Zalai Hírlap, 1964. augusztus (20. évfolyam, 179-203. szám)

1964-08-27 / 200. szám

ZALAI HlRLAF 1964. angusztns ZT. Ez ám a jótanács! A szokásos hangzavar a pá­lya szélén, de. két rendkívül lelkes szurkoló hangja még éhből is tisztán kivehető akár a túlsó oldalon is. Taktikai és technikai tanácsokat osztogat­nak. „Pista, most ballal, egy­ből szúrd rá!”, s más effélé­ket, de a kedvenc együttes csatársora még ezek után is tehetetlen. Félidőben a csapat öltözőjébe rohan két atyafi. Egy szemüveges, sovány fia­talember most őket látja el tanáccsal: — Mondják meg a csatá­roknak, hogy sűrű, apró gó­lokkal őröljék fel az ellenfél védelmét. Az nagyon hatá­sos... — Befejezéshez közeledik a novai általános iskola felújí­tása. A kétszáznegyvenezer fo­rintos beruházásból felújítot­ták az ajtókat, ablakokat és a padozatot az iskolában. — HÁROM KÜLÖNVONAT INDUL a zalaegerszegi járás­ból a Mezőgazdasági Kiállítás megtekintésére. A különvonat utasai két napot tartózkodnak a fővárosban. A kiállítás meg­tekintésén kívül városnézésen, színház- és múzeumlátogatá­sokon vesznek részt. A zala­­tárnokl termelőszövetkezetből 90, a zalaszentmihályi és a rá­­dói közös gazdaságból pedig 100—100 tag utazik Budapest­— JÓL BEVÁLT az itatásos bcrjúnevelés a hahóti termelő­szövetkezetben. A nyáron ve­zették be ezt a nevelési mód­szert, azóta a napi súlygyara­podás eléri az egy kiló tíz de­kát, s megbetegedést egyálta­lán nem tapasztaltak. — Amerika a választások előtt címmel tart előadást dr. Drábik János, a Magyar Rádió munkatársa Zajdán a politikai kör tagjai részére augusztus 28-án 'a Helyőrségi klubban. — EGYMILLIÓ HÁROM­SZÁZEZER FORINTOS BE­RUHÁZÁSSAL új szociális lé­tesítmény épül a zalaegerszegi Cserépkályhagyártó Vállalat­nál. Az épületet, amelyben ét­kezde, fürdő és öltöző kap he­lyet, a jövő májusra tervezett határidő helyett, már január­ban át akarják adni a dolgo­zóknak. — A múlt évinél három­ezerrel több, összesen 8600 pe­csenyecsirkét nevel és ad el a letenyei Rákóczi termelőszö­vetkezet. Az I kiló 27 dekás csirkéket 11 hét alatt nevelik fel­— ötmillió forintba KERÜL az AGROKER új za­­zalegerszegi gépraktár-telepé­­nek építése. Az építkezés a tervek szerint 1965 decemberé­re fejeződik be. — Terven felül készítették el a petőhenyei csőgörényállo­­mást a kerettyei gépműhely dolgozói. Ezzel jelentősen meg­gyorsították a csővezeték tisz­f-f fp QO t — KIBŐVÍTETT ülést TART az MSZMP zalaegersze­gi városi bizottsága pénteken délelőtt. Az ülésen az időszerű tennivalókat vitatják meg. — A bázakerettyei gazolin­telepen tevékenykedő hat szo­cialista brigád tagjai elhatá­rozták, hogy kiérdemlik a szo­cialista üzemrész címet. A leg­utóbbi értékelés szerint fel­ajánlásaikat ezideig teljesítet­ték és remélhető, hogy a cím birtokosai lehetnek. A Magyar Szocialista Munkásért Zala megyei Bizottsága és a megyei tanács lap.ia. Főszerkesztő Kerkay László. Szerkesztőség: Zalaegerszeg. Ady Endre u. 62. Telefon: 690, 800. 801. 802, 803. Fiókszerkesztőség: Nagykanizsa, Ady Endre út 29. sz. I. em. 112. Telefon: 11—50. Kiadja: a Zala megyei Lankiadó Vállalat. Felelős kiadó: Nagy Ferenc igazgató. Kiadóhivatal: Zalaegerszeg. Ady E. u. 62. T • 102. Nyomatott: a Zala megyei Nyon.' davállalat zalaegerszegi üzemében. Zalaegerszeg. Gorkij u. 1. Tel.: 90. Terjeszti: a Magyar Posta. Előfizethető: a helyi postahivata­loknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra: 12.— Ft. Indexszám: 23 071. A költségvetési gazdálkodásról szóló jelentést vitatta meg a zalaegerszegi városi tanács A Dunántúli Kőolaj- és Földgáz­termelő Vállalat dolgozói 30 ezer tonna olaj terven felüli kitermelé­sére tettek felajánlást. Tekintve, hogy a lovászi és a kerettyei olaj­mezőkön a hozam egyre csökken, e jelentős olajmennyiség biztosítá­sát a nagylengyeli mező fokozott megcsapolásával, több, korábban leállított olajkút termelésbe állí­tásával kívánják elérni. Ehhez azonban olaj-vízleválasztó beren­dezésre volt szükség. A félév vé­géig üzembe is állítottak egyet, de nem váltotta be a hozzáfűzött re­ményeket. Több olajat termeltek. de a vízszázalékot nem sikerült az eredeti szinten tartani. Az elmúlt napokban az olajipari szakemberek újabb kísérlethez fogtak a nagylengyeli olajmezőn. Holland kollégáik közreműködésé­vel vegyszeres eljárással igyekez­nek eredményt elérni, amely az eddigi tapasztalatok szerint bizta­tó. A kísérleteket tovább folytat­ják és remélhető, hogy mihama­rabb eltalálják azt a keverési arányt, amely a legjobban megfe­lel a nagylengyeli olaj tulajdonsá­gainak. Tegnap délelőtt rendkívüli ülést tartott a zalaegerszegi városi tanács. A tanácsülés három napirendet tárgyalt. El­­sőnek — Gombos Vilmos pénz­ügyi osztályvezető tájékozta­tója alapján — megvitatta az 1964. I. félévi költségvetési és községfejlesztési gazdálkodás­ról szóló jelentést. A tanácsülés megállapította, hogy kisebb hiányosságoktól eltekintve, a városi tanács költségvetési gazdálkodása megfelelően kapcsolódott a második 5 éves terv cél­kitűzéseihez. a bevételi terv globális teljesítése 50,7 száza­lékos, így a kiadások fedezésé­re megfelelő pénzösszegek áll­tak a városi tanács rendelke­zésére. a kiadási előirányzatok teljesítése 45 százalék körül mozog, valamivel jobb, mint az elmúlt év hasonló időszaká­ban. a községfejlesztési alap költségvetésének teljesítése ál­talában az ütemezésnek meg­felelően történt. A községfej­lesztési terv legalapvetőbb szépséghibája; hogy a társadal­mi munka tervezett összegét csak mintegy 30 százalékra si­került teljesíteni. Ezt látva, a tanácsülés határozatot hozott a társadalmi munka szervezését, megfelelő nyilvántartását biz­tosító feladatok végrehajtá­sára. Az ülés második napirend jén több, a községfejleszfcé.si hozzájárulás méltányosság cí­mén való törlése tárgyában ér­kezett kérelmet bírált el, vé­gezetül egyhangú határozattal további házhelykialakítások céljára' szükséges OTP-hitel felvételéről és a községfejlesz­tési alap költségvetésének mó­dosításáról döntött a tanács­ülés, SZOMJAS BOCI Két közlekedési baleset Augusztus 25-én két közlekedési baleset történt a megyében. Reg­gel fél hatkor Zaik községben a Zalka Máté utcában közlekedett Grobál Károly keceli lakos az ÉM Földmunkát Gépesítő Vállalat tu­lajdonában lévő FC 15-86 forgalmi rendszámú dömperrel. Grobál Ká­roly a 40-45 kilométeres sebesség­gel közlekedő, dömperről beszélt, majd visszaintegetett Horváth Já­nos zajki lakoshoz. Eközben ért egy enyhe jobbraívelő kanyarba, ahol fokozatosan áttért az úttest baloldalára és egy vasbeton vil­lanyoszlopnak ütközött. A villany­­oszlop eltörött éis a dömpervezető vállára zuhant. Grobál Károly súlyos sérülé^ szenvedett, a dömperben 600 fo­rint, a villanyoszlopban 1500 forint kár keletkezett. A baleset ügyé­ben a rendőrségi vizsgálat fólya­­matban van. Zalaszentgrótról Zalabér felé haladt KX 62-21 forgalmi rendszá­mú motorkerékpárján Kovács Sán­dor zalaszentgróti lakos. Utasként Sörös Károly 18 éves zalaszentgró­ti lakost szállította. A .motorkerék­pár mintegy 40 kilométeres sebes­séggel haladt, amikor durrdefekt következtében feldőlt. A bukósi­sak nélkül közlekedő motoros és utasa az úttestre esett. Sörös Ká­roly súlyos sérülést — koponya­alapi törést — szenvedett. A men­tők a zalaegerszegi kórházba szál­lították. Sürgős munka — némi szépséghibával Kustánszegen nem az idén dolgozik először a járási ter­melőszövetkezetek építőipari vállalkozásának Tánczos bri­gádja. Ök építették a tsz 100 férőhelyes tehénistállóját, az 50 férőhelyes lóistállót, a 96 férőhelyes borjúnevelőt, ser­tésólat, asztalosműhelyt és egyéb, kisebb-nagyobb gazda­sági létesítményt. Legutóbb ez év tavaszán kaptak megbízatást egy 32 va­­gonos magtár felépítésére. A megrenlelés úgy szólt, hogy az idei gabonát már abban akar­ják tárolni. Nem így lett! Augusztus 18-án jártunk Kustánszegen. a szérűn az utolsó asztagot csépelte a gép, amikor a Tánczos-brigád a fedémlapokat rakta a tetőre. A falak vakolatlanok voltak, a padozatról hiányzott a beton, az ajtók, ablakok üresen tá­togattak. — Miért húzódott el az épít­kezés? — kérdezzük Tánczos István brigádvezetőtől. — Anyaghiány! — válaszol röviden. Aztán az egész bri­gád önmaga védelmére kel. — Dolgoztunk volna, ha a tsz épí­tőanyagot biztosít! a nincsből azonban nem lehet maetárt építeni. Elmentünk oda, ahol rendelkezésünkre állt az építő­anyag! Hogy hol volt ez? Itt Kus­tánszegen. Csakhogy nem a közös, hanem magán-építkezé­seknél. Jó volna, ha a beruházást engedélyező szervek, s nem utolsósorban a kuslánszegi tsz — megfelelő időben elejét ven­né e furcsa helyzetnek. Senki­nek sem kifizetődő, ha egyik munkahelyről a másikra ván­dorolnak az építők. Esküvő — váratlan közjátékkal Lima (MTI) — Peru> egyik nagy templomában fiatal pár járult az oltár elé. Mielőtt azonban a menyasszony a bol­dogító igent elrebegte volna, váratlan esemény történt. A templom kapujában éles női hang sikoltotta: „ö az én fér­jem!” Az asszony öt kicsiny gyer­mekétől követve az oltár elé járult, s közölte a megdöb­bent lelkésszel, hogy a „bol­dog vőlegény” nem más, mint az ö hites ura, aki reggel az­zal távozott a családi hajlék­ból, hogy munkát megy keres­ni. Az állítás alátámasztására az anyjuk szoknyájába csim­paszkodó kicsinyek kórusban kiáltozták: „Papa, papa!” A. „gondos családatya” ezt azonban már csak messziről hallotta, mert a megdöbbenés­től elájult menyasszonyát és síró családját faképnél hagy­va futásnak eredt a szégyen­letesen csúffá tett ara bosz­­szúért lihegő fivéreitől üldöz­ve. Közeleg az iskolaév, kezdődik a bevásárlás Elmúlt a szezonvégi vásár, többnyire üresek a zalaeger­szegi üzletek. Nem így a Hófe­hérke gyermekruházati bolt, ahova alig lehet belépni a sok vásárlótól. Augusztus utolsó hete: az iskolások szezonja. Ilyenkor „öltöztetik” fel a szü­lők, nem kis anyagi áldozattal és nem is kis fáradsággal gyer­mekeiket, a következő tanévre. Ami az anyagiakat illeti, nem egy kislány 4—500 forint értékű csomaggal távozik, de akad olyan is, aki az iskolakö­Taforozzák az Ara mi/ Bárányt Állványerdő veszi körül a zala egerszegi Arany Bárány szálló régi épületét és most épüli szárnyát. Egyszerre öltöztetik új köntösbe az épületet, s egyúttal a tornyokat is átfestik a Zala megyei Állami Építőipari Vállalat dolgozói, akik az ősz folyamán átadják rendelteté­sének az Új szálló-részt is. (Kincses István felvétele) peny mellé mindjárt megkapja az új télikabátot is. Ábrahámék Kustánszegről utaztak Zalaegerszegre, meg­vásárolni az első osztályba in­duló Lívia köpenyét, a kis­lánynak nagyon tetszik az új öltözék, komolyan méregeti magát a tükörben, éppen úgy, mint egy nagy lány. A boltvezető, Farkas imréné végigvezet a raktáron, ahol annyi a ruha, kötény, melegítő, pulóver, hogy hamarjában ne­héz lenne választani. — Jóval nagyobb a válasz­tékunk, mint az elmúlt évben — mondja —. Tavaly például nem volt elegendő esőkabát, pedig az az iskolások egyik nélkülözhetetlen ruhadarabja. Most ebből is bő a választék. A szülők nemcsak a felsőru­hákat vásárolják meg. Szalvé­tát, apró törölközőket is visz­nek, ma már ez sem maradhat ki az iskolatáskából, A nénririros naponta 26—25 ezer forintnyi összeget üt — kisebb-nagvobb tételekben — a pénztárgépbe. Ennyit költe­nek a szülők az iskolába ké­szülő gyerekeikre. A darfmoorí börtönből jelentik,., London (MTI) Charles Wilspn, a „hallgatag” vonatrabló szenzációs szökése óta a legtöbb angol lap állandó börtönrovatot nyitott. A wakefieldi börtönben szomba­ton elkövetett gyilkosság után most a legfrissebb szenzáció: a dartmoori börtönből megszökött Walter Probin „hivatásos szöke­vény”, aki 15 éves kora óta végig­járta Anglia csaknem valameny­­nyi javítóintézetét és f egy házát. Eddig összesen 18 alkalommal „lé­pett olajra”, mostani tizenkilence­dik szökése 33. születésnapjának előestéjére esett. A dartmoori bör­tönhatóságok feltételezik, hogy a higany természetű bűnöző baráti társaságban óhajtotta megünne­pelni az eseményt. /7mptAb 1964. augusztus 27. Csütörtök. JÖZSEF napja. A Nap kél 4 óra 56 perckor, nyugszik 18 óra 35 perckor. A Hold kél 20 óra 49 perckor, nyugszik 9 óra 23 perc­kor. Várható időjárás csütörtök ese­tig: északkeleten kisebb felhőát­vonulások, ma egy-két helyen ke­vés eső lehet. Máshol továbbra is kevés felhő, száraz idő. Gyenge, időnként kissé felélénkülő széL Tovább melegszik az idő. Várha­tó legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet 11—16, legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 27—31 fok között. A Balaton vízének hőmérséklete Siófoknál húsz fok. (MTI) Röviden Bostonban (Massachussetts) Mary Drake Coles vak festő­művésznő két kiállításon is nagy sikert aratott. Az 58 éves festőművésznő öt évvel ezelőtt vesztette el szemevilágát, de azóta is foly­tatja művészi pályáját. Főleg tájképeket fest akvarellel. * Nyugat-N émetországban úgynevezett szilit főzőedénye­ket gyártanak, amelyekben az étel nem kozmásodhat le. A szilit zománc gyakorlatilag pórusmentes bevonat, s a ha­gyományos zománcnál száz­szorta jobban vezeti a hőt. Ezekben az edényekben igen gyors és egyenletes a hevítés, nagy előnyük, hogy a grillek­­hez hasonlóan, zsír nélkül készíthető el bennük a hús és sokkal ízletesebb a hagyomá­nyos módon sütött vagy főtt húsnál. Balett tanfolyam indul A tavalyi évhez hasonlóan idéa is indít a Szakszervezetek Zala­egerszegi Művelődésügyi Házának vezetősége balett tanfolyamot. A tanfolyam vezetője, Pünkösdy Csabáné balett-tanárnő, aki heten­te két foglalkozást tart a gyere­kek korának megfelelő időtartam­mal. A tanfolyamra négy éves kor­tól lehet beiratkozni szeptember elsejétől tizennyolcadikéig a mű­velődési házban. A beiratkozáshoz sportorvosi igazolás szükséges, az iskolaorvos igazolása nem megfe­lelő. A tanfolyam szeptember 21-én indul, első foglalkozása előtt, 21- én 17 órakor a szülőkkel a tanfo­lyam vezetője megbeszélést tart. MA... A Rádió Kossuth-adóján: 8,137 Reggeli hangverseny. — 9,00: Az Ifjúsági Rádió műsora. — 9,20: Időszerű nemzetközi kérdések. — 9,30: Édes anyanyelvűnk. — 9,35: A Román Kultúra Hete. — 10,10: A Gyermekrádió műsora. — 10,50: Liszt-dalok. — 11,10: Mezei csokor. — 11,32: Rádió-sza­badegyetem. — 12,15: Tánczenei koktél. — 13,00: Gazdasági baede­­ker. — 13,10: Leonie Rysanek, Ni­cola Rossi-Lemeni és Galina Vis­­nyevszkaja énekel. — 14,10: Zene­kari muzsika. — 14,45: Fúvószene. — 15,05: Legendák az unokámról. Elbeszélés. — 15,25: Színes népi muzsika. — 16,10: Az Ifjúsági Rá­dió műsora. — 16,38: Beethoven VIII. (f-dur) szimfónia. — 17.05: „Számjeltávirat valamennyi ma­gyar királyi követségnek”. — 17,20: Operttrésztelek. — 18,10: Villanófényben az anyagmozgatás. — 18,15: Chopin: b-moll szonáta. — 18,40: Ifjú Figyelő. — 19,00: Tánczene. — 20,24: Tosca. Három­­felvonásos opera. — Közben: 22,15 —22,20: Sporthírek. -*- 22,50: Ady nyomában Párizsban. Előadás. — 23,15: Könnyűzene éjfélig. — 0,10— 0,25: Kórusok. A Petőfin: 14,00: Agay Karola énekel. — 14,25: Magyar nóták. — 15,05: Kamarazene. — 15,40: A gyermekrádió műsora. — 15,57: A könnyűzene barátainak. — 17,05: Mozart zongoraversenyei m. Elő­adás. — 18,09: Francia forradalmi dalok. — 18,15: Szegény bakácska. Elbeszélés. — 18,40: Muzsikáló ké­peslapok. — 19,00: Mi történt a nagyvilágban? — 19,15: Oratóriunj­­hangverseny. — 20,25: Békekong­resszus Budapesten, anno 1896. — 20,42: Élőszóval — muzsikával. * A TV műsora: 17,58: Műsorismer­tetés. Hírek. — 18,05; Kézilabda Duna-kupa. A Magyarország—Bul­gária mérkőzés közvetítése. — 19.20: Esti mese. — 19,30: TV-Hír­­adó. — 19,45: A jövő hét műsora. — 20.00: Párbeszéd. Magyar film. (Csak 14 éven felülieknek!) — 22,30: TV-Híradó — 2. kiadás. * A zalaegerszegi Ady moziban az Éva és Vera című díjnyertes cseh­szlovák filmet, a nagykanizsai Bé­ke moziban a Morál 1963 című, szélesvásznú magyarul beszélő nyugatnémet filmet vetítik. (Az előbbi 10 éven alul nem ajánlott, az utóbbi 18 éven felülieknek.) ! [MinMiwpraMíilliiRiMpni Uj vízleválasztási kísérlet a nagylengifeü olajmezőn «.-Mond-fom r^dr, nenn én vaqyok az anyaid •••

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék