Zalai Hírlap, 1957. december (2. évfolyam, 282-305. szám)

1957-12-01 / 282. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! ZALAI H W H3R w jel n JH csÜl r" ' JNhéS 'ímEmbIIÍÍÍhi iJjjjjjlE^^ AZ NSZHP ZA A *ÍG\EI VÍG PLF/3TO BIZOTTSÁGA ÉS A HEGYEI TANÁCS LAP3\ II. évf. 282. sz. ÄRA: 60 FILLER 1957. december 1., vasárnap Az amerikai lapok intezkede^eket sürget n«‘k Eisenliower újabb megbetegedése* miatt Washington (Reuter) Az ame­rikai sajtót továbbra is élénken foglalkoztatja Esenhower el­nök megbetegedése. A Washington Evening Star és a Washington Daily News sürgeti a kongresszust, tépvén lépéseket, how ne állhasson elő egy olyan helyzet. amikor a be­teg elnök esetleg nem képes oly gyorean felgyógyulni betegsé­géből, amiint most Eisenhower elnök tette. A Washington Daily News a többi között hangoztatja, re­méli, hogy a januárban össze­ülő kongresszus világos fi evei­­mertetésnek fogta tekinteni Ike újabb betegségét «bár- Eisenhower elnököt, hogy «az mennyre enyhe lefolyású le- ország, a saját személye és gyen is az»-. i tisztelői iránti méltányassag-A New York Post felszólítja ból» mondjon le. Lesz dáliqvümöics es gyanítani az ünnepekre! Szikrák az éjszakában Multató János külkereske­­delm minifz erhelyettes tájé­koztatást adott az MTI munka­társának a gyarrr.a iruk beho­zataláról. — Míg ez év végéig 1770 to«na ci rom, Í0 tonn1 bors, 130 tonra tea, 1200 tonna na­rancs, 5 ‘on-a k kuszdió, 25 tonna '~'atoly\ 20 torna ba-án, 25 tonna mogy-ró, 153 tonna k°ka 'oor é ■ 200 torna füge érkezik. Az első narancsszál-IPmányok már a jövő héten ideérnek. Az ünnepi ka’ácsba lesz mazsola is, amelyből 150 to-nát vá?á”oltunk, és fahéj is, amelyből 50 on»át hozu-k forgalomba. Teábó1, kávébő] és takaóbíl a következő regved­­év"=> szükséges me'nyWget is lekötöttük. Ebben az évbe«1 I két-szerannyi f't'rra t brz’mk !'e mini -mennyi '935—1938 átlagában Magyarországra ér­kezett. (MTI) Furfangos munkaügyi viták — Esetek íi TEB yrakortatáhál — SniíBUi é?et normali­zálódását. a nyugalom helyre­­állítását a Területi Egyeztető Bizottság munkájának csökke­nésén is le lehet mérni. Ez, mint egy szeizmográf reagál az üzemekben, válla'ato&nál tör- , tént eseményeikre és a b-enyúj- I tott panaszok növekedése, viagy csökkenése, valamint a benyúj­tott panaszok tárává ízelítőt ad a vállalatok munkaügyi tevé­kenységéről. Az év első kilenc hónapjá­ban százzal több panasz érke­zett a Területi Egyeztető Bi­zottságra, mint tavaly, az egész évben. Az ebben az időben be­nyújtott panaszok tú'nyomó többsége elbocsátás elleni fel­lebbezés volt. Októberben és november 26-ig benyújtott 50 panasz­ból már csak 17 az elbocsá­tás elleni fellebbezés, a többi áthelyezés, besorolás elleni vagy prémiumüggyel kapcsolatos panasz. Vida Ferenc, a TEB elnöke elmondja, hogy míg az első ki­lenc hónapban egy-egy üev el­intézési ideje a feltorlódott munkákra tekintettel egy hó­nap volt, most minden ügyet a normális két héten beiül intéz­nek el. Bele pillantottunk a TEB«nél az utóbbi időben tárgyalt né­hány ügy aktáiba. Még hul­­lámzanak a panaszokban az el­lenforradalmat követő esemé­nyek. Igazságos és igazságta­lan. igen bonyolult munkaügyi vitáikban kell dönteni a TEB- nek. Sok csalafinta ügyről kell lerántania a leplet. Érdekes peltí?ul Jerau­­eek Ágnes és a Patyolat Válla­lat munkaügyi vitája, amely mögött a dolgozó furfangos ki­játszása húzódik meg. Jerau­­sok Ágnest ez év júniusában elbocsátották a vállalattól. Nem fellebbezett, mert meg­ígérték néki. hogv rövidesen visszaveszik. Valóban augusz­tus 5-én visszavették egy hóna­pos szerződéssel, amely augusz­tus 31-én járt le. Szeptember 3-án isimét visszavették, de nem Öiszeiiiközöit lét tehergapliGCsi Tegnap a délelőtti órákban a Zala megyei Néph it Vállala. FD 416-os kis s állító gépko­csija az Ady u c'ban h ladt. A 22-es AKÖV YD 462-es rend­számú tehergépkocsijával a Kisfaludy utca és az A-’y u‘cs kereszteződésénél találkozót] össze. A tehergépkocsi vezetője figyelme lenül veze’ett és bele­hajtott a ke-e^ztezódémél t Népbolt kcs'j'ba, am~lvber nagyobb ős zezű kár' rk-7-tt A kocsi u‘a'ai kisebb sérülé­seket szenvedlek. kötöttek vele munkaszerződést. A munkaszerződést szeptember 14-^n tették a do1 gozó elé és íratták a’á. A munkaszerződés szf-ntem-ber 3-tól szeptember 30-‘g szőtt. A szerződés leiá,r­­tával a dolgozót elbocsátották. Jerausak Ágnes fellebbezett. A vállalati egyeztető b:zottság elutasította a fellebbezést. A TEB azonban mánként döntött. Kö-te'ezte a vállalatot a dolgozó visszavéte’ére és elmaradt mun­kabérének az alapórabérb"n történő kifizetésére. Megállapí­totta a TEB. hogy a munkaszerződés utólagos és visszamenő hatályú meg­kötése törvénytelen, a szep­tember 3-án a’ka’mazett Jerausek Ágnest a Patyo­lat rendes és nem szerződé­ses munkavá'laló,iának kell tekinteni. Valószínű, hogy az eset egy­aránt tanulságos a dolgozó és a vállalat számára. Vannak emberek, ^ a törvények elferdítéséiből, az októberi. zűrzavarból és a kon­szolidáció ptső hónapiéinak za­­vá~ábó! tőkét akarnak ková­csolni masuknak. Janisek Sán­dor a mútt év október 22-én vette át a Zala mérvéi Teiipairi j Vágatot ne/wíkarizsai telepé-' mék vezetését. Az ellenforra­­da’óm kitörésekor itthawta üzemét és visszament család­jához Budapestre. Később ki­jelentette, hew nem is kíván visszatérni és kérte a vállala­tot. fizesse ki számára a két he­ti felmondási időt és az egy hó­napi bárt. Megkapta. Most üevvéd útján fellebbe­zéssé! élt és követelte, egy decemberi kormányrendeletre hivat­kozva, hogv március 1-ig folyósítsák fizetésének 50 száza'ékát és fizessék ki ismét a két heti és egy hó­napi felmondási bért. A fellebbezést természetesen elutasította a TEB. Bályeghamisitók lakat alatt A Belügyminisztérium szer­vei Budapesten nagyszabású bé’yegh amisító bandát leplez­tek le. A banda tagjai nagy mennyiségű «megszállási bé­lyeg» néven ismert felülnyo­mást hamisítottak és ezeket a bélyeggyűjtők körében hozták forgalomba. A bűnbanda tag­jainak túlnyomó része a régi úri rend dek1 ásszá11 elemeiből került ki. mint például Móricz Sándor, a volt magyar királyi a'ezredes. dr. Násfai Antal ne­mesi lovagi család leszárma­zottja (fvaikorlö üPvvéd), gróf Kre'th Béláné és társai: Dia­mant Emil volt bankigazgató, Sz'ovák Lászto volt tőzsdeblzo­­mörvös. Harecztki Károlv nagy­tőkés. Gasparik Kálmán volt bé’vepnapykereskedő. Nevezettek bűnös tevékeny­ségük révén havonta több tíz­ezer forint haszonhoz jutottak. A házkutatás során több száz­ezer forint értékű bé’yeset és fé’ü’nvcmást szolgáló techni­kai eszközöket foglalt le a rendőrség. A banda tagiai őrizetben vannak, a nyomozás folyik a népgazdaságot ért kár felmé­résére. (MTI) Szilvágy alatt, ahol az erdei vasút az erdőszélhez és a kövesúthoz simul, november 28-án éj­jel apró fényekhez ér gépkocsink. A vasúti töltés mel­lett. az erdő szélén ökölnyi parazsakat villogtató tvzből szórja a szikrákat az ágakat tépő, megvadult szél. A lehullott falevele­ket csokorba gyűjt­ve vágja rá a va­rázsra és a lángo­ló leveleket újból felkapja, röpíti to­vább az arcot csí­pő vihar. A tűztSl nem messze, 40—50 mé­terre házak, gaz­dasági udvarok hú­zódnak meg. Ta­lán már nincs éb­ren senki. A szél incselkedve játszik a tűzzel és a tűz egyre dühösebben veti magát az er­dő felé... Azonnal a tűznek rontunk. Lábbal és köröm­mel szórjuk rá a földet. Emberek álltak a helyünkön néhány órával korábban, akik munka köz­ben megfázott ke­züket melengették a hanyagul ottha­gyott parazsaknál. Nem gondoltak ar­ra, hogy ismerősük vagy saját házuk ég le a hanyagsá­guk miatt? Nem gondoltak arra, hogy a kenyerüket adó erdő hamuját Látják másnap reg­­gel?l (b) Összesen 15 millió házépítési kölcsönt nyújtott ebben az évben az OTP Szovjet kezdeményezés és szerényebb keretekben hazánk­ban is alkalmazzák, hogy az áttam öröklakásokat épít a dolgo­zók számára. Ez nátomk úgy történik, hogy az Országos Taka­rékpénztár a vállalkozó lakásigénylők számára a leendő lakás ára negyedrészének lefizetése u-tán bérházakat épít. Az elké­szült lakásokat 20—25 éves törlesztésre adja át a lakosoknak. Ilyen bérházak építésére került sor Budapesten és néhány na­gyobb vidéki városban. Megyénkben erre még nincs példa. A legfőbb ok az, hogy az ilymódotn épült bérházban egy kétszobás lakás ára meghaladja a 1Ö0 ezer forintot. Ugyan­ennyiért családi házat is lehet építeni, s a dolgozók inkább az önálló családi házat választják, ahol állattartás is lehetséges, mint egy nagy bérház egy lakását. Az építési költség nagyará­nyú csökkenése lenne szükséges ahhoz, hogy ilyen módon le­hessen enyhíteni a kisebb vidéki városok. így megyénk váro­sainak lakásgondját. Hasonló meggondo’ások akadályozzák a lakásépítő szövetkezetek megalakulását is. Az OTP e tény értékelése alapján inkább a családi házak építéséhez nvúit na°varánvú segítséget. Ebben az évben pél­dául magánosok házépttésének segítésére 15 millió forintot fordít. Körű1 be1 ül 13 millió forint már felhasznátosra is került. A további kétmillió forint felhasználását az itt-ott meglévő anvaghiány akadályozza. Az ez évi lakásépítési kölcsönből mintegy 370 dolgozó épített lakást. Hároméves község fejlesztési tervet készítettek Nagyknpornnkon Nagykapornak községben hároméves köasésfejlesztési tervet készítettek. A távlati fej­lesztés' tervüket véleményku­tatás alapján állították össze és a közséri végrehajtó bizottság letárgyalta. A tervben fontos és megvaló­sítható beruházó "ck. munkák szerepeinek. E szerint végzik el a Dózsa György utca köve­zését és 700 méter útszakaszt felújítanak, illetve megjavíta­nak. A törpevizmű utcai veze­tőit ét 120 méterrel, Kiskapor­nakom a villanvvezetéket 700 méterrel bővítik. Ezenkívül Kiskaooma.kon a község tulaj­donában lévő épületből peda­­góvus-tokást és e«v tantermet létesítenek. A községhez tartozó Orbá­­nyosfán tanácsterem építését szerepeltetik a tervben és az p.paáUatistállót más. megfele­lőbb helyre költöztetik. Éven­kénti elosztással ugyanakkor 1000 méter árkot vágnak a rét­területen. amely legkevesebb 40 hold rét megjavítását, fűter­fi zalaegerszegi városi tanács ülésén HULLOTTUK... k-3ÍaegerS? Cg város tanácsülésén, péntek délelőtt, a város oktatásügyi és művelődési helyzetét vitatták meg a ta­nácstagok. A tanácsülésen elhangzott sok érdekes és figyelem­re méltó javaslat, terv és adat közül az alábbiakoan közöljük a legérdekesebbeket.- X ­Kevés Zalaegerszegen az ovoda. Másfélszázra tehető azen gyermekeknek a száma, akik szerettek volna óvodába járni, de a férőhelyek hiánya miatt nem vehették fel őket. A férőhelyek növelése érdekében a Ruhagyár és a városi tanács közös beruházással óvodát létesít jövőre, a Ruhagyár környéken. Még egy óvoda építését is elhatározták, mégpedig a város erőinek összefogásával, társadalmi múmiával. Az építendő óvoda ötvein fő részére biztosít helyet, s a munka megszerve­zésére a városi tanács tagjaiból bizottság alakult.- X ­Az ellenforradalom során felbomlott úttörőcsapatokat újjá­szervezték. Az úttörőcsapatok új célkitűzései, szervezeti for­mája jobban megfelelnek a gyermekek érdeklődésének, mint a régiek voltak. Szívesen jelentkeznek az életttori sajátossá­gaiknak megfelelő munkát végző rajokba, s bár az úttörők száma kevesebb, mint azelőtt volt, munkájuk sotokal lelkesebb, s foként teljesen önkéntes. Jelenleg 594 kisdobos és 868 úttörő van városunk iskolái­ban. A nyáron ezeknek csaknem fele üdült a központi, megyei, szakszervezeti és egyéb táborban.- X — fi Zer.eislolánsk tanárokra lenne szüksége. Az igaz­gatón kívül mindössze egyetlen hegedűtanár és három zomgora­­| tanár oktatja a 189 növendéket, akik közül 43 az első osztály­­! ba jár. A hiányzó nevelőket nem tudta biztosítani a művelő­dési osztály, mert kevés zeneiskolai tanár végzett, s azok is Budapesten, vagy a környékén helyezkedtek el. A Zeneiskola anyagi ellátottsága megfelelő, a szükséges felszerelési tárgyak rendelkezésre állnak. Pillanatnyilag ugyan hiányz k egy zongora, de a jövő évi költségvetésben már ezt is biztosította a városi tanács. I ~ * ~ i A Városi Művelődési Házban az idén 67 színházi előadást tart )ttan zu ezer oczu i'cj.»tie.«.ei. aztke. -i. e-oaQaíO-.at az Állami Faluszínház, a Filharmónia, az OCV, a győri Kis­faludy Színház és öntevékeny együttesek rendezték.- X — a sz'niiH dekonjunktúra Zalaegerszegen is éreztette hatását. A Kodály-esten hetven, a Honthy-esten kétszázkilenc­vetn főnyi közönség jött össze csupán. A Rátonyi-estet is »fél­ház« mellett tartották meg. Az e’mútt hónapok során öt elő­adást kellett lemondani a közönség közönye miatt. A nézők csőké1 y számának oka részben a *—enge közönség­­szervezés volt. Ezért a tanácsülés határozatot hozott az üzemi, vállalati, hivatali közönségszervező hálózat kiépítésére.- X ­A Mérvéi Könyvtár ebben az évben fiókkönyvtárát hozott létre a Becsaliban. de még egy fiókkönyvtár létesítése szüksé­ges. A Mérvéi Könyvtár és a fiókkönyvtárak olvasóközönsége részére e1 egendő a könyvállomány. Az ifiúsári könyvtár állománya azonban elenyészően kicsi: csupán 2336 kötet. s anyaga nem váttozatos. A közeljövőben azonban megotoódik a protoíéma. uwanis a mesve: tanács na­gyobb összeget szavazott meg a könyvtár állományának bőví­tésére.- X ­A TTTT Zalaegerszegen az elmúlt tíz hó^an alatt csak­nem kétszáz p'őadást tartott, s az előadások átlagos látogatott­sága több mint hatvan fő volt. Legnaevobb közönségsikere a Városi Művelődési Házban okóber végén »Gyermekeink érdekében« címmel tartott elő­adásnak vott. Négyszázan jöttek össze ez alkalommal, hogy a rádióból közismert előadót. Dezséri Lászlót meghallgassák.- X ­A Moziüzemi VáPalat statisztikája szerint legnagyobb lá­togatottsága a magvar fümeknek van. A nézők száma sokkal több. mint az egyéb nemzetiségű filmeké. E'hangzott olyan iránvú javas1 at. hogv hétköznapokon ne a jelenlegi rend szerint, hanem fél órával előbb, tehát négy, hat és nvott órakor kezdiék az e'őadásokat. A tanácstagok sze­rint az utolsó előadáson azért kevesebb a néző, mert későn ér véget.- X ­Göcseji Hetet rendez Zalaegerszeg. A művelődési ál­landó bizottság már a legutóbbi ülésén foglalkozott a Göcseji Hét megrendezésével, ahol meevénk ipari, mezőgazdasági és egyéb területen e’órt eredményeit mutatják ba A Göcseji Hetet a Hazafias Népfront és a megyei tanács közreműködésével rendezik meg. Nován már hozzá is láttak, hogy a Göcseji Hét novai ren­dezvényeinek a tervét elkészítsék, ugyanis a megyében több helyen lesz egyidőben gazdag program az — ország távoli ré­széről is Zalába utazó — érdeklődők részére. mesének növelését teszi lehető­misefán — amely ugvancsak Nawkapcrnakhoz tartozik ebben az évben létesítettek mű­velődési. otthont és iskolát. Az épüttt mellé még egv 4x4-es szobát terveznek, amelyet klub­szobának hasznáttiatnak^ és műsor alkaimával öltözőnek is. A misefai réteken is vágnak két kilométernyi vízlevezető árkot, amely előzetes számítá­sok szerint 60 hold rét megja­vítását segíti elő. A terv merész ugyan, de amint mendiák á fatoban, meg­valósítható. összesen 330 ezer forint beruházást igényel. A tervet a napokban ismer­tette a vésrehaitó bizottság, s a dogozók határozatiig is el­fogadták azt. A wűié.s a Ten­derezésre álló amvattkészlet és a várható adóorémiumok mel­lett ewhangúlag 12 száza1 ék községiéi lesztési hozzájárulást szavazott meg a községi három­éves terv teljesítésére. Kinyúlt a villany Ziiluliaküán és Kerka€al>án A megye egyik legeldugot­tabb ré zébe is elérkezett a kulturáltabb, magasabb színvo­nalú él'tét jelentő villanyfény. Zalabaksán és Kerkafalván el­készültek a szerelési munkák és tegnap megtörtént a m "szar ki áradás. Ezzel háromra emel­kedett megyénkben az ebben az évben villamosított közsé­gek száma. A Megyevill szerelői 'ováhbi két község: Lendvajakabra és Gutn-földe házoirak belső sze- I reléiét végzek és a tervek sze­rint még e- évb~n bekapcsol­ják ezt a ké* községet is az áramszr'lg*l*atásba. Itt ernWtűk meg. hogy Pa­­god itenyédről Zalalövőre ;pari I áramot ű zetnek. A zalalövdl | téglagyárat ugyanis korsz rü villamos erőgépekkel szerelik fel. A vezeték építése megkez­dődött. A költségeket a megyei tanács ál'ja. I A ialu-’-iVamosítás jövő évi tervoi még nem állnak rrndrl­­kezAsr-. fim"nvy b n a megye megfejelő ke-e'e* kao. úgu a lenti és a nagykamzsai járás további villamosítására kerül sor.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék