon) Ha tartja munkálatait A DOLGOZÓK TANÁCSAINAK MEGYEI KONFERENCIÁJA Lezárul­ a Dolgozók Taná­csainak II. Kongresszusa elő­készítésének első szakasza. Megyénk ipari-, építkezési-, szállítási-, és kereskedelmi egységeiben, a pénzintézetek­ben felmérték az elmúlt öt hónap eredményeit és tapasz­talatait, kijelölték a követ­kező időszakra szóló terv végrehajtását szavatoló tenni­valókat. A közgyűlések egy­öntetűen a forró lelkesedés légkörében javasolták, hogy NICOLAE CEAUSESCU elv­társat, népünk legszeretettebb fiát válasszák újra a Dolgo­zók Országos Tanácsának ma­gas elnöki tisztségébe. A pártfőtitkár útmutatásainak szellemében nagy figyelmet fordítottak a dolgozók véle­ményére, olyan személyeket küldtek a megyei konferen­ciára, a II. kongresszusra, a­­kik az illető munkaközössé­gek egyöntetű bizalmát élve­zik. Ma az üzemi küldöttek je­lenlétében munkaasztalhoz ül a munkásdemokrácia megyei fóruma, megtartja munkála­tait a dolgozók tanácsainak megyei konferenciája. A fó­rum munkásosztályunkra jel­lemző felelősséggel, messze­menő jobbító szándékkal vi­tatja meg mindazokat a prob­lémákat, amelyektől az álla­mi terv teljesítése függ, s konkrét javaslatokkal, intéz­kedésekkel biztosítja azok megoldását, az országfejlesz­tési tervből Maros megyére háruló feladatok maradékta­lan végrehajtását. A cselekvő munkásdemokrácia, a vállala­tok, a megye, az ország hol­napjai iránti felelősség meg­nyilvánulásának színhelye lesz a megyei konferencia, ahol a részvevők a bírálat és önbí­rálat szellemében tárják fel az általuk képviselt egységek termelőtevékenységének javí­tásával, tökéletesítésével ösz­­szefüggő kérdéseket, konk­rét megoldási módozatot keresve mindegyikre. Olyan nagy fontosságú feladatok szerepelnek a részvevők fi­gyelmének homlokterében, mint a választékterv, a nettó termelési előirányzat, a kivi­teli feladat teljesítése, a ter­mékek minőségének és ver­senyképességének javítása, ál­talában a termelő-, építő-, szállító tevékenység eredmé­nyességének fokozása. Ehhez kívánunk sok sikert a megyei fórum részvevőinek! Mindenkinek a véleményére számítanak A vállalatok kollektív vezető szervei, a dolgozók tanácsai, ar­ra hivatottak, hogy a munkásde­mokrácia szellemében, a dolgo­zók széles tömegeire támaszkod­va olyan határozatokat, intézke­déseket hozzanak, amelyek bizto­sítják az összes tervmutatók és a szocialista versenyben tett válla­lások hiánytalan teljesítését, az új gazdasági és pénzügyi mecha­nizmus határozott alkalmazását. Mindezeket a gazdasági egységek rendelkezésére álló anyagi és emberi erőforrások maximális hasznosításáért. Felelősségüket növeli az a tény, hogy az új ötéves tervet pártunk legfelső vezetősége a minőség és hatékonyság ötéves tervévé nyis­ SZ. D. (Folytatás a 3. oldalon) T­apasztalatcsere A Dolgozók Tanácsai kongresz­­szusának tiszteletére, tegnap a megyei Pártbizottság, a „Munca de partid“ folyóirattal közösen tapasztalatcserét szervezett a marosvásárhelyi „Electromures“ vállalatban „A dolgozók taná­csai, mint cselekvő, dinamikus kollektív vezető szervek“ témá­val. Az eszmecserén részt vettek pártbizottsági titkárok, a dolgo­zók tanácsainak elnökei, a dol­gozók tanácsai végrehajtó báréi­nak első elnökhelyettesei, vál­lalati igazgatók a megye főbb ipari egységeiből. (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék