Zalai Hírlap, 1998. február (54. évfolyam, 27-49. szám)

1998-02-02 / 27. szám

1998. február 2., HÉTFŐ Nagykanizsa — Nagykanizsa — Nagykanizsa — Nagykanizsa Sportrendezvények támogatása Nagykanizsa Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága pályázatot hir­det az 1998. évi városi sportren­dezvények támogatására. A pályázat célja: Nagykanizsa városban ren­dezendő verseny- és szabadidő­­sport események támogatása, ezáltal a bajnoki versenyrend­szerben szereplő csapatok fel­készülésének elősegítése, a szabadidősport rendezvények számának növelése, valamint a lakosság színvonalas sportese­ményekkel történő kiszolgálás A pályázat 2 kategóriában ke­rül meghirdetésre. Az I. kategó­riában oktatási intézmények, is­kolai sportkörök, a II. kategóriá­ban sportegyesületek, egyéb sportszervek jelentkezhetnek. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szervezet nevét, címét, számlaszámát; a pályá­zott cél megnevezését, rövid le­írását, időpontját, helyét; a ren­dezvényen résztvevők körét és tervezett létszámát; a pályázott cél megvalósításának tervezett költségvetését (tervezett pénz­ügyi fedezet, saját és egyéb for­rásból, igényelt támogatás ösz­szege, tervezett kiadások tételes felsorolása); az elnyert támoga­tás felhasználásának lehetséges ellenőrzési módja. A pályázatokat február 18-ig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal sportiroda címére (Nagykanizsa, Ady u. 30.). A támogatások nagyságrend­jéről az oktatási, kulturális és sportbizottság dönt. A pályázatok számától füg­gően maximum 50 ezer forint támogatást lehet nyerni. Egy in­tézmény vagy SE, DSK legfel­jebb kettő rendezvényre nyújt­hat be pályázatot. Tájékoztatjuk a nagykanizsai kirakodóvásárok (nagyvásárok) látogatóit, hogy a vásár helyszí­ne 1998. február 3-tól kezdődő­en — július és január hónapok kivételével minden hónap első keddjén — a Kalmár utcai vá­sárcsarnok mögötti parkoló­tömb. Új helyen! Képviselői fogadóórák Bicsák Miklós képviselő a Hársfa, Űrhajós, Garay, vala­mint az Ifjúság utcaiakat várja fogadóóráján a Tungsram Rt I. sz. porta bélyegzőkészítő helyi­ségében február 4-én (szerda) 16.18 óráig, ugyanezen a na­pon Palin-Korpavár lakói részé­re 18.30 és 20 óra között a Palini Faluházban tart fogadóórát. Dr. Horváth György képvise­lő a 2. sz. választókerület polgá­rait várja fogadóóráján február 3-án (kedden) 17 órakor a Hu­nyadi János Általános Iskolá­ban. Magyar József önkormány­zati képviselő a 12. sz. választó­­kerület lakóit várja fogadóórá­ján február 4-én (szerda) 18-19 óráig a Petőfi-Vécsey Általános Iskolában, majd 19 órától 20 óráig a Zsigmondy-Winkler Műszaki Középiskola kollégiu­mában. Vendég: Horváth István rendőrkapitány. Papp Ferenc képviselő feb­ruár 6-án (péntek) 16-18 óráig várja fogadóóráján a 4. sz. vá­lasztókerület polgárait a HSMK földszinti irodájában. Őri Sándor képviselő február 5-én (csütörtökön) 18-19 óra között várja fogadóóráján a 13. választókerület lakóit Miklós­ién, a Mindenki Házában. Vár a történelmi játszóház! A Hevesi Sándor Művelődési Központ önkormányzati támo­gatással történelmi játszóháza­kat szervez általános iskolások­nak a 48/49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója tiszteletére. Program: Február 7. 15 óra: Korabeli viselet, társadalmi ré­tegek ruházatának bemutatása Február 14.10 óra: A szabad­ságharc fegyverei és egyenruhái Február 21. 15 óra: Korabeli játékok készítése Március 7. 15 óra: Korabeli táncok és dalok tanítása Új bizottságok alakulnak Tájékoztatom Nagykanizsa Megyei Jogú Város választó­­polgárait, hogy az 1998 májusá­ban sorra kerülő országgyűlési képviselők választásán már az újonnan megválasztandó szava­zatszámláló bizottságok mű­ködnek közre. Ezért kérem azon személye­ket, akik az előírt törvényi felté­teleknek megfelelnek, s a bizott­ság munkájában részt vennének, hogy szándékukat 1998. február 28-ig személyesen jelezzék Nagykanizsán a polgármesteri hivatal Erzsébet tér 7. sz. alatt I. emelet 11-es szobában vagy a 311-171-es telefonon. Dr. Takács Anikó jegyző Lenti — Lenti Büfé kiadó A Lenti Városi Gyógyfürdő és Strand pályázatot hirdet a für­dő területén lévő, felújított nagy büfé bérleti üzemeltetésére. Érdeklődni személyesen munkanapokon Lentiben, a helyszínen 8—19 óráig a fürdő­vezetőnél. A pályázat beadásának határ­ideje: 1998. február 6. 15 óra. Letenye Állásajánlat Letenye város jegyzője pá­lyázatot hirdet építésügyi igaz­gatási feladatok ellátására épí­tészmérnöki, vagy szerkezet­­építőmérnöki, vagy magasépítő üzemmérnöki, vagy városgaz­dasági üzemmérnöki végzettsé­gű szakemberek részére, dön­téselőkészítő munkakörbe. Előnyt jelent a közigazgatás­ban szerzett gyakorlat. Fizetés a köztisztviselői tör­vény előírásai szerint. A pályá­zat benyújtásának határideje: 1998. február 13. A pályázato­kat dr. Csóti Jenő jegyző címére kell benyújtani: 8868 Letenye, Kossuth u. 10. VÁROSHÁZA Üres üzletek Értékesítjük, illetve bérbe ad­juk a Vásárcsarnok I. emeletén lévő üzleteket. Az értékesítésre vonatkozó versenytárgyalás február 16-án 9 órakor lesz. A bérbeadásra vonatkozó pályáza­tok benyújtási határideje: febru­ár 18. 16 óra. A részletes kiírás a Polgármesteri Hivatal I. em. 6., 9. és 10. sz. irodájában vehető át. Bérelhető... Bérbe adjuk a Fő u. 8. sz. alat­ti épület udvari, 121 m2 helyisé­gét. A pályázatok benyújtási ha­tárideje: február 9.16 óráig. He­lye: Vagyongazdálkodási Iroda. A részletes pályázati anyag a Polgármesteri Hivatal I. emelet 6. és 10. sz. irodáiban vehető át. Korpaváron eladó területek Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármesteri hivatala nyilvános versenytárgyaláson történő értékesítésre meghirdeti a Korpavár városrészben, az Egerszegi u. 1. sz. alatt található 7617 helyrajzi számú (volt álta­lános iskola), 7615 helyrajzi számú (beépítetlen terület) és 7616 helyrajzi számú (beépítet­len terület) ingatlanait. Az értékesítésre kerülő ingat­lanok teljes nagysága 4647 négyzetméter. A versenytárgyalásra 1998. február 5-én 9 órakor a polgár­­mesteri hivatal alagsori tárgya­lótermében kerül sor. A részletes versenytárgyalási kiírás a polgármesteri hivatal I. em. 6. és 10. sz. irodáiban vehe­tő át. Eladó pinceszint és tetőtér Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármesteri hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa, Roz­­gonyi u. 1. sz. alatti, felújított épület pinceszintjét és 7 darab tetőtéri lakását. A versenytárgyalásra február 19-én 9 órakor kerül sor a pol­gármesteri hivatal alagsori tár­gyalótermében. A részletes ki­írási anyag a polgármesteri hi­vatal I. emelet 6.9. és 10. sz. iro­dájában vehető át. Várják már a jelentkezőket Az 1994-ben megválasztott szavazatszámláló bizottságok megbízatása rövidesen lejár, így az 1998 májusában sorra kerülő országgyűlési képviselők vá­lasztásán már az újonnan meg­választandó bizottságok mű­ködnek közre. A szavazatszámláló bizottsá­goknak csak a választókerület­ben lakcímmel rendelkező vá­lasztópolgár lehet a tagja. A szavazatszámláló bizottsá­goknak nem lehet tagja: — akinek nincs választójoga — a közigazgatási szerv köz­­tisztviselője — a jelöltet állító szervezet tagja — a választókerületben indu­ló jelölt és annak hozzátartozója A megválasztásra kerülő sza­vazatszámláló bizottságok meg­bízatása a következő általános választásra létrehozott választá­si bizottság alakuló üléséig tart. Kérem, hogy aki elhivatottsá­got érez a szavazatszámláló bi­zottsági munkában való részvé­telre, a törvényi előírásoknak megfelel, ez irányú szándékát személyesen jelezze a zalaeger­szegi polgármesteri hivatal ön­­kormányzati osztályán, ügyfél­­fogadási időben, minél előbb, de legkésőbb február 28-ig. Dr. Tóth László jegyző Várják a leendő elsősöket A zalaegerszegi Dózsa György Általános Iskola febru­ár 7-én 10-12 óráig „Várunk té­ged” címmel a leendő első osz­tályosok számára játékos prog­ramot szervez, melynek kereté­ben megismerkedhetnek az intézmény nyújtotta lehetősé­gekkel, valamint az iskola peda­gógusaival. Program: 10 órától: Angol, német nyelvű mesék, da­lok, játékok; 10.30 órától: — Kézműves műhely — Mondóka, játék és dalta­nulás — Számítástechnikai játé­kok — Mesedélelőtt: bábozás, mesehallgatás — Tornatermi játszóház (eh­hez a programhoz tornacipő szükséges) — Tankönyv-bemutató — Táncház ZALAI HÍRLAP . Keszthely — Keszthely Meghívó az első sportgálára Az első keszthelyi sportgála az elmúlt évben kimagasló ered­ményeket elért keszthelyi spor­tolók tiszteletére kerül megren­dezésre február 5-én 17 óreskor a Csokonai ÁMK sportcsarnoká­ban. Az önkormányzat által ado­mányozott sportolói kitünteté­sek és más jutalmak átadása mellett ünnepi műsor várja az elismert sportolókat és minden érdeklődőt. A sportgálán fellépnek a keszthelyi művészi torna és ba­lett csoportok, a Zalai Balaton­­parti Ifjúsági Fúvósok, akrobati­kus rock'n'roll táncosok, kötél­ugró és majorette csoportok és még sokan mások. Keszthely város önkormány­zata nevében tisztelettel meghí­vom a város polgárait a sporto­lókkal való közös ünneplésre. Dr. Kulcsár Péter polgármester Építési hatósági feladatok Keszthely város jegyzője az 1997. évi LXXVIII. törvényben és a kormány 220/1997. (XII. 5.) sz. rendeletében —1998. január 1-jétől — meghatározott építé­sügyi hatósági feladatok ellátá­sára munkatársakat keres. Ér­deklődni lehet személyesen a polgármesteri hivatal titkársá­gán (Keszthely, Fő tér 1.1. eme­let) vagy a 83/312-388-as tele­fonszámon. Jól sikerült Csokonai-nap Az ÁMK névadója, Csokonai Vitéz Mihály halálának 193. év­fordulójára emlékeztek január 28-án az ÁMK tanulói és peda­gógusai. Ünnepi megemléke­zéssel és a Csokonai emléktábla megkoszorúzásával kezdődött a rendezvény. A hagyományok­nak megfelelően sor került a rajz- és irodalmi pályázatokra, a vers- és prózamondó versenyre. A költő idegen nyelvek iránt tanúsított érdeklődése ismereté­ben ebben az évben német nyelvű programokkal is bővült az ünnepi esemény. Az irodalmi pályázatok témái az 1848/49-es forradalom és szabadságharc, az ideális tanár­diák kapcsolat, a jövő iskolája volt. A beérkezett 14 pályázat­ból kilencet részesített díjazás­ban a zsűri. A rajzpályázatra közel száz alkotás érkezett, a legjobbakból kiállítás nyílt az aulában. A Dr. Ághné Töttő Edit grafikusmű­vész vezette zsűri 16 alkotást ré­szesített díjazásban. Három kategóriában 39 tanu­ló mérte össze tudását vers- és prózamondásban. A rendezvény keretében ke­rült sor a városi rajzverseny dí­jainak átadására is. Művészet­­történet kategóriában a dobogó mindhárom fokára ÁMK-s diák került: 1. Horváth Anna, 2. Mé­száros Balázs, 3. Barna András Műszaki konvencionális is­meretek kategória: 1. Szakács Zsófia (ÁMK), 2. Molnár Péter (ÁMK), 3. Ivanics Zsolt (Hévíz) Szabadon választott téma. Díjazottak: Agárdi Olivér (ÁMK), Szántó Nóra (ÁMK), Gönye Márton (Egry), Emresz Márta (Hévíz), Németh Szonja (Hévíz). Január 21-én a Csokonai ÁMK sportcsarnokában került sor a játékos sportversenyek megyei döntőjére. Keszthely várost a Csokonai ÁMK és az Egry általános iskola I. korcso­portos csapatai képviselték. A 8 csapat izgalmas küzdelmében jól szerepelt mindkét iskola. A győztes Letenye mögött 2. he­lyen az ÁMK, a 3. helyen az Égry végzett. A Szombathelyen sorra kerülő országos elődöntő­be a Letenye és a Csokonai ÁMK csapatai jutottak. Január 23-án hat II. korcso­portos csapat részvételével ren­deztük a Csík Ferenc Kupát. Itt is első helyezett lett csapatunk. Zalaegerszeg — Zalaegerszeg — Zalaegerszeg — Zalaegerszeg — Zalaegerszeg Általános iskolai beíratás Zalaegerszeg általános isko­láiban a leendő első osztályosok beíratására 1998. március 17-18 (kedd, szerda) 8—18 óra között, a Mindszenty József Általános Iskolában 1998. március 4-5. (szerda, csütörtök) 8—17 óra között kerül sor. Beíratható minden gyermek, aki hatodik életévét május 31-ig betölti és elérte az iskolába lé­péshez szükséges fejlettséget, amelyet az óvoda, illetve a neve­lési tanácsadó szakvéleménye igazol. A szülő kérelmére a gyermek tankötelessé válhat akkor is, ha a 6. évét december 31-ig tölti be. Az önkormányzati iskoláknak a körzetükbe tartozó tanköteles gyermeket fel kell venni. A szülő választhat másik is­kolát is, amennyiben az intéz­mény fogadni tudja gyermekét. Az iskola igazgatója dönt a tankötelezettség kezdetéről az óvoda véleménye alapján. Ille­tőleg, ha a gyermek nem járt óvodába vagy óvodai nevelés keretében folyó iskolai élet­módra felkészítő foglalkozásra, a nevelési tanácsadó véleménye alapján, a testi, érzékszervi, ér­telmi, beszéd-, továbbá más fo­gyatékos gyermek esetén a tanu­lási képességet vizsgáló szakér­tői és rehabilitációs bizottság vagy az országos szakértői és re­habilitációs tevékenységet vég­ző bizottság szakértői vélemé­nye alapján. Az önkormányzati általános iskolák esetében az igazgatói döntés ellen a jegyzőhöz be­nyújtott fellebbezéssel lehet él­ni. Kérjük a szülőket, hogy a be­iratkozáshoz feltétlenül vigyék magukkal: — személyi igazolványukat vagy a gyermek születési anya­könyvi kivonatát és — az iskolaérettséget igazoló szakvéleményt. Új fogorvosi körzeti rendelő Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a X. sz. fogorvosi körzet rendelési helye február 2-től megváltozik. Az új rendelő cí­me: Átalszegett u. 1. A zalaegerszegi Kölcsey Fe­renc Gimnázium (a volt Ságvá­­ri) a hatosztályos beiskolázásról A körzet fogorvosa: dr. Jana­­csek Mária. A rendelési idő vál­tozatlan: hétfőn és szerdán 13— 19, kedden és csütörtökön 7—13, pénteken 7—13 óráig, február 17-én 16 órakor tájékoz­tatót tart az érdeklődő tanulók­nak és szüleiknek. Továbbtanulási tájékoztató Képviselői fogadóóra Kiss Ferenc, az ólai városrész önkormányzati képviselője minden hónap első hétfőjén tart­ja fogadóóráját választókörzeté­ben. Legközelebb tehát február 2- án 17 órától 18 óráig várja kör­zete lakóit fogadóóráján Zala­egerszegen, a Zala Volán kul­túrtermében.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék