Zalai Hírlap, 1957. január (2. évfolyam, 1-26. szám)

1957-01-01 / 1. szám

Sikerekben gazdag új esztendőt! Már csak néhányszor jár lesz az 1957-es ev, hogy meny­körbe az óra nagymutatója, s I nyiben válnak valóra reménye­­ismét lezárunk esv évet. Idő-1 ink, hogy mennyi sebet tudunk számításunk kezdete óta az begyógyítani, az kizárólag és 1956-odikat, ezer esztendős tör-.egyedül rajtunk múlik, ténelmünk során az egyik leg- Annyi tennivaló hárul ránk, nehezebbet. Még néhány óra, amennyi még talán soha sem. s összecsendülnek poharaink: Le kell törölnünk a könnyet az Boldog új esztendőt! elhagyottak, özvegyek, árvák De milyen más lesz ez is, szeméről. Igazságot kell szol­­mint az elmúlt években volt. gáltatni egy népnek, amellyel Hiányoznak az idén a pezsgős szemben annyi megbocsátha­­dáridók, a vendéglők konfettis, tatlan bűnt követtek el, s műsoros ó-esztendő búcsúzta- amelyiket bármennyire is tév­­tói, hiányoznak a kivilágos- útra vittek elvakult vezetői, kivirradtig tartó mulatságok, zömében soha, egyetlen pillá­mért a kimenés korlátozása natra sem ábrándult ki a szo­­könyörtelenül. figyelmeztet: az cializmus eszméjéből, csupán idén olyasvalami történt, ami azokból a vezetőkből, akik féket szab a jókedvnek, a szó- megcsúfolták ezt az eszmét. Né­­kásos vidám újesatendő vá- pünk a sok esztendő hibái el­­rásnak. lenére sem vesztette el hitét a De a régi jó szokást azt meg- szocializmusban, s ahogyan tartjuk. Ha szerényebben is, csillapuKa vihar a fejekben, a baráti, családi összejövetele- tisztulnak a gondolatok, úgy ken éjfélkor összekoccintjuk akar egyre többet és egyre poharainkat és boldog újesz- lobban dolgozni megvalósítá­­tendőt kívánunk egymásnak. sáért. És mondjuk meg őszintén, De így is van ez helyesen, úgy, ahogyan legbelül érezzük mert hogy valóra váljanak az a szívünk mélyén: soha ennyi úiévi jókívánságok, azért ne­­reménnyel, soha ennyi jobb- künk kell legtöbbet tenni. Gon­­várással nem kívántunk még dőltünk erre is ma este a vidám családtagjainknak, barátaink- poharazgatás közben, s hátá­nak, ismerőseinknek boldog új rozzuk el keményen, elszántan: évet, mint az idén. Minden tőlünk telhetőt meg fo­..„íi- „ „ gunk tenni, hogy mielőbb be-Elegűnk volt a vérből, a ovóevíNiik a sebeket s ha egv szenvedésből, a tönkrement, el- '' °a ! -U ?, seöpReV s aa _,,„,t.ri-„i-+ -i „ ' esztendő múlva ismét elkeszit­ousztitott lakásokból, s ele- ..., . , , ,. , , günk volt abból, ami ezt kirob- TMk f ^ mérlegét magunkban, bántotta: a népellenes, a néptől hu,szke epressel allaptihas­elszakadt klikkuralomból. suk , TMea:. ^letes, férfias ............................ munkát végeztünk. Es hány ház lesz szerte az országban, szerte a megyében. É feladatok elvégzésében ahol még a legszűkebb családi szükség van ebben az ország­kor sem lehet együtt. Mert ki- öan, megyében mindenkire, nek a népszabadság szent he- Dolgozzon bárhol, az élet bár­­vülete, — kinek az ellenkezője, milyen területi, mindenki igen a túlsó véglet: a népuralom sokat tehet. Különösen sok fel­­megdöntésének aljas célja adat hárul a kommunistákra, adott fegyvert a kezébe, s a Jórészt raituk múlik, hogvan hosszú ideig tartó puskaropo-,tudják elhárítani azokat a fel­­gás. ágyúdörej közepette hűl- j tétlenül meglévő nehézségeket, lőtt a magyar, aratott a kaszás.! amelyek gátat szabnak még a A vérontásnak vége, de s. k j folyamatos munkának. Mést becsületes emberrel lettünk ivedig ezt kell elsősorban hely­kevesebben, akik hiányoznak 'lebillenteni minden gyárion, ma este körünkből, akikkel minden üzemben, hoav minél nem koccinthatunk az új, hevesebb legyen a munkánál­­szebb, megtisztultabb életért. ^*T ^ ß akiknek most rneg is Elvtársak, barátok, rokonok és vágnia ^ munkanadjuktól, testvérek hiányoznak körünk- íróasztaluktól, mielőbb ismét bői, akik életüket sem kímél- dolgozhassanak, ték azért, hogy evőzzön iga..- Azok. akik átélték a harmin­­ságunk. hogy győzzön a prole- cas évek eleiének gazdasági tárok ügye, s a munkásoké válságát, tudíák. hogy mi az maradjon — sőt most legyen munka nélkül lenni. Akkor igazán az övé a gyár, a pa- azonban nem tőlünk, dolgo-fok­­raszté a föld. tói függött, hosv mennyi ideig De örömtelenebb ma az új- maradnak családok kenvér esztendővárás sok családban nélkül, hiszen a krízis az egész azért is, mert százötvenezer világra kiteriodt. s nekünk honfitársunk vett vándorbotot semmi beleszólásunk nem volt a kezébe, hogy idegen ország- a gazdasági ügyekbe. Ma mi ban leljen új hazát. Tudjuk, vagyunk a gazdák, mi intézzük ezek nagy része már kiábrán- dolgainkat. És ha úgy végezzük | dúlt a Nvugat hamis isérgeté- munkánkat, hogy legven ele- . seiből. rájött, hogy teste hiába gendő szén. olaj. hogy legyen ment ki: a szíve, s a lelke itt- elegendő nvemanvag. akkor ha­­hon maradt, és az Osztrák Al- mar leküzdhetiük az átmeneti pok lágerei fölött szikrázó csil- munkanélküliséget. Látiuk. ■ lagképek is másként világíta- hogv különböző gazdasági tár- ' nak. mint itthon, a szelíd zalai "válásokkal, külföldi kölcsö- ! lankák egén. Tudjuk, hogy nőkkel államunk legfelső veze- 1 ezeknek a vándoroknak több-!tői is mindent mestacmek, ' sége a menekülttáborok rideg , hogy a gazdasági élet pillanat- 5 falai között gondol ma ránk: nvi megtornanását mielőbb is- T szeretteikre. És most. amikor jnét a feilődés. a gvorsütemű minden család elkészíti magá- | haladás vá't«a fey De a kor- e ban az óesztendő mérlegét: va- .mány evvedül tphotef|Pn ba ; lamennyien megismételiük nem kíséri munkáját nénünk 1 azok felé a hívó szót, akiket őszinte bizalma, s nem teszünk f nem a szocialista haza eláru- meg mindent mi is a magunk I lása vezetett messze idegenbe, posztján szabad, boldog hazánk r hogy visszavárjuk őket. szere- felvirágoztatásáért. t tettel fogadjuk valamennyiü- , r ket I Bármerre megyünk, bárhol r i . . , , járunk, mindenütt azt láthat- r Tudjuk, rövidesen sokan iuk, hogv kezdenek megbékél­­vTsszaternek közülük, de ma n; a felzaklatott emberi szivek, z este meg hiányoznák, egeto űrt és ha ez a megbékélés alkotó r nagynak szivünkben es ezert munkával párosul, megúihodott n sem lehet olyan ez a Szilvesz- országunk békéiéért. boMoesá- g vob^’ anulyent szerettünk eáért. akkor biztosak lehetünk a „ , abban, hogy megvalósulnak f Sok, nagyon sok a fájó seb, azok a jókívánságok, amelvek- ti amely mind gyógyító írt kíván, kel elhalmozzuk egymást most, f Ezért van az, hogy tele remény- az új esztendő hajnalán. ’ k nyel, tele várakozással fogad- Rl- . .. , , , r< juk valahányan a jókívánsá- n"nk szorealmá­got: Boldog újesztendőt! Sléí lu f’ hazasze- k ——., . , ,, , reteteben. s biztosak vagyunk " Néhány óra múlva azonban, benne, hogv az alkotó munka amikor koccintásra emeljük nyomán sikerekben gazdag lesz s: gondol?unk kal1 a minden igaz magyar számára s: legfontosabbra is: Hogy milyen az 1957-es esztendő <= 1 kormányrendelete a népgazdaság álszervezésérő! A pénzügyminiszter nyilatkozatit — IGAZSÁGOS EGYSZERŰSÍTÉST! — Vidian újévi üdvös: Sete luk Gyorslista a kölcsonsorsolásról M A indul Újévi | /j 1 könyvekről Ifi O Rejtvény verseny imk I tJ J szóban-képben ^J^úldoq áj eiztendői kumnank ke does o lmuéinknuk | vetőmagvai voltak a múltban ! Az évek folyamán ezeket a kül­­fö’di piacokat jórészt elvesztet­tük. Mostani gazdasági helyze­tünkben isen fontos, hogv ter­ményeink nemzetközi hírnevét visszaállítsuk, külföldi piacain­kat visszaszerezzük, sőt arra kell törekednünk, hogv új pia­cokat is keressünk. Külkeres­kedelmi s'kerekne azonban ak­kor számíthatunk, ha előtérbe bélvezzük a minőségi terme­lést. Dobi István e feladatok meg­­| oldásának alapiául jelölte meg a termőterület talajereiének visszaadását és annak jövőbeli ; növelését, maid rátért a szö­vetkezetek jelenlegi helyzeté­inek részletes ismertetésére. A szövetkezeti gondolat meg­erősödését és a mozga’om élet­képességét bizonvítia, hogy ter­melőszövetkezeteinknek mint­egy fele a legsúivosabb meg­próbáltatások idején is bátran helytállt. A megmaradt szö­vetkezetek túlnyomó többsé­gükben többévi működésük alatt a tagság közös erőfeszíté­sével tekinté’yes szövetkezeti vapvont gyűjtöttek és erős kol­lektívát alakítottak ki. Nem le­het eléggé megbecsülni azt az erkölcsi és politikai erőt, ame­lyek az ilyen szövetkezetek egvakaratú tagsága és vezető­sége szocialista vívmányaink védelmében és a szocialista Magyarország további építke­zésének munkájában jelent. A jövőben nem fogja keserí­teni és bénítani a bürokrácia a mezőgazdasági termelés fejlő­dését és a szövetkezeti gazdál­kodást. (MTI) 1 Ab MSZMP Zala megyei Intéző Bísottságánah lenele megyénk dolgoBÓihox! A Magyar Szocialista Munkáspárt Zala megyei Inté­­ző Bizottsága az újesziendő alkalmával szeretet tel köszönti megyénk kommunistáit, munkásait, dolgozó parasztjait, értelmiségeit és azokat a hazafiakat, akik az október 23-i események utáni ellenforradalmi időszakban magyar hazafihoz, honpolgárhoz méltón, legjobb tudásuk­kal, minden terrorral szemben becsülettel helytálltak a hazáért. Szeretettel köszöntjük megyénk valamennyi járásig városi intéző bizottságát ,azok tagjait, az újonnan alakult üzemi, községi, hivatali pártszervezeteinket, az azokba tö­mörült kommunistákat, akik az új élet kibontakoztatása, érdekében napjainkban is keményen, önfeláldozóan küzde­nek a szocializmus vívmányainak megvédéséért és fejlesz­téséért. Szeretettel köszöntjük a megyei, járási, községi taná­csok kommunistáit, harcos dolgozóit, akik ma azon fára­doznak, hogy bürokráciától mentes közigazgatási rendszert alakítsanak ki megyénkben is, s ezzel céljaink megvalósí­tását segítsék elő. Köszöntjük üzemeink, gyáraink új önkormányzati szer­veit, a munkástanácsokat, s az azokba tömörült becsületes hazafiakat, akik minden erejükkel azon dolgoznak, hogy a normális élet mielőbb új gyümölcsöket hozzon sokat szen­vedett népünknek. Köszöntjük azokat a volt MDP tagokat, kommunistá­kat, akik még jelen időszakban nem találták meg helyüket a pártszervezetekben, de reméljük és bízunk abban, hogy rövidesen ismét a párt soraiban segítik azt a munkát, amely a maavar népért, nemzetért, a hazáért folyik. Köszöntjük megyénk valamennyi munkását, dolgozó parasztiát, értelmiségét. Bízunk abban, hogy az elkövetke­ző időben elszántan, szilárdan, velünk egyetértve, felelős­ségük, teljes tudatában részt vesznek országépítő mun­kánkban. Köszönetét mondunk azoknak a szovjet katonáknak, tiszteknek és a vagy szovjet névnek, akik másodszor tették lehetővé, hogy hazánkban a munkások és parasztok hatal­ma uralkodjon és tovább építhessük a szocialista társadal­mat. Okulva az 1956-os esztendő tragikus eseményein, azok tapasztalatait hasznosítva az 1957-es esztendőbe-n, kívánunk sok erőt, egészséget és boldog újesztendőt. Az MSZMP Zala megyei Intéző Bizottsága LamiÉ decfimber 2Q-I számiban glossza jelent meg „Igazgatói különítmény” cím alatt. Mivel a cikk mondanivalóját többen értelmezték a következmé­nyeiben károsnak, ezért a szer­kesztő bizottság az alábbiakat kívánja leszögezni. Mindenkor és minden írá­sunkban az ország szocialista építését kívánjuk szolgálni. Napjainkban e cél megvalósí­tásában nagy szerepük van a karhatalmi egységeinknek, akik a rend, nyugalom érdekében te­vékenykednek országunkban, akik keményen harcolnak min­denféle ellenforradalmi, fasisz­ta provokációkkal szemben. Az említett írásunkkal kap­csolatban leszögezzük, hogy a cikk általánosító hangját elhi­­bázottnak tartjuk, mert segítő szándéka ellenére provokatív megnyilvánulásoknak szolgál­hatott alapjául, és mert azt a néhány embert (számszerint négyet), akikről a bírálat szólt, már a cikket megelőző napok­ban amúgyis bevonták az ut­cáról és nem vettek részt to­vább a karhatalom munkájá­ban. Ez is azt bizonyítja, hogy karhatalmi egységeink parancs­nokai ügyelnek a karhatalom tisztaságára, és nem a dolgozók ellen, hanem a dolgozók érde­keiért cselekednek. Lakbéremelés Franciaországban Január 1-től kezdve Francia­­országban a háború után épült összes lakóházakban 10 száza­lékkal felemelik a lakbért. ' ság terén a rend teljes helyre­­állítását mutatja, a szociális intézkedések területén pedig egész sorát az új rendszabá­lyoknak. A mérleg kevés is, sok is. Kevés, ha az ember arra gond o', hogy mennyi még a tennivaló. Sok. ha meggondol­juk. hogy a kormánynak min­dent újra ke'Iett kezdenie. / A lap tudósítója ezután meg­­ál'apítja, hogy a Kádár kor­mány intézkedései hozzájárul­tak a megbéké’és légkörének megteremtéséhez és olyan lé­lektani feltételeket teremtettek, amelyek lehetővé teszik a gaz­dasági csata megvívását és megnyerését. Uj szakasz kezdő­dik, amely lényegében arra ad választ, hogyan lehet és kell építeni tovább a szocia'izmust. Mely pártok és milyen emberek állnak a szocializmus építése mellé? Senki ellen sincs ellen­vetés, aki őszinte híve a szo­cializmusnak. A kormányprog­ram közzététele után e’őrelát­­hatóan egész sor tárgyalás és vita indul majd, amelynek vár­ható eredménye az lesz, hogy rövidebb-hosszabb időn belül szélesebb körű kormány alakul, amely munkájában a nemzet minden erejének részvételére számíthat. |~ R 2005. | í I ( ' H. évf. L s*. 1061. január 1, DM { f 3 / M JB ■ « ■ A*At “ ****** ZALAI MZ MSZMP ZMhM MESYEi GIMTÉZŐ BDE©TTS^SM ÉS M M1SYE1! TMJtódS hMPJM Üi&st tartót! a termelőszövetkezeti tanfcs s A Termelőszövetkezeti Ta­nács szombaton a Béke-szálló­ban ülést tartott. Megjelent a 1 tanácsülésen Dobi István, a Termelőszövetkezeti Tanács el­­'• nőké, Apró Antal, az iparügyek minisztere és Dögéi Imre föld- 1 művelésügyi miniszter, Hodek József, a kisbérbattyánpusztai ' Virágzó Termelőszövetkezet el- 1 nőkének megnyitója után Dobi István tartott beszámolót a ter­­| melőszövetkezeti mozgalom f helyzetéről. Sokszázezer dolgozó paraszt­­ember a legnehezebb napikban I is kifejezésre juttatta hűségét • a szövetkezetek iránt és erre , ; bátran építeni lehet. A szövet­­, kezeti fejlődés reális alapjá- j nak, biztos fundamentumának : tekinthetjük a munkás-paraszt j hatalom szilárd elhatározottsá­gát, hogy ezután bármely kül­ső. vagy belső ellenséggel szem­­■ ben megyédelmezi a szocializ­mus vívmányait és minden erővel tovább folytatja a szo­cializmus építését Magyaror­szágon, városban és falun egy­aránt. Megállapította, hogy az októ­ber 23-ika utáni események ki­sebb mértékben a fai un is ha­tással voltak a munkára. Ezzel lehet magyarázni, hogy a ke­­nvérgabona vetésterületében valami kiesés mutatkozik és helyenkint biztosan maradt az ősszel szánta ti an terület is. Méois' bízni lehet b°nne. ho"v : 1957-ben is ki fogia tudni elégí­teni a mezőgazdaság a vele szemben támasztott fokozott i népgazdasági igényeket. ( A mezőgazdaságnak többet 1 és jobbat kell termelnie, mint ahogyan termelt és ennek po­rtikai előfeltételét megadta a forradalmi munkás-paraszt kormány. Az új rendeletek f nagy mértékben megkönnyítet- 1 ték a szövetkezetek és az egyé- a nileg gazdálkodó dolgozó pa- é rasztok helyzetét. r Szükségesnek tartom kifeje- j" zésre juttatni az államvezetés- k nek azt az óhaját, hogy egyé­nileg dolgozó parasztságunk . gazdaságainak megerősítésére, f a belterjesség irányában való , fejlődésére, az állat- és növény- , termelési színvonal növelésére fordítsa azokat a kedvezménye­ket, amelyekben most részesül. Kifejezem azonban ugyanezt a ^ kívánságot a szövetkezetek fé- t lé is. Magyarországnak Európa- c szerte híres gyümölcstermelése, c szőlészete, az egész világpiacon b elhelyezhető minőségű borai és s: M tiumamtő a nwyar larmány zMm ereduifciweiri! Párizs (MTI) Az Humanité szombati száma közli budapes­ti tudósítójának jelentését: A Kádár-kormány — írja — rövidesen nyilvánosságra hozza programját. Ez a dokumentum kiindu'ópont és egvben a végét jelenti a kormány kezdati tevé­kenységének. Az első két hó­nap mérlegét is megmutatja. A burmánv aktívája a közbizton-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék