Zalai Hírlap, 1964. január (20. évfolyam, 1-25. szám)

1964-01-19 / 15. szám

1964. lantiár 19. ZALAI HÍRLAP 9. c__ ___s------—.——za Most már io*n. Eddig ugyanis iz­gultam. Izgalmam akkor kezdődött, amikor hírül vet­tem, hogy a tele­vízió megkezdi A Tenkes kapitánya című ifjúsági ka­landfilm sorozat közvetítését. Emlé­keimben ugyanis még ott élt az a hatás, amit az el­múlt téli Teli Vil­mos sorozat váltott ki rővidnadráao­saink körében. Ek­kor volt az. hogy politechnikai tudá­sukat felhasználva minden valamire­való gyermek nyi­lakat barlcácsolt, s a szülők egy frász­ban éltek, hiszen hol itt. hol ott re­pült egy-egy nyíl­vessző. ismét ak­tuálissá téve a kérdést: Ki tudja hol áll meg, kit hogyan talál meg? De most már nyugodt vagyok, mert láttam A Tenkes kapitánya első részét. Jóleső elégtétellel nyug­táztam a bevezető előadásban elhang­zott figyelmezte­tést, melyben fel­szólították a crun­­rekeket, hogy „nem ám mosi meg kar­dokat faragni!" — és kezdetét vette a film. Nyugalmam ekkor percről perc­re fokozódott, mert az előadás zsongí­­tóbban hatott a napi munkától fel­hízott idegeimre, mint egy dupla adag Trioxazm. Először is nyu­godt vagyon a nun Nyugodt vagyok hőseit illetően. Ti is nyugodjatok meg. kedves ave­­rekek. Eke Máté­nak nem lesz bán­­tódása. De nem ám, mert olyan ál­dott őrző angyal­kára talált, mint a Siklósi bácsi. A filmen ugyan nem látszik, de én biz­tosra veszem, hogy Siklósi bácsinak a jobbágy gúnyája alatt szárnyai van­nak. Különben ho­gyan tudta volna olyan gyorsan át­menteni a hegyen a sebesült briga­­dérost. hogy a csa­ta elülte után már borospincéiébe in­vitálja leitatás cél­jából Eberstein ez­redes két testőrét?! Igaz, meg kell val­lani, e két osztrák katona sem a fal­­védőről lépett le, mert bár tökré­­szeaek voltak, az ezredes parancsára mégis olyan fitten vették üldözőbe Eke Mátét, mintha nem is borral, ha­nem hűs forrásvíz­zel oltották volna szomjukat az őrző­­angyal pincéjében. (Vagy talán eny­­eav koffein injek­ciót nyomtak gyor­san a vénájukba?) Mindegy, de azért eleinte meg lehet­tek zavarodva, mert a gyorsan változó képekből az derült ki — leg­alábbis az eg ismétlődő helyszín azt mutatta — elől lovagol a két ül­döző, s utánuk vágtat szélsebe­sen Eke Máté. öt egyébként gyorsan megkedveltem egészen eredeti humora miatt. Em­lékezzünk csak a jelenetre, amikor a csata hevétől el­pilledt Eberstein ledől egy fa mögé. akkor jön a Máté és egy faággal el­kezdi a fülét pisz­kálni nekijje. — Az annyát! — kiál­tottam itt fel — mennyire eltalál­ták a gondolato­mat. Én is mindig pontosan így kép­zeltem két ellen­séges hadfi talál­kozását. Es meny­nyire megcsodál­tam Eke Máté hu­mánumát. amikor később méais kard­kardra keltek, s közben így kiáltott az ezredesnek: „Most nem öllek meg!" De még csak fogságba sem ej­tette. hanem in­kább azt a viccet találta ki. hogy Eberstein lovára ülve hagyja magit megsebesíttetni ül­dözői által. Tehet­­. te mindezt nyugod­tan. -mert tudta, hogy a jó öreg Sik­lósi bácsi majd megtalálja, s ott­honába viszi. Most figyelem a házban lakó gye­rekeket. hogy mit játszanak ? Ülnek szép nyugodtan, és állandóan a vér­díjról beszélget­nek. Hát ezek után én se legyek nyu­godt? BALOGHY ZOLTÁN LEGJOBBKOR féltékenység EBA DTA van a kádra!... ^IB!iiMliWIOIIliliillliglillt!ll!lliiiMlilililillll!llllii!ill!lllllliillElim 1 Televízió cs gyomorfekély Német orvosok tanulmányozták a televízió hatását a gyomor sav­tartalmára. Arra a megállapításra iutottak, hogy kapcsolat áll lenn a képernyő keltette izgalmak lé­lektani következményei és a gyo­mor savtartalma között. Pontosab­ban: a lé e u. 'J •■"ío ■ « sége és az érzelmek hullámzása hatással van a gyomornedv kivá­lasztás irányváltozására (tehát a savtúltengésre vagy savhiányra). Közve.len kané f> t ál f ■■■ é lek tani reakciók és a gyomor ve­gyi összetételének megváltozása közt. Mint előrelátható volt, az iz­galom, a csóiggedés, a harag és a . levertség növeli a gyomornedvek savtartalmát. A kutatók azonban meglepetéssel tapasztalták, hogy a közöny, a türelem és az unalom a gyomor savtaiíaimának csök­kenésével jár. A jókedély, amelyről pedig azt hitték, hogy nem okoz­hat gyomorfekélyt, a savtartalom növekedését hozza magával. Bár a kutatók még nem javasol­tak unalmas műsorokat a gyomor­­sav túltengése ellen, de minden­esetre elíképezlhető a gyomorfekély és a nyomibéll'ekély újszerű keze­lése: a beteg üljön le a televízió elé és miközben jegelt krémeket eszik (a hideg köztudomásúan csök­kenti b m unal­mas riportokat és filmeket. Edith Piaf sírjánál nemcsak az érte rajongott párizsiak ezrei búcsúztak virágaikkal „Tücsök”-jüktől, de megjelentek a pályatársak is, köztük Marlene Dietrich. A „Kék Angyal” arcán bánat tükröződik, szemében fájdalom bújkál. Talán arra gondol, hogy a dicsőség — a síron túl dől el? Akkor tű­nik ki. vajon emlékezik-e a világ arra. akit valaha oly gyor­san szárnyára kapott a hírnév... Minden harmadik 18 éves amerikai katonai szolgálatra alkálin at!an A Svobodne Slovo nevű órá­sai napilap a napokban adott hírt Gabriela Ambrova fiatal csehszlovák ápolón őröl. aiki va­lóban csodálatra méltó képes­ségekkel bír. A még nem egészen 20 éves ápolónő 30 jegyű számokat ké­pes megjegyezni. miután egyet­len pillantást vetett ráiuk. Em­lékezőtehetsége más terület en is egészen rendikívüli. Egyebek között a következő kísérletet végeztéik el vele: egy 30 jegyű szám minden számjegye alá Tud ja-e. hogy... , ... súlylökésnél a 7,5 kilogram­mos golyónak 86 km/óra sebesség: adható? ... a ping-pong labda sebessége egy-egy ütésnél 1M km/óra? ... .a ballisztikus rakéta hajtó­­műve nagyobb erőt fejt ki, mint a XIX. század elejének jépei együtt­véve? .. .a Föld egész állatvilágának összesített teljesítőkéDeseége kö­rülbelül 15« millió lóerő? Karóra nagyságú magnetofon Az Egyesült Államokban megkezdték a mindössze ÍZ mikron vastagságú magnósza­lagok gyártását. A szalagok szé­lességét 0,19 milliméterre redu­kálták. Az a mám étek eres, amelyre <0 percnyi műsor ve­hető fel. 5 kope.ikás nagyságú. Az úi szalag lehetővé teszi kar­óra nagyságú magnetofonok gyártását. Óriási agymodeil A bécsi Természettudományi Múzeumiban látható a világ legnagyobb agvmodéll.ie. amely i 800 apró lámpával működik. | A modell elkészítéséhez több kilométernyi drótot használtak fel. Az agy valamennyi funk­cióját mutatja. Hat éven aluli '■verekek ne járjanak moziba A bécsi városi tanács rendeletet hozott, amely szerint hat éven aluli gyerekek ezentúl nem járhatnak moziba. A rendelkezést azzal a fel­fogással indokolták, hogy kisgyer­mekek számára mindenféle film megtekintése ártalmas. más-má:s színű lapot helyeztek, s az ápolónő egy szempillantás múlva megmondta. melyik számi egy alatt milyen szín lát­ható. Arra a kérdésre, hogyan fejlesztette ki csodálatos ké­pességét. Gabriela Ambrova el­mondotta. hogy alapos munká­val elsaiátította az ú. n. mem­­noteohnikai elveket és saját módszereivel tovább fokozta elméiének rugalmasságát. Nem könnyen szerezte ragyogó ké­pességét. kemény és módszeres edzéssel jutott hozzá. Kihalóban lévő óriás A dél-afrikai tigriskígyó, a világ legnagyobb kígyóinak egyike ki­halófélben van. A tudósok véle­ménye szerint a legközelebbi né­hány évben a :kígyók végle­gesen kipusztulnak. Még tíz évvel ezelőtt a vadászok 6—7 méter hosszú példányokat fog­tak, ma viszont még a 4 méteres is ritkaságszámba megy. a?»~ őket, mielőtt teljesen kifejlődné­nek, hogy szép bőrüket levéltár­cák és táskák készítésére használ­ják fel. A tigriskígyók kipusztí­tása azonban kárt okoz a mező­gazdaságnak, mivel ez a hasznos kígyófajta mezei • ■ . 'I és ey mezőgazdasági kártevőkkel táplál­kozik. Maria Callas. mint Ábrahám felesége Dino de Laurantlis Biblia-filmjé­ben Maria Callas fogja a laid tani Abrahám feleségét, Sárát. John Huston, a film rendezője elmondotta, hogy a cinérama eljá­rással készült film vetítési ideje 3 óra lesz. Callas gázsiját leszámítva előreláthatólag 12 millió dollárba fog kerülni. A külső felvételeket Jugoszláviában, a belsőket Rómá­ban forgatják. Az énekesnőn kí­vül, aűdnék ez lesz az első film­­szereplése. egyelőre Paul Newmant, Marion Bra-ndot és Peter O’Toolet szerződtették a főszerepeikre. j Johnson elnöknek előterjesz­­j tettek és ezt követően nyilvá­­| nosságra hoztak egy jelentést. I amely szerint minden harma­­j dók hadköteles korú amerikai fiatalember, akár testi, akár I szellemi fogyatékosságok kö­­j vetkeztéban. katonai szolgálat­ra alkalma tlam. Mozibarát elefántok Az ugandai nemzeti park lá­togatóinak a szabadtéri mozi­­. ban filmeket is szoktak vetíte­ni. Ezeket a filmbemutatókat gyakran „megtekintik” a nem­zeti park elefántjai is. főleg az „Afrika növény- és állatvilága” című kisfilm érdekli őket. Gombmúzeum John Engwal svéd lelkész gomb­múzeumot rendezett be saját ott­honában. A múzeumban, amelyet szívesen keresnek fel a túristák, megtekinthető a világ legnagyoob gorrvbcvüi'teménye, amely 12-Ö WO ..kiállítási tárgyat” számlál. Klórkalcium az osztrák utakon A tavalyi tél tapasztalatai után. amikor — Magyarország­hoz hasonlóan — a havas, jeges utak sózása káraltat akozott a közlekedési eszközökben és be­rendezésekben. idén Ausztriá­ban a klórba lei umot alkalmaz­zák eredményesen. Míg a só csak mínusz 10 fo­kig hatásos, a klórkalcium mí­nusz 35 fokos hőmérsékletnél is feloldja az utakat fedő ha­vas jégpáncélt. Az új módszer egyedüli hátránya: kétszer olyan költséges, mint a ko­rábbi. A jelentést egy tavaly szep­temberben külön erre a célra alakult bizottság készítette. Egyben javaslatokat is közölt, hogvan lehetne az amerikai munkaügyi, közoktatási és egészségügyi minisztériumok fennhatósága alatt átfogó nem­zeti programmal változtatni ezen a sajnálatos állapoton. Tizenegy nan alvás nélkül á ca'ifornivi Diec^b'.n hindy Gardner főiskolás „tudományos cöiból” !':• '•» hány na­pig bírja ki alvás nélkül.2S1 órai ébrenlét után jött álom a szemére. Közben állandóan vizsgálták szel­lemi és fizikai reakcióinak épségét. A fiatalember semmiféle stimulánst nem szedett, csak sűrűn alkalma­zott hideg és meleg zuhanyt, hogy ébren tartsa magát. A hangyák „hadvezetése” A New York-i természettu­dományi múzeum egyik veze­tője. C. Sehneirla megállapí­totta: a közép-amerikai őserdő­ket pusztító hangyáik egészen klasszikus módon folytatják hadműveleteiket; olyan tökéle­tesen. hogy tanítani lehetne a hadiakadémián. Japán legenda Jézusról Japánban már negyedszázada szájról szájra jár a fantasztikus le­genda, hogy Jézust nem feszítették keresztre a Golgotán, hanem a ja­pán Shíngomura nevű falucská­ban élt, ahol békésen megérte a 106. születésnapját. Eg3T japán történész régi kéz­iratokra hivatkozik, melyek sze­rint Jézus, miután sikerült üldö­zőitől megmenekülnie, a tengeren elérte Japán partjait. Helyette öcs­­csét, Isukirit feszítették keresztre. Néhány japán teológus állítólag megerősítette ezt a teóriát. Christa — Hannibal útiáir Költözik a város Az észak-csehországi Moszt bá­nyavároska lakóinak költözniük kell. mert házaik alatt százmillió tonna kitűnő minőségű szén rej­tőzik. A város lakéit a napokban «srri A - ' ^ a knltözkö —é* az új város építkezési terveivel. A munkálatokat 1967-ben kezdik meg. Danielle Darrieux a becsületrend lovagja A Franci a K’Ö7+iST*«.P-«í{5f? pinö^cg o becsületrend lovagjává nevezte ki Danielle Darrieux színésznőt és Jean Louis Barrault színészt és rendezőt. A becsületrend legmaga­sabb fokozatát kapta érdemei el­ismeréséül Charles le Corbusier, a világhírű építészmérnök. Földalatti érdekességek Búcsú a pólyatárstól ! Száz éves a Szaltikov—Scsedrin könyvtár A lemimgrádi Szaltikov-Scsed­­ritn nyilvános könyvtárban 14 millió könyv, újság és folyó­irat található. Ez a Szovjet­unió legrégibb közkönyvtára: 1964 januárjában lesz megala­pításának századik évfordulója. A könyvtárat megalapításának évében csak 369 olvasó keres­te fel. egyetlen termébe pedig mindössze 146-an fértek be. A könyvtár akkoriban 238 000 kö­tettel rendelkezett. A Szalti­­kov-Scsedrin könyvtárat most naponta több mint ötezren ke­resik fel és 82 olvasóterme van összesen kétezer férőhellyel. A könyvtárban a Szovjetunió né­peinek 82 nyelvén megjelent kiadványait. 30 nyugat-európai és 123 keleti nyelven megjelent könyveket, újságokat és folyó­iratokat őriznek. A világ különböző városai­ban 28 földalatti vasút műkö­dik: 17 Európában, 7 Ameriká­ban és 4 Ázsiában. Ausztráliá­ban és Afrikában ma még nincs földalatti vasút. A legrégibb földalatti Lon­donban található; 1863-ban épült. A leghosszabb New Yorkban van: 380 kilométer. A legrövidebb földalatti vas­útvonal az isztanbuli. I.Iindösz­­sze 2 megállója van. a távolság köztük 600 méter. Ennek elle­nére 11 millió utast szállított 1962-ban az 1876-ban épült isz­tambuli metro. A legrégibb, s egyben a leg­rövidebb földalattik közé tar­tozik az 1896-ban épült buda­pesti is. A legfiatalabb metro a kie­­vi. Építését 1880-ban fejezték be. A legtöbb utast a New York-i földalatti szállítja. Évi 1,3 milliárdos utasforgalma után a második helyen a pá­rizsi metró áll. évi 1,2 milliárd utassal. A moszkvai metro, amely a legszebb és legkényel­mesebb a világon, évente 1 milliárd utast szállít. A nyugati világ kedvenc szólamai fcc.i c. ..... - ef játszik az érvényesülés szabad ágának fogalma. Nos, a mün­cheni Christa Wanninger kis :sszony (képünkön jobbról) úgy érezte, hogy birtokában van mindazoknak az adottsá­goknak. amelyek az érvényesülés manapság nyugaton legdi­vatosabb lehetőségéhez, a filmvászonhoz juttatják. Hannibal útjára lépett tehát, az Almokon túl kereste szerencséiét. De pechje volt. akárcsak a punok királyának: öt is megölték, csak nem méreggel, hanem — hét késszúrással. Sikere azon­ban mégis biztosítottnak látszik: élettörténetéből csinálnak most filmet. Hogy ki ölte meg Christát? Azt . senki sem tudja. A nyo­mozást az ismeretlen tettes ellen már meg is szüntették. Gabriela Ambrova csodálatos emlékezőtehetsége

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék