Zalai Hírlap, 1981. július (37. évfolyam, 152-178. szám)

1981-07-31 / 178. szám

4 Eg­y nap­pal iidítlábr­ Naponta ismétlődő látvány a Zala megyei tanács bala­­tonberényi gyermeküdülőjé­ben. Nótaszóval érkeznek a pajtások a zászlólevonásra. Trikók, garbók színes kaval­­kádja. Az arcok barnára sül­ve, vidámak, bár egy kissé fá­radtak, hiszen bő programot kínált a nap. A zalai és a vasi pajtások között új ismeretsé­gek, új barátságok kötődtek, címek és nyakkendők találtak gazdára. Napiparancs hirde­tés, értékelés, jutalmazás. Va­csora után disco várja a paj­tásokat. A tábor vezetősége megbeszélésre ül össze, ahol jelen vannak az úttörőtanács tagjai is, akik több mint 300 pajtást képviselnek. Az ő ész­revételeik, javaslataik alapján is formálódik, alakul a tábor élete. A tábor évről évre szeb­bé válik. Az épülő teniszpá­lya, a minden igényt kielégí­tő egészségügyi és vizesblokk, a tábor belterületén kialakí­tott strand, mind azt a célt szolgálja, hogy az itt üdülő pajtások jól érezzék magukat és kellemes élményekkel gaz­dagodva utazzanak haza a gyorsan elröppenő tíz nap után. Kiss Pál üdülővezető Július 14-én Nagykanizsáról Zalakarosra utaztam két kis unokámmal fürdeni. A buszra fölszállva odaadtam a vezető­nek 32,5 forintot, a három retúrjegy árát. Kaptam há­rom jegyet, amit el is tettem. A fürdő bejáratánál vette ész­re a kis unokám, hogy nincs ráírva a jegyre, hogy vissza is érvényes. Ekkor visszamen­tem a busz vezetőjéhez és rek­lamáltam. Mire ő azt vála­szolta, hogy neki nincs retúr­jegye. Én tovább erősködtem, hogy akkor nem kellett volna eltenni a retúrjegyek árát. ő egy másik sofőrrel tárgyalt és betették előttem a busz ajta­ját, aminek a rendszáma 60 53—26, így 32 forint helyett 56 forintba került egy út Za­­lakarosba és vissza — pana­szolja levelében Gudlin Lász­­lóné Nagykanizsa, Ságvári u. 8. alatti lakos. Olvastam a július 24-i szá­mukban megjelent cikket a keszthelyi Georgikon étte­remről. Én is mindennap oda­járok ebédelni. 18 éves va­gyok, szeretem a gyomromat. A 13,70 forintos menüt fize­tem elő, de éhesen még nem keltem fel az asztaltól, ebéd­pótlásra sem volt szükségem. Az asztalokat is tisztának ta­láltam, igaz igénybe veszem a szolgáltatást és tálcán fogyasz­tom el az ebédemet. Úgy ér­zem, amit elvárok azt meg is kapom — írja levelében Zom­­bori Viktória Keszthely, He­likon u. 5. Június elején kezdtem a nagykanizsai SZTK fogászat­ra járni kezelésre. Ekkor kez­dődött meg a szabadságolások ideje is. Azóta minden héten be vagyok rendelve, de még a mai napig sem készült el egyetlen fogam sem — írja Strobl József Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 23. Vasárnap este nyolc órakor érkeztem be a városba Csács­­bozsokt­ól feleségemmel és két és féléves kislányommal. Igyekeztünk haza, de a kislá­nyom megszomjazott. Ezért betértünk­­ a pontház presszó­ba. Ott azonban nem voltak hajlandók 20 óra után pár perccel sem engem, sem kis­lányomat kiszolgálni — írja levelében többek között For­gács István Zalaegerszeg, Ju­hász Gyula u. 20. Hazai fétakon r Új múzeum Debrecenben Debrecenben Borsos József neves városépítész (ő tervezte többek között az első hazai krematóriumot) vénkerti há­zában, nem messze a Déri Múzeumtól nyílt meg ez év januárjában a „Debrecen és a magyar irodalom”­­ című ál­landó kiállítás. Csaknem öt évszázad irodalmát e szűk he­lyen bemutatni: a kiállító esz­közök tervezőjének és a ren­dezőnek a mesteri munkája. Debrecen múltja méltó erre a bemutatásra. Huszár Gál nyomdája 1561-től hazánk legrégibb folyamatosan dolgo­zó üzeme, s a magyar nyelvű nyomtatványai irodalmi nyel­vünk letéteményesei, megerő­södésének vívmányai. A job­bágy-gyermekeket felnevelő kollégium a felvilágosodás fellegvára, élén Csokonaival. Kölcsey, Petőfi, Arany otthon volt Debrecenben. A „szabad­ságharc fővárosa” nem feled­kezhetett meg Kossuthról, Jókairól sem. Az emeleti ki­állítóteremben a századfordu­ló és a 20. század jeleseivel találkozunk. A tudomány vá­ra ekkor még a kollégium. Itt tanult Ady Endre, idejár Mó­ricz Zsigmond Légy jó mind­­halálig-jának gyermek-hőse, Nyilas Misi. Debrecenből in­dul Tóth Árpád, Szabó Lő­rinc. Oláh Gábort lehúzza (éppen napjainkban világított be ebbe a roppant küzdelem­be Tóth Endre kitűnő könyve Oláh Gáborról), Gulyás Pál felülkerekedik, Juhász Géza szellemi patrónus lesz már egyetemi katedrája előtt is. A kiállítás e harmadik csoportja bemutatja a Csokonai-kör és az Ady Társaság bátor és sok­oldalú kísérleteit. Debrecen irodalmi múzeu­ma 1945-ig vezet el bennün­ket. Sokat emlegetett világ ez, a kollégium gyűjteménye is felsorakoztatja a múltját. Mégis igen sok meglepetést hoz számunkra, hogy a Cso­konai — és Fazekas Mihály — emlékekre figyelmeztessünk. A magyar irodalmi múlt minduntalan előretörő vonu­lata ez, s a kiállítás három csoportja valóban a magyar művelődéstörténet hőskora. Még mindig van bennük fel­­fedeznivaló. A múzeum kéz­irattára és relikviái lehetővé teszik a tudós kutató munkát is. Ne sajnáljunk még egy jó negyedórát, hogy a Margit ut­cában meglátogassuk a Holló László-emlékházat. A magyar festészet nagyjával és java al­kotásaival, otthona berendezé­sével találkozhatunk. Kiskun­félegyháza is híven őrzi ké­peit, de itt kitárulkozik előt­tünk a magyar tájjal, a ma­gyar néppel eljegyzett alkotó szinte teljes életműve. Koczogh Ákos A vénkerti ház mint múzeum A Riig­ás felhívása A Középdunántúli Gázszolgáltató Vállalat ismételten fel­hívja a lakosság figyelmét arra, hogy a gázömlésre utaló észrevételeiket — ha gázszagot észlelnek, vagy csak a gáz­ömlés gyanúja merül fel — azonnal jelentsék be a vállalat helyileg illetékes telephelyén személyesen, vagy telefonon. A vállalat dolgozói erre fel vannak készülve és minden be­jelentést azonnal kivizsgálnak. A bejelentés elmulasztása a személyi és vagyoni biztonsá­got veszélyeztetheti. Középdunántúli Gázszolgáltató Vállalat ZALAI HÍRLAP Az utazóközönség többségének igényét tartjuk szem előtt Menetrendváltozás — ked­vezőtlenül címmel július 10-i számunkban Kaszás József Zalaegerszeg, Gasparich u. 34. sz. alatt lakó olvasónk panaszos levelét közültük. A panaszra a Volán 16. sz. Vál­lalattól az alábbi válasz ér­kezett : — A május 31-től érvénybe lépett új helyijárati menet­rendben is változatlanul — az elmúlt évivel azonos időpont­ban 6.40-kor kezd a 16 G jel­zésű gyorsjárat a Herszon la­kótelepi végállomásról. A meg­állóhelyeken kifüggesztett in­dulási jegyzékeken is csak a ban 6.40 órakor kezd a 10 G fel­adatai találhatók. A reggeli gyorsjáratok lebonyolítására a Kovács Károly térről a Her­­szoni Végállomásra — egyéb­ként szolgálati menetként — áttelepülő autóbusz valóban kb. 6.38 óra körül van a Gas­parich u. — Landorhegyi út kereszteződésében. Figyelem­be véve a cikkben felvetett utazási igényt, 1z év augusztus 1-től elrendeltük, hogy ezen­­ áttelepülő autóbusz a Kovács­­ Károly tértől a 10 G jelzésű­­ járat közbeeső megállóiban is álljon meg. Megjegyezni kívánjuk, hogy a helyi tömegközlekedésben a járatok gyakorisága miatt nem indokolt az egymáshoz való csatlakozások percnyi pontos kialakítása. Ugyanakkor a menetrend összeállításánál az egyéni érdekekkel szemben mindig az utazóközönség több­ségének igényeit kell szem előtt tartanunk, így nem ve­hetjük figyelembe a levélíró­nak a 10 G gyors­járat és az 1-es számú járat csatlakozta­tására tett javaslatát sem. A 10 G gyorsjárat elsődleges funkciója ugyanis a Landor­­hegyi lakótelep és a városköz­pont közötti közvetlen kapcso­lat megteremtése. A Landor­hegyi u. — Gasparich úti cso­mópont környékéről a­ 7 órára járó dolgozók igénybe vehetik többek között a 26. sz­ ebergé­­nyi helyi járatot is, amely a menetrend szerint 6 óra 21 perckor van az új Gasparich úti óvoda melletti megálló­ban. Tulipán József igazgatóhelyettes Szükség van a bitumenemulziós út­kezelésre Németh Péter nagykani­zsai levélíró július 24-i szá­munkban meg­jelent Jó-e, ha érdes? cím alatti észrevéte­leire a KPM Közúti Igazga­tóság 2. sz. üzemmérnöksé­gétől az alábbi választ kap­tuk: — A zalaegerszegi KPM Közúti Igazgatóság az 1970-es évek elején az országos átlag­nál rosszabb állapotban levő közútjain a többségében fan­­kadámrendszerű utak aszfal­tozását határozta el. Az igaz­gatóságnak biztosított pénz­ügyi lehetőség azonban csak korlátozott szerkezeti vastag­ság megépítését tette lehetővé a nagyobb felület érdekében. Ebben az időszakban, de még az 5 évvel ezelőtt épített asz­faltburkolatokon is egyre na­gyobb mértékben keletkeznek burkolatromlások. Ennek meg­akadályozása az eddigi gya­korlat szerint újabb aszfalt­­réteg építésével történt, mely­nek értéke átlag 150—200 Ft m2. Nyilvánvaló, hogy, ol­csóbb technológiát kellett vá­lasztanunk, hogy a további aszfaltozási programot teljesí­teni tudjuk. Erre a célra al­kalmazzuk a bitumenemulziós felületi bevonást, melynek be­dolgozási költsége átlag 11 Ft/m2. üzemmérnökségünk az idei évben több mint félmillió négyzetméter felületi bevonást végzett bitumenemulzió alkal­mazásával a keszthelyi és nagykanizsai járás úthálóza­tán. Bedolgozáskor a techno­lógiai fegyelem pontos betar­tása mellett a kipermetezett bitumenemulziót ún. törési idő alatt (időjárástól függően 40— 60 perc is lehet) pihentetni kellene, ami jelen esetben a forgalom kizárását jelentené. A forgalom elterelése a 7-es és 74-es fk. út szakaszain szinte teljesen lehetetlen lett volna, ezért forgalomszabályozást al­kalmaztunk rádió irányítással és felvezető gépkocsival. A levélíró által említett kő­­felverődés elsősorban ezen idő­szakban jelentős, a későbbiek­ben már szinte teljesen kizárt.­­ A bitumen olvadását — me­­­­lyet a levélíró kifogásolt —­­ nem az alacsony lágyuláspon­­­­tú bitumen okozza, hanem az­­emulzió gyártásánál használt hígítószer, ami a nagy forga- l lom hatására — mint pl. a 7-es úton — párologni kezd és he­lyenként (emelkedőn, ívben) kisebb felületen kifényesedik. Kiegészítve a levélíró ész­revételeit, a bitumenemulzió alkalmazására a jelen gazda­sági helyzetünkben továbbra is szükség van elsősorban a je­lenlegi útállapot megőrzése ér­dekében (amely most már el­éri az országos átlagot), ugyanakkor nem elhanyagol­ható — különösen esős és téli időben — az érdesítő hatás sem. Fullár Gyula 2. sz. Üzemmérnökség vezetője Bfl. Jfi­tts 31. A kemping korszerűsítését a VI. ötéves terv végén tervezzük Lapunk július 24-i számá­ban Hadd törjön? címmel dr. Fülöp György nagykanizsai olvasónk levelének adtunk helyt. A levélre a Zala me­gyei Idegenforgalmi Hivatal­tól az őket érintő észrevéte­lekre az alábbi választ kap­­tuk: — A nagykanizsai kemping — mivel a 7-es tranzit főköz­lekedési út mellett fekszik — átutazó jellegű turista szállás­hely, ahol a vendégek átlagos tartózkodási ideje 1,05 nap. Ebből eredően délelőtt tíz órá­tól 16 óráig általában üres. A kemping jól funkcionál, ezt az a tény is alátámasztja, hogy több vendéget fogadott július 1-ig, mint a tavalyi év első félévében. A levélíró által bó­déknak nevezett fa nyaralóhá­zakat nem meszeltetni, hanem festetni szoktuk — kétévente. Ez a munka jövő t­asszal lesz esedékes, a teljes felújí­­tás pedig a tervidőszak végén. Lackner László kereskedelmi vezető Szabálysértési eljárást kezdeményeztek Miért sárgul a falevél? címmel lapunk július 25-i számában a bak­becsehelyi összekötő út mellett bekövet­kezett környezetkárosodásról írtunk. Az esettel kapcsolat­ban a Zala megyei Növény­­védelmi és Agrokémiai Állo­mástól kaptuk az alábbi tá­jékoztatást: A nagy nyilvánosságra való tekintettel a KPM illetékes vezetőivel közösen kivizsgál­tuk az ügyet és megállapítot­­­tam, hogy a kezelés során nem tartották be a MÉM Növény­védelmi Főosztály 10 268 1971. számú engedélyokirat utasítá­sait, ezért hivatali jogköröm­nél fogva Rákos Lajos, a KPM Lenti Üzemmérnökség vezető­je ellen a Lenti városi tanács igazgatási osztályán szabály­sértési eljárást kezdeményez­tem. Dr. Tihanyi Ferenc igazgató Kaliberjelző „tikett” volt Avar Lajos csúcshoz,soki la­kos a helyi boltban vásárolt füstölt kolbászban filmet ta­lált, melyet személyesen ho­zott be szerkesztőségünknek. A bejelentésről a Zala me­gyei Adatforgalmi és Húsipa­ri Vállalatnál is tudomást szereztek és a vizsgálat ered­ményéről az alábbiakat írják: A kolbászban levő anyagról egyértelműen megállapítottuk, hogy a természetes belek kali­berének jelölésére szolgáló műanyag „tikett”-ről van szó. Ez a kaliberjelző műanyag la­pocska mosáskor véletlenül megtapadt a bél belső felületén és így a töltést végző dolgozó nem vehette észre. Tehát a feldolgozás során a masszába külső anyag nem került. Ter­mészetesen nem engedhető meg, hogy hasonló eset elő­forduljon. Ezért intézkedtem, hogy a vékony műanyag jelzőt vastagabbra cseréljék ki, így a belek töltésére való előké­szítését végző dolgozó min­denképpen észreveszi. Az üzem vezetőjét és a gyár­tást végző brigádot felelős­ségre vontam. Farkas Imre igazgató Olvasói émszívélylek nyomában Ami nem jár, azt nem lehet kijárni... Vass Gyuláné szentpéterúri tsz-járadékos panasszal for­dult hozzánk. A pacsai mező­­gazdasági termelőszövetkeze­tet vádolja. — 73 éves, beteg özvegy­asszony vagyok, nincs semmim és a tsz nem ad háztáji föld megváltásként gabonát. Egye­dül élek, nincs támaszom. Az 1300 forint járadékból nem tudok megélni, nyomorgok, elvették a kenyeremet. 1959- től vagyok tsz-tag, akkor megkaptam a háztáji földet. Beteg lettem, nem tudtam megművelni, terményt kap­tam helyette. Egyesült a szent­péterúri tsz a pacsaival, és most nem kapok. Azt mond­ják, mert földem van, ezért nem jár nekem semmi. Hát mim’ van nekem? Mutassák meg! Papírokat borít ki a táská­jából — a panasza ellen szó­lót. Van közöttük tulajdoni lap másolat a földhivataltól, amely szerint tulajdonában, illetve haszonélvezetében 4653 négyzetméter földterület van. — Nincs semmim — hajto­gatja ennek ellenére Vass Gyuláné. — Nézzék meg. Megnéztük. Nemcsak mi, de a termelőszövetkezet döntőbi­zottsága, a Zala megyei Mun­kaügyi Bíróság és a termelő­szövetkezet vezetőségéből en­nek a kérdésnek a megoldá­sára alakított héttagú bizott­ság is. A földek magukért be-­­­szélnek. A gyümölcsös ugyan kissé elhanyagolt, de a szántó jól hasznosított, a szőlő pedig kifogástalanul rendbetartott, újszerű kordonos művelésű. Panaszosunk szerint azonban neki a földekhez semmi köze, az a lányáé, illetve az unoká­jáé. Megkerestük a termelő­szövetkezetet. — Vass néni 1972, a tsz-ek egyesülése óta nem kapott háztáji földet a tulajdonában, illetve a használatában levő földek miatt, ő azt állítja, hogy a szentpéterúri tsz-től kapott, bár erre semmilyen bi­­zonyítékot nem találtunk. Amennyiben kapott, az akkor is jogtalan volt. Mi figyelem­mel kísérjük öregjeink sorsát, ha bármi jár, azt kérés nél­kül is megadjuk nekik. Vass Gyulánénak utaltunk ki szo­ciális segélyt, felajánlottunk számára eszmei bérért megfe­lelő mennyiségű és jó minő­ségű bérterületet. Ennyit te­hetünk. Jogi szakértőként dr. Teleki Attilánét, a Termelőszövetke­­zetek Zala megyei Szövetségé­nek szövetkezetpolitikai osz­tályvezetőjét kérdeztük meg. — Alaposan ismert ügy szá­munkra is Vass Gyuláné ké­rése, hiszen minden lehető fórumot bejárt már panaszá­val — közölte dr. Teleki At­­tiláné. — Hiába tártuk elé az írásos dokumentumot, hivat­koztunk a mindent bizonyító földekre, amelyeket ő és a lá­nya művelnek. Kitart amel­lett, hogy neki semmije nincs a föld a lányáé és az unokáé. Gabonát követel. De nézzük, mi a jogi helyzet! A 12.1977. (III. 12.) évi MÉM-rendelet szerint öregségi nyugdíjasok­nak, tsz-járadékosnak a ko­rábban végzett munkája alap­ján jár a háztáji föld. Vass Gyuláné, bár 1959-től tagja a tsz-nek, de a tényleges közös munkában nem vett részt. A termelőszövetkezetnél a leg­nagyobb jóindulattal sem tud­­t­­ak összeszámolni egy éves, s nyolc órával számolt munká­ival töltött időt. Tehát ha na­gyon méltányos a tsz, akkor sem tud a minimumnál — ami a szövetkezet alapszabá­lya szerint 1500 négyzetméter — több háztáji jogosultságot megállapítani. Azt pedig a termelőszövetkezetekről szóló törvény előírja, hogy a tag tulajdonában és használatá­ban levő földdel csökkenteni kell a háztáji nagyságát. — Mit javasolhatunk végül­­is Vass néninek? — A gyermekétől és az uno­kájától követelje, hogy ha használják a földet, akkor a megélhetését biztosítsák. Ezt a néni nem akarja, ő tudja, hogy miért. De addig, amíg az ő nevén vannak a földek és a haszonélvezeti joga be van jegyezve a többire, addig az a terület az övének szá­mít. Erről Vass Gyuláné jog­erős bírói floítást is kapott. F. Zs

Next